Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

4. dan rada

05.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2018. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 86 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutna 86 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Radmilo Kostić i Đorđe Milićević.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O SMANJENJU RIZIKA O KATASTROFA I UPRAVLJANJU U VANREDNIM SITUACIJAMA
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da su sednici pozvani da prisustvuju dr Nebojša Stefanović potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, ministar Ćatić, sekretar MUP-a, Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnih Sektora za vanredne situacije, Živko Babović, načelnik Uprave za upravljanje rizikom u MUP-u, Nataša Ignjatović, načelnik Odeljenja u upravi policije, Dragan Mijatović, zamenik načelnik Odeljenja uprave i policije i Nataša Raketić, pravni savetnik u MUP-u.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O SMANJENJU RIZIKA O KATASTROFA I UPRAVLJANJU U VANREDNIM SITUACIJAMA
Rasprava o amandmanima.
Primili ste amandmane, koje su na Predlog zakona podneli poslanici, primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Gorica Gajić.
Da li želi reč? (Ne)
Da li neko drugi želi reč? (Ne)
Hvala.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li želite reč?
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Da, amandman na naslov ovog člana je podnet zato što je zaista nekako preširoko formulisan sam naslov, gotovo ceo jedan član se nalazi u naslovu. Moglo je to i jednostavnije da se kaže.

Ali, suština je, što mi imamo generalno primedbe na ovaj Predlog zakona i govorili smo o tome i u načelnoj raspravi, mnogo je ovde uopštenih stvari, mnogo, odnosno sve je skoro vezano za strategiju, a vi dobro znate da strategija ipak nije nešto što obavezuje, to jeste nešto neka Vlada za određen period donese za neku oblast, ali ono što nije striktno regulisano zakonom nekako uvek ostane nezavršeno, bez obaveza, itd.

Mi smo imali te velike elementarne nepogode, najveće valjda, najveći problemi u toj oblasti do sada koje smo imali, desile su se 2014. godine, kada su bile one velike poplave i trebalo je zaista iz ove situacije nešto naučiti i formulisati u zakoni i tada se radilo i državni organi itd, i građani pre svega, svi su učestvovali tada u rešavanju i spašavanju ljudi i imovine, to je uglavnom bilo onako na, rekla bih na dobrovoljnoj bazi ili na kad su u pitanju državni organi, policija i vojska na nekom profesionalnom kodeksu, rekla bih. I, zato mislimo da ovaj zakon kad je donošen da je trebalo da bude mnogo precizniji i jasniji, i zato smo mi već o naslova krenuli sa amandmanima.

Vi mi ministre, vi nam, dugujete informaciju vezanu za ovu akciju policije GETO iz 2011. godine, kada je u Novom Pazaru zaplenjeno 125 kilograma heroina i kada je jedan od tih koji su učestvovali u tome, bežeći naleteo na policiju i iz auta je izašao sa oružjem i rekao policiji da zovu Rasima LJajića.

I, molim vas da nam kompletnu tu situaciju rasvetlite, radi javnosti, pre svega, opet kažem, danas možda ne možete, ali očekujemo da ćete ovih narednih dana dok smo ovde da nas detaljno obavestite o toj akciji, da saznate da li su vam vaši saradnici to sakrili, pa vi možda niste imali informaciju. Očekujemo da dobijemo detaljne podatke o tome. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na naslov Predloga zakona, amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović. Izvolite.

...
Srpska napredna stranka

Nataša Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospođo predsednice.

Gospodine ministre, gospodine Mariću, ovaj zakon ne bi trebao da bude samo u funkciji uređenja Sektora za vanredne situacije u okviru MUP-a Republike Srbije, već treba da ima jedan edukativni, složićete sa karakterom. To govorim iz razloga što je grupa eminentnih profesora sa Fakulteta bezbednosti u Beogradu uradilo jednu studiju 2017. godine, gde je obuhvaćeno 2.400 i nešto ispitanika sa područja lokalnih samouprava u Srbiji i samo 24,4% njih je reklo da je spremno da reaguje u slučaju da se neka vanredna situacija desi.

Sad, vreme je kratko, govorićemo o konkretnim slučajevima i situacijama koje su zadesile Srbiju. Najveća katastrofa je poplava, šljama i mulja u liku i delu DOS-a 2000. godine, 5. oktobra. To je valjda svim jasno. Veća katastrofa Srbiju nije mogla da zadesi.

Kada su u pitanju ove prirodne katastrofe, neverovatan je slučaj da se ne vrši edukacija lokalnog stanovništva na taj način, počev od dece u osnovnoj školi, pa do najstarijih naših sugrađana, jer znate nešto što ne može da se spreči na to mora da se adekvatno reaguje.

