Petnaesto vanredno zasedanje , 22.07.2019.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Petnaesto vanredno zasedanje

03 Broj 06-2/190-19

1. dan rada

22.07.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:20

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Biljana Pantić Pilja

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Ne, nismo se možda razumeli. Rekla sam da su sudovi prihvatali. Znači, sudije koje su radile izvršenja su smatrale da su oni po kazni tu, zato su nazivani „kaznena odeljenja“, da su po kazni o izvršenjima. Neretko je bilo slučajeva da kad ne znaju u sudu šta će sa pojedinim sudijama, stave ih na izvršenje, kaže – nek radi izvršenja, tu ne može ništa da pogreši. Znači, to je jedna stvar.

Druga, nisam rekla ako ima dug od 10.000 evra da mu se proda kuća, nego ako zna čovek da ima dug, ako zna da će mu pleniti kuću ili ići na neku drugu, ako nema ni jedno drugo sredstvo izvršenja, neka uzme, pa nek proda, neka plati ono što treba da plati. Znači, duguje, neka plati.

Što se tiče ovih nepravilnosti koje ste naveli, jeste, tačno je i bilo ih je. Ali, sada se uvodi ovim zakonom i biće e-aukcija, više neće biti mogućnosti za takve stvari, što ste napomenuli da je sin ne znam koga kupio stan. Pa, imamo i u sudu da sin sudije postane sudija i razne vrste nepotizma, tako da nije ni sud sveto slovo na papiru. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Pilja.

Pravo na repliku ima Aleksandar Šešelj, pa onda ministar, Nela Kuburović.

...
Srpska radikalna stranka

Aleksandar Šešelj

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Slušajući malopređašnju diskusiju mogli bi da pomislimo da javni izvršitelji nam izlaze u susret i da se postave kao humanitarni radnici, da oni to uopšte ne rade zbog svog interesa, koji je očigledan i ogroman i ne srazmeran bilo čemu na čemu su angažovani, već rade da bi poboljšali efikasnost naplate obaveza.

Dakle, demagogija je to što mi govorimo o otetim i zapaljenim stanovima i iseljenim porodicama, itd. Kao da to ne postoji, a 2017. godine 3.736 iseljenja. Nemoguće je i niko ne može da kaže da ne postoji ni jedan drugi način da se dug naplati. Jedna stvar je zalog nekretnine, a druga stvar je naplata iz imovine dugova često i bez ikakvog obaveštenja. Možemo mi da se pretvaramo kako je sad to sve super, kako smo sad imali 700 hiljada predmeta, sad imamo 500 hiljada predmeta, to se smanjuje, ali to nije tako. Osnovna stvar, osnovna karakteristika svakog obligacionog odnosa treba valjda da bude ekvivalentnost prestacija, a ne neko da ispašta i to do kraja života ukoliko mu se ovako nešto desi, zato što nije na vreme otplatio dug.

Nije demagogija ovo što mi govorimo, svako treba da plati ono što je dužan, ali ne po cenu kršenja građanskih, ljudskih, pogotovo procesnih prava. Sudovi su bili prenatrpani i šta sve ne, tu nije moglo ništa da se uradi, tu se čekalo, niko to nije hteo da radi. Trebao je tu da se reši problem, a ne da uvedemo privatno lice koje će da se bogati na tuđoj nesreći i da se onda hvalimo kako nam je statistika bolja, jer imamo mnogo manje ne izvršenih predmeta. Poboljšati efikasnost sudske, tj. sudskih izvršitelja, to je moglo da se uradi, mi smo danas naveli nekoliko primera kako je to moguće.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Šešelj.
Reč ima ministar Nela Kuburović, izvolite.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Samo jedno pojašnjenje. Kada se kaže da li je moguće da komunalni dug dođe do pet hiljada evra, i te kako je moguće. Imamo praksu i analiza predmeta je pokazala da se i to dešava, da imate dugovanje za struju od 500, 600 hiljada dinara, koja su nastala i na osnovu reprograma koji posle treba da se izvrši. Tako da, ništa nije rađeno napamet.
S druge strane, postoje i ona komunalna preduzeća koja su mesec za mesec podnosila predloge za izvršenje protiv određenih dužnika, tu nije nastupila zastarelost. Čim ste podneli predlog za izvršenje, samim tim tok zastarelosti je prekinut. Na kraju dođe do spajanja svih tih zahteva, tako da i te kako postoji mogućnost da za komunalnu uslugu dugujete ovaj iznos. Pored komunalnih usluga ovde su i srodne delatnosti, pa naknade za korišćenje mobilnih telefona vrlo često budu i po 200, 300 hiljada dinara za koje neko treba takođe da plati uslugu. I ovde se više puta pominje da je bilo slučajeva da je izvršitelj kupio stan u postupku javne prodaje nepokretnosti.
Prema važećim odredbama zakona, izvršitelj koji sprovodi izvršenje nije mogao da učestvuje u kupovini, što nije postojala zabrana i za druge izvršitelje. Međutim, izmenama i dopunama zakona u članu 169, sada je predviđeno da apsolutno niko od izvršitelja, bez obzira da li sprovode izvršenje ili ne, ne mogu da budu kupci tokom javne prodaje nepokretnosti, da ne mogu da budu njihovi srodnici, a to ograničenje se odnosi i na administratore u okviru Ministarstva pravde koji će da upravo rukovode sistemom elektronske prodaje javnih nepokretnosti. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Kuburović.
Pravo na repliku ima Vjerica Radeta. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Vi gospođo Kuburović pričate o nekom idealnom stanju koje i sami znate nije tako. Pominjali ste vi da su vođeni određeni disciplinski postupci protiv nekih izvršitelja itd. Mi nikad nismo videli koji su to izvršitelji, zbog čega su vođeni disciplinski postupci i kako su oni odgovarali u tim disciplinskim postupcima. A tek ono koliko ih ima koji su trebali da odgovaraju, a nisu odgovarali, i sami znate da to jeste tako.

