Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vesna Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Podnela sam amandman na član 2. Predloga zakona o lokalnoj samoupravi kojim želim da naglasim značaj procesa evrointegracija za razvoj lokalnih samouprava. Želim da objasnim kako ceo ovaj proces utiče na poboljšavanje uslova za život i rad naših građana i koliko je važno to što korisnici sredstava koja dobijamo iz fondova Evropske unije mogu da budu i lokalne samouprave.

Srbija je najveći primalac bespovratnih predpristupnih sredstava EU u čitavom regionu Zapadnog Balkana. Sredstva IPA su instrumenti za predpristupnu pomoć kojima EU pruža podršku zemljama kandidatima za članstvo EU u usvajanju i sprovođenju političkih, institucionalnih, pravnih, administrativnih, socijalnih i ekonomskih reformi, i ovaj novac se ne vraća i ne plaća se bilo kakva kamata.

Od 2014. do 2020. godine budžet namenjen Srbiji iznosi 1,5 milijardi evra i Srbija veoma uspešno koristi ova sredstva zahvaljujući dobroj koordinaciji Ministarstva za evrointegracije sa korisnicima sredstava zahvaljujući pravilnom odabiru prioriteta i uspešnoj realizaciji projekata. Rezultati su vidljivi u praksi, jer do sada iz ovih fondova finansirane su škole, bolnice, putevi, dobar deo sanacija posle poplava, deo novca će biti usmeren za razvoj malih i srednjih preduzeća na lokalnu.

Neki od odabranih projekata namenjeni lokalnoj samoupravi su aktivne mere za zapošljavanje koje će se sprovoditi preko Nacionalne službe za zapošljavanje, za lokalne usluge u oblasti obrazovanja i socijalne zaštite, kao i za stambeno zbrinjavanje izbeglica, i sigurna sam da ćemo sav novac koji nam je na raspolaganju iz fondova EU iskoristiti u potpunosti, kao što je to bio slučaj do sada.

Naš najveći donator bespovratnih sredstava je EU, najviše investicija dolazi upravo iz zemalja članica EU i spoljno-trgovinska razmena sa zemljama EU iznosi preko 75%, i mislim da sam navela dovoljno razloga zašto moj amandman treba prihvatiti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Duško Tarbuk. Izvolite.
Duško Tarbuk, izvinjavam se.
...
Srpska napredna stranka

Duško Tarbuk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem se predsednice, poštovani građani Srbije, predloženim amandmanom bih u članu 2. Predlogu zakona kojim se vrši izmena u članu 11. Zakona o lokalnoj samoupravi dodao novi stav 2. koji glasi – realizacijom Statuta lokalnih samouprave obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na efikasnost lokalne samouprave.

Proširuje se krug pitanja koji se uređuju Statutom, lokalne samouprave biće dužne da čuju potrebe građana i da neke od tih potreba sprovedu u skladu sa mogućnostima. Zakon obavlja javnu raspravu po pitanjima raznih stvari koje se dešavaju na lokalu, od Statuta preko budžeta, pa sve do onih stvari koji su za građane najpotrebniji, pravna zaštita, ekonomski razvoj opština ili gradova. Time građani koji žive na području lokalne samouprave, ne kreiraju razvoj svog grada samo preko izabranih predstavnika na izborima, već su uzimali svoje aktivno učešće.

Još jednom bih naglasio, značaj konsultovanja građana u okvirima budžeta, lokalnih samouprava što doprinosi transparentnosti, efikasnosti i odgovornosti uprave. Neke lokalne samouprave su već primenjivale institucije konsultacija u oblasti investicija, ali tu mora da postane praksa lokalnih samouprava. Po meni je ovo jedan od zakona koji pokazuje decentralizaciju. Mislim da je zakon odličan, te svoje kolege poslanike pozivam da u danu za glasanje podrže ovaj zakon, naravno ako budete imali snage i vremena, moj amandman. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Ovim amandmanom dopunjuje se član 1. Zakona o lokalnoj samoupravi gde se dodaje novi stav 2. kao najviši pravni akt jedne lokalne samouprave Statut mora biti jasno i precizno definisan kako bi se njegovom realizacijom obezbedio razvoj Republike Srbije i ostvario bolji pristup ekonomskim resursima.

Statutom se uređuju prava i dužnosti jedinica lokalne samouprave i način njihovog ostvarivanja,broj odbornika Skupštine jedinica lokalne samouprave, organizacija i rad organa i službi, određivanje organa povlašćenog za pokretanja postupka pred Ustavnim sudom, način upravljanja građana poslovima iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave, uslovi za ostvarivanje oblik neposredne samouprave, sprovođenje obaveznog postupka, javne rasprave prilikom priprema statuta, budžeta, strateških planova, razvoja, utvrđivanja stopa izvora prihoda itd.

