Dvanaesta sednica Prvog redovnog zasedanja , 19.05.2021.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Samira Ćosović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Samira Ćosović

Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovani ministre, uvaženi gosti, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, na današnjem zasedanju razmatramo, između ostalog, i Predlog zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji. Na prvi pogled, u odnosu na obim predloženih izmena, mogao bi se izvesti zaključak da se radi o tehničkim izmenama, jer su u pitanju ukupno četiri člana.

Međutim, nije tako. Kada se pažljivo analizira predlog izmene, jasno se vidi da se ovde ne radi o tehnici, već o suštini.

Predlagač je naveo da su razlozi za donošenje ovog zakona nastali usled uočavanja pojedinih problema koji su se pojavili prilikom primene zakona, te je potrebno njihovo otklanjanje ovim izmenama. Suština je u tome da će investitori kroz davanje dodatnog roka od četiri godine dobiti novu šansu da pribave odobrenje za upotrebu objekta.

Ovim će se postići dva cilja. Prvi – stvoriće se uslovi za nova investiranja u ove objekte, a drugi – tako pravno uređeni objekti će moći biti predmet fizičkog i pravnog prometa.

Jednostavno, predložena izmena će doprineti sveukupnom razvoju, kako lokalnih samouprava, tako i naše zemlje u celini, a svakako se ovim stvaraju uslovi iz ove oblasti ka bržem članstvu u EU.

Uvaženi ministre, pored ovog što sam rekla, hoću samo još da ukažem na činjenicu da implementacija Zakona o planiranju i izgradnji ima poteškoća kada se vodi postupak izdavanja građevinskih dozvola za izgradnju objekata. Zakon je tu jasan i tu su rokovi za izdavanje dozvole prihvatljivi i kratki. Kada se postupak kroz objedinjenu proceduru, uz prethodne saglasnosti i uslove dovede do samog izdavanja dozvole, ona se izdaje brzo i efikasno.

Međutim, nekada se dešava da se teško i dugo dolazi do ove zadnje upravne radnje izdavanja dozvole. Predlažem da kroz vaše ministarstvo napravite analizu poštovanja datih rokova, da li se oni poštuju kako od strane uprave, a tako i posebno naglašavam da li rokove poštuju imaoci javnih ovlašćenja kao važan faktor u postupku izdavanja građevinske dozvole.

Po onom što je meni poznato, upravo bi imaoci javnih ovlašćenja trebali imati aktivniji i ažurniji pristup pri izdavanju odobrenja za gradnju. Ova analiza naročito ima smisla kada se zna da je investitoru svaki dan čekanja dug kao godina.

Zahvaljujem se i naglašavam još jednom da će Poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije u danu za glasanje podržati i ovaj predlog, kao i ostale predloge zakona koji su na dnevnom redu.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Ministre, ako ne grešim, i Samira je iz Prijepolja.
Nastavljamo, reč ima narodni poslanik Slavenko Unković. Izvolite.
...
Jedinstvena Srbija

Slavenko Unković

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre sa saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, danas je pred nama nekoliko važnih izmena zakona i zakona, tako da će poslanička grupa Jedinstvene Srbije u danu za glasanje podržati sve predložene zakone.

Predlogom zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama predlaže se uvođenje registra brodskih knjižica i brodskih dnevnika, registra izdatih ovlašćenja članovima posade brodova unutrašnje plovidbe i razmene podataka sa odgovarajućim evropskim registrima. Ovo je sve neophodno radi bezbedne plovidbe i sprečavanja falsifikovanja ovlašćenja članova posade na rekama Dunav, Sava, Tisa, koje su inače i evropski vodni putevi.

Zakon predviđa mogućnost da se koncesionim aktom predvide gornji limiti lučnih taksi koje će koncesionar imati pravo da naplati. Uvodi se i mogućnost dodele odobrenja za obavljanje lučke delatnosti, sprovođenje postupaka propisanih Zakonom o javnom privatnom partnerstvu i Zakonom o koncesijama, kako bi se obezbedio razvoj terminala onih luka za koje kompanije nisu pokazale tržišni interes za ulaganje. Zakonom se propisuje i način kategorisanja vodnog puta pomorskog karaktera u slučaju nekih promena na vodnom putu, a sve u cilju obezbeđenja bezbedne plovidbe.

Kada su u pitanju obuke članova posade, trening centar koji se bavi obukom dobija dodatne obaveze i standarde kako bi se povećao kvalitet edukacije članova posade. Ove godine je počela izrada tehničke dokumentacije za izgradnju nacionalne akademije za obuku članova posade brodova i drugih lica u transportu. O ovoj akademiji se priča već godinama unazad, a sada će se desiti prvi konkretan korak po tom pitanju.

Kada su u pitanju izmene i dopune Zakona o elektronskom poslovanju i elektronskoj identifikaciji, zakon koji je donet 2017. godine je u potpunosti u skladu sa direktivama evropske EIDAS regulative. Cilj ovih izmena je da se poveća obim upotrebe elektronske komunikacije u realnom životu kada su u pitanju usluge od poverenja.

Glavne tri stvari koje su sadržane u ovim predlozima zakona su prekogranična interoperativnost registrovanih šema elektronske identifikacije koja će omogućiti da naši ljudi koji žive van zemlje mogu da koriste usluge naše e-uprave.

Druga stvar kao važna izmena je udaljena identifikacija, da naši građani, naši ljudi koji žive van zemlje, kao i strani državljani, mogu da dobiju sertifikat ili elektronski potpis bez dolaska u prostorije pružaoca usluga, a udaljena identifikacija će omogućiti i druge elektronske usluge koje se mogu izdati na daljinu.

Treća novina je sertifikacija sredstava za kreiranje elektronskog pečata i potpisa. Zakonom je bilo predviđeno da se formira telo za sertifikaciju, ali to se do sada nije dogodilo. Zbog toga je ovim zakonom predviđeno da taj postupak akreditacije, tj. provere kvalifikovanosti obavlja ministarstvo, što će omogućiti da neki domaći proizvodi mogu da se koriste u EU ukoliko žele i tamo da se akredituju.

Ministarstvo trgovine i turizma i dalje ima obavezu da promoviše upotrebu kvalifikovanih elektronskih sertifikata, a potrebno je da pružaoci usluga omoguće jednostavniju upotrebu elektronskih sredstava u smislu pojednostavljenja aplikacija i postupaka.

Kada je u pitanju izmena i dopuna Zakona o posebnim uslovima za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti, Zakonom iz 2018. godine bila je predviđena tipska izgradnja tih zgrada. Ovim dopunama predviđeno je dosta tehničkih izmena, od kojih je najznačajnija da investitor može izgraditi prostor za komercijalne delatnosti sa sadržajem koji je potreban stanovnicima tog kompleksa zgrada.

Najčešće su to dislocirane zgrade i kompleksi koji se nalaze van uže gradske zone i stanovnici tih zgrada imaju potrebu za osnovnim sadržajima koji su potrebni svakom domaćinstvu. Prvenstveno se misli na komercijalne delatnosti kao što su marketi i apoteke, parking mesta i ostali prostori koji su neophodni za stanovanje.

Izmenama zakona omogući će se izgradnja podzemnih i nadzemnih blokovskih garaža, što je svakako bio nedostatak postojećih pravila. Jednostavno, radi se o izmenama koje će na jasan način regulisati nedostatke, a sve je u interesu stanara tih zgrada.

Predlogom zakona o metrou i gradskoj železnici definiše se procese metodologija i procedure izgradnje, kao i sistem upravljanja metroom. Zakon predstavlja jedan od najkompleksnijih infrastrukturnih projekata u Srbiji, a biće osnov javnog prevoza koji je inače veoma opterećen i veoma je važan za razvoj ukupne ekonomije, a posebno grada Beograda, kao i cele Srbije. Zakonom će se pomoći brža i jednostavnija realizacija projekata od procesa eksproprijacije zemljišta, do izdavanja neophodnih dozvola i ubrzavanja procedura javnih nabavki koje su potrebne za realizaciju projekta.

Početak realizacije projekta očekuje se do kraja ove godine. Procenjena vrednost dve linije Beogradskog metroa je oko šest milijardi evra. Prva linija koja će povezivati Železnik i Mirijevo bi trebala biti puštena u rad 2028. godine, a druga linija metroa će povezivati Mirijevo i Zemun. Metro će biti građen po uzoru na francuske metroe. Planirani rok završetka projekta predviđen je 2033. godine.

Interesantno je da će za izgled javnih stanica metro sistema biti raspisan arhitektonski konkurs, kako bi uz pomoć građana došlo do najboljeg idejnog rešenja. Čuli smo od ministra ko sve čini radnu grupu koja je zadužena za realizaciju ovog projekta, što je još jedna garancija da će projekat biti urađen na vreme i u rokovima.

Svih ovih šest zakona koji su danas na dnevnom redu dobiće podršku Poslaničke grupe Jedinstvene Srbije. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se narodnom poslaniku Slavenku Unkoviću.
Reč ima narodni poslanik Vladan Zagrađanin.
...
Socijalistička partija Srbije

Vladan Zagrađanin

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.

Poštovana potpredsednice Narodne skupštine, uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, ja ću se u svojoj diskusiji osvrnuti na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekata izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

Osnovni zakon je donet 2018. godine, kao strateška odluka države da se snagama bezbednosti omogući rešavanje stambenog pitanja pod povoljnim uslovima koji su daleko stimulativniji od tržišne stambene gradnje. Ovaj zakon je od usvajanja pretrpeo nekoliko izmena i svaki put je u svom sadržaju bio unapređen, što je slučaj i sada.

Naime, 2019. godine je napravljena jedna značajna izmena koja podrazumeva proširivanje prava na nove kategorije lica koja mogu ostvariti mogućnost na kupovinu stana pod povoljnijim uslovima, što podrazumeva borce, članove domaćinstava palih boraca, ratne vojne invalide i mirnodobske vojne invalide.

Složićemo se da je doprinos ovih lica u ranijim ratnim dejstvima nemerljiv u pogledu očuvanja i odbrane suvereniteta i teritorijalnog integriteta Republike Srbije, pa je zaista ova promena bila neophodna kako zbog rešavanja njihovog stambenog pitanja, tako i zbog njihovog osećaja sigurnosti i potvrde da ih država nije zaboravila i da izuzetno ceni i vrednuje njihov doprinos u odbrani zemlje.

Donošenje ovog svojevrsnog leks specijalisa govori o posebnoj brizi države za pripadnike snaga bezbednosti, jer su oni izloženi konstantnom riziku, a neretko i životnoj opasnosti, tako da je najmanje što država treba i mora da učini za one koji bdiju nad bezbednošću svih građana Republike Srbije da oni i njihove porodice imaju krov nad glavom.

Ovakav državni pristup, dakle, proizilazi iz uloge i značaja svih snaga bezbednosti za očuvanje mira i teritorijalne celovitosti, a posebno uzimajući u obzir činjenicu da je najveći broj nerešenih stambenih pitanja zaposlenih u državnim organima upravo među pripadnicima snaga bezbednosti negde oko 19.000.

Rešavanje ovog problema je javni interes za Republiku Srbiju, jer se na ovaj način jača poverenje u državu, što dalje jača celokupan sistem nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Zgodna je prilika da pomenemo da je u vreme socijalizma rešavanje stambenog pitanja bilo jedan od državnih prioriteta.

U tadašnjoj SFRJ oficiri JNA su gde god su službovali imali rešen stambeni problem. Treba naglasiti i to da su u to vreme, vreme socijalizma, svi zaposleni relativno brzo rešavali stambena pitanja. Tada je postojao stambeni fond iz kog su građeni stanovi za zaposlene, a on se finansirao iz doprinosa koji su svi zaposleni plaćali iz ličnih dohodaka. Dakle, to je bilo vreme kada se cenio rad i radnika, i vojnika, i policajaca, i lekara i svih drugih zanimanja koja su bila od posebnog značaja kako za razvoj društva, tako i za bezbednost svih građana.

Na sreću, danas se Srbija u nekoj meri vraća tom konceptu, svesna da je za motivisanost vojnika, policajaca i drugih pripadnika bezbednosnog sektora od izuzetno velikog značaja i rešeno stambeno pitanja. Na ovaj način se revitalizuje uloga snaga bezbednosti, koje su okosnica i garant naše teritorijalne celovitosti, garant slobode i garant prava svakog građanina da mirno i spokojno živi, bez straha za svoju ličnu bezbednost i bezbednost svoje porodice. Takođe, ulaganjem u nacionalnu bezbednost, ne samo kroz ovaj zakon, već kroz niz zakona koje smo u prethodnom periodu usvojili u parlamentu, a koji su usmereni na razvoj celokupnog sistema bezbednosti, mi uspevamo da vratimo i dostojanstvo svim pripadnicima bezbednosnog sektora.

Ne smemo zaboraviti period posle 5. oktobra, kada je reforma bezbednosnog sistema zapravo podrazumevala plansko i gotovo potpuno uništenje vojske, oružja i otpisivanje upotrebljive vojne tehnike, što je dovodilo do toga da pripadnici snaga bezbednosti gube poverenje kako u svoju službu, tako i u svoju državu.

Taj period je iza nas, ali je bilo potrebno mnogo truda i znanja da i u ne tako povoljnijim ekonomskim uslovima, kroz kontinuirano ulaganje, posvećenost reformama i razvoju celokupnog sistema bezbednosti vratimo pripadnike sektora bezbednosti na mesto koje im pripada i koje svojim doprinosom zaslužuju.

Poslanička grupa SPS i ja lično verujemo i zalagaćemo se u budućem periodu da se stvore ulovi da se krug lica koja mogu kupiti stan pod povoljnijim uslovima uskoro proširi i na zaposlene u zdravstvu, prosveti, naučnoj zajednici, kako bi mogli da omogućimo svim kategorijama lica koja služe državi da obezbede krov nad glavom.

Konkretno, izmene zakona koje su danas na dnevnom redu usmerene su na poboljšavanje zakonskih rešenja i preciziranje odredbi koje se odnose na uslove za sticanje prava na stanove iz ovog projekta. Unapređuje se zakonski okvir tako što se pojačava kontrola lica koja mogu aplicirati za stanove iz ovog zakona, što se postiže uvođenjem jedinstvenog elektronskog registra.

Ono što je najvažnije za pripadnike snaga bezbednosti jeste to što cena ovih stanova po kvadratu ne može biti veća od 500 evra. To je i te kako stimulativno, pogotovo danas kada cene u stanogradnji vrtoglavo rastu.

Za kraj moram da istaknem da su pripadnici bezbednosnog sektora ljudi koji rade najsloženije poslove u državi, koji se odnose na čitavu bezbednost u državi i svih njenih građana. Uz sav rizik koji nosi njihov posao, oni moraju da budu i adekvatno nagrađeni, a kroz ovakvo uvažavanje njihove elementarne životne potrebe, a to je da budu stambeno zbrinuti, država pokazuje da posebno brine o ovim ljudima.

Poslanička grupa SPS i ja lično pozdravljamo i podržavamo svako zakonsko rešenje koje ide u smeru poboljšanja položaja pripadnika snaga bezbednosti i u danu za glasanje podržaćemo izmene ovog zakona i ostale predložene zakone. Hvala lepo.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Hvala vama.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Mirković.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Mirković

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Hvala, poštovana predsedavajuća.

Poštovani ministre sa saradnicima, poštovane koleginice narodne poslanice i kolege narodni poslanici, mislim da u ovom sazivu smo doneli mnogo dobrih i odluka i zakona i da je svaka rasprava i polemika bila konstruktivna, ali moje lično mišljenje negde je da današnja sednica i zakoni koji se danas nalaze pred nama najbolje oslikavaju odgovornu politiku SNS i predsednika Aleksandra Vučića, jer ovoliko kvalitetnih, konstruktivnih i bitnih zakona u jednom danu koliko ćemo razmatrati danas zaista mislim da dugo nismo bili u prilici da imamo.

Svaki od ovih zakona iziskuje posebno obraćanje i posebno vreme, ali kako je veliki broj kolega poslanika prijavljen, ja ću se potruditi da skratim i osvrnuću se najviše na nešto što mene lično zanima i nešto u čemu učestvujem nekoliko godina unazad. Naravno, radi se o Predlogu zakona o metrou i gradskoj železnici, iz prostog razloga što i moja funkcija kao šefa odborničke grupe u Skupštini grada Beograda me je negde uputila na to da poslednjih godina pratim sve što se dešava, a tiče se metroa.

Nažalost, i ja kao i mnoge moje kolege, kao i vi danas, predmet ste podsmeha onog dela ljudi koji su ne samo Beograd, već i celu Srbiju upropastili i unazadili u svakom pogledu i smislu. Ja se jako dobro sećam i 2008. i 2009. godine, kada nam je tadašnji gradonačelnik obećavao da će se sa izgradnjom metroa početi sledeće godine, pa je te naredne godine obećavao da će se desiti za godinu dana. Na kraju, ništa od toga se nije desilo i sve se svelo na nekakva isprazna obećanja, a kao i mnogo puta pre toga tema beogradskog metroa je bila samo sitno politikanstvo, tema sa kojom se koketiralo i pokušavalo da se na neki jeftin način prigrabi bilo koji još jeftiniji politički poen.

