Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 06.03.2018.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen ovaj predlog.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručena vam je odluka RIK o dodeli mandata narodnog poslanika, radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Takođe, uručen vam je izveštaj Odbora za administrativna, budžetska i mandatno imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi da potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Sandri Božić, izabranoj sa izborne liste Aleksandar Vučić - Srbija pobeđuje.
Na osnovu odluke RIK, izveštaja predloga Odbora za administrativna, budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27. stav 5. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnoj poslanici Sandri Božić.
Čestitam narodnoj poslanici na izboru i molim da se pripremite za polaganje zakletve.
Poštovana narodna poslanice, molim vas da saglasno članu 17. Zakona o Narodnoj skupštini pristupite polaganju zakletve.
(Predsedavajuća čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINJEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLJATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLJEM ZNANJU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI".
Hvala.
Molim narodnu poslanicu, da potpiše tekst zakletve.
Dozvolite mi da vam čestitam u svoje ime i u ime poslanika Narodne skupštine Republike Srbije.
Želim vam uspeha u tekućem sazivu Narodne skupštine u preostalom mandatu.
Nastavljamo rad po utvrđivanju dnevnog reda.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o Vladi.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o Vladi je jedan iz serije zakona o zdravlju, odnosno zdravstvenoj zaštiti nacije. Predlažem još dva zakona, jedan je o izboru narodnih poslanika, jedan o izboru predsednika Srbije, da se uvede obaveza lekarskog pregleda kandidata za sva ta mesta.

Mislim da je to jako važno i očigledno potrebno iz iskustava, iz dugog niza godina, iz intenzivnih iskustava u poslednjih četiri, pet godina. Znači, Zakon o Vladi, treba da se menja, naziv iznad člana i član 11. i da glasi – zdravstvena sposobnost, nespojivost i sukob interesa, pa da član 11. glasi – pre izbora Vlade svaki predloženi član Vlade mora Narodnoj skupštini da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima.

Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu AP, opštine grada, grada Beograda, niti vršiti delatnost koja po zakonu je nespojiva s dužnošću člana Vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa i član Vlade je dužan da se o svemu povinuje propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Da zanemarimo u ovom trenutku pojavu da se članovi Vlade pojavljuju, pa i sad predsednik države ili samozvani predsednik države u konkretnom slučaju u kampanjama za lokalne izbore, makar to bio i grad Beograd, nego da ostanemo fokusirani na tome da je zdravstveni pregled neophodan za sve kandidate. Naravno, to bi važilo i za neke buduće vlade, ne samo za ovu aktuelnu, gde je to očigledno najpotrebnije. Imamo puno očiglednih primera da članovi Vlade imaju neke zdravstvene probleme. Neki uspevaju da ih sakriju privremeno ili na duži vremenski period, ali nikako stalno. Mnogi ih pokazuju svaki dan, ne samo kroz nervozu, ne samo kroz zaboravnost na ono što su obećali pa su slagali, nego i u konkretnim realnim situacijama, s tim da ponovim i za one koji misle pogrešno da korupcija nije bolest, to je krivično delo.

Tako da oni koji se vade na tetke po nama dalekim, ali prijateljskim zemljama nisu bolesni nego su kriminalci. Ja govorim sada o onima koji očigledno imaju mnoge fiziološke, a boga mi i intenzivno i mnoge psihijatrijske probleme i psihološke, te bi ovakav zakon bio na dobro građana Srbije. Ja vas pozivam, pre skorih parlamentarnih izbora da zajedno usvojimo ovaj zakon i da time stvorimo uslove da najzad dobijemo zdravu vlast.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmeni Zakona o radu.
Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Jedan neophodan zakon koji ulaze po svojoj suštini, u ovaj deo zakona koji se tiče zdravlja, ali ne ovog puta zdravlja visokih državnih funkcionera, nego, što je mnogo važnije, u onom delu koji se tiče zdravlja ljudi koji su zaposleni.

