Šesnaesto vanredno zasedanje , 13.09.2019.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/200-19

4. dan rada

13.09.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 16:30

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Sreto Perić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Amandman na član 9. se odnosi na član 30. Zakona o autorskim i srodnim pravima i član 30. glasi: "Autor ima isključivo pravo da drugom zabrani ili dozvoli javno saopštenje dela, uključujući načine na koji se to može emitovati". To je bio stav 1. Taj član 30. je imao samo stav 1.

Sada se Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskim i srodnim pravima dodaje stav 2, koji glasi: "Pravo iz stava 1. ovog člana se ne iscrpljuje bilo kojom radnjom, javna saopštenja", itd. Znači, autor i dalje zadržava ta prava i meni je ovo nekako bilo suvišno.

Kada sam pokušao da vidim šta su to razlozi za neprihvatanje ovog amandmana, onda sam pročitao obrazloženje Vlade gde se kaže da je direktivom 29 iz 2001. godine predviđeno usklađivanje određenih aspekata autorskih prava i da je to razlog zbog kog se ovaj amandman ne prihvata.

Gospodine ministre, stalno šaljete toplo-hladno. Rekli ste da ozbiljne zemlje rade postepeno, polako i ja pomislim da vi želite sad na takav način određene reforme u oblasti autorskog prava da radite. Prijemom knjige gospodina Filipa Stojanovića takođe ste to pokazali i lično mislim da vi naginjete više takvom načinu rešavanja problema, ali obrazloženje zbog čega se ne prihvata amandman, pozivanje na direktivu EU, e, to mi nije jasno, gospodine ministre.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Vjerica Radeta.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Nataša Jovanović.

Da li neko želi reč? (Da)

Koleginice Jovanović, izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, napravljen je veliki propust u ovom članu i izostavljena su neka umetnička dela u popisu likovnog i umetničkog stvaralaštva. Mi smo pokušali amandmanom da reagujemo. I zaista, bio bi ogroman propust kada ne biste i ovo uvrstili u pobrojana dela likovne umetnosti, a to su mozaici i sva ona dela koja su napravljena na kamenu i u grnčariji. Evo zbog čega.

Zamislite sada da, to je jedna od intencija pre svega Srpske akademije nauka i, na kraju krajeva, Ministarstva kulture, da se crkva posvećena svetom Đorđu na Oplencu stavi na listu UNESKO. To je najveći mozaik, jedan od najvećih na svetu. Ne samo da je najveći, nego je specifičan po tome što je rađen ne u kamenu, već u muralnom staklu, na 3.750 kvadrata, remek delo našeg proslavljenog umetnika, jednog od najvećih srpskih slikara, Paje Jovanovića, sa 15 hiljada nijansi boja. Zar to za vas nije umetničko delo? I svi drugi koji nastavljaju putem Paje Jovanovića i svih ovih koji su stvaraoci mozaika, po vama, nisu oni koji treba da budu priznati?

Isti je slučaj i sa grnčarijom, kako pirotskom tako i zlakuskom. Koliko je meni poznato, one su zaštićeni kao narodno stvaralaštvo iz tog kraja koje postoji vekovima i onda je zaista neočekivano da to ne uvrstite u ovaj član zakona.

Da ne govorim o kamenu, koji ste takođe izostavili. Jer, nije dovoljno da se prepiše sve ono što je iz direktive EU. Pa, oni to nemaju. Niti imaju "Belovodsku rozetu" pokraj Kruševca, niti imaju takvu tradicionalnu grnčariju kao što ima Srbija, koja je narodno, vekovno stvaralaštvo i zato je bilo zaista neophodno da se neko malo u ministarstvu posveti ovome i na pažljivi način to da pogleda.

Dolazimo i do ovog modernijeg dela. Iako je fotografija kao umetnički izraz prepoznata još pre više od vek i po, ali, u današnje vreme, nešto što će vam reći svi ovi, posebne škole se uče za to, na fakultetima, i pravci, u fotografiji nije isto sada i pre sto godina. Ono što vi ne biste možda nazvali fotografijom, a to su razni fotografski pravci ili neko da dođe do sudske zaštite, kaže - aha, dođe sudija i kaže: "ovo meni nije fotografija, ovo je nešto što liči na to, ali to ipak nije". A to je umetnički izraz nekoga ko se za to školovao. Na kraju krajeva, ne mora ni da bude školovan, već da ima božji dar za tako nešto i to je njegovo autorsko delo koje se smatra zaista priznatom umetnošću.

