Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2019.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala vam, predsedavajući.

Evo, došli smo dokazanih odredbi gde je predložen veći raspon kako bi se u zavisnosti od težine izvršenog prekršaja i njegovih posledica mogla doneti odgovarajuće odluke o kažnjavanju od strane prekršajnih sudova.

Privredno društvo koje obavlja ustupanje zaposlenih podleže prekršajnom kažnjavanju u taksativnom navedenim slučajevima koji su navedeni u ovom Predlogu zakona i potpuno je logično da to i budu krajnje odredbe u jednom Predlogu zakona. Dakle, namera je da se prava zaposlenih izjednače da oni koji su zaposleni preko agencije mogu da ostvare svoja prava u punom obimu i u tom smislu treba predvideti i kažnjavanje za postupke koji to onemogućavaju.

Pošto se više neću javljati, želim ovo obraćanje da završim rečima Aleksandra Vučića koji je danas u jednom danu otvorio jedan, a potpisao izgradnju još jednog autoputa. „Napravili smo razliku između nišanjenja i povezivanja, između mržnje i prijateljstva i rada, između nasilja i elementarne pristojnosti. Naša politika i odgovorna nasilje, linč i crtanje mete su rad, znanje i briga o Srbiji i građanima. Trudićemo se da nastavimo da se menjamo na bolje i da napredujemo u svakom smislu i u svim oblastima.“ Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.

Da li neko želi reč?

Reč ima narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ove agencije predstavljaju najslabiju kariku u čitavom lancu počevši od momenta traženja posla, pa do ostvarivanja prava, odnosno naravno za one koji taj posao nađu.

Ujedno ovo je i najkritičnije mesto, gde postoji bojazan da se ta prava iz radnog odnosa, kakva-takva ne ostvare i zato smo imali prilike da puno puta čitamo u novinama i u štampi, da su razno-razne agencije odvele naše radnike tamo u tu jednu, drugi ili treću zemlju, da su ih ostavljali na cedilu i da ljudi bukvalno nisu imali čime da se vrate.

Još jednom ću ponoviti ono što sam rekao u svim prethodnim amandmanima, treba što pre staviti van snage, odnosno formalna i stavljena, ali treba što realno nije primenjena odredba o zapošljavanju pogotovo u javnom sektoru, jer mi imamo danas mnogo pogotovo mladih ljudi koji formalno rade u nekim ne samo agencijama, nego i rade u državnoj upravi, u javnim preduzećima. I kada im istekne onaj privremeni i povremenim poslovima, i kada im istekne onaj period od dve godine oni ne mogu da zasnuju svoj radni odnos, nego u najboljem slučaju mogu da ih prebace u neku drugu upravu, u neko drugo javno preduzeće, a ima mnogo ljudi za kojima postoji potreba i mnogo ljudi koji su zaista realno dokazali da su kvalitetni, da mogu da odrađuju taj posao.

Znači, ovo na neki način predstavlja jedan svojevrsni mobing nad, pre svega, tom populacijom ljudi koji ne mogu da zasnuju radni odnos onako kao što imaju sreću ovi ljudi starijih godina i ovo je jedan od razloga koji se odražava i na pronatalitetnu politiku i od ljudi koji vide da ne mogu da nađu stalni posao izbegavaju da zasnivaju porodicu i u krajnjoj liniji odlučuju se da napuste zemlju i idu trbuhom za kruhom.

Na član 37. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč?

Reč ima Nemanja Šarović. Izvolite.

NEMANjA ŠAROVIĆ: Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam u ime poslaničke grupe SRS tražio da se briše ovaj član i to je član koji reguliše da će se odredbe ovoga zakona primenjivati u vreme kada Srbija postane punopravni član EU i ja zaista bolji vic od ovoga u skorije vreme nisam čuo i možda je ovde trebalo da stoji balkanska unija. Znate, i to je nešto što je izuzetno nepovoljno za Srbiju, ali je potpuno jasno da biste tu bar imali neke šanse.

Znate, da se udružite sa Edijem Ramom, sa ovim Kurtijem i gospodom sličnog kova, još imate šanse, ali su vam iz EU potpuno jasno poručili da vas tamo ne žele i da Srbija tamo u skorije vreme neće biti. Pitanje je sada samo kada ćete vi steći dovoljno hrabrosti da sami sebi pre svega pogledate u oči, a onda i građanima Srbije i da kažete – izvinite za 20 godina koliko vas obmanjujemo. Izvinite, za sve one laži bićemo u EU za pet godina, bićemo u EU za sedam godina, procvetaće Srbija kada postanemo kandidati, procvetaće Srbija kada se otvori neko poglavlje, a čak vam i ovi koji dolaze iz EU i otvoreno to kažu, kao što je i Makron, ova njegova poslednja izjava, koju je rekao, pa zar vi mislite da se život građana Srbije menja kada otvorite neko poglavlje. Naravno, da se ne menja, kao što se nije pomerio i poboljšao kada smo i zvanično postali zemlja kandidat za članstvo u EU, kada smo otvorili pregovore, kada smo neka poglavlja zatvorili.

