Sedmo vanredno zasedanje , 18.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/141-18

4. dan rada

18.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajuća. Očekujem da će ministar ozbiljno razmisliti o ovom amandmanu koji je podnet od kolege. I, ovaj amandman kao i svi amandmani koji su između ostalog podneti imaju i jedan jako važan cilj o kome smo govorili, a to je da se u još ovih nekoliko opština u kojima je žuto lopovsko preduzeće na vlasti, zaustavi krađa budžeta i to jeste smisao. To jeste cilj našeg rada. To jeste cilj donošenja novih zakona. A to što se oni plaše da izgube mogućnost da zloupotrebljavaju još ovih par budžeta u Paraćinu, Šapcu i još nekim mestima gde su na vlasti, je njihov problem, ali svaki njihov problem jeste uspeh za nas. Siguran sam da ćemo uspeti da ovu krađu zaustavimo u celosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela poslanica Dragana Kostić.
Da li želite reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Uvažene kolege narodni poslanici, građani Srbije, svakako da donošenje ovog zakona treba da unapredi razvoj lokalnih samouprava i da opšti interes građana bude prioritet, a ne kao što smo svedoci u nekim lokalnim samoupravama da bude prioritet lični interes.

Dolazim iz lokalne samouprave Sokobanja, gde je do juna 2016, nažalost, na vlasti bilo žuto preduzeće, a koliko je vodilo računa o Banji govori činjenica da u jeku sezone nisu, ne samo domaći, nego ni turisti nisu imali vodu za piće. NJihov izgovor je bio – nedostatak padavina.

Nažalost, istina je nešto drugo, dotrajala vodovodna mreža koja nije menjana 30, 40 godina i popucali ventili imali su gubitak vode i do 60%. Prema tome, višestruka je bila šteta. Najpre gostima koji su odlazili iz Banje nezadovoljni i skraćivali svoj odmor, zatim zainteresovanim investitorima koji su, naravno, u takvim situacijama destimulativno bili zainteresovani za ulaganje u Banju, stanodavci, trgovci, ugostitelji, svi su imali štetu, pa je i budžet Opštine imao štetu koji je ubirao prihod od naime boravišnih taksi.

Međutim, situacija se promenila. Od juna 2016. godine, na čelo je, hvala Bogu, došla SNS, domaćinska stranka, koja je za godinu dana promenila vodovodnu mrežu u tri glavne ulice u Sokobanji i na taj način poboljšala vodosnabdevanje ne samo stanodavcima, već je i na neki način komforniju uslugu pružila turistima. Vrednost ove investicije je 20 miliona dinara, od čega je 50% finansirano iz budžeta Opštine Sokobanja, a 50% iz Ministarstva privrede.

Međutim, ovo je samo početak. Ove godine radimo na projektnoj dokumentaciji gde treba da se promeni vodovodna mreža u dužini od 5km od glavnog izvorišta, sa planine Ozren, do same Sokobanje...
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela poslanica Tijana Davidovac.
Da li želite reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tijana Davidovac

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Izmena u članu 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi se odnosi na proširenje kruga pitanja koja se uređuju i statutom za koja se kroz praktičnu primenu važećeg zakona pokazalo potrebno da se utvrde u ovom opštem aktu, kao i onih pitanja koja proizilaze iz samog zakona.

Posebno su značajne izmene koje se odnose na sprovođenje postupka javne rasprave za donošenje najznačajnijih opštih akata i proširenje kruga ovlašćenih predlagača za sprovođenje javne rasprave.

Razlozi za donošenje izmena i dopuna ovog zakona koji je donet 2007. godine, pre svega, nalazi se u potrebi usklađivanja odredbi ovog zakona sa zakonima koji uređuju pojedina pitanja od značaja za rad i funkcionisanje lokalne samouprave.