Šta je bitna izmena u tom zakonu, da tražim da se i predlažem kolegama da podrže taj moj predlog zakona, da se u ovom zakonu u članu 187. stav 1. menja i glasi – za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa radi zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Mi danas imamo rešenje koje ne obuhvata ovu poslednju kategoriju, a to je odsustvo duže od 30 dana, a svedoci smo da svakome to može da se desi, da uđe ne svojom voljom i ne svojom krivicom u neko stanje koje ga dovodi do toga da bude odsutan sa posle duže od 30 dana i danas poslodavac, bilo ko da je poslodavac, bilo da su to fantomske firme nekih rođaka, visokih državnih funkcionera, bilo da su to firme koje dolaze iz nama dalekih zemalja, velikih investitora, kao što su Arapski Emirati koji su priznali Kosovo, samo da podsetim, odavno, među prvima, koji navodno grade nešto po Beogradu, na vodi, a u stvari peru novac ovdašnjih kriminalaca na visokim državnim funkcijama, bilo da se radi o firmama koje su na prvi pogled normalne. Mislim da je u interesu svih nas da pomognemo građanima Srbije da pređemo sa demagogije na praktično dobra rešenja i da usvajanjem ovog zakona dođemo do toga da za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta, odsustva sa rada radi posebne nege deteta i odsustva sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duži od 30 dana, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Pozivam vas da bez obzira iz koje stranke dolazimo, da pokažemo svoju humanost i da glasamo za ovaj predlog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika republike.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Očigledno da sam malopre previše očekivao humanosti u ovom sastavu i sazivu, tako da idemo dalje. Još jedan zakon koji se tiče zdravlja. Ovog puta zdravlja na najvišem nivou, a to je da predlažem izmenu zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika republike. Da kažem precizno predlog zakona o dopuni Zakona o izboru predsednika republike, gde u članu 1. kaže da se u članu 11. stav 3. posle tačke 2) dodaje tačka 2a) koja glasi – lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima.

Da prevedem to na jednostavniji jezik. To znači da kandidat koji želi da postane predsednik države, odnosno kandiduje ga neka stranka ili na neki drugi način grupa građana, da između ostalih neophodnih dokumenata mora da dostavi izbornoj komisiji i to da je sposoban za rad u državnim organima.

Ponavljao sam više puta, da ponovim još jednom, ako tražimo, vrlo opravdano, takvo zdravstveno uverenje za ljude koji rade kao portiri, kao sekretarice, kao referenti, kao viši savetnici, kao vozači, ili bilo ko u državnoj upravi, i to je naravno neophodno, takvo uverenje je neophodno i za ljude koji rade van državne uprave, u onome što se zove realni sektor, da je potpuno normalno da bar taj nivo zdravlja, odnosno dokaza svog zdravlja, moraju da podnesu ljudi koji će sutra imati visoke državne funkcije, ako pobede na izborima, naravno, i da budemo sigurni da nas neće voditi neko ko je bolestan.

Imamo puno primera u našoj daljoj, a posebno u našoj najnovijoj istoriji, da je tako nešto neophodno, jer ko bi zdrav učestvovao, recimo, sa mesta samozvanog predsednika Srbije na lokalnim izborima u Sopotu, Boru, Aranđelovcu, da ne govorim o Beogradu. To normalan čovek ne može da radi. To bi bilo sprečeno, da smo imali ovaj zakon usvojen pre godinu-dve dana, ali da sprečimo da se ponovi takva ludost, takvo nezdravo ponašanje. Ja na vas apelujem da usvojimo ovaj predlog zakona i da na sledećim izborima među kandidatima za predsednika Srbije budu u trci samo ljudi, pa možda će neko od njih biti izabran, samo oni koji imaju minimum potrebnog zdravlja i u fiziološkom i u psihijatrijskom smislu da budu kandidati za odgovorno mesto predsednika Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem nije prihvaćen predlog.
Poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni takom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Poslednji iz ovog seta zdravstvenih zakona tiče se i izbora narodnih poslanika, odnosno onih ljudi koji će u budućnosti sedeti u ovim klupama umesto nas ili umesto nekih od vas i biti na važnoj funkciji ljudi koji treba da donose važne odluke u ovoj državi.

Zakon glasi – u Zakonu o izboru narodnih poslanika, „Sl. Glasnik“, itd, itd, u članu 4. stav 2. posle tačke 1. dodaje se 1a, koja glasi: „lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u državnim organima“. Zbog toga što je ovaj organ – najviši organ vlasti u ovoj državi, parlament, najbrojniji i onda su ovde najočigledniji primeri potrebe da se lekarsko uverenje obavezno stavi među liste dokumenata koji su neophodni za kandidate koji žele da postanu narodni poslanici. Imamo puno primera koji su očigledni i mislim da je to jako važno.

