Dvanaesto vanredno zasedanje , 04.07.2019.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jovanoviću.

Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 30. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.

Reč ima Nataša Jovanović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Koliko je ovo kršenje i Ustava i osnovnih normi i načela, prava građana govori i ovaj član 30. gde se načelnik komunalne policije stara o kontroli upotreba sredstva prinude.

Ovo je zaista, gospodine Ružiću, smešno, naročito zbog toga što smo već pre pauze, pa i u nastavku toliko govorili o tome šta su sredstva prinude, doduše vi niste nešto baš precizno nabrojali, opisno i po svom sastavu, ali ste rekli to, to, to i to.

Da li vi znate, a znate sigurno, opet vam ponavljam i dugo ste bili poslanik i član tog odbora i vaš predsednik je bio ministar policije, da postoji u MUP-u, u policiji tzv. test integriteta svakog policajca, je li tako kolega Jojiću, tako je, mora da se proveri, ne, zaista, to se zna, znači, ja sam napravila sada jednu šalu, gospodin Jojić to vrlo dobro zna.

Taj test integriteta, to je nešto što proverava tu ličnost da li je izašla iz okvira svojih ovlašćenja. Ako je izašla iz okvira svojih ovlašćenja, odnosno taj komunalni policajac, milicioner, on nikome neće da odgovara osim svom načelniku, a u policiji to nije tako gospodine Ružiću, tu postoji sektor unutrašnje kontrole. Sektor unutrašnje kontrole po nalogu direktora policije formira određenu komisiju i komisija tačno gleda koja su to sredstva koja su bila primenjena, da li se izašlo iz upotrebe sredstva prinude, sačinjava se zapisnik, daje mišljenje i pokreću se krivični postupci.

Šta ovo sada znači? Rekao je načelnik komunalne milicije, taj neko je prekršio svoja ovlašćenja i nikome ništa, a u policiji ako se to desi policajcu, pokreće se prvo disciplinski, pa onda i krivični postupak protiv tog lica, jer zakon je precizno naveo kada, u kojim slučajevima, pa čak do takvih detalja da je opisno navedeno kolika je to udaljenost nekoga kada treba da se eventualno…
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Mogu da završim rečenicu?
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Može, ja to i čekam.
...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, završiću pošto čekate, da ne biste dugo čekali.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Ne, završite rečenicu, molim vas.
Hvala vam na razumevanju.
Na član 31. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Ružica Nikolić i zajedno narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Reč ima Ružica Nikolić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo ovim amandmanom tražili brisanje člana 31, koji govori o upotrebi sredstava prinude i u stavu 2. kaže se da ukoliko prilikom upotrebe sredstava prinude nastane telesna povreda ili nastupi smrt lica, načelnik komunalne milicije podnosi o tome pisani izveštaj nadležnoj policijskoj upravi.

Mi smo brisanjem ovog člana celog iskazali jasan stav stranke da komunalna milicija nikako ne sme da upotrebljava sredstva prinude, jer smo i u prethodnim diskusijama ukazivali na ponašanje i bahatost sada komunalnih policajaca na narušen ugled ove službe i na brojne incidente.

Ovaj zakon zbog šire mogućnosti upotrebe sredstava prinude ide u jako lošem smeru i to je jedno od ovlašćenja koje je svakako trebalo ostaviti pripadnicima policijskih snaga. Mi se plašimo da se upravo sa ovolikim ispadima sredstva prinude neće koristiti za uspostavljanje komunalnog reda, što bi trebalo da rade komunalni milicajci, odnosno što je delokrug rada komunalne milicije.

Srpska radikalna stranka je protiv ovako predloženog zakonskog rešenja i protiv upotrebe sredstava prinude, kao najrepresivnijih ovlašćenja kojima komunalni milicioner raspolaže. Nažalost, mi vam sve vreme ukazujemo na brojne nedostatke ovog zakona i ako stvarno mislite da uvedete komunalni red, najbolje bi bilo da povučete ovaj zakon ili da uvažite sve naše sugestije ili prihvatite naše amandmane.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Nikolić.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tatjana Macura, Vladimir Đurić, Aleksandar Stevanović i Nemanja Radojević.
Reč ima Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, gospodine Marinkoviću.

Evo, došli smo da člana 32, odnosno do amandmana koji predlaže da se član 32. Predloga zakona o komunalnoj miliciji briše. Dakle, prema ovom amandmanu, ne bi trebalo da postoji kontrola rada komunalne milicije rešavanjem pritužbi. Samo iz ove rečenice vi zapravo vidite koliko to nije logično. Valjda je normalno da građani imaju priliku da podnesu pritužbu na rad komunalnih milicionara. Ukoliko se komunalnim milicionarima već daju ovlašćenja, koja oni naravno moraju ostvarivati u skladu sa zakonom, onda je potpuno logično da građani imaju pravo da podnesu pritužbu.

Sa druge strane, na taj način načelnik komunalne milicije, odnosno ovlašćeno lice koje je zaduženo za rešavanje po pritužbama će se upoznati sa načinom postupanja komunalnih milicionara i na osnovu toga će moći da preduzme određene mere koje će se odnositi na unapređenje rada komunalne milicije, ali će takođe u određenim slučajevima moći, na primer, da dostave i spise predmeta tužilaštvu, ukoliko postoji sumnja da je neki komunalni milicioner u svom postupanju izvršio krivično delo.

Još jedna stvar, obavezivanje na povratnu informaciju građanima je vrlo važno. Dakle, podnosilac pritužbe će u roku od 15 dana od dana podnošenja pritužbe biti obavešten o ishodu tog postupka, tako da, bi se ovo omogućilo, ovaj amandman ne treba prihvatiti. Zahvaljujem.