Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.

Podnela sam amandman - u članu 2. Predloga menja se i glasi – dodaje se: „sprovođenje obaveznog postupka javne rasprave“ zamenjuje se rečima: „obaveze i način sprovođenja postupka javne rasprave“.

Još jednom bih ponovila da je to svakako za pohvalu. Ono što je bilo prisutno u pojedinim opštinama, da se građani izjašnjavaju o tome gde će se upotrebiti sredstva budžeta, investiciona, sada će postati obaveza za sve lokalne samouprave, i to već prilikom izrade predloga budžeta za narednu 2019. godinu. Isto to se odnosi i na izradu strateških planova, uređivanje stope izvornih prihoda, prostornih urbanističkih planova, kao i drugih opštih akata na osnovu predloga kvalifikovanog broja građana, taj broj građana je od 100 prikupljenih potpisa.

Ponovila bih još jednom, ono što je važno, to je da i savet i komisija mogu sprovesti javne rasprave u pripremi akata koji idu na sednice lokalnih skupština.

Amandman smo ovako formulisali u poslaničkoj grupi radi isticanja obaveza i načina sprovođenja postupka javne rasprave, a mogu da kažem da je nedavno u opštini Vrbas sprovođeno nešto slično. Rađeno je po pitanju sredstava koje su dobili od nagradne igre „Uzmi račun i pobedi“, 23.000 evra je bilo u pitanju i građani su imali priliku da se izjasne u svim mesnim zajednicama, između tri projekta da izaberu onaj koji oni smatraju da je najbolji i da treba da se dobijena sredstva upotrebe. Oni su mogli da glasaju u prostorijama mesnih zajednica od sedam do 19.00 časova svakog radnog dana i u Kancelariji za mlade. Ja pretpostavljam da će i u podzakonskim aktima i preporukama ministarstvo dobiti posebna uputstva kako ćemo sprovoditi ovu javnu raspravu, kako one zamerke što smo mogli da čujemo neće biti opravdane, već će se sprovesti postupak javne rasprave prilikom izrade budžeta u delu koji se odnosi na investicije. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Nenad Konstantinović, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, Zakon o lokalnoj samoupravi se odnosi na tri grupe subjekata. Ja ću sada ovde izneti taj redosled. To je državna uprava. Naravno, ovde se reguliše šta i dokle može da ide državna uprava i vi ste i rekli u nekim ovim izmenama. Zatim odnosi se na lokalnu samoupravu i rekao bih da je najbitnija grupa ljudi na koje se odnosi ovaj zakon jesu građani Srbije kao neposredni nosioci suvereniteta.

Očekivao sam da će ovde biti više reči o tome šta će građani Srbije dobiti sa ovim izmenama i dopunama zakona. Međutim, apsolutno oni ne dobijaju ništa. Gospodine ministre, vi ste se više koncentrisali na ono što bi odgovaralo EU u tim nekim promenama. Neka istraživanja su i rekla gde se Srbija nalazi na tom putu EU. Znači, mi treba što pre odatle da odemo.

Mene brine jedna druga stvar. Mi ćemo verovatno u narednom periodu imati mnogo crnotravizacije, a to znači da će sve veći broj opština u Srbiji deliti sudbinu Crne Trave. O tome je govorio i kolega poslanik iz SNS. Da je to govorio neko iz SRS, vi bi rekli da priča nešto što se ne dešava u Srbiji. Međutim, treba verovati, to jeste sve tako. Ovamo ste pokušali neke parametre koji su vezani za određen broj stanovnika. Kada je u pitanju opštinsko veće, kada je u pitanju broj pomoćnika predsednika opština, nije to uvek moguće, tu su se morali ugraditi neki drugi korektivni faktori.

Navešću vam jedan primer. Grad Pančevo ima 123.414 stanovnika po poslednjem popisu iz 2011. godine, ima 16 mesnih zajednica. Opština LJubovija, iz koje ja dolazim, ima 14.424 stanovnika i 22 mesne zajednice. Niko nije birao i oni bi bili srećni i zadovoljni da ih ima manje, ali ovde se govori o nečem drugom, odnosno imamo jednu drugu sliku, imamo o tome da je teren malo drugačiji. Tako i ovde što ste uradili, uostalom i broj sudija ne možemo u Srbiji da vežemo za broj sudija u nekim zemljama EU.

