Šesnaesto vanredno zasedanje , 13.09.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/200-19

4. dan rada

13.09.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 16:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Tražili smo brisanje ovog člana, gospodine ministre, jer je on potpuno besmislen, evo složiće se i kolega Rističević, dok se ne uredi poslovanje RTS i njihova pljačka građana Srbije, a samim tim i svih nosioca autorskih prava, pre svega interpretatora.

Brojne afere, milionske zloupotrebe i pljačke, po receptu Dragana Đilasa, koji je izvršio Upravni odbor i direktor RTS, će verovatno epilog imati u nekom sudskom sporu. Međutim, dok se to ne desi, naša obaveza je, kao predstavnika naroda da podsetimo na neke od tih afera i na ne plaćanje autorskih prava interpretatorima, od strane RTS u više milionskim iznosima.

Naravno, pošto je organizacija koja treba da štiti prava interpretatora u Srbiji, u jednom potpunom rasulu i umesto da se bavi time, oni se bave nekim svojim drugim pitanjima, a kasnije smo amandmanima i pokušali i to da vam označimo, kao problem i oko raspodele prihoda, podnošenje izveštaja, sprečavanje malverzacija, onda je besmisleno da postoji samo na papiru jedan ovakav član, jer moraju, pre svega da se rasvetle svi ti i po građane Srbije, nepovoljni ugovori. Ako građani Srbije, iz budžeta dakle, koji pune budžet, a mi iz budžeta plaćamo RTS, pa onda pretplatom koja je određena za svako električno brojilo, onda dozvolite da moraju, pre svega da se apsolutno rasvetle sve te zloupotrebe, raspodele prihoda i ne plaćenih autorskih prava.

Koje je to onda licemerstvo, gospodine ministre, da mi donosimo zakon o autorskom i srodnim pravima, a javni servis RTS prva je kršila ta prava. Da li treba da vas podsećam na onaj čuveni ugovor, sa nekim Bugarskim provajderom, od pre nekoliko godina? Da li je tako gospodine Rističeviću i onih postavljanja video klipova na njihov YuTube kanal, potpuno neovlašćeno? Onda, su oni, zamislite oni kažu, ma ne taj ugovor nije morao da se pokazuje javnosti, jer to je jednostavno nešto što ne podleže, ni Zakonu o javnim nabavkama, davali toj kompaniji jednom 20%, pa onda 30% za te njihove usluge. Pa, naravno da je neko od toga uzeo procenat.

Sve tačno po Đilasovoj šemi i školi, pljačkanje i građana Srbije i nosioca autorskih prava. Zbog toga smo tražili da se amandmanom ovaj član briše.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na član 22. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo prihvatili su amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Kolega Saviću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, ovaj član 24. ovoga zakona govori o tome na koji način video program treba da se stavi na uvid javnosti. U mom amandmanu smatrao sam da to kako će se videti program stavljati na uvid javnosti treba da bude isključiva stvar autora. Svi znamo, a valjda je i logično da je svakom autoru najvažnije to da njegova produkcija, znači, njegovo delo, njegovo stvaralaštvo ugleda svetlost dana. Kako će se to desiti i na koji način, da ne ulazimo sada u tehniku, tehničke detalje, ali te stvari treba prepustiti samom autoru.

Autori video programa su ti koji su najviše zainteresovani za svoja dela i oni sigurno znaju ili pretpostavljaju, možda nekada i pogreše, ali pretpostavljaju s obzirom na ono što su stvarali kako će to najefikasnije doći do ušiju, odnosno očiju ovih gledalaca i šire publike. Znamo da je reklamiranje, reklama autorskih dela video programa danas najjači i najveći finansijski izdatak kod samih tih stvaralaštva, ne ulazimo u one, hajde da kažem, duhovne elemente gde su ljudi mnogo toga dali sebe, potrošili sebe da bi stvorili neko delo i zbog toga ne treba zakon da se meša, odnosno zakonodavac ne treba da se meša u to kako će se dela stavljati na uvid javnosti, nego to treba da bude isključiva stvar autora, jer je to stvar koja se njega najviše tiče.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Ružica Nikolić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice Nikolić.
...
Srpska radikalna stranka

Ružica Nikolić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, Predlogom zakona vršene su izmene i kada je reč o odredbama koje uređuju kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava i predviđa se obaveza podnosioca zahteva za izdavanje dozvole za kolektivno ostvarivanje autorskog ili srodnih prava. Pored liste članova organizacije koja se osniva da se dostave i dokazi da se zaista radi o autorima ili nosiocima srodnih prava.

