Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 10.10.2018.

6. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/217-18

6. dan rada

10.10.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 18:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre, cenjene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, u diskusiji po ovom amandmanu osvrnuću se na rad i nadležnosti gradske Uprave za zaštitu životne sredine grada Novog Sada. Dakle, odlukom o gradskim upravama grada Novog Sada obrazovana je gradska uprava za zaštitu životne sredine. U gradskoj upravi za zaštitu životne sredine obavljaju se poslovi koji se odnose na: pripremu, donošenje, realizaciju programa planova zaštite životne sredine, pripremu predloga za utvrđivanje visine posebne naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine, kontinuiranu kontrolu i sistematsko praćenje stanja životne sredine putem ovlašćenih i stručnih organizacija, informisanje i objavljivanje podataka o stanju i kvalitetu životne sredine, zaštitu prirode i zaštićena prirodna dobra primenom domaćih i međunarodnih propisa i standarda, pripremu i donošenje akata o zaštiti određenih prirodnih dobara itd. itd.

Dakle, grad Novi Sad, gradska uprava za zaštitu životne sredine ima jedan sistemski pristup ovoj izuzetnoj ozbiljnoj materiji. Gradska uprava koordinira podstiče, pomaže i učestvuje u realizaciji zadatih programa. Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki gradske uprave i vrši strogi nadzor i kontrolu nad tim. Položaj i nadležnosti gradske uprave za zaštitu životne sredine utvrđeni su Odlukom o gradskim upravama grada Novog Sada. Odnos gradske uprave za zaštitu životne sredine prema Skupštini grada zasniva se na pravima i dužnostima utvrđenim zakonom. Gradska uprava za zaštitu životne sredine grada Novog Sada je obavezna da Skupštinu grada, gradonačelnika i gradsko veće obaveštava o vršenju poslova iz svog delokruga, daje obaveštenja, objašnjenja i podatke iz svog delokruga koji su neophodni za rad Skupštine grada, gradonačelnika i gradskoj veća itd.

Na kraju, želim samo da napomenem, da našim amandmanima afirmišemo sveukupni razvoj u ovom slučaju konkretno u sferi zaštite životne sredine, a u danu za glasanje podržaću set predloženih zakona iz domena zaštite životne sredine.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Jančić.
Da li neko želi reč?
Izvolite kolega.
...
Srpska napredna stranka

Radovan Jančić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Poštovani narodni poslanici, gospodine ministre, naš najveći izazov je kako da dosegnemo visoke standarde u EU u pogledu zaštite životne sredine koji se neprestano usavršavaju kada imamo prilično teško zatečeno stanje i kada su potrebna velika sredstva za investiranje ne bismo li stepen zaštite podigli na nivo održivog razvoja i unapredili ekosistem u celini.

Jedna od najvećih prepreka održivog razvoja jeste svakodnevno stvaranje ogromnih količina koji zagađuju vodu, vazduh i zemlju. Nekontrolisano postupanje sa otpadom predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, biološku raznovrsnost i klimatske promene. Usvajanjem standarda, novi pristup u postupanju sa otpadom omogući će revalorizaciju ekonomske vrednosti otpada i obezbediti najviše standarde zaštite zdravlja ljudi i životne sredine i time svakako doprineti sveukupnom razvoju Republike Srbije. Zato je u Srbiji u planu da se zatvore i saniraju sve postojeće deponije i izgradi prema nacionalnoj strategiji 29 regionalnih centara i da otpad konačno postane resurs. Godine 2015. započelo se sa izgradnjom jednog takvog regionalnog centra u Subotici, za grad i za opštine Mali Iđoš, Bačka Topola, Senta, Kanjiža, Čoka i Novi Kneževac. Vrednost projekta je 24,35 miliona evra, 20,15 miliona evra obezbeđeno je kod fondova EU, 3,2 miliona evra obezbedila je Vlada Republike Srbije, milion evra osnivači opštine regionalnog sistema.

Vi ste gospodine ministre dobro upoznati sa ovim projektom, bili ste nedavno u Subotici, pa očekujemo od vas, s obzirom da je sistem spreman za probni rad da se stavi u funkciju, obavi tehnički pregled i izvrši primopredaja. Ovo kažem iz razloga jer je te 2015. godine i u svim opštinama osnivača i u gradu u Subotici bila na vlasti DS, pa je i ovde došlo do ozbiljnih sumnji u pogledu odabira izvođača i isporučioca opreme, sa pitanjem da li se sistem može pokrenuti i da li je na regularan način izvođač izabran.

