Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi podneo sam sledeći amandman – u članu 2. kojim se menja važeći član 11. stav 2. Zakona, u stavu 2. koji se menja, posle reči „i drugih oblika mesne samouprave“ dodaju se reči „način donošenja i promene statuta“.

Kao obrazloženje sam naveo da statut treba da sadrži odredbe o načinu i procedurama za donošenje izmene statuta kao najvišeg pravnog akta jedinice lokalne samouprave. Statutom se uređuju prava i dužnosti jedinica lokalne samouprave, njihovo ostvarivanje, broj odbornika skupštine lokalne samouprave, organizacija i rad organa i službi, način upravljanja građana prostorima i nadležnostima lokalne samouprave, osnivanje i rad mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave, uslove za pokretanje građanske inicijative i druga pitanja od značaja za jedinicu lokalne samouprave.

Poslovi iz nadležnosti lokalne samouprave definisani su zakonom, a bliže se uređuju statutom i mogu se svrstati u nekoliko grupa - donošenje i realizacija programa razvoja u ključnim oblastima naših života i delovanja kao što su privreda, zapošljavanje, turizam, poljoprivreda, sport, kultura, omladinska politika, socijalna zaštita, ekologija i drugo, zatim, donošenje urbanističkih planova i prostorno uređenje, finansijski poslovi među kojima su najvažniji donošenje budžeta i završnog računa, utvrđivanje stopa izvornih prihoda i određivanje lokalnih taksi i naknada, kao i upravljanje imovinom lokalne samouprave, stambeno komunalni poslovi, uređenje i obavljanje komunalnih delatnosti, vodosnabdevanje, održavanje gradske čistoće, održavanje deponija, linijski, gradski, prigradski prevoz, uređenje i korišćenje pijaca, parkova, rekreacionih i drugih površina, putna infrastruktura uređuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rehabilitaciju i rekonstrukciju, održavanje, zaštitu i razvoj i upravljanje lokalnim i nekategorisanim putevima i ulicama u naselju. Posebno treba voditi računa o zaštiti od elementarnih i drugih većih prirodnih nepogoda, a nakon vremenskih nepogoda koji su se dogodile ovih dana širom Srbije.

LJudska prava i prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa, ostvarivanje, zaštita i unapređenje ljudskih i manjinskih prava. Utvrđivanje jezika i pisama nacionalnih manjina koje su u službenoj upotrebi na teritoriji opština. Pomoć u razvoj različitih oblika samopomoći i solidarnosti sa licima sa posebnim potrebama, kao i sa licima koja su suštinski u nejednakom položaju sa ostalim građanima i podstiče aktivnost i pruža pomoć organizacijama invalida i drugim socijalno-humanitarnim organizacijama na svojoj teritoriji.

Organizacija službi i pravne pomoći građanima, javno informisanje od lokalnom značaja, obezbeđenje uslova za javno informisanje na srpskom jeziku, jeziku nacionalnih manjina koji se koriste na teritoriji opštine, osnivanje TV i radio stanica radi izveštavanja na jeziku nacionalnih manjina i na kraju, obrazovanje inspekcijskih službi, inspekcijskih nadzor nad izvršavanjem propisa drugih opštih akata iz nadležnosti opštine.

I još jednom da izreknem reči hvale na rad Ministarstva za lokalnu samoupravu i državu samoupravu na čelu sa ministrom Brankom Ružićem. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Steviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovim članom Predloga zakona vrše se izmene koje se odnose na proširenje kruga pitanja kojima se uređuje statut i u okviru ovoga su i pitanja koja se odnose na nacionalne manjine.

Nažalost, nećemo biti u mogućnosti da o predlozima zakona koji se direktno tiču prava nacionalnih manjina, detaljnije da govorimo, ali kroz amandmane pokušaćemo da ukažemo na probleme sa kojima se susreću nacionalne manjine.

Pre nego što postavim neko od konkretnih pitanja, moram da naglasim da je u najmanju ruku neodgovorno da se o pitanjima zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina bavite samo zato što je to obaveza Srbije u pregovorima sa EU. Najdiskriminisanija i najugroženija nacionalna manjina Srbije jeste svakako romska i Romi u Srbiji žive u dubokoj bedi i siromaštvu uglavnom u neformalnim naseljima i u neuslovnim objektima bez vode i struje.

Poznato je da se u Dekadi Roma, koja je produžena i još uvek traje, ponešto i uradila na poboljšanju kvaliteta života Roma, ali to je još uvek nedovoljno. Veoma je bitno pitanje jeste i obrazovanje Roma, jer znamo da oni veoma rano napuštaju školovanje i da među Romima ima mnogo nepismenih, pa bih postavila par konkretnih pitanja, a to je - koliko romske dece koja upišu osnovnu školu nju i završi? Zatim, koliko njih upiše srednju školu, odnosno koliko njih nastavi školovanje i da li ste uspeli da na bilo koji način stimulišete i motivišete romsku decu da nastave školovanje jer znamo da je bilo nekih projekata kada su se delile stipendije?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Nikolić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Šormaz.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Milena Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. Zakona o lokalnoj samoupravi kako bih dodatno definisala ovaj član, ali i način funkcionisanja svih naših gradova i opština. Ovaj član jeste posvećen preciziranju detalja kada je u pitanju rad Skupštine, rad službi i rad organa svake lokalne samouprave.

