Šesnaesto vanredno zasedanje , 13.09.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/200-19

4. dan rada

13.09.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 16:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Budite strpljivi, gospodine Arsiću, vi ste uvek tako nestrpljivi kada ja govorim, prosto ću pomisliti da je to zbog mene.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pokušavam da vas naučim poslu narodnog poslanika, ali za sada neuspešno.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Učite vi nekog drugog, gospodine Arsiću, a dok ja govorim vi se pridržavajte Poslovnika i nemojte da me prekidate.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Takođe i vi.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
I opominjite ove što sam ih razbudio sad kad sam rekao da ih je samo devetoro, pa su počeli da dobacuju. Mislim da bi to bilo mnogo bolje sa vaše strane.

Amandman koji sam podneo na član 14. Predloga zakona o izmenama i dopunama ovog zakona odnosi se na originalni član 47. i mojim amandmanom sam tražio da se briše taj kompletan član, jer mi iz SRS smatramo da nije dobro da se na ovaj način zakon menja, da treba doneti nov kompletan zakon i da ne sme, kao što je kod vas, nažalost, uobičajeno, možda ne i jedini, ali osnovni razlog za donošenje ovog zakona biti to što želite da što pre ispoštujete direktive EU.

Hvala vam, gospodine Arsiću, što ste me samo dva puta prekinuli, obično ste mnogo gori po tom pitanju.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Samo poštujem Poslovnik, kolega Šaroviću.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Amandman kojim se posle člana 16. predlaže dodavanje člana 16a podneo je narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Filip Stojanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 19. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Zoran Despotović.
Kolega Despotoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Amandman SRS se odnosi na član 19. postojećem članu 116. stav 1. tačka 4) menja se i glasi: „emitovanje uživo njegove interpretacije“, uz obrazloženje da ovaj zakon mora precizno da definiše prava interpretatora.

Predlogom zakona o autorskim i srodnim pravima, koji je prilično obiman, reguliše se i uređuje pravna zaštita ekonomskih interesa autora, interpretatora, proizvođača fonograma, znači CD-ova, organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava. Rekoh da je zakon prilično obiman, tačnije ili preciznije, 226 članova koji tretiraju četiri oblasti – književnu, naučnu, stručnu i umetničku.

Predlog zakona nameće potrebu da se i sadržinski i metodološki pretrese i uredi ova oblast, a ona je veoma raznorodna, jer obuhvata pisana, govorna, dramska, filmska, muzička dela, kao i arhitekturu, pozorište, kartografiju i fotografiju.

Predlagač je procenio da su autorska prava bolje regulisana od srodnih prava, pa je datim predlogom to i potencirao, tako što se poboljšava pravni položaj nosioca srodnih prava, a naročito imovinska prava. U pitanju su interpretatori, proizvođači fonograma, proizvođači baze podataka i računarskih programa, kao i organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 19. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Dubravko Bojić.
Da li neko želi reč?
Kolega Bojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, u ovom Predlogu zakona posebno je potencirano pravo autora baze podataka, proizvođača baza podataka, kao i autora računarskih programa. Ostaje, međutim, otvoreno pitanje kakve efekte će dati praksa, tj. primena ovog zakona. Najosetljivije su organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, njihove tarife i dogovor oko naknada, jer kada se svi osećaju velikanima u svom esnafu, teško je postići dogovor.

Država je sebi natovarila još jednu obaveznu kontrolu i od toga kako je bude obavljala članovi esnafskih udruženja biće manje ili više zadovoljni. U važećem zakonu, u delu o srodnim pravima, prava proizvođača baze podataka data su u svega pet članova, posve nedovoljno.

Sada se to ovim predlogom ispravlja. U obrazloženju ovog predloga zakona pominje se i 2013. i 2014. godina, kao da je zakon negde bio u bunkeru ali kako se moja diskusija o svim ovim zakonskim predlozima završava, slobodan sam da predlagaču i resornom ministru ponudim jednu nedovoljno obrazloženu alternativnu. Sagledaj te mogućnost da se od delova prava autora baze podataka, proizvođača baze podataka, kao i autora računarskih programa i patuljastog Zakona o zaštiti topografija, poluprovodničkih proizvoda, o kome ću kasnije nešto reći, sačini integralni tekst, nacionalnog propisa zakona, koji bi pokrivao oblast zaštite informacionih tehnologija. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 20. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč?
Izvolite.