Deo predloženih izmena je u funkciji otklanjanja nedostataka u važećem tekstu Zakona o lokalnoj samoupravi, a odnose se na sazivanje sednice SO ili Grada, preduslova za uspešno vršenje dužnosti odbornika, određivanje kriterijuma za utvrđivanje broja članova opštinskog ili gradskog veća, položaj pomoćnika predsednika opštine ili gradonačelnika, ostavku predsednika opštine ili gradonačelnika, promene ravnopravnog statusa zamenika predsednika SO ili Grada, kao i sastav i rad Saveta za međuopštinske odnose.

Među značajnim novinama je svakako i potpuno izmenjen koncept utvrđivanja nadležnosti opštine ili grada, tako što se umesto nabrajanja poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave navode oblasti u kojima jedinice lokalne samouprave imaju nadležnosti na osnovu posebnih sektorskih zakona iz tih oblasti.

U danu za glasanje pozivam svoje kolege da podrže predloženi amandman. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela poslanica Snežana Petrović.
Da li želite reč? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Snežana Petrović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovane kolege narodni poslanici, moj amandman odnosi se na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, kojim se vrše izmene u članu 11. Zakona i dodaje novi stav 2. koji glasi: „Realizacijom Statuta lokalne samouprave obezbeđuje se sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na poresku odgovornost.“

Statut lokalne samouprave, kao pravni akt koji se bavi osnovnim načelima uređenja vlasti na lokalnom nivou, mora biti usaglašen sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti lokalne samouprave. Pošto predstavlja najviši pravni akt lokalne samouprave, njime se uređuju i prava i dužnosti jedinica lokalne samouprave i način njihovog ostvarivanja, broj odbornika, rad organa i službi, osnivanje i rad mesnih zajednica i druga pitanja od značaja za jedinicu lokalne samouprave.

Realizacija statuta znači sinhronizaciju navedenih elemenata, a koliko će ona biti efikasna, zavisiće i sam razvoj i funkcionisanje jedinice lokalne samouprave.

Ovo praktično znači da uvođenjem određenih kriterijuma da se u odnosu na broj stanovnika lokalne samouprave može imenovati broj pomoćnika predsednika opštine ili gradonačelnika, takođe i broja članova gradskog veća, zatim određena stručna sprema sa brojem godina radnog iskustva u državnim organima za načelnika lokalne samouprave, ukazuje na jasne namere Vlade Republike Srbije da maksimalno uredi rad, funkcionisanje jedinica lokalne samouprave, postizanjem upravo najveće efektivnosti u njenom radu.

Sistemsko uređenje svih sfera rada u lokalnoj samoupravi svakako će uticati na rast i razvoj, na investicije, proizvodnju, nova radna mesta, a time će i prihodi lokalnih samouprava od poreza po raznim osnovama biti povećani, a njihova finansijska stabilnost jača i veća.

U danu za glasanje podržaćemo set predloženih zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Ognjen Pantović.
Nije tu.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice Gojković, u okviru Zakona o lokalnoj samoupravi, mojim amandmanom 2. u članu 2. dodatno definišem ovaj član. Opštine i gradovi se ovim predlogom zakona podstiču na tešnju saradnju, pa se tako uspostavlja mehanizam za zajedničko obavljanje svih poslova.

Primer takve saradnje je i moja opština Rakovica. U postignutim dogovorima opštine samouprave Beograda i komunalnih organizacija, prošle godine u ulici LJubiše Jelenkovića u Resniku, počela je izgradnja 1300 metara kanalizacione mreže, dok je novi asfalt dobilo sedam ulica i nekoliko nekategorisanih puteva na opštini Rakovica.

Kako to utiče na rast privrede? Da, utiče tako što ni jedan investitor neće doći na teritoriju bilo koje opštine ako na njoj nije sređena infrastruktura, a dolaskom investitora smanjiće se i broj nezaposlenih gde će vrlo brzo Republika Srbija se pohvaliti jednocifrenim brojem nezaposlenih zahvaljujući politici koju vodi Vlada Republike Srbije i njen predsednik, Aleksandar Vučić.

Pozivam svoje kolege da u danu za glasanje prihvate moj amandman. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vlado Babić.