Ovim upravnim aktom u mnogo čemu će se olakšati rad lokalnih samouprava, a jedan od primera dobre prakse je svakako i grad Novi Pazar gde rad lokalne samouprave u potpunosti koordinisan sa radom državne uprave i na taj način se unapređuje razvoj ovog dela Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Pekarski.
Da li neko želi reč? (Da)
...
Srpska napredna stranka

Goran Pekarski

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsednice.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gosti iz ministarstva, pred nama je Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o lokalnoj samoupravi i odmah u članu 2. na početku se spominju i prava i dužnosti lokalnih samouprava. Jednim članom ovog zakona je dato i pravo lokalnim samoupravama da mogu da sarađuju sa jedinicama lokalnih samouprava i van teritorije Republike Srbije, ali uz dužno poštovanje Ustava i pravnog poretka Republike Srbije.

Meni je interesantno jedno pravo koje jedna lokalna samouprava sama sebi dala, a to je pravo da preskoči sve institucije Republike Srbije, da preskoči Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i da napiše pismo ambasadi i raznim institucijama po svetu i da se žali da tu žalopojkama iznese neke poluistine i totalne neistine, a da pri tom prikriva svoje poslovanje i nepravilnosti u tom poslovanju, pogotovo u delu što se tiče javnih nabavki i zapošljavanja. Naravno, mislim na Paraćin, na gospodina Sašu Paunovića.

Strah od kontrole i mogućnost da neke nepravilnosti izađu na videlo izazvalo je i revolt poslanika DS ovde u Skupštini Srbije, ali mi imamo obavezu i pravo da ovde iz Skupštine tražimo od nadležnih ministarstava da ispitaju poslovanje Paraćina, odnosno poslovanje opštinskog rukovodstva Paraćin i da pošalju razne kontrole. Politička pripadnost ne sme da štiti bilo koga. Da li je neko član DS ili član SPS ili SNS, ne sme biti niko zaštićen i kontrole moraju da postoje.

Za vreme Đilasa, Dragana Đilasa, kontrole su uvek postojale i za vreme Dragana Đilasa razlozi kontrole nisu bile sumnje u zakonitost rada, to su više bili izgovori, a pravi razlozi su bili dominacija i disciplinovanje pojedinih opština za koje je on smatrao da nisu politički podobne i nisu bili istomišljenici. Inspekcije nisu nama tada dolazile, te kontrole nisu dolazile, one su se prosto useljavale. Mi smo imali situaciju da 2011. godine finansijska inspekcija se doseli u opštinu Grocka i provede devet meseci zajedno sa nama gde su uzeli i kancelariju, gde smo im odštampali samo od jednog preduzeća 16 hiljada strana, od cele opštine 35 hiljada strana i posle devet meseci nisu na kraju uspeli ništa da urade. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Aleksandara Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Još jednom molba, predstavnicima SNS, ako nemaju šta pametno da kažu o svojim amandmanima neka ne koriste vreme predviđeno za raspravu u pojedinostima i neka ne onemogućavaju druge narodne poslanike da govore o amandmanima koji su važni građanima Republike Srbije.

Zaista ne znam, i ne mogu da uvidim koja je svrha javljanja narodnih poslanika koji ne govore o svojim amandmanima, a šta bi i govorili o njima budući da kao što sam rekla amandmani su podneti sa isključivim ciljem da onemoguće raspravu o amandmanima koji su podneti na druge članove zakona. Tako da, molim vas, ako nemate šta drugo da pričate osim da blatite, nemojte trošiti vreme za ovu raspravu, mnogim narodnim poslanicima je važno da razgovaraju o amandmanima koje su podneli. Građani Srbije sedam meseci umesto rasprave o pojedinostima slušaju sastave koje je neko napisao poslanicima SNS ili su ih sami napisali, zaista ne menja na stvari, poenta je u tome da je SNS ukinula u ovoj Skupštini raspravu o pojedinostima.

Ako imate neke želje da utičete na nadležne državne organe, da pošalji inspekciju u policiju, vojsku, ne znam koga sve želite da pošalju u opštinu Paraćin. Na vlasti ste na svim nivoima, pošaljite koga hoćete samo nemojte više maltretirati građane Republike Srbije ovim sastavima koji su, sada već postali, izvinite, više nego besmisleni. Imate pravo da podnosite amandmane. To pravo niko ne spori narodnim poslanicima, ali dajte makar da što amandmani, što obrazloženja imaju makar nekog naizgled smisla. Ovo zaista više nema smisla.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Đorđe Komlenski, po amandmanu. Izvolite.