Dvanaesto vanredno zasedanje , 03.07.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa radom.
Želim dobrodošlicu ministru Ružiću i njegovim saradnicima.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani da sednici prisustvuju Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave, Zoran Kasalović i Bojan Stević, državni sekretari u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Saša Mogić, pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Vjerica Radeta, Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović, Nemanja Radojević, Vladimir Orlić, Nataša Sp. Jovanović, Nemanja Šarović, Aleksandar Šešelj, Milorad Mirčić, Aleksandra Belačić, Sreto Perić, Dubravko Bojić, Ružica Nikolić, Filip Stojanović, Tomislav Ljubenović, Petar Jojić, Zoran Despotović, Vesna Nikolić Vukajlović, Nikola Savić, Miljan Damjanović, Božidar Delić, Momčilo Mandić, Ljiljana Mihajlović, Marina Ristić i Miroslava Stanković Đuričić.
Pisanim putem amandmane su povukli narodni poslanici: Marko Đurišić, Miroslava Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković na čl. 3, 11, 18, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 46. i 48. Predloga zakona.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mi smo u načelnoj raspravi izneli svoje stavove i primedbe na ovaj predlog zakona, rekli smo da zakon o komunalnoj miliciji uopšte nije trebalo donositi, da je u okviru policije bilo moguće organizovati neku službu poput žandarmerije, recimo, koja bi se bavila ovim poslovima koji su u nadležnosti komunalne milicije po odredbama ovog predloga zakona koji nam je ovde predložen.

Naravno, imamo dosta amandmana i govorićemo o njima u toku rasprave u pojedinostima. Iznećemo ponovo one naše ključne primedbe koje se odnose pre svega na to da komunalni policajci ne mogu da rade bez uniforme i da ne mogu da primenjuju silu, da ne mogu da nose nikakvu vrstu oružja, pa ni hladno.

Ali, amandman koji se odnosi na ovaj prvi član Predloga zakona je, možda se čini formalno, vi ste rekli da ga ne prihvatate jer ne doprinosi uređenju niti preciziranju teksta Predloga zakona. Mi mislimo suprotno i zato smo ga i podneli. Ne možete, nema razloga da se u ovom zakonu Grad Beograd izdvaja iz ostalih lokalnih samouprava. Grad Beograd je lokalna samouprava i po Ustavu Republike Srbije.

Ako vi imate neke namere da ovaj zakon posebno bude primenjivan u Gradu Beogradu, a to je očigledno, o tome ćete čuti šta imamo da kažemo u toku ove rasprave, onda ste trebali da kažete Predlog zakona o komunalnoj miliciji u Beogradu. Ali, ovo je zakon koji se odnosi na celu Republiku, na sve lokalne samouprave i mi smo mislili da Grad Beograd mora biti u okviru ostalih, odnosno mora biti obuhvaćen u terminu jedinice lokalne samouprave, što Grad Beograd zapravo i jeste.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala koleginice Radeta.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević, po ovom amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala gospodine Marinkoviću.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, odmah se u prvom amandmanu podnosilaca ovog amandmana vidi da ne doprinosi unapređenju niti preciziranju teksta Predloga zakona o čemu se i Vlada u datom mišljenju izjasnila.

Ja bih se osvrnula najpre na predlog da se stav 3. člana 1. briše, a on glasi – Komunalna milicija na teritoriji Grada Beograda, pored poslova iz stava 1. i 2. ovog člana, obavlja i druge poslove komunalne milicije, kojima se obezbeđuje izvršavanje nadležnosti utvrđenih zakonom.

Dakle, ovaj zakon o kome raspravljamo, ne smemo nikako da posmatramo posebno, odnosno moramo imati na umu i odredbe drugih zakona koje su u direktnoj vezi sa rešenjima koja su ovde predložena. Na primer Zakon o komunalnim delatnostima, direktno upućuje na saradnju sa komunalnom milicijom, kada se radi o izvršavanju nadležnosti koje su utvrđene zakonom.

Postoje i drugi zakoni koji su u korelaciji sa zakonom o komunalnoj miliciji i brisanje ovog stava, smatram da bi samo stvorilo problem. Ali, da se vratimo sada na stav 1, amandmanom se predlaže da se posle reči „obrazuje se“, dodaju reči „po potrebi“, u smislu da se komunalna milicija obrazuje po potrebi.

Jednostavno, ne postoji potreba za ovakvim amandmanskim rešenjem, jer iz teksta Predloga zakona, upravo možemo da vidimo da će jedinice lokalne samouprave određivati broj komunalnih milicionara u skladu sa potrebama uvođenja i održavanja komunalnog reda.

