Dvanaesto vanredno zasedanje , 04.07.2019.

7. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsedavajući.

Drago mi je da smo se vratili na dnevni red i nastavili po amandmanima. Ono što mi se čini jako bitnim da se istakne, nadovezaću se samo na mog uvaženog kolegu Aleksandra Martinovića, da li je komunalnoj miliciji neophodno potrebno da u okviru svojih ovlašćenja sprovodi i mere u vidu odgovarajućih, i to restriktivno, ograničenih ili, preciznije da kažem, primenjivih mera, kao što su mere prinude. Da li postoji jedna bezbednosna služba na svetu koja u svom poslu nema mogućnost da koristi odgovarajuća sredstava prinude?

Podsetiću vas samo da komunalna policija, odnosno sada milicija, ne postoji samo u Srbiji, postoji u celoj Evropi, postoji i u regionu. Uvaženi ministre, mislim da vam je poznata činjenica da Slovenija koja nema komunalnu miliciju, ali ima komunalno redarstvo, ima zakon koji je daleko represivnijeg karaktera nego što je ovaj zakon o kome mi pričamo. Dalje, Hrvatska i Crna Gora, takođe imaju komunalnu policiju, odnosno komunalno redarstvo, takođe, ako se to posmatra komparativno možemo primetiti da su daleko represivnijeg karaktera nego što je to sistematizovano u ovom zakonu.

Sada, dolazimo do ključnog pitanja, kada se ove mere prinude primenjuju, kada je to nužno, i kada je propisano zakonom? Šta je ono što nameće potrebu za primenom ovih mera? Zato što to ne može da uradi ni komunalni inspektor, ne može da uradi ni tržišni inspektor, ne može da uradi bilo koji inspektor. Ako izađe inspekcija na lice mesta, gospodin Martinović zna to iz upravnog postupka, izlazi inspektor na lice mesta, konstatuje faktičko stanje i da zapisnik onome koga je kontrolisao - izvoli, potpiši zapisnik, i, tačka, završava se njegova nadležnost. On niti može da privede, niti može da dovede učinioca bilo koje protivpravne radnje, ne može da mu izda usmeno upozorenje ili naređenje, ne može da mu kaže – ima da budeš tu dok ne dođe policajac da preduzme dalje radnje prema tebi. On to ne može. Ko to može? Pa, može komunalni milicioner, i ne može niko drugi, ali u ograničenom smislu reči.

Mi polazimo uvek od onog negativnog, pa neće komunalni milicioner koristiti sredstva prinude da bi batinao građane, niti to sme da čini, jer ukoliko bi to učinio, učinio bi krivično delo, a za krivično delo postoji krivična odgovornost. Kad koristimo takve situacije kao primer, onda ulazimo u jednu opasnu zonu, a to je zone generalizacije, a generalizacija podrazumeva, pa, svi su oni prljavi, nakaradni, bezobrazni, drski, batinaši, huligani itd. Onda imamo generalizaciju pravosuđa, generalizaciju u prosveti, u zdravstvu itd. Ovde ne smemo da generalizujemo. Onaj ko zloupotrebi ovlašćenja koja primenjuje u skladu sa ovim zakonom, učinio je najmanje prekršaj, a sigurno krivično delo i za to će odgovarati.

Mogu da prihvatim i sa razumevanjem uvažavam podnosioca amandmana koji ukazuju na nešto drugo, da li je dobra vrsta kontrole i način kontrole nad radom komunalne milcije, o tome možemo da pričamo, da li treba ta kontrola da se pooštri. Ali, niko ovde nije pomenuo, osim ovog zakona, postoje drugi normativni akti koji uređuju ovu materiju. Postoji Pravilnik o radu komunalne policije. Lokalne jedinice samouprava imaju pravo da donesu svoje odluke kojim preciziraju ovlašćenja komunalne policije, jer im to ovaj zakon daje. Tu su propisani, takođe, restriktivni načini primene mera, i to onih bezbednosnih mera.