I, zato smo mi za to, da se ugledamo na Ruse i na njihov način rada, kada je u pitanju edukacija i omladine i svih stanovnika te države, jer ona je pre svega, danas je vanredna situacija i svaki vid terorističkog, ne daj bože akta. Da li je tako? Počev od raznih prirodnih katastrofa, jer ta klasifikacija vanrednih situacija i katastrofa koje mogu da zadese Srbiju, zaista je jedan širok dijapazon.

Ali, ovo nije trebalo da bude samo zakon. Dakle, u toj funkciji već da ima edukativni karakter kako bi se ljudi upoznali i kako bi mogli adekvatno da reaguju. U ostalom koliko mi treba da budemo ozbiljni u svemu tome pokazaćete ako momentalno preduzmete sve aktivnosti da dodelite diplomatski status Rusko humanitarnom centru u Nišu, zato što je to veoma važno i zato što njihovo saznanje može da pomogne nama u prevenciji i u delovanju kada do toga dođe.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar Stefanović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

| Ministar odbrane
Slažem se što se tiče edukacije, to je važna stvar, i mi smo zbog toga i pokrenuli, kao MUP inicijativu koje je prihvatilo Ministarstvo obrazovanja da u prvom, četvrtom i šestom razredu osnovne škole učimo našu decu, između ostalog i o vanrednim situacija, i mislim da će se to pokazati.
Već prošla godina je bila, rekao bih veoma uspešna, preko 2.500 ljudi iz policije je sada uključeno u to. Kad kažem iz policije, mislim iz celog Ministarstva naravno i Sektora za vanredne situacije, i mislim da posle prvih inicijalnih kontakata sa roditeljima, nastavnicima i sa decom vidimo da to obrazovanje ima smisla.
Baš zato smo nastavili i proširili godine na prvake, i mislim da će takva vrsta edukacije, gde ih učimo naravno, pored vanrednih situacija o opasnostima koje nosi droga, alkohol, koji nosi sajber kriminal i sve ono što potencijalno može biti vanredna situacija, kao i naravno poznavanje rada policije u zajednici, će učiniti i da ta deca budu bezbednija, a naravno da budu i spremnija da reaguju na situacije u kojima nisu, što je potpuno istina, nisu do tada učili na dovoljno dobar način u školi, što je i bio razlog zbog čega smo predložili ovakvu vrstu edukacija.
Pored toga, drago mi je da se jedan deo penzionisanih policijskih službenika uključio u ovu akciju i zajedno sa policajcima koji vrše svoje redovne zadatke, dakle, u školama se uključuje u edukaciju dece i može da im prenese veliko znanje jer se radi još o relativno mladim ljudima koji imaju veliko znanje i koji mogu da pomognu da naša deca budu efikasnije zaštićena.
Naravno, tu je veoma važno da se i roditelji uključe. Mi na tome insistiramo i pozivamo i roditelje, jer, ako roditelji budu deo tog sistema i budu dobro shvatili čitavu materiju moći će i bolje da zaštite svoju decu.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naslov Predloga zakona amandman je podnela Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa SRS podnela je veći broj amandmana na Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, kako na naslov, tako i na veći broj članova ovog predloga, jer smatramo da je ovaj predlog zakona loš i da se bazira isključivo na strategiji od rizika od katastrofa koja nije obavezujuća i kojom se određuju samo smernice za angažovanje ljudskih i materijalnih resursa koju usvaja Vlada, a da veći broj članova samog ovog Predloga ne predstavlja zakonske norme, odnosno prave zakonske obavezujuće regulative da nešto tako mora. Mi smo zbog toga predložili brisanje tih članova.

Ono što bi trebalo regulisati ovim predlogom zakona jeste preventiva i to da se mnogo više radi u onom periodu kada se ništa ne dešava, odnosno kada nemamo vanrednih situacija. Najbolji način za to, odnosno ono što bi doprinelo smanjenju rizika od katastrofa, naročito upravljanju u vanrednim situacijama kada do njih dođe, jeste dodeljivanje diplomatskog statusa članovima srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu.

Vi ste ministre u načelnoj raspravi govorili o odličnoj saradnji sa članovima srpsko-ruskog humanitarnog centra i smatramo da vas to dodatno upućuje da ovim ljudima dodelite diplomatski status i još jednom vas pozivamo da prihvatite one amandmane SRS koji se odnose upravo na dodeljivanje diplomatskog statusa.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na naslov Predloga zakona amandman je podneo poslanik Sreto Perić.
Da li želite reč? Izvolite.

Whoops, looks like something went wrong.