Šesnaesto vanredno zasedanje , 13.09.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/200-19

4. dan rada

13.09.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 16:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Evo, došli smo i do tog ključnog pitanja, pored vaše želje da uđete u EU koja je u raspadanju i koja nas uslovljava. Najpre, većina zemalja članica EU je priznala lažnu šiptarsku državu Kosovo. Rezolucije koje se donose u Evropskom parlamentu su sa ciljem da se stalno zateže svileni gajtan Srbiji oko vrata i mi, jednostavno, ne možemo ni da razumemo takvu politiku, a verujemo i da građani Srbije to u najvećem broju ne mogu ni da prihvate.

Obećanja, obećanja, pa sada na klackalici i uslovljavanje Srbije vezano za STO, a ovaj član je uslovljen upravo pristupanjem Srbiji toj organizaciji takođe je nešto što treba da ima jednu širu raspravu, a tiče se pre svega zaštite naše poljoprivredne proizvodnje.

Mi ne možemo da budemo eksperiment velikih korporacija EU za GMO. Sećate se afere, i vi ste takođe, kolega Arsiću, bili jedan od kritičara takve politike one nesrećne Ivane Dulić i njenih zakonskih projekata koji su Srbiju upravo trebali da uvedu u to vrzino kolo i kako bismo i buduće generacije zaštitili od toga mi moramo da odbijemo sve te vrste pritisaka i ucena, jer ono što je naša zemlja, što je naša proizvodnja i što je, na kraju krajeva, i potencijal celokupne privrede Srbije, je ta prerada i prerađivačka industrija, prerada naših sirovina kako bismo mogli da iskoristimo potencijal koji vi ne koristite, a to je da sve to što proizvedemo u Srbiji, izvezemo na veliko rusko tržište, jer sa Ruskom Federacijom imamo ugovor o slobodnoj trgovini.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 72. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne)

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i celini.

Prelazimo na 5. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI TOPOGRAFIJA POLUPROVODNIČKIH PROIZVODA

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stavu 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč?

Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
I ovde smo došli do nečega što je neka nova vrsta pravne zaštite u Srbiji, i naravno, sve opet po direktivni EU. Da bi građani Srbije znali šta je to, jer zakon je o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda. To su proizvodi koji se, pre svega, kao novi izum i nešto što se proizvodi u računarskoj industriji, štiti od moguće zloupotrebe.

Sada, prihvatanjem od strane dosmanlijske vlasti nečega što je istrgnuto iz intelektualne svojine, i vi ste ušli u taj sistem vrednovanja, kao što to od vas traži EU, pa posebnim zakonom ovo uređujete, jer bila je široka rasprava i tada kada je prvi put ovako nešto došlo u Narodnu skupštinu, da li ovo može da se podvede pod autorsko pravo ili pod patent. Ali, mi imamo Zakon o zaštiti industrijske i intelektualne svojine i zato ste trebali to da stavite u okvir tog zakona, a ne kao jednu posebnu oblast, kako to zahteva od Srbije EU.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Kolega Saviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, član 6. ovoga Zakona o topografijama poluprovodničkih proizvoda govori o eventualnim sporovima koji mogu nastati prilikom zloupotrebe kod ovih topografija.

Ovde se kaže, recimo, u ovom članu da se prijava zbog ove zloupotrebe ne može podneti nakon proteka 15 godina od nastanka topografija. Znači, prijava, misli se na prijavu koja se podnosi nadležnom organu.

E, sad, tu i jeste problem. Ovde se pominje ovaj vremenski period, rok od 15 godina, ali iz zakona nigde se ne može jasno utvrditi tačan datum nastanka pomenute topografije. Tako da, to može stvarati velike zabune kod eventualnih sporova, jer u pitanju je jedna procesno-pravna materija gde ti vremenski rokovi moraju biti tačno definisani.