Ukoliko želimo da govorimo o ravnomernom regionalnom razvoju, odnosno ravnomernom razvoju svih naših okruga smatram da bi ovaj sistem trebalo da se preslika na rad lokalnih samouprava, odnosno da naša lokalne samouprave budu otvorene i prema građanima da osluškuju njihove potrebe i da zajedno sa građanima donese odluke o onim projektima koji će se realizovati u određenoj godini.

Smatram da bi lokalne samouprave morale da budu otvorene i za sve vrste okruglih stolova, javnih slušanja kako bi zajedno sa građanima na najbolji mogući način rasporedile budžet, odnosno sredstva koja pripadaju svim građanima te opštine ili grada i da bi im se novac trošio transparentno.

Ne smemo više dozvoliti ono što se događalo i pri radu različitih mesnih zajednica u nekim pojedinim gradovima i opštinama. Ja bih navela ono što je zabeleženo u opštini Trstenik tokom 2014. godine, a to je da je DRI iznela svoje zapažanje u smislu nenamenskog trošenja sredstava mesne zajednice, odnosno iznela je niz primedbi koje se odnose na trošenje novca.

Kada je u pitanju mesna zajednica i prikupljanje samodoprinosa, veoma je važno da se samodoprinos raspisuje kako bi se uredili i završili određeni kapitalni infrastrukturni projekti koji će biti od koristi svih građanima i samodoprinosi raspisuje za određene namene utvrđene odlukom o raspisivanju samodoprinosa.

Ukoliko se ovaj novac potroši na bilo koji drugi način, to znači da se osujetila volja građana koji su odlučili da se novac potroši za te namene za koje su se izjasnili. Veoma je važno da transparentno trošimo ova sredstva i zato pozdravljam inicijativu koja je doneta ovim zakonom, a to je da se uredi odnos mesne zajednice i lokalne samouprave. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Turk.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč? Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažene kolege narodni poslanici, zbog značaja obrazovanja podnela sam amandman na član 2. kojim se dodatno definiše realizacija statuta jedinica lokalne samouprave sa posebnim osvrtom na školski sistem.

Statutom lokalne samouprave u skladu sa zakonom uređuju se sva pitanja od značaja za jedinice lokalne samouprave. Strateškim planovima razvoja opština Stara Pazova je obezbedila povoljne uslove za mnoge privrednike i strane investitore, čija sedišta firme se nalaze u opštini Stara Pazova i zapošljavaju stanovnike ne samo iz Stare Pazove, već i iz okoline.

Saradnjom privrednog saveta i obrazovnih institucija uvodi se dualno obrazovanje za edukaciju potrebnih stručnih profila koja su se ukazala kao potreba za razvoj privrede.

Statutom je određena i službena upotreba jezika nacionalnih manjina. U opštini Stara Pazova je u službenoj upotrebi i slovački jezik, što je značajno za pripadnike slovačke nacionalne manjine koji čine više od 15% stanovnika Stare Pazove.

Realizacijom statuta doprinosi se da sveukupnom razvoju jedinica lokalne samouprave, i na osnovu toga Stara Pazova sa velikim brojem domaćih i stranih firmi, razvijenom privredom, sa izgrađenom komunalnom i putnom infrastrukturom, uvezanom sa auto putem, razvijenim oblastima zdravstva, školstva, prevazilazi nivo opštinskog uređenja, te je inicijativa za dobijanje statusa grada opravdana, što bi svakako poboljšalo kvalitet života građana opštine Stara Pazova, a razvoj ove lokalne samouprave i, naravno, obezbedilo sveukupni razvoj Republike Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala lepo.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Veroljub Matić.
Izvolite.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Milekić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovana predsednice, kolege i koleginice narodni poslanici, izmenama zakona postiže se efikasniji rad opština i gradova.

Amandmanom koji sam podnela na član 2. Predloga zakona dodatno se definiše član 2. Odgovorna politika i ravnomerni razvoj svih lokalnih samouprava jeste načelo kojim se rukovode i republička i pokrajinska Vlada. Južnobanatski okrug postao je pravi primer društveno-ekonomskog razvoja, odnosno region koga krasi sve veći broj investicionih projekata.

U gradu Vršcu, iz koga dolazim, austrijska kompanija Imofinans je u aprilu ove godina otvorila šesti ritejl park STOP ŠOP u Srbiji. Ova investicija vredna 10 miliona evra realizovana na lokaciji koja je veoma atraktivna, između gradskog jezera i međunarodnog puta za Rumuniju. Investicija je veoma značajna, jer će gradu Vršcu doneti nekoliko stotina radnih mesta.

Spomenula bih i izgradnju fabrike vode u Pavlišu kod Vršca, koju u visini od 60% finansija JKP „2. oktobar“ kroz kreditnu liniju sa nemačkom razvojnom bankom „KFV“, a preostali deo je donacija kroz međudržavni Sporazum, koji je zaključen između Vlada Srbije i Nemačke. Ovo je jedna od većih investicija u Vršcu, ne samo po ulaganju, već i po značaju postrojenja za grad, obzirom da će biti rešen višegodišnji problem kvaliteta vode za piće.

U toku 2017. godine realizovano je nekoliko većih investicionih projekata, koji su se odnosili na centar grada i rekonstrukciju više različitih objekata, domova kulture i škole u naseljenim mestima. Gradska uprava je značajno reformisana, a sve u cilju efikasnosti rada i pružanja kvalitetnijih usluga građanima. Započete su aktivnosti za stvaranje uslova za izgradnju nove industrijske zone, što će omogućiti dalji privredni razvoj grada Vršca i učiniće ga atraktivnim mestom za nova ulaganja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite.