Prvo redovno zasedanje , 04.03.2020.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dragan Šormaz

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Polako, polako, ovo je bitna tema, ovde se radi o građanima Srbije kojima ovo mnogo znači. Kolega Milija je ovim amandmanom imao dobru nameru, ali teško da možemo ovaj amandman da podržimo, to će, nadam se, reći i predlagači, jer teško je da se nametne Ministarstvu unutrašnjih poslova da šalje obavezna uputstva medijima, bez obzira koju frekvenciju koriste, ali zato oni koji su najzainteresovaniji za sprovođenje ovog zakona, a to su Lovački savez Srbije, Streljački savez Srbije i NAOS, oni treba da se potrude da na svakih par meseci obaveštavaju javnost šta se dešava sa svim ovim.

Još jednom želim da kažem da poslanička grupa SNS podržava ovaj predlog koji je naš uvaženi kolega Marijan Rističević obrazlagao i da je to u interesu građana Srbije, ali takođe da apelujemo da Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo unutrašnjih poslova pod hitno promene podzakonska akta kojima se reguliše zamena oružnog lista, a naravno i da svi oni koji budu u narednom sazivu parlamenta i sledeća Vlada pod hitno promene i Zakon o oružju i municiji vezano za one delove Zakona za koje smo utvrdili svi zajedno da nisu dovoljno dobri. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Martinović.
Predstavnik predlagača i Odbor za odbranu i unutrašnje poslove prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao ovlašćeni predlagač želim pre svega da zahvalim gospodinu Komlenskom i gospodinu Torbici što su potpisali zajedno sa mnom ovaj predlog. Želim da zahvalim svim poslanicima, pre svega opozicionim poslanicima, poslanicima vladajućih partija, posebno najjačoj vladajućoj partiji, na tome što su svi podržali pravo građana vlasnika oružja da dobiju dodatne dve godine da regulišu zamenu oružnog lista i da izbegnu kažnjavanje i oduzimanje oružja. U ime tih vlasnika želim da zahvalim svima, ali vlasnicima da preporučim da u tom narednom periodu od dve godine izvrše svoju obavezu i da preregistruju oružje.

Ovde je bilo raznih ideja koje su se meni dopale, ali to nije pitanje za mene, to je pitanje za sve vlasnike oružja i njihova udruženja. Još jednom, hvala svima koji su dali priliku građanima vlasnicima oružja produžetak od dve godine da izbegnu kažnjavanje i oduzimanje oružja. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 4. mart 2020. godine, sa početkom u 15 sati i 20 minuta, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje je utvrđeno da su u sali prisutna 126 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, u načelu.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – nema, uzdržanih –nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je većinom glasova Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Zaključujem glasanje: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ružica Nikolić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Filip Stojanović.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milorad Mirčić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Zaključujem glasanje: za – 15, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nemanja Šarović.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – jedan, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Marina Ristić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Miljan Damjanović.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Sreto Perić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Momčilo Mandić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Miroslava Stanković Đuričić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, od ukupno prisutnih 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – nema, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – nema, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Zaključujem glasanje: za – 12, protiv – nema, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 1. koji je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Zaključujem glasanje: za – petoro, protiv – jedan, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Stavljam na glasanje amandman na član 2. koji je podneo narodni poslanik Aleksandar Šešelj.
Zaključujem glasanje: za – 13, protiv – nema, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Podsećam vas da je amandmanom na član 2, koji je postao sastavni deo Predloga zakona, predviđeno da ovaj zakon stupi na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.
Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.
Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno 141.
Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, ukupno – 141.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o oružju i municiji.
Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuju zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većina glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola o izmenama i dopunama Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 127, protiv – niko, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1. Sporazuma o ekonomskoj i tehnološkoj saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžana u celini.
Zaključujem glasanje: za – 140, protiv – niko, uzdržan – jedan, ukupno – 141.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslednja tačka.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, u celini.
Zaključujem glasanje: za – 128, protiv – 12, uzdržanih – nema, nije glasao – jedan poslanik.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog odluke.
Imamo jednu povredu Poslovnika.
Narodni poslanik prof. dr Miladin Ševarlić, na sednici 3. marta 2020. godine, u 17 časova i 2 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje: za – jedan, protiv – troje, uzdržanih – nema.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Prvu sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini.
Sve najbolje na predstojećim izborima, na svim nivoima. Hvala.