Član 32. koji menja član 157. važećeg zakona je sa namerom unapređenja i sprečavanja zloupotreba u radu organa koji organizacijama izdaje dozvole za ostvarivanje autorskog ili srodnih prava.

Mi smo u važećem zakonu stav 1. promenili i amandmanom tražimo da on glasi da osnivači organizacije su dužni da od nadležnog organa pribave dozvolu za obavljanje delatnosti organizacije u skladu sa ovim zakonom i dozvola za obavljanje delatnosti da se izdaje rešenjem na period od pet godina. Ovakvom formulacijom osim što je preciziran ovaj član zakona sprečavaju se i eventualne zloupotrebe i ako su ispunjeni svi uslovi rok za obavljanje ove delatnosti treba da se odredi rešenjem i na taj način mogu da se spreče sve eventualne zloupotrebe u ovoj oblasti. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na član 33. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Periću.
...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Podnošenjem amandmana na Zakon o autorskim i srodnim pravima, poslanici SRS su pokazali jednu doslednost kada je u pitanju zaštita nosioca autorskih prava i onih koji imaju pronalaske, znači koji se bave tim delatnostima.

Član 37. je dopunjen sa jednim stavom koji kaže da će odredbe plana raspodele moraju biti jasne, nedvosmislene, primenjive i tako formulisane da isključuju svaku arbitrarnost prilikom raspodele autorskih prava. Misli se na njihova udruženja, na one koji ih predstavljaju.

Predložili smo da se godišnji plan za raspodelu tih sredstava pravi za svaku godinu i da bude usvojen do 31. decembra tekuće godine, a raspodela se odnosi za narednu godinu.

Ovo je najbolji način da se sagleda situacija, naravno, ponekad uplate po osnovu autorskih i srodnih prava ne stižu blagovremeno, neki ne ispunjavaju svoje obaveze i onda se može desiti da na računu korisnika autorskih prava ima više ili manje mogućnost za tu realizaciju i zbog toga najbolji uvid se ima ako se sačeka iste godine, odnosno pred kraj same godine, da se vidi tačno koliko postoji sredstava i da se na osnovu jasnih kriterijuma izvrši raspored tih sredstava.

U obrazloženju za neprihvatanje amandmana, rekli ste da ne treba ići sa tako čvrstim pravilima i da nije dozvoljeno, a predviđeno je da to treba da bude jasno, nedvosmisleno. To se, zapravo i podrazumeva. Način na koji će se utvrditi raspodela tih autorskih prava treba da bude na objektivan, stručan i nedvosmislen način. Samo tako ćemo u potpunosti zaštiti nosioce autorskih i srodnih prava.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Momo Čolaković.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Momo Čolaković.
Kolega Čolakoviću, izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Momo Čolaković

Poslanička grupa Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poštovani potpredsedniče, poštovani ministre sa saradnicima, pre svega bih želeo da zahvalim ministru Šarčeviću na odgovoru koji sam dobio u vezi sa amandmanom koji sam podneo vrlo efikasno i brzo i o tome sam obavestio pokretače inicijative za promenu ovog člana zakona.

U vezi sa amandmanom želim samo da naglasim da je to bilo planirano da se pokuša pomoći udruženjima građana, posebno udruženjima korisnika penzija u vezi sa korišćenjem prostora, da ne plaćaju dažbine.

U vezi sa tim prihvatam obrazloženje koje je dato, i u vezi sa tim naša poslanička grupa će podržati ovaj zakon i druge zakone koji su na dnevnom redu ove sednice. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.

Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 46. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Aleksandar Šešelj.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 47. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.

Vlada i Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 48. amandman sa ispravkom podneo je narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.

Izvolite, kolega Šaroviću.