Postoje razne sumnje i postoje čak mišljenja nekih institucija, pa i nekih lekarskih udruženja koja su mi poslali u toku današnje sednice svoja mišljenja, pa su mi rekli da je, recimo, očigledno da najpametniji, to kažu lekari, da ponovim, najpametniji, najsposobniji, najlepši, najduhovitiji, najkreativniji među vama koji se jedini danas od vas javlja za reč, kažu da nije jedini, ali da postoji opravdana sumnja da postoji u parlamentu zastupljena bolest koja se zove koprofagija i da neki od njih to očigledno pokazuju svakim svojim nastupom. I to nije jedini. Skatofagija, koprofagija, nešto od toga, dva lekarska udruženja ne mogu da dogovore šta je tačno, ali očigledno je da su to dva naziva za jedan isti pojavni oblik koji smo videli ovde.

Prema tome, da bismo sprečili da ovaj parlament bude mesto gde će da se širi zaraza nekih bolesti, ne govorim samo o malim boginjama, velikim boginjama, nego i o koprofagiji ili skatofagiji, ja vas pozivam da podržite moj predlog i da izglasamo to da svaki budući kandidat, a to zbog toga što je to bilo očigledno i za izbor jednog dela sadašnjih poslanika, mora da donese lekarsko uverenje u kome piše da je sposoban za rad u državnim organima.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Zaključujem glasanje: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem nije prihvaćen predlog.
Narodni poslanik Zoran Živković predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o izboru narodnih poslanika.
Jel ovo isto?
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Ovo nije vezano za zdravstvene zakone, ovo ima veze sa nekim drugim stvarima čiji smo svedoci bili u ovoj kampanji za gradske izbore i u mnogim prethodnim kampanjama. Predsednica i neko za predsedavajućim stolom ili potpredsednica mi je tražila da ponovim ovu dijagnozu – koprofagija ili skatofagija, to na zahtev potpredsednice.

Dakle, bilo je puno primera da u izbornoj kampanji u proteklim izborima, ne samo u ovim poslednjim, nego u mnogim izborima koji su se dešavali u poslednjih pet, šest, sedam, pa i više godina imamo enormno veliko trošenje para, neki procenjuju da je to na nivou većem od 50 miliona, da je blizu 100 miliona evra, recimo za parlamentarne i još neke izbore koji idu sa njima paralelno, recimo predsednički ili neki lokalni, da se između 50 i 100 miliona evra daje za reklame na televiziji i na elektronskim medijima, a očigledno je da su te reklame besmislene, da su priglupe, da su grozne, odvratne i da nemaju nikakvu estetsku, političku ili bilo kakvu drugu vrednost. Liče na neke pojave koje imamo prilike da vidimo i u ovom parlamentu. Tu se bacaju velike pare, a taj novac, 50 do 100 miliona, može da se vrlo jednostavno iskoristi, ja predlažem da bude usmereno na tu stranu, za lečenje nesretne dece koja boluju od bolesti koje su neizlečive kod nas, jer kod nas nema adekvatne medicinske ustanove koja može to da reši. Taj iznos bi mogao da bude sasvim dovoljan za lečenje ne samo sve dece koja boluju od bilo koje neizlečive bolesti, nego je to dovoljno i za sve ljude koji su stariji od 18 godina, koji isto tako boluju od bolesti za koje nema leka u Srbiji.

Pozivam vas da zbog tih ljudi, zbog te dece i zbog zaštite našeg etra od prljavština, primitivizma, estetske, političke i druge negativne, odvratne propagande donesemo ovaj zakon. Govorio sam više puta i ponoviću još jednom da slični zakoni koji zabranjuju reklamiranje političkih stranaka na elektronskim medijima (čitaj: na televizijama i na radiju), da to postoji u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Danskoj, Španiji i mnogim drugim zemljama Evropske unije i van Evropske unije, što govori o tome da i u zemljama utemeljene demokratije može da se odvija demokratski život bez glupih reklama na televiziji.