Što se tiče zatvaranja postojećih deponija Novi Kneževac i u saradnji sa Institutom „Kirilo Savić“ pripremio projekat sanacije i revitalizacije postojeće deponije i spreman je da vam dostavi na dalje postupanje.

Na kraju, predložene izmene i dopune svakako da treba prihvatiti jer su u funkciji razvoja poljoprivrede i obezbeđuju našim poljoprivrednicima i poljoprivrednim gazdinstvima mogućnost da ostvare prava na sredstva kod fonda od pretpristupne pomoći za ruralni razvoj koji zovemo IPARD 2. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vlado Babić.
Da li neko želi reč?
Izvolite kolega.
...
Srpska napredna stranka

Vlado Babić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, uvaženi gospodine ministre sa saradnicima, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, u sklopu današnje diskusije predlažem amandman na član 1. Predloga zakona kojim se vrši izmena u članu 90b Zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine dodaje se novi stav dva koji glasi – Ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na zaštitu životne sredine.

U okviru ovog člana zakona i njegove dopune govorio bih o specijalnom rezervatu prirode Gornje Podunavlje. Ovaj rezervat je jedan od dunavskih bisera kako Vojvodine tako i Srbije. On je ostatak nekadašnjih plavnih predela Podunavlja i ono je složeni mozaik vodenih i kopnenih ekosistema koji čine nekoliko odvojenih celina: Monoštorski rit, Apatinski rit, kao i područje Štrpca, Kozare i Karapandže. Najveći deo rezervata pokriven je kompleksnim šumama, a ovako očuvani izvori, izvorne biotipi retko gde se mogu sresti kako kod nas tako i u Evropi.

Specijalni Rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ je zaštićeno prirodno dobro prve kategorije, koje se prostire uz levu obalu Dunava u predelu između 1.367. i 1.433. kilometra njegovog toka. Treba istaći da je on deo velikog Riskog kompleksa koji se proteže i kroz susednu Mađarsku i Hrvatsku.

Osim biološke raznovrsnosti, Gornje Podunavlje krasi i autentično kulturno nasleđe. Kao rezultat prilagođavanja života pored velike reke i njenim ćudima nastali su karakteristični izvorni običaji, nošnje, jezik, ribolovni alati, čamci i specifična jela kao, recimo, čuveni riblji paprikaš koji se najbolje kuva i najbolje se pravi na područnu Bezdana, Bačkog Monoštara, Sombora, Apatina i Bogojeva. I to privlači goste i tako Gornje Podunavlje čini vrlo atraktivnom turističkom destinacijom za sve posetioce.

Dunav je sa svojim tokom i rukavcima, tzv. „dunavcima“ i poplavnim vodama dao, to moramo istaći, osnovni pečat Gornjem Podunavlju, tako da je specijalni rezervat prirode postao značajan centar biodiverziteta, pri čemu se ovo bogatstvo ogleda u prisutnosti 55 vrsta riba, 11 vrsta vodozemaca, devet vrsta gmizavaca, 230 vrsta ptica, 51 vrste sisara, itd.

Zbog svojih izuzetnih prirodnih vrednosti, 1989. godine proglašeno je za međunarodno značajno stanište ptica IBA, a 2005. je proglašeno za značajno područje za biljke IPA. Ono je u sastavu i sastavni deo potencijalnog rezervata biosfere „Drava – Mura“, ima status vlažnog područja Ramsavske konvencije od 2007. godine.

Ribolovne vode specijalnog Rezervata „Gornje Podunavlje“ izuzete su iz ribarskog područja „Dunav 1“, zato je neophodan srednjoročni program razvoja unapređenja i korišćenja faune riba. Neke vrste riba su trajno zaštićene u ovom rezervatu kao, recimo, moruna, linjak, zlatni karaš, čikov, zatim rečni potočni rak, itd. Zbog svega toga čuvarska služba od pet čuvara pokriva 24 časa zaštitu ovog područja, a u periodu mresta u zaštitu ovih vrsta riba uključuju se i volonteri.