Dalje, da li oni treba da se edukuju? Naravno da treba da se edukuju. Prihvatam kao tačnu, verovatno tačnu, informaciju koju smo dobili danas od podnosioca amandmana, da edukacija nije bila dovoljna, ali vi, kao predlagači zakona, i te kako dobro znate da je u vreme kada je donet ovaj prethodni Zakon o komunalnoj policiji bilo mnogo više problema, zato što se komunalna policija ograđivala, pa je govorila – nismo nadležni za tako nešto, zovite policiju, zovite MUP, mi smo nadležni za zelene površine, mi smo nadležni za parking prostor. I, šta je uzrokovalo takvo nečinjenje ili bezobrazno ponašanje? Uzrokovalo je ono što se desilo u Borči, što se desilo nedaleko od nas, gde su bacani, kako rekoste, frižideri, životinje i šta sve ne, granje, itd, i eto poplava, eto izliva fekalija, eto svega.

Šta je tu mogao da uradi bilo koji inspektor iz reda inspekcijskih službi? Ništa, izađe na lice mesta, konstatuje - da se izlila fekalija, imamo velika poplavljena područja, konstatovali smo to zapisnički i doviđenja.

S druge strane, policija nije ni reagovala, jer da je neko otišao na lice mesta i bio na terenu u kontinuitetu, utvrdio da je neko bacio u kanal koji služi za odvod nešto što zatrpava taj kanal sprečava funkcionisanje istog, onda ne bi došlo do zapušavanja kanala, onda bi taj bio procesuiran. Zato služi komunalna milicija i to je jedan od razloga što tu svrhu treba podržati.

Ja ću biti potpuno iskren, nemam ništa protiv predloga integracije komunalne milicije u okviru poslova MUP-a, ali se postavlja pitanje šta se dobija, koliko je to efikasno. Da li je efikasan način rada komunalne milicije koji je propisan ovim predlogom zakona ili ćemo ići na izmene i dopune Zakona o policiji, pa onda uvesti neku vrstu sektora za održavanje komunalnog reda? Mislim da se na taj način ne postiže efikasnost, da je ovo daleko efikasniji način i da se daleko lakše i efikasnije postiže cilj kojim se ovim zakonom inače ostvaruje.

Na kraju, ono što je jako važno istaći, sve ono što je drugim zakonima propisano je saglasno i u odredbama predloženog zakona. Sve ove mere koje su ovde sistematizovane, koje se primenjuju od upozorenja pa do prikupljanja obaveštenja, što podrazumeva i prinudu, već postoji, samo što se ovde na drugačiji način primenjuje, a primenjuje se tako što je ograničena primena. Represija ne može da bude kao u drugim situacijama.

Moram pomenuti još nešto što nije napomenuto. Mi imamo i ekološku policiju, koja takođe ima pravo da koristi odgovarajuće mere represije. Konstatovali smo da imamo mogućnost i da drugi nadležni organi koriste slične mere. Poreska uprava oduzima predmet, oduzima dokumentaciju pravnog lica koje kontroliše u postupku poreske kontrole, tržišna inspekcija takođe oduzima odgovarajuće predmete, vodi postupke. To su kompatibilne mere ili identične mere sa ovim, nema tu neke velike razlike.

Dakle, ništa se ovde nije desilo, ništa se ovim zakonom ne propisuje što bi povećalo meru represije u odnosu na ono što već postoji. U nacionalnim parkovima imate redarstvene službe. Nacionalni park „Tara“, Nacionalni park „Mokra Gora“, „Fruška Gora“ itd. Imate redarstvene službe koje takođe koriste odgovarajuća sredstva koja podrazumevaju isključivo sredstva bezbednosne prirode i tamo se utvrđuju učinioci određenih protivpravnih ponašanja ko je, na koji način šta uradio i procesuiraju.