Prema tome, bilo je potrebno da uvrstite i ova nabrojana dela i da prihvatite ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega Saviću.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, član 10. na koji sam podneo amandman govori o kopiji odnosno reprodukciji dela likovne umetnosti. Upravo zbog toga je ovaj član zakona i te kako važan, jer se jasno i precizno, na najjasniji mogući način, mora znati šta je kopija a šta je original.

Ja sam svojim amandmanom taksativno naveo šta treba da se smatra kopijom, odnosno originalom.

Recimo, ja sam tražio da se kopijom smatraju i dela originalnog umetnika koja su urađena u odnosu na delo o kojem se radi, u određenom broju primeraka, s tim da se ta dela numerišu i da svoj potpis stavi autor, odnosno umetnik koji je radio delo o kojem se radi. Takođe, smatram da kopijom treba smatrati i originalna dela koja je uradio neki drugi umetnik, po ovlašćenju originalnog autora, s tim što takođe mora da se stavi potpis i da se numerišu ta dela.

Mislim da nije potrebno još obrazlagati zbog čega je ovo važno, ako znamo i imamo u vidu činjenicu da, recimo, danas dela nekih poznatih autora koji više nisu živi dostižu basnoslovno velike cene na aukcijama i zbog toga imamo pojavu da se negde javljaju i kopije, odnosno reprodukcije i da bi se razlikovalo jedno od drugog i da ne bi dolazili u pravne situacije da se tumači šta je original, šta je kopija, odnosno reprodukcija, zato se mora taksativno navesti ovde o čemu se radi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.

Da li neko želi reč?

Izvolite, kolega Ljubenoviću.

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

Članom 10. predlagač želi da izmeni član 35. u stavu 2. osnovnog zakona, inače, član 35. važećeg zakona uređuje pravo sleđenja.

Srpska radikalna stranka predlaže da se u članu 35. izmeni stav 6, koji kaže: „Naknada na osnovu prava sleđenja plaća se procentu od prodajne cene originala bez poreza“. Mi smo amandmanom predložili izmenu ovog stava, tako da glasi: „Ako se original likovnog dela preprodaje, autor ima pravo na odgovarajući deo od prodajne cene ostvarene svakom preprodajom tog originala koja sledi posle njegovog prvog otuđenja od strane autora. Naknada na osnovu prava sleđenja plaća se u procentu od prodajne cene originala bez poreza“.

Smatramo da ovako precizno formulisan tekst sa amandmanom nije preobiman i suvišan, naprotiv, jasno je definisano i eventualne nedoumice bile bi unapred otklonjene, jer će zakonom biti zaštićeniji autori originalnog umetničkog dela prilikom preprodaje.

U obrazloženju za izmenu ovog člana osnovnog zakona navedeno je da se izmenom precizira šta se smatra originalnim delom likovne umetnosti, a radi usklađivanja sa članom 2. prve direktive o pravu preprodaje. Dalje je navedeno, a odnosi se na izmene zakona u celini, da je nakon analize komentara koje je Evropska komisija dala u odnosu na dostavljene tabele o usklađenosti utvrđeno da je pojedine odredbe važećeg zakona potrebno izmeniti ili dopuniti, kako bi se važeći zakon uskladio sa evropskim zakonodavstvom.

U tekstu izmene i dopune uključene su i sve sugestije dobijene od Kancelarije za evropske integracije, uključujući i mišljenja dobijena u toku bilateralnih skrininga za Poglavlje 7 – prava intelektualne svojine, koji je održan 12. i 13. novembra 2014. godine. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč?

Izvolite, kolega Šaroviću.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, čini mi se da je i kod vas malo opalo interesovanje da ulazite u diskusiju sa poslanicima, a svakako i kod poslanika je opalo interesovanje, pogotovo kod poslanika vladajuće koalicije. Trenutno je u sali 10 poslanika SRS i devet poslanika SNS. Ne znam zašto je došlo do toga da se više ne javljaju za reč, jutros su bili veoma aktivni i ne bih želeo da neko pomisli od građana Srbije koji gledaju današnju sednicu da…
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, kolega Šaroviću.