Koliko je to nerazumevanje ljudi bilo za probleme građana Beograda oslikava se i u tome što, evo, danas čuli smo od prethodnih kolega govornika da će jedna linija metroa biti dugačka 21 kilometar, druga 19, ali ljudi koji poznaju prilike u gradu Beogradu mogu vam potvrditi da mi u vreme vlasti DS i Dragana Đilasa nismo imali ovoliko kilometara asfaltiranih ulica, a sada pričamo samo o izgradnji metroa.

Kada govorimo o metrou, ne možemo a da se ne osvrnemo na to da se on u našoj zemlji pominjao još od 1950-ih godina i da mnoge vlasti u prethodnom periodu ili nisu imale snage, volje ili nisu imale možda ni sredstava ili umeća da se upuste u ovako ozbiljan projekat. Ali složićete se svi sa mnom da tek dolaskom SNS na vlast stekli su se uslovi da se, i pored drugih projekata o kojima smo ovde pričali danas, desi nešto što svakako Beograd zaslužuje odavno, a to je da, poput mnogih drugih metropola, ima metro.

Metro nije sad samo pitanje toga da li ćemo na taj način olakšati građanima funkcionisanje, da li će se oni lakše kretati u gradu, da li će brže dolaziti od tačke A do tačke B. Metro će podići i standard života u našem gradu i biti potvrda samo još jedne odgovorne politike SNS. Ali iznad svega toga, na šta sam ukazivao i tokom prethodnih izlaganja po različitim temama i različitim pitanjima, to će biti još jedan dokaz da ono što predsednik Aleksandar Vučić obeća, kaže, da to i ispuni.

Znate, te 2018. godine u kampanji za grad Beograd, za Skupštinu grada Beograda, nije prošao dan a da se neko od predstavnika bivšeg režima nije izrugivao na taj račun i pokušao na taj način da sakrije sebe i svoj neuspeh i svoju nesposobnost i činjenicu da dok su vodili grad 12 godina ama baš ništa dobro nisu uradili za njega. Ono što su uradili, što im se ne može osporiti jeste taj most, na njemu su debelo zaradili. Nebrojeno afera tu ima, od toga kako su za konsultantske usluge uplaćivali 2,5 miliona ili tri miliona evra firmi koja se bavi jedino i isključivo prodajom brodova i rezervnih delova za brodove. Pa šta su oni savetovali bilo koga ovde ili koji je to brod kupio grad Beograd? Ali, da ne ulazimo u tu krajnost.

Poštovani ministre, mislim da ste svesni koliku odgovornost i koliku čast imate trenutno što ste i predlagač i što ćete se vi nalaziti u delu te radne grupe u jednom projektu koji definitivno označava novu stranicu života naše zemlje.

Slažem se sa kolegama koji nisu iz Beograda, koji pričaju da je to za njih jako dobra vest i da i njih raduje, jer suštinski neće samo ovim Beograd napredovati, već će napredovati cela Srbija. Mislim, da svako ko se nalazi u ovoj sali danas, posebno moje poštovane kolege narodni poslanici, moraju biti srećni i ponosni na činjenicu da će danas diskutovati o ovome, a u danu za glasanje pružiti podršku ovim zakonima, posebno ovom zakonu. Iz prostog razloga kada se završi taj metro, koji će ostati stotinama godina posle nas i bićemo u prilici da kažemo da smo imali tu čast, privilegiju, da ovom zakonu diskutujemo i da glasamo za njega. Hteli ili ne, bilo ko to da prihvati danas u našoj zemlji, ovaj zakon je samo prvi u nizu koraka ispisivanja nove stranice istorije naše zemlje. Veliku privilegiju i čast imamo što danas ovde sedimo i što danas o ovome diskutujemo.

Posebna je čast i privilegija za nas koji pripadamo poslaničkoj grupi SNS Aleksandar Vučić – Za našu decu, jer je to bilo naše obećanje, jer smo sa tim obećanjem izašli pred građane i rekli, da mi to možemo i da mi ćemo to i sprovesti u delo. Vidim da je nekima sada problem, kažu – pa to je tek 2028. prva linija. Sada je problem, nije problem to što se čekalo 50, 60, 70 godina, što nije tad mogla da se završi, sada je problem još pet godina.