Ja sam zato svojim amandmanom tražio da se tačno, taksativno utvrdi nastanak, datum nastanka pomenute topografije, kako ne bi imali problema na eventualnim sporovima. Ovo tim pre što se radi o jednoj materiji, o topografijama, jer znamo da se tehnika ubrzano razvija i neki period od 15 godina, obično te topografije zastare, ali da ne dođemo u situaciju da vodimo spor o nečemu što je već zastarelo i čija komercijalna upotreba više nije isplativa i nešto što se gotovo ne koristi. Dakle, o tome se radi u ovom mom amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Kolega Despotoviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Despotović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti topografije poluprovodničkih proizvoda SRS je podnela amandman na član 7. menja se i glasi: "U Zakonu o zaštiti topografija poluprovodničkih proizvoda "Službeni glasnik RS" broj 55/13, član 21. stav 1. tačka 7) menja se i glasi - validnu i dokumentovanu izjavu gde i kada je topografija prvi put komercijalno upotrebljena, ako je datum prve komercijalne upotrebe raniji od datuma podnošenja prijave.“

Materija zaštite topografije poluprovodničkih proizvoda uređena je još 25. jula 2013. godine. Ovim predlogom izmena i dopuna vrši se dodatno usklađivanje sa direktivom saveta, kojom se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja i zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti.

Topografija poluprovodničkih proizvoda se najviše primenjuje u oblasti informatičkih tehnologija, koje su od strane države prepoznate kao strateški segment za razvoj društva i ekonomije, tako da će predloženo zakonsko rešenje uticati na privredne subjekte koji se bave proizvodnjom poluprovodničkih proizvoda, modelovanjem električnih kola, kao i dizajnom i izradom gotovih štampanih ploča i slično, kao i na sva fizička i pravna lica koja ostvaruju zaštitu ovog vida prava industrijske svojine.

I kod ovog predloga zakona imamo sličnu situaciju kao i kod prethodnih zakona iz ove oblasti, da nam Evropa, koja je veoma zahtevna i stalno nam nešto nameće, uz obećanje da tim ispunjenjem zahteva skraćujemo put u EU.

Razumno je da prihvatimo nešto što nije naše, ali nije razumno da prihvatimo nešto što je gore, a uz to nije u duhu našeg srpskog jezika. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Kolega Bojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala.

Dame i gospodo narodni poslanici, šta reći nakon iščitavanja ovog minijaturnog zakonskog predloga? Mali zakon, a dilema više. Doduše, one se ne odnose samo na današnji predlog teksta, već na celinu materije uopšte.

Sadašnji tekst zakona nije doneo ovaj skupštinski saziv, već onaj iz 2013. godine. Taj zakon je zamenio nešto što se zvalo Zakon o zaštiti integrisanih kola, naziv opšte priznat i poznat. Sada štitimo to isto, samo što se po direktivi zove zaštita topografija. Ta vremešna stara dama po imenu Evropa vrlo je zahtevna, hoće da nas odnarodi, da nam oduzme jezik, da nam nametne svoje smislene i besmislene standarde, kao što je upaljeno svetlo na automobilu u po bela dana. To možda može na severu Evrope, ali na jugu ili jugoistoku ne.

Zatim, evropsko računanje vremena, parada, pod navodnicima, ponosa, nevladine organizacije i slične gluposti.

Uvid u velike rečnike, vikipedije, kao i ostala jezička pomagala kako bi objasnili tumačenje ove reči samo može da zbuni. Kao geonauka, topografija je od koristi geodeziji, prostornom uređenju, arhitekturi, hidrologiji, arheologiji, agrokulturi, saobraćaju, a ponajviše vojsci.

Sada se neko u Evropi dosetio da ovaj termin veže za moderne informacione tehnologije. Nešto što je stvar modelovanja elektronskih kola, dizajna i izrade gotovih štampanih ploča neko je podveo pod proizvodnju i zaštitu poluprovodnih proizvoda. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Kolega Perić, izvolite.