Dakle, sa te strane mislim da kritike nisu dovoljno opravdane, ali opet ću ponoviti, sa uvažavanjem i razumevanjem treba uvažiti ono što je rečeno kada je u pitanju mogućnost donošenja drugih zakona kojima će se poboljšati u svakom slučaju nešto što podrazumeva osnovni cilj. Osnovni cilj je potpuna bezbednost građana. Ljubljana je pre nekoliko godina, upravo zbog primene Zakona o komunalnom redarstvu, postala najbezbedniji grad u Evropi. Zahvaljujem se.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jovanoviću.
Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Izvolite, gospođo Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u okviru člana 18. koji propisuje vrste ovlašćenja komunalne milicije u obavljanju poslova mi smo amandmanom intervenisali u delu ovlašćenja koji se odnosi na prikupljanje obaveštenja i tražili smo da se i ova tačka 9. člana 18. briše, jer je potpuno nejasno po kom osnovu se ovakvo pravo daje komunalnoj miliciji. I druga ovlašćenja komunalnih milicajaca su sporna i o tome su moje kolege već pričale, a i kolege koje će posle mene govoriti.

Ali ja bih o novini u ovom Predlogu zakona, to je da komunalna milicija može da obavlja posao u civilu i vi opravdanje za rad bez službene uniforme nalazite u nedovoljno efikasnom radu i u uočavanju obeleženih vozila na terenu, što onemogućuje patrolu da na licu mesta konstatuje činjenje određenog prekršaja. Međutim, tu se postavlja pitanje u kojim uslovima i koje će poslove komunalni milicionar raditi bez službene uniforme. Po pravilu, odnosno zakonom je predviđeno da komunalna milicija postupa, odnosno obavlja poslove u uniformama, ali da po pisanom nalogu načelnika može i bez službene uniforme. Pod kojim je to uslovima i zašto nema ograničenja pod kojim uslovima može da se obavlja posao bez uniforme?

Mi smatramo da će ovako koncipiran zakon stvoriti uslove za brojne zloupotrebe i ovim zakonom se neće omogućiti da komunalna milicija bude efikasnija u uvođenju komunalnog reda, jer komunalna policija nije opravdala poverenje građana koji negoduju svim ovim promenama i širokim ovlašćenjima koje ste dali sada komunalnoj miliciji. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice Nikolić.

Reč ima Olivera Ognjanović, po amandmanu. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Ognjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Amandman kaže ovako – u članu 18. stav 1. tačka 9) se briše? Tačka 9) kaže – prikupljanje obaveštenja. Kako da radi komunalna milicija ako ne prikupi obaveštenja? Lepo je u tački 27. ovoga predloga zakona navedeno – komunalni milicionar može prikupljati obaveštenja, podatke i informacije od lica za koje se osnovano pretpostavlja da raspolaže istim. Onda je posle u članu 29. objašnjeno – komunalna milicija vodi evidenciju o podnetim prijavama, peticijama i predlozima građana.

Znači, evo konkretno kod mene na području Grocke, prošle godine smo preko četiri miliona uložili na uklanjanje divljih deponija. Šta bi trebalo, sada komunalni milicionar da ide i konstantno traži gde se nalazi neko ko odlaže otpad? Znači, ako dobije obaveštenje, normalno da će da postupi po istom, a ovde lepo kaže da će se voditi i evidencija o tome i da će se postupati u skladu sa ovlašćenjima koja ima.

Prema tome, predlažem da se ovaj amandman ne usvoji. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, koleginice.
Pravo na repliku ima Ružica Nikolić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine Marinkoviću, dame i gospodo narodni poslanici, mi jesmo tražili da se tačka 9. člana 18. briše, kao što smo tražili da se izbrišu i ostala ovlašćenja koja su ovim članom 18. predviđena. Tražili smo i da se ceo član 18. briše, jer smatramo da su preširoka ovlašćenja data komunalnoj policiji i da komunalna policija ne može na ovakav način da postoji i da treba da bude u okviru MUP-a. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Nikolić.
Reč ima ministar Branko Ružić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Branko Ružić