Iz svog ličnog ugla i svoje neke percepcije, mogu da kažem da nije bitno, neka bude i za 10 ili 15 kako god, ali Beograd mora da dobije metro, jer ga zaslužuje, i zato ne mogu da shvatim da je ljudima preče da se u političkoj borbi obračunavaju o lažima, neistinama, izmišljotinama, da se svete Aleksandru Vučiću za sve rezultate i sve što postižemo danas kao zemlja, na taj način što će mu targetirati sina, kao nekakvog kriminalca i crtati mu metu.

Ne mogu da prihvatim to da je Draganu Đilasu dozvoljeno sve, ama baš sve, u kampanji kako li bi na neki način pokušao da baci u senku, pa i ovaj zakon o metrou, pa i to što ćemo do kraja godine početi sa izgradnjom metroa. Neverovatno i da pokušava na svakakav način da se obračuna sa svima nama koji samo postavljamo pitanje. Zar je baš toliko morao da košta taj most? Da li je neki dinar ili evro od cene tog mosta završio na nekih od 53 računa u različitih 17 zemalja, 68 miliona evra koliko se ispostavilo da Dragan Đilas ima po belom svetu?

Zašto smo mi kao građani Beograda i svi mi koji sedimo u ovoj sali kao građani Srbije bili kažnjeni, jer je on svoju poziciju gradonačelnika, direktora, nekakve kancelarije ili bilo kakvog drugog funkcionera DS koristio samo jedino i lično za sopstveno bogaćenje i uskog kruga ljudi koji su ga okruživali.

Ponosan sam i sa time ću završiti, ponosan sam što sam deo tima ljudi koji svakodnevno se bori da od naše Srbije čini još lepše i još bolje mesto za život. Kada sam govorio i u Skupštini grada, prvi put kada smo diskutovali o pripremnim dokumentima i svemu što se tiče metroa, iskazao sam da imamo privilegiju što možemo danas o tome da pričamo, ali isto tako na ovom višem nivou posebno ću biti srećan i zadovoljan što ćemo u danu za glasanje i ovaj zakon, kao i sve ostale usvojiti.

Vama poštovani ministre samo radi javnosti i radi ostalih spekulacija koje se pojavljuju poslednjih dana. Samo bi vam postavio dva kratka pitanja čisto da biste i vi mogli da kažete građanima ono što njih najviše zanima.

Prvo pitanje jeste – kada ćemo videti prve, i ako ja to znam, kada ćemo videti prve radove na izgradnji metroa? Iz prostog razloga što su građani željni da vide i taj projekat i to ispunjeno obećanje.

Drugo pitanje je u vezi sa izgradnjom stanova za pripadnike bezbednosti. Nažalost jedan deo opozicije, nesposoban u nedostatku svog programa, plana ili bilo kakve ideje, napada nas kako nisu to izgrađeni do sada nigde nikakvi stanovi, kako ne znaju gde su i u kojim gradovima. Pa, eto, poštovani ministre da ne bude da ja kao poslanik SNS pričam o tome, zamoliću vas da kažete to i da nam kažete u kom periodu očekujete da nastavimo sa ovim projektima i sa ovako dobrim zakonima?

Na samom kraju, i vama i vašim saradnicima, kao i celoj Vladi želim mnogo uspeha i želim da nastavite ovim putem kojim ste krenuli, koji je trasirao predsednik Aleksandar Vučić, jer mi drugu zemlju nemamo do ove naše Srbije i zato zajedno od nje moramo da činimo još lepše i još bolje mesto za život, za svu našu decu, za generacije koje dolaze. Hvala vam i živela Srbija.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar, Momirović.
...
Srpska napredna stranka