Pored toga, specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ nudi mnoštvo različitih naučno – rekreativno – turističkih sadržaja kao što su obilazak šetne staze Štrbac i Karapandža, vožnja katamaranom Dunavom, poseta tradicionalno Ribaru, poseta etno kući „Mali Bodrog“ uz kulturno umetnički program folklornog društva iz Baškog Monoštera, poseta zanatlijama, to su tradicionalni stari zanati kao čamdžija, rogozar, klompar, kovač. Zato treba raditi na očuvanju ovog specijalnog rezervata, kao i sveukupne naše životne sredine. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Babiću.
Poštovani narodni poslanici, pre nego što nastavim rad dozvolite mi da u vaše i u svoje ime pozdravim predstavnike organizacije „Mreža mladih – MANIFEST“ koji trenutno prate deo današnje sednice sa galerije Velike sale.
Molim vas da ih pozdravimo aplauzom.
Reč ima ministar, gospodin Trivan. Izvolite.

Goran Trivan

Dame i gospodo, dozvolite mi da pre nego što kažem nekoliko rečenica i ja pozdravim ove mlade ljude koji su svakako jako važna karika u zaštiti životne sredine. I uopšte, za Ministarstvo životne sredine nevladin sektor ima izuzetan značaj. Ako je nešto uspelo ovih godinu dana u Srbiji, uspela je ta naša kopča sa nevladinim sektorom i hvala vam na tome što podržavate ovo što radimo u zaštiti životne sredine. Ne mislim na Ministarstvo, mislim na zaštitu životne sredine. Hvala vam što ste tu.
Što se odgovora ili bar komentara tiče, dozvolite mi da za grad Kraljevo kažem da je za nas grad Kraljevo neobično važan centar i znamo zašto je to tako. Da podsetim da vi svoj otpad komunalni odlažete na smetlište „Kulagića ada“ i da je dobijena saglasnost Ministarstva životne sredine za projekat sanacije i rekultivacije. Projekat je završen. Isto tako, moramo reći da je otkupljeno zemljište za proširenje deponije i u toku izrada idejnog projekta sanacija i proširenja, kako ste vi zapravo samo i dotakli.
Takođe, moram da kažem da je ovo jedan od projekata koji želimo da pripremimo za konkurisanje za IPA sredstva. Mislim da to odlično ide i verujem da će to biti baš onako kako treba. Još uvek nisu obuhvaćena seoska područja, ali to ćemo sa rukovodstvom opštine još razgovarati. To je deo priče koji je neophodan da bi se ovo rešilo.
Dakle, Kraljevo može da se nada apsolutno boljim danima. Ono vreme koje je proteklo i koje je propušteno poslednjih, ne znam, nekoliko godina je prošlo. Ja sam se video tamo sa kolegama iz vaših opština, i moji saradnici, zaključili smo da više čekanja nema, da je prošlo vreme čekanja i da je sad vreme da se radi. Evo, mi sada radimo zajedno sa vama, jer zajedno smo u mogućnosti da taj deo posla uradimo, kao što to radimo sa Nišom i ostalim gradovima.
Što se Subotice tiče, takođe, moram da kažem da je izbor izvođača koji je stupio na posao posle donacije koju je dala EU upravo izvršila EU, i o tome ćemo nekom drugom prilikom, a da su se naši podizvođači, opština i svi koji su učestvovali onoliko namučili ne bismo li nekako projekat izveli do kraja. Mi, evo, dajemo sve od sebe da to zaista tako i bude i biće. Nema nikakve dileme, jer su se i okolnosti promenile, ali i mi smo se promenili. Nismo ni mi više isti kakvi smo bili. To je, mislim, postalo čini mi se važan faktor, jer su shvatile i kolege iz EU da mi ozbiljno mislimo sa ovim stvarima i da ćemo sve stvari koje mogu biti problem otvoriti javno.
Prema tome, nema razloga više da se čeka. Ministarstvo je apsolutno angažovano u tome i u kontaktu i u zajedničkom radu sa lokalnom samoupravom oko svega toga i potpuno smo harmonizovani i potpuno smo na istim talasnim dužinama.
Kolegi koji je ovako divno govorio o Gornjem Podunavlju moram da kažem da mislim da bi opština trebalo da mu da i oda priznanje značajno za ovako divnu priču o sopstvenom kraju. Gornje Podunavlje je jedan od najlepših bisera koji Srbija, razume se, ima. Od svega što ste spomenuli ja ću se samo emotivno vratiti na morunu i sve ono čega zapravo niže negde više nema zbog različitih razloga, Đerdap 1, Đerdap 2, itd, ali mi nećemo odustati od toga da Elektroprivredu Srbije ubedimo da se moraju napraviti riblje staze i da sve ovo od čega i vi zavisite uzvodno od nas dole, jer je osam iz Kladova, učinimo prirodu onakvom kakva je nekada bila ili bar približno tome.
Zaključiću time što ste u stvari rekli i vi i koleginica pre vas da mi ovde, između ostalog, kada pričamo o zaštiti, mi zapravo pričamo o lepoti. Treba li reći koliko je naša zemlja zapravo lepa i da imamo šta da štitimo, a za mene je to aksiom, to se ne dokazuje. Hvala vam što ste na ovaj način govorili o Srbiji u stvari.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Maletić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Da)
Kolega Rističeviću, izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, kolega Babić je rekao da u Podunavlju ima devet vrsta gmizavaca. To je delimično tačno. Ja poznajem i desetu vrstu. Po pitanju životne sredine ja u Podunavlju poznajem i desetu vrstu gmizavaca, to su „moralni gmizavci“ i ja sam ih upoznao likom i delom.

