Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Jasmina Obradović.
Da li neko želi reč?
Koleginice Obradović, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Jasmina Obradović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani ministre, uvažene kolege, cenjeni građani, pred nama se nalazi Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i celi set zakona uglavnom iz sfere finansija, a ujedno i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, kao najvažniji zakon u godini.

Ovaj budžet ima izražen socijalni aspekt i to je ono što ga povezuje sa amandmanom koji je na dnevnom redu, a karakteriše ga povećanje životnog standarda koje prati povećanje plata i povećanje penzija, kao i razvojni aspekt, jer predviđa rekordna izdvajanja za kapitalne investicije koje će podstaći dalji rast BDP-a.

Ukupni prihodi predviđeni budžetom su od 1.246,2 milijarde dinara i rashodi u visini od 1.269,1 milijardu dinara, što daje predviđeni deficit od 22,9 milijardi dinara, odnosno 0,4% BDP-a. Finalnom stabilizacijom javnih finansija otvorio se prostor za napuštanje kriznih mera, koje su bile primenjene tokom programa fiskalne konsolidacije u proteklom periodu.

U budžetu za 2019. godinu predviđeno je 165,5 milijardi dinara za kapitalne investicije. Dakle, razvojni budžet, takođe su izdvojena značajna sredstva za zdravstvene objekte, objekte ustanova kulture, za modernizaciju škola, za poljoprivrednu delatnost putem subvencija, za socijalnu zaštitu. Srbija se nakon sprovedenih mera fiskalne konsolidacije i uspostavljanje ekonomske stabilnosti nalazi na dobrom i zdravom putu daljeg ekonomskog rasta i razvoja.

Sve navedeno je kontinuitet politike koju vodi SNS, sa predsednik Aleksandrom Vučićem. Nećemo stati jer volimo našu zemlju. U danu za glasanje, sa zadovoljstvom ću podržati zakonske predloge koje se nalaze na dnevnom redu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Savkić.
Da li neko želi reč? (Da.)
Kolega Savkiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Savkić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici,podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji glasi - ovim zakonom podstiče se sveukupni razvoj Republike Srbije, sa posebnim osvrtom na efikasnost institucija socijalne zaštite.

Osnovna svrha i razlog donošenja Predloga zakona, jeste regulisanje razmene podataka u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, koje je u potpunosti između centralnog registra i poreske uprave, a koja je u potpunosti realizovana uspostavljanje objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku.

Predlogom zakona utvrđena je redovna mesečna analiza i usaglašavanje podataka iz baze centralnog registra o obveznicima uplate doprinosa poslodavcima i osiguranicima, u pogledu uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i obaveštavanje poreskoj upravi po svim uočenim nepravilnostima, radi daljeg postupanja, te se može podstaći visok nivo naplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i unaprediti nivo naplate.

To sve će omogućiti bolje punjenje budžeta, a Srbiji će dobrim ekonomskim rezultatima, otvaraju se vrata za nove investicije i svih krajeva sveta, a to sve zajedno sa odličnim stanjem u budžetu vodi ka većim platama i penzijama, a samim tim i većim životnim standardima naših građana. To je cilj naše Vlade i predsednika Aleksandra Vučića. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Kolega Joviću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Radoslav Jović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

I ovaj zakon je jedan od reformskih zakona koje preduzimamo unazad nekoliko godina, a sa prevashodnim ciljem da građanima Srbije omogućimo lakši i bezbedniji život. Bili smo svedoci u minulim decenijama da je neefikasna administracija sa jedne strane i neodgovornost poslodavaca sa druge strane, mnoštvo građana Srbije dovelo u situaciju da ne mogu da ostvaruju svoja elementarna prava iz oblasti socijalnog osiguranja.

Centralni registar o kome govorimo, doživljavam kao jedan moćan alat, pomoću kojega će svaki pojedinac, svaki građanin Srbije, moći u svakom trenutku da ima uvid u njegova socijalna prava, što je jako važno. Setimo se samo koliko je hiljada ljudi kada su zatvarana mnoga preduzeća u Srbiji, kada je verovao da može da ostvari pravo na penziju, na zdravstveno osiguranje bio suočen sa činjenicom da toga nema upravo zbog neodgovornosti administracije i neodgovornosti pojedinih poslodavaca.