Rešenjem datim u Predlogu zakona, samo se daje mogućnost formiranja komunalne milicije i ovaj amandman smatram da je nesvrsishodan i da ga treba odbiti. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, samo ne prisustvovanje predlagača ovog amandmana dovoljno govori i o ozbiljnosti samog amandmana. Ja ću pokušati da budem najblaži, koliko je to moguće, pa da kažem da je u pitanju jedan nepotreban amandman kojim se suštinski ništa ne bi promenilo u samom Predlogu zakona, a kako je to i Vlada rekla u svom Mišljenju, amandman ne doprinosi niti unapređenju, niti preciziranju samog teksta Predloga zakona.

Ali, sama činjenica da predlagači nisu došli na raspravu o amandmanima na predloženi zakon, dovoljno govori u prilog tome.

Međutim, ja bih želeo zbog građana da kažem da smo mi i u načelnoj raspravi podvukli da je osnovni cilj ovog predloga zakona konačno uvođenje komunalnog reda u Srbiji i mislim da je to nešto što je preko potrebno. Mislim da je to nešto što je dobro za građane Srbije. Osvrnuo bih se i na neke zamerke nekih kolega koji su opet dovodili u pitanje taj rad bez uniforme budućih komunalnih milicionera.

Dakle, u pitanju je prosto uvođenje kategorije koja će doprineti efikasnosti samog posla koji obavljaju budući komunalni milicioneri. U dosadašnjoj praksi smo primetili velike probleme u vezi sa tim i prosto, ovo je jedan način da prevaziđemo probleme koje smo do sada evidentirali.

Dakle, rad u uniformi je jedna kategorija koja će doprineti da prekršioci komunalnog reda neće moći u budućnosti da izbegnu evidentiranje svojih prekršaja i sankcionisanje istih. Ranije smo imali slučaj da neko pusti glasnu muziku ili na bilo koji drugi način stvara komunalni nered ili komunalne probleme, komunalna policija dođe, oni ih na vreme uoče, smanje muziku ili već prilagode situaciju datom trenutku i nikome ništa. Komunalna policija ode, oni nastave sa onim što su i do tada radili i opet građani ispaštaju i građani trpe. Prosto, na ovaj način uvodimo efikasniji metod rešavanja takvih problema.

Kada je reč o upotrebi sile, nema upotrebe sile i ovim zakonom se decidno otklanjaju sve mogućnosti u pogledu eventualnih zloupotreba, dakle, komunalni policajci će imati lisice, imaće palicu, imaće sprej, dakle nema nikakvog vatrenog oružja, nikakvih priča u tom smislu.

Kada je reč o gradu Beogradu, kao glavnom gradu, ovim zakonom grad Beograd se ne izdvaja ni na koji način kao jedinica lokalne samouprave, ali prosto moramo biti svesni specifičnosti grada Beograda kao glavnog grada, kao dvomilionskog grada. Zato sam ja u nekoliko navrata i u načelnoj raspravi podvlačio ono što je najvažnije, da će ovaj zakon stvoriti benefit i za male, odnosno manje opštine, odnosno opštine sa manjim brojem stanovnika, ali i za veliki grad i upravo sam imao u vidu grad Beograd koji je do sada imao 300 ili možda nešto preko 300 komunalnih policajaca, što je sasvim neadekvatno i vrlo malo, s obzirom da pričamo o gradu od dva miliona stanovnika gde je bio potreban daleko veći broj ljudi. Upravo ovim zakonom sada stvaramo pretpostavke za tako nešto. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Markoviću.

Reč ima Ljubica Mrdaković Todorović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Ljubica Mrdaković Todorović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Saglasan sam sa stavom Vlade da predloži amandman ne treba prihvatiti, odnosno treba ga odbiti. Stav 1. člana 1. Predloga zakona definiše u suštini svrhu komunalne milicije i čitav ovaj predlog zakona koji ima za cilj da se olakša funkcionisanje lokalnih samouprava, posebno onih na čijim teritorijama do sada nije bio organizovan rad komunalne policije, sada milicije.

Osim promene naziva policije u miliciju, ovaj predlog zakona donosi i novine koje će poboljšati rad komunalnih milicionera, ali i obezbediti kvalitetniji komunalni red na terenu i time nadam se makar u izvesnoj meri odstraniti negativne pojave koje su svakodnevica u našem društvu, a koje na pojedinim teritorijama naše zemlje već prelaze iz domena prekršaja na teren krivičnih dela.