Da vas podsetim da vrhunski patriotizam, da podsetim one koji to nisu činili, da je vrhunski patriotizam za mene braniti životnu sredinu od sopstvene Vlade. Ja ću to činiti. Oni pre nas to nisu činili, iako su znali da u životnoj sredini u 20. veku, početkom 21. čovek napravi više štete zemaljskoj kugli po pitanju životne sredine, nego sve generacije pre toga, celoj njenoj istoriji. Ja ću reći šta su radili, ta deseta vrsta u Podunavlju, koju ja zovem „moralni gmizavci“. Neko bi rekao „moralni gmizavci žute boje“, ali mi te boje baš nisu toliko bitne, jer je bilo više vrsta tih boja. Oni su kameleoni. Ta vrsta gmizavaca može da bude i kameleonska.

Ja verujem da su možda se neki sad plasirali i u naše redove, ali Bože moj, ja ću da govorim o fabrici za reciklažu olovnih akumulatora u mom gradu i da pitam da li ima neko snage da kazni taj varvarski čin prema životnoj sredini u opštini Inđija?

Da podsetim, a više puta sam o tome govorio, „moralni gmizavci“ da bi dobili stan u Beču su bili u stanju da od zadruge otmu zemljište i da ga prevedu na fizička lica, nosioce lokalne vlasti.

Da bi ga preprodali što skuplje, na tom zemljištu na kome su bunari, na kome je vodozahvat, koji je tada bio regionalni vodozahvat, da bi ga izbrisali promenili su čak i prostorni plan, falsifikovali broj parcele. Uhvaćeni u svemu tome, ali su ipak uspeli da izgrade fabriku za reciklažu olovnih akumulatora na vodozahvatu Inđija.

Da li iko ima snage da kazni, kako sam već rekao, taj varvarski čin prema građanima Inđije, a možda i šire? Tu svakog trenutka preti ekološki incident. To što su oni na takav način dobili odgovarajuće dozvole, to je problem bivše vlasti, ali može da bude problem i ove ili neke buduće vlasti, jer ne znamo kada će nastupiti posledice, jer otpadne vode ne idu čak ni u kanalizaciju. Na kilometar od centra Inđije, na vodozahvatu, ponovo ću reći, Fabrika za reciklažu olovnih akumulatora, koja ima upojni kanal iznad samog vodozahvata i bunara u koji se plasiraju otpadne vode.

Pitam vas, po pitanju ekološkog incidenta, ne znam koja će Vlada biti, ali je, rekao sam, vrhunski patriotizam braniti životnu sredinu ne samo od bivše vlade, već i od svoje Vlade, ukoliko je to potrebno. Zato tražim od Ministarstva i Vlade da kazni taj čin koji se desio u Inđiji, spreči i predupredi mogući ekološki incident, koji se može desiti zahvaljujući moralnim gmizavcima desete vrste u Podunavlju. NJima se mora stati na put. Ta deseta vrsta koja ugrožava životnu sredinu sa punim pravom treba da nestane sa zemaljske kugle. Hvala.