Znate li da, recimo, 2014. godine, kada govorimo o ovim dugovima komunalnih preduzeća, vi objašnjavate kako se može napraviti dug od 5.000 evra. Teško, verujte. Može jedan manji broj ljudi, to nije sporno, ali govorimo o velikom broju građana, domaćinstava, koji plaćaju struju tri, četiri hiljade dinara i nemaju pare i ostanu bez posla i biraju između toga da kupe deci hleb ili knjige i struju, biraju hleb i knjige, pa ostanu bez struje, isključe ih posle dva tri meseca. To je naša realnost. To je naša realnost, a ne dug od 5.000 evra koji se, ponavljam, namerno pravi.

Znate li vi, 2014. godine da je Elektrodistribucija jednom izvršitelju, u pitanju je žena Isidora Ranković, dala 18.000 predmeta, nešto preko 18.000. Ona je i dalje njihova izvršiteljka, a tada je kao predujam dobila 79 miliona evra. Njen muž je bio član DS i tada je prešao u SNS, da bi ženi obezbedio ovaj posao.

Mi govorimo nešto što je zaista realno. Možda vi te detalje ne znate, ali zato smo mi ovde da kažemo i vama, ali da kažemo pre svega javnosti Srbije zbog čega smo mi protiv javnih izvršitelja i zbog čega mislimo da je sud kao institucija veća garancija za pravičan i pošten rad, nego što je grupa od par stotina izvršitelja.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.
Reč ima ministar gospođa Nela Kuburović. Izvolite.

Nela Kuburović

Vođenje disciplinskog postupka u okviru Ministarstva pravde je vrlo javan. Na sajtu Ministarstva pravde imate objavljene apsolutno sve odluke koje je donela disciplinska komisija i, kao što sam rekla na početku rasprave, ja sam lično podnela 16 predloga za pokretanje disciplinskih postupaka protiv javnih izvršitelja, na osnovu nadzora i situacije koju smo zatekli u kancelarijama koje je obavilo Ministarstvo pravde, koji su okončani uglavnom donošenjem disciplinskih kazni, bilo da je reč o novčanoj kazni, opomeni, a bilo je i postupaka koji su se okončali trajnom zabranom obavljanja delatnosti, što je dovelo do razrešenja izvršitelja.
Pominjete opet 5.000 evra i da je realnost takva da građani uglavnom duguju 3.000 ili 4.000 dinara, ali upravo ovim iznosom obuhvaćeni su i ti građani, najvećim delom ti građani, upravo da ne bi za tako niske iznose došli u situaciju da se vrši prodaja nepokretnosti kako bi se naplatili troškovi komunalne delatnosti. Tako da, ukoliko ste zainteresovani, svakako na sajtu Ministarstva pravde apsolutno svaku odluku disciplinske komisije možete da vidite, zašto je postupak vođen, koji su prekršaji, odnosno prestupi pravljeni od strane izvršitelja. Kao što sam podnosila disciplinske prijave, tako sam i podnosila krivične prijave protiv pojedinih lica.
Naveli ste i primer jednog izvršitelja koji je dobio na desetine hiljada predmeta od jednog komunalnog preduzeća, to je bio i razlog zašto je ukinuta odredba gde izvršni poverilac može da bira kome će da dodeli predmet kada je reč o naplati komunalnih potraživanja, uvedena je ravnomerna raspodela protiv koje se mnogi i danas bude, ali upravo je to jedna od antikoruptivnih mera koja je uvedena 2014. godine, a ravnomerna raspodela je predviđena i sada prelaznim i završnim odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koja se odnosi na stare predmete koji su u sudovima i koje će predsednici sudova ravnomerno da dodeljuju izvršiteljima sa svog područja. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Kuburović.
Nastavljamo sa radom.
Reč ima Petar Jojić.
Izvolite, kolega Jojiću.