Vi vidite da je to sve i dalje apsolutno jedna šarena laža. Jedino što se ne menja je to da kada god ispunite jedna uslov, EU postavlja još dva nova. I oni su navikli da kada god pritiskaju dovoljno dugo rukovodstvo Republike Srbije da vi na kraju popustite i da na kraju dajete sve i što je najgore dajete za ništa. Takva je situacija i kada je u pitanju Kosovo i Metohija.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.

Da li neko želi reč?

Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.

Da li neko želi reč?

Reč ima Nemanja Šarović. Izvolite.

...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Naravno gospodine Arsiću, to što su predstavnici vladajuće koalicije odustali od javljanja po ovom zakonu i po amandmanima, valjda i njima konačno jasno da ovaj zakon građanima Srbije ništa dobro neće doneti, ja bih želeo pre svega da još jedanput građane Srbije upozorim da će oni koji u skladu sa ovim zakonom budu angažovani za rad preko agencije, biti angažovani pod izuzetno teškim uslovima. Da nikada neće znati koliko novca dobija agencija koja ih angažuje od poslodavca, jer će ugovori biti, znate poslodavac, agencija sa jedne strane zaključuje ugovor sa poslodavcem, a sa druge strane sa onim ko ga iznajmljuje.

Nikada ti ljudi koji će raditi verovatno za najniža primanja, ne verovatno nego sigurno, neće znati koliko je na njima zaradila agencija. Ono što je još veći problem isplata se ne obavlja direktno radniku od strane poslodavca već se isplaćuje agencijama.

Koliko će, gospodine Arsiću i druga gospodo koji ćete bez griže savesti glasati za ovaj zakon, koliko će biti po ovom zakonu prevarenih radnika. Koliko će biti onih koji će mesecima ili duže ili godinama čekati da budu isplaćeni od strane agencija sa opravdanjem, znate, nije nam poslodavac isplatio. Koliko će biti takvih ljudi? Vas to ne zanima, gospodinu Arsiću je bitno da je donet Zakona o javnim izvršiteljima da on, kako kaže može da naplati presude koje ranije nije mogao, a to što građani Srbije grcaju, to što su danas ozloglašeniji ti privatni izvršitelji nego što su nekada bili turske age i begovi, to vas ne zanima.

Vi morate voditi računa da ničija nije trajala do zore, a neće ni vaša i da ćete jednoga dana i vi doći pod udar zakona koje donosite kao što se desilo i onima koje vi nazivate žuti lopovi.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 39. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč?
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Da li neko želi reč?
...
Srpska radikalna stranka

Milorad Mirčić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Zahvaljujem.

Podnosimo amandman na član koji kaže – obavezuje ministra da do 31. decembra 2019. godine, znači do kraja ove godine, donese podzakonske akte koje će definisati na prvom mestu prostorije koje će koristiti ta agencija.

Zamislite kolika je i kakva je to obaveza da definiše kako će prostor da izgleda, gde će da se nalazi i šta će sve da sadrži, a već je od ranije poznato, to je kliše po kome se radi.

Sećate se kada su počela one piramidalne štednje, pa su onda iza njih došle strane banke. Šta je njima zajedničko? Prostor, kako izgleda. Prostor je reprezentativan, šljašti, blješti. Zašto? Pa, da se običan čovek, prosečan građanin Srbije što više zbuni. Ako je po mogućnosti da je to po gabaritima što veći prostor da bi osetio onaj običan čovek koliko je beznačajan, koliko je mali u tom i te kako velikom prostoru, to bi bilo poželjno. Onda ga tamo čekaju, pretpostavljamo da će to biti izdefinisano, da mora da ima diplomirane pravnike, diplomirane ekonomiste, sociologe, psihologe, to će biti sve nacifrani, lepo obučeni, koji će odmah zbunjenog, nezaposlenog da dočekaju sa rečima da sve znaju o njemu, da je domaćin čovek, da je ugledan u svojoj sredini. Zašto? Pa, da bi što manje pažnje i vremena posvećivao onome što piše u ugovoru.

Sve to ima taj psihološki efekat na običnog čoveka. Uverili smo se u tim piramidalnim štednjama, štedionicama, uveravamo se u bankama. Vidite kako banke izgledaju reprezentativan prostor, svi koji tamo rade oni su napirlitani, ali nema veze, sve to služi u svrhu da zbuni običnog čoveka kako bi što manje posećivao pažnju onome što je njemu od životnog značaja.

Kada dođe do raskida ugovora, kada dođe do prekida radnog odnosa, tada sledi da je sve to zalud, da sve te pohvale, sve te superlative što sluša o sebi imaju samo za cilj da što gore prođe u odnosima potpisivanju ugovara između njega i agencije. To je stvarno nešto što je više puta viđeno, ne bi želeli da se obije o glavu građanima Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak, 6. decembar 2019. godine, sa početkom u 10,00 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2019. godini.