Očekivanje od komunalne milicije su velika, pre svega zbog brojnih ukorenjenih ružnih navika pojedinaca koji svojim postupcima ugrožavaju i životnu sredinu ili svojim postupcima prepunim samovolje onemogućavaju druge građane da kvalitetno žive. Naime, svima nama su poznati primeri raznih bahaćenja i neprimerenog ponašanja pojedinaca koji samo zbog dominantnog kućnog nevaspitanja uspevaju da se ponašaju na način koji nije za tolerisanje ni u jednoj civilizovanoj zemlji. Brojni su primeri odlaganja smeća uz put, izbacivanja kesa sa smećem sa terasa solitera, prosipanja raznih otpadnih i otrovnih supstanci u reke, stvaranja divljih deponija, šaranja fasada zgrada raznim sprejevima, zakrčenja prolaza nekim prevoznim sredstvom ili ostavljanja starih stvari na stepeništu zgrada, bacanja opušaka cigareta kroz prozor na ulicu, puštanja glasne muzike do kasno u noć itd.

Priznali mi ili ne ove pojave, ali i bezbroj drugih koje gledamo svakodnevno, zahtevaju adekvatan odgovor državne i lokalne samouprave kako bi u dogledno vreme iskorenjene ili svedene na najmanju moguću prisutnost. Zadatak komunalne milicije će biti delovanje u zaštiti opštih interesa, a protiv nemarnih i neodgovornih pojedinaca. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Mrdaković.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite, koleginice Jovanović.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Ovo je veoma bitno pitanje, gospodine Ružiću, jer svedok ste toga da država Srbija na svojoj suverenoj teritoriji ima velikih problema kada je u pitanju korišćenje državnih simbola u opštinama Bujanovac i Preševo zbog toga što Albanci koji tamo žive, zbog ideologije i zbog svega toga što je njihov višedecenijski cilj, svakog novembra meseca obeležavaju dan albanske zastave. Zaista je neshvatljivo da se svake godine pojavljuje isti problem, da se albanska zastava na teritoriji Republike Srbije vijori uz nacionalni simbol, jedan od nacionalnih simbola, a to je zastava srpska trobojka i da oni kažu - ma da, to je u redu, sasvim je normalno, jer mi treba da razmišljamo za buduće generacije. To njihovo razmišljanje je da i taj deo Srbije pripoje tzv. nezavisnom Kosovu, pa da se ujedine sa Albanijom i naprave veliku Albaniju.

Jednostavno, ovaj zakon o komunalnoj milicije mora, mada smo svesni toga kada u Veliki Trnovac ne može ni žandarmerija da uđe da zavodi red kako treba, da ne može ni komunalni milicioner da dođe u Veliki Trnovac i da na Lešijevom spomeniku skine albansku zastavu, ali to mora da se kao poruka države uradi i da se to poštuje.

Drugo, gospodine Ružiću, znate, mi stvarno moramo ovde kao narodni poslanici odgovorni za posao za koji nas je narod izabrao stalno da pominjemo i da time mi učimo buduće generacije da su zastava, grb i himna nacionalni državni simboli Republike Srbije, možda niste znali, gospodine Marinkoviću, i za još jedan četvrti, a to je i zastava koja je iza vas, kao mesta predsedavajućeg, i gospodina Branka, tzv. standarta koja se radi samo u toj dimenziji za predsednika Republike i za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Sve to što rade šiptarski zlikovci i teroristi i na području ove dve opštine na jugu Srbije i na području naše AP KiM moramo svuda i u svakom zakonu da žigošemo i da im stavimo do znanja da to tako ne može.

Imamo drugi problem, gospodine Ružiću, vi ste izabrani za ministra u Vladi Republike Srbije u jednoj suverenoj zemlji, a i u ministarskim kabinetima i ovde u holu Narodne skupštine kada dolaze raznorazne delegacije ovih zvaničnika iz EU i u zgradi predsedništva Republike nalazi se zastava EU. Jel to nacionalni državni simbol? Jel opet treba da se vratim na početak mog obrazlaganja šta su državni i nacionalni simboli utvrđeni zakonom i Ustavom Republike Srbije koje svi moraju da poštuju?

Zbog toga je potrebno da prihvatite ovaj amandman i da ovaj deo u drugom stavu rečenice koji kaže: „osim u odnosu na državne organe, organe teritorijalne autonomije jedinica lokalne samouprave i imaoca javnih ovlašćenja“. I za njih se zna koje simbole mogu, jer jedinica lokalne samouprave ima svoj, svaka svoj utvrđeni grb na kome piše grad taj i taj, isto je i za državne određene institucije, juče smo govorili o Srpskoj književnoj zadruzi. Recimo, sada uzimam ilustracije radi, nemam vremena, mogla bih do večeras da nabrajam takve primere koji je taj simbol njihov izradio, odnosno nacrtao, čuveni osnivač zadruge Jovan Jovanović Zmaj. Ne može sada nekome da padne na pamet da stavlja gde hoće i šta hoće. Najdrastičniji primer i zbog toga insistiramo na ovome je to što rade Šiptari na jugu Srbije.