Zahvaljujem, predsedavajući.
Zaista sam zahvalan svim narodnim poslanicima iz svih poslaničkih grupa koji su ovu raspravu pretvorili u jednu demokratsku razmenu mišljena uz iznošenje argumentacije pro i kontra.
Ono što je svakako značajno, zbog javnosti i zbog građana, to je najviši pravni akt naše zemlje, mislim da je značajno reći da nije pomenut, po meni, najvažniji član Ustava, a to je član 190. Ustava, stav 1. tačka 1) koji jasno definiše da lokalne samouprave uređuju i obezbeđuju obavljanje i razvoj komunalne delatnosti. Dakle, uređuje i obezbeđuje. Takođe, neki od šefova poslaničkih grupa, na tragu onoga što ste praktično polemisali, pomenuli su i član 137. koji se tiče poveravanja, naravno, posla. Ono što je suštinski ovde najvažnije, dakle, svi ovi amandmani od jutros pa naovamo su vezani za član 18. i za ovlašćenja iz člana 18, a kasnije se razrađuju u članu 26. i to je ono što je takođe bitno ukazati.
Pomenuto je pitanje o audio i video snimanju. Video snimanje postoji, kao što znate, već deset godina. Sada jeste dodato audio snimanje. Ono što je važno zbog javnosti, to je da je i preporuka Zaštitnika građana da se uvede snimanje kod postupanja komunalne policije. Doneće se, naravno, i pravilnik koji uređuje način snimanja i obaveštavanje o nameri snimanja i ovde se ni na koji način ne radi o onom snimanju ili prisluškivanju koje se čini po nalogu tužilaštva. Dakle, prosto nije uporedivo te dve stvari mešati.
Postavljeno je pitanje da li komunalna milicija ili služba komunalne milicije treba da bude deo Ministarstva unutrašnjih poslova ili deo policije. Komunalna milicija je stvorena zbog poslova iz nadležnosti jedinice lokalne samouprave i svakako policija ne može da obavlja poslove jedinice lokalne samouprave. Drugi razlog je rasterećenje sastava policije, policija ne može da stigne i da pokrije sve situacije koje se dešavaju u kršenju komunalnog reda u svim opštinama širom Republike Srbije.
Sva ovlašćenja koja se ovde uvode su praktično ista i komplementarna važećem zakonu, osim zaustavljanja i pregleda vozila i prikupljanja obaveštenja. Zaustavljanje i pregled vozila je utvrđen Zakonom o prevozu putnika u drumskom prevozu i ovo je praktično samo usklađivanje sa postojećim zakonom, o čemu smo govorili juče.
Pomenuta je i bojazan ko će vršiti ulogu komunalnih milicajaca, o kakvim se psihofizičkim sposobnostima tih ljudi radi. Samo želim da napomenem da je svakako predviđena bezbednosna i psihološka provera svih kandidata za komunalnu miliciju, da pre zapošljavanja u komunalnoj miliciji u policijskim centrima za obuku policajaca borave dva i po meseca, tako da ni na koji način ne postoji bojazan da će taj posao raditi neko drugi ili neko ko nije dostojan tog posla ili neko ko može da ugrozi na bilo koji način društvenu ulogu i te službe ili ne daj bože bezbednost građanki i građana Srbije.
Podsećam na ono što smo govorili juče i u načelnoj raspravi. Dakle, primer Beograda na najbolji način definiše da nije bilo zloupotrebe ovlašćenja, imali smo prvo preventivnu, dakle to je 14 hiljada upozorenja u 2018. godini, imali smo 123 hiljada postupanja u 2018. godini, a sredstva prinude su korišćena samo u 16 slučajeva i to osam puta fizička snaga, sedam puta lisice i jedanput palice. Dakle, mislim da je sasvim jasna diskrepanca između broja postupanja i primene sredstava prinude.