Nadam se, gospodine ministre, da ste vi ovde uočili kojim lokalnim samoupravama u narednom periodu treba obratiti više pažnje, da im se pomogne. Ovde postoji određeni broj gradova kod kojih cveta. Šest milijardi suficita nije nešto čime bi se ja hvalio, nije to ni tako loše, ali ukazuje da se radi o nekoj vrsti nesposobnosti. Šta je tu sa budžetom? Da li je on uopšte uravnotežen? Da li je dobro isplaniran ili nije?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o lokalnoj samoupravi. Sada kada se na prvi pogled pogleda ovaj zakon stiče se utisak da je urađeno mnogo toga, jer ovaj zakon ima četrdesetak članova koji se menjaju, tačnije 42 člana se menja. Međutim, ako se malo uđe u suštinu ovoga, vidi se odmah da ovde nema nikakvih suštinskih promena, odnosno da su promenjene samo neke trivijalne stvari, a tamo gde je trebalo nešto da se menja, da se interveniše, tu nije došlo do intervencije.

Šta je menjano u ovom zakonu? Promenjen je koncept utvrđivanja nadležnosti jedinica lokalne samouprave. To je jedna od najvažnijih promena. Sada se tamo kaže, umesto nabrajanja poslova kojima se bavi jedinica lokalne samouprave, ovde se daju oblasti koje obuhvataju te poslove koje spadaju u nadležnost jedinica lokalne samouprave. To samo po sebi ne mora da bude nešto loše. Međutim, ako se dalje zaviri u ovaj zakon, vidi se da su u pitanju oblasti koje proističu iz nekakvih sektorskih zakona. Ti sektorski zakoni međusobno vrlo često znaju da budu u koliziji, tako da od toga nema neke velike koristi.

Šta se još predviđa ovim zakonom? Ovaj zakon posebno naglašava značaj učešća građana u javnoj raspravi. Pitam vas – kada se to desilo i kada je to bilo da običan građanin učestvuje u javnoj raspravi? Običan građanin niti zna kada je javna rasprava, niti njega u suštini ta javna rasprava interesuje. Javna rasprava je samo paravan za lobiste koji utiču na donošenje određenih zakona, a građani naravno sa ovim nemaju ništa. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč?
...
Srpska radikalna stranka

Filip Stojanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Poštovani narodni poslanici, dame i gospodo, gospodine ministre sa saradnicima, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi. Lokalna samouprava je od vitalnog značaja za funkcionisanje jedne države i zato je izuzetno važno da se ova materija sagleda i tretira na pravi način. Da bi država funkcionisala, neophodno je da postoji neprestana komunikacija između lokalne samouprave i viših organa vlasti.

Predlog izmena i dopuna ovog zakona ima neke dobre strane, ali ne sprečava ono najvažnije, a to je puna kontrola organa lokalne samouprave. Po donošenju ovog zakona postojaće razni lokalni šerifi koji će se oglušavati o prepreke viših organa vlasti, a pogotovo o prepreke nezavisnih regulatornih tela.

Gospodo naprednjaci, i sami ste ovih dana priznali da u vašim redovima postoje takvi predsednici opština i gradonačelnici. Zato ste u nekim opštinama, kao što su Kladovo, Brus i još neke opštine, predložili razrešenje predsednika tih opština koji potiču iz vaših redova. Takođe je važno da Vlada Republike Srbije ima podjednak tretman svih lokalnih samouprava, a ne da favorizuje one lokalne samouprave na čijem čelu je pripadnik njegove stranke. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Josip Broz.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Jovanoviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, predloženim amandmanom se pokušalo da se možda precizira sam tekst člana na koji se amandman odnosi, imajući u vidu da je on u punoj koleraciji sa ostalim tekstom zakona.

Konkretno, kada je u pitanju osnivanje mesnih zajednica, po istom zakonskom osnovu, istoj zakonskoj regulativi se mora predvideti i način, odnosno postupak ukidanja mesnih zajednica, a tj. promena bilo kakvog njihovog statusa u smislu ustrojstva organizacione strukture ili bilo čega sličnog. Zbog toga smo smatrali da bi eventualno ovim amandmanom mogli da doprinesemo da se samo precizira predloženi tekst člana na koji se odnosi amandman i da na taj način, u praktičnom smislu reči, ovaj zakon bude u potpunosti sinhronizovan kada su u pitanju sve njegove odredbe, dakle, svi članovi koji se međusobno upućuju, odnosno upućuju norme jedne na druge.

Ukoliko prihvatite ovakav amandman, mislim da bi na taj način doprineli ovome o čemu govorim, a u svakom slučaju, ukoliko postoje bolja rešenja, poslanička grupa SPS će takva rešenja podržati. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jovanoviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Steviću.