Dakle, ovaj zakon treba maksimalno podržati, kao i sve druge zakone koji idu u pravcu da običnom čoveku, građaninu Srbije obezbede lakši i bezbedniji život. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč?
Kolega Janjušević, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege, odredbe ovog zakona su svakako u funkciji ekonomskog razvoja i ovakvo uređenje centralnog registra, podizanje kvaliteta i kontrole podataka na jedna viši nivo su svakako odlike jednog sistema koji će kreirati i stvoriti novi rast.

Imamo stopu nezaposlenosti na istorijskom minimumu 11,3%, u trećem kvartalu imamo najveću stopu zaposlenosti u poslednjih više decenija. Sve su to jasni i vidljivi rezultati.

Mir je osnovni deo investicione klime pored svih drugih aktivnosti i juče smo imali priliku da vidimo kako se pojedinci podsmevaju nagradi Zlatni lav koji je dobio predsednik Aleksandar Vučić, nagradi za mir. Isti ti se podsmevaju i patrijarhu srpskom kada kaže da se Aleksandar Vučić kao lav bori za Kosovo i Metohiju, a sada se podsmevaju i Kini, kažu, Kina daleko, Kina je nebitna možda zato što je predsednik Kine koji se pet puta sastao sa Aleksandrom Vučićem za predsednika Srbije rekao – lični odnosi nas dvojice su odnosi najvećeg poverenja zato naše dve zemlje imaju čelične odnose, a čelični prijatelj je najbolji od najboljeg. Šta bi da Kinezi nisu spasili 5000 ljudi u „Železari Smederevo“ i da nisu uložili to jest planirane investicije u RTB Bor će podići za duplo učešće RTB Bora u BDP, u rastu BDP.

I, za one koji se podsmevaju nagradi za mir koju je dobio predsednik Aleksandar Vučić, verujem da će Albanci uskoro uspostaviti nagradu „zlatni vuk“ i da će iste godine dobijati Vuk Jeremić, a ta nagrada će se uspostaviti za pitanje godine, pitanje koje je Albancima donelo mnogo, a pitanje koje je Srbiju koštalo previše.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč?
Kolega Malušić, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljiljana Malušić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima iz ministarstva, podnela sam amandman na član 2. da bih pojasnila kako Predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja odnosno njegove odredbe podstiču sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim osvrtom na finansiranje institucija brige o socijalnim slučajevima.

Naime, Vlada Republike Srbije kroz različite projekte doprinosi smanjenju siromaštva, smanjenju socijalnih slučajeva. Na primer, programi i mere aktivne politike zapošljavanja i sredstava lokalnih samouprava ili opština. Kroz ovu programsku aktivnost realizuju se programi i mere aktivne politike zapošljavanja za koje jedinica lokalne samouprave, autonomne pokrajine u okviru pokrajinskog, odnosno lokalnog akcionog plana zapošljavanja obezbeđuju više od polovine sredstava potrebnih za finansiranje određenog programa ili mere aktivne politike zapošljavanja u skladu sa zakonom i kriterijumima iz nacionalnog akcionog plana zapošljavanja.

Naime, takođe jedinice lokalne samouprave mogu u skladu sa potrebama lokalnog tržišta rada planirati i druge programe ili mere aktivne politike zapošljavanja utvrditi i njihovu realizaciju finansirati u celosti iz sredstava budžeta AP ili budžeta jedinice lokalne samouprave.

Naime, dolazim iz opštine Voždovac i od kada smo došli na vlast 2010. godine opština Voždovac održava stalno sajam zapošljavanja. Ove godine je bio održan na opštini Voždovac i to u novembru mesecu gde su 42 poslodavca ponudila 600 radnih mesta. Šestotina radnih mesta od niskokvalifikovanih do visokoobrazovnih ljudi. To je samo dobar primer prakse. Ovako radi jedna odgovorna vlast i ne samo opština Voždovac nego uopšte čitava Republika Srbija. Šta je još važno? Da je tog istog dana bio održan forum sa temom zapošljavanje socijalno isključenih kategorija osetljive populacije.

Takođe u okviru programa podsticaj za zapošljavanje programske aktivnosti se sprovode prema članu 45. …