Ono što je takođe važno, jedan od šefa poslaničkih grupa je pročitao, odnosno ukazao na, veoma korektno i kvalitetno, na član 26. predloženog zakona, ali drugi stav je takođe važan, odnosno treći stav ovoga člana, koji glasi – na način upotrebe i ograničenja, u vezi sa upotrebom sredstava prinude, kao i pravnu i drugu pomoć, u vezi sa njihovom upotrebom, shodno se primenjuje zakona kojim se uređuju unutrašnji poslovi i podzakonski akti o policijskim ovlašćenjima i načinu obavljanja policijskih poslova. Tako da, i taj argument prosto ne stoji, iz još jednog razloga. Glavni partneri u radnoj grupi, koja je radila na ovom zakonu o komunalnoj miliciji, su upravo predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova.
Tako da je sve rađeno u koordinaciji, ja sam i u načelnoj raspravi izrazio zahvalnost MUP-u, zbog toga što smo došli do jednog kvalitetnog rešenja, koje predlažemo vama, koje se tiče, pre svega društvene uloge službe komunalne milicije, na polju uvođenja i vođenja reda, o komunalnom redu i to se ostavlja, pre svega kao mogućnost, a ne kao obaveza, iz razloga što ovo jeste delokrug rada jedince lokalne samouprave, a politički možemo da ili može te, to nije moja uloga u ovom kapacitetu danas ovde, da razmatrate ili započnete, ili zapodenete polemiku da li želimo centralizovan ili decentralizovan sistem.
Mislim da je mnogo važnije obratiti pažnju na potrebu da se mnoge funkcije, pa i ova na neki način decentralizuju i da opštine, ili jedinice lokalne samouprave, u ovom konkretnom slučaju imaju mogućnost da, u skladu sa onim što je u fokusu njihovih prioriteta, osnuje ili ne, službu komunalne policije.
Želeo sam da prosto odgovorim na neka, od postavljenih pitanja. Razumem manir političke borbe, razumem amandmane koji se, pre svega tiču člana 18, kasnije će biti amandmana i po članu 26, koji razrađuje ovaj član 18, a tiče se dakle ovlašćenja i razrade tog člana, ali mislim da je zbog građana i građanki Srbije, veoma važno da pre svega ukažem na to da se ovde ni na koji način ne krši Ustav Republike Srbije, kao najviši pravni akt.
Boraveći u ovom domu dugi niz godina, shvatio sam da je uvek dobar argument pozvati se na kršenje Ustava, jer to može da zazvuči veoma snažno i jako i da alarmira na neki način onoga kome se narodni poslanik obraća, to svakako jesu nosioci suvereniteta ove zemlje. Iz tog razloga sam želeo da razdvajam sve te sumnje i bojazni koje su, naravno u nekim delovima i legitimne, kao što je legitimno da govorimo o jednom od ovlašćenja, dakle o dovođenju ne govorimo o privođenju ili o legitimisanju.
Dakle, nisam primetio da je u primeni Zakona o komunalnoj policiji, u odnosu na ovo ovlašćenje dovođenje, u prethodnih 10 godina bilo, bilo kakvih kardinalnih pritužbi u tom smislu. Tako da, to bi vam bilo isto kao kada bi rekli da, kada govorio o ovim psihofizičkim odlikama komunalnih milicajaca, kao kada bi rekli da treba zabraniti pripadnicima MUP da nose oružje, jer ne daj bože, mogu nekoga da ubiju.
Dakle, prihvatam političku borbu, argumentaciju, ponekada i banalizovanje nekih stvari, ali prosto zbog javnosti, zbog građana mislim da je važno da ukažem na značaj zakona koji je Vlada Republike Srbije i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ovde predložilo. Ne samo na značaj nego i na suštinu i društvenu ulogu službe komunalne milicije koja će se svakako u nekom budućem periodu videti. Siguran sam da će biti od pomoći i MUP ali pre svega građanima, a kako građanima tako i lokalnim budžetima, jer je i to način da se praktično ne samo uvede komunalni red, i ne samo da se pozabavimo javnim redom i mirom, nego da se naravno u saradnji uz koordinaciju sa nadležnim inspekcijama popuni i budžet lokalnih samouprava. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre Ružiću.
Reč ima Vjerica Radeta. Izvolite.