Tomislav Momirović

| Ministar unutrašnje i spoljne trgovine
Hvala na ovom izlaganju, hvala na pitanju. Odmah ću krenuti direktno pošto smo već toliko puta elaborirali koliko se decenija ovo čeka, koliko za ovih pet, šest decenija, koliko se puta ovo najavljivalo, koliko puta sama ta najava je razočarala građane Beograda, koliko puta je to obećanje ostalo prazno.
Mi već uveliko radimo na celom ovom projektu, pročitao sam na početku, red koraka i studija koje smo mi do sada usvojili, koje je za neko angažovanje.
Prve građanske radove, na ovom grandioznom projektu ćemo početi 1. novembra ove godine i to će biti veliko otvaranje radova koje se neće zaustaviti do 2028. godine kada otvorimo i završimo prvu liniju. Samo bih tu voleo da vas podsetim, mi nemamo prava da čekamo deset ili 15 godina, građani to drugačije gledaju, oni to ne očekuju od nas. Mi moramo da završimo prvu liniju do 2028. godine. Mi moramo da završimo drugu liniju 2030. godine. To smo obećali ljudima i ako to ne uspemo da uradimo, ako ne uspemo da završimo sve ove velike projekte o kojima je Katarina govorila, treba da se pomerimo. Mi onda nismo ti. Nema veze što je ovo više nego što su pre nas uradili u prethodnih pet decenija, to ne treba nama da bude opravdanje. Mi ovo sve moramo da uradimo, samo je istorija ispred nas. Mi to možemo da uradimo, mi imamo tu snagu. Mi koji smo u ovoj Radnog grupi, već uveliko radimo na ovome.
Imajte na umu koliko parcela za eksproprijaciju, za konverziju javnog zemljišta je do sada već urađeno i na koliko njih se radi. Znate, mi smo samo na jednom delu projekta između Preljine i Požege, na teritoriji opštine Čačak, eksproprisali 1440 parcela. Mi na delu brze pruge sada od Novog Sada do Subotice radimo na preko 4000 katastarskih parcela.
Ne znam da li građani, da li vi kao narodni poslanici imate predstavu o obimu posla koji prethodi radovima na svim infrastrukturnim projektima. Na kažem da je ovo mačiji kašalj za nas, ovo je najveći projekat u istoriji Beograda. Ovo je jedan projekta koji će ceo grad pomeriti dva koraka unapred. Ništa više neće biti isto kada mi ovo završimo. Pet godina je kratak period. Možda nama kao političarima deluje pet godina, ne, pet godina će proleteti ako ne budemo ozbiljno radili, a ja vama kažem, ono u šta se uveravam svaki dan, ekipa ljudi koja radi na ovome, je najozbiljnija koju smo mi uspeli da okupimo. Najozbiljniji inženjeri, najozbiljniji projekt menadžeri, najozbiljniji saobraćajni, građevinski, mašinski inženjeri i mi ćemo sve to završiti. Budite uvereni svi vi i svi mi koji smo zajedno u ovome bićemo jako ponosni i to će biti jedna prava zaostavština ove politike ili politike predsednika Republike, Aleksandra Vučića.
Što se tiče drugog pitanja, znate, lepo je Katarina rekla, kako se braniti. Mi gradimo sedam hiljada stanova za pripadnike službe bezbednosti. To su isti oni likovi, da se ispravim ljudi, ja nisam dugo u politici i moram dosta da se koncentrišem kada izlažem, navikao sam na jedna drugačiji vid komunikacije, ali zaista sve što govorim, govorim iz srca. Mi radimo za one ljude koji su stali na branik otadžbine, odbranili se od napada celog praktično sveta, izolovani od celog sveta, koji smo u najtežim uslovima izolacije uspeli da ih zadržimo ponosne, koji su na kraju 2012. godine sveli na jednu malu šaku vojnika, koji je pitanje da li bi mogli da pokrenu nekoliko tenkova. Jedan avion u operativnoj upotrebi. To je vojska Republike Srbije bila do pre desetak ili osam godina. To više nije ta vojska, to više nisu ti pripadnici i mi hoćemo da znamo, možda i mi imamo tu odgovornost što smo dozvolili da se sve to desi.
Možda smo mi ranije trebali da preuzmemo vlast, možda mi nismo dovoljno ubedili građane da su morali da nam poklone poverenje da probama u korenu da zaustavimo te stvari koje su se desile. Naša vojska je od jedne pobedniče vojske koja je izdržala napad NATO pakta dovela do toga da se formiraju komisije koje će da ustanove neke postupke, to je realnost koju smo mi zatekli.
Možda je i na nama odgovornost što smo im to dozvolili, mi možda nismo ubedili građane, možda i zbog svega toga mi sad osećamo i predsednik je možda zbog toga pokrenuo tu inicijativu da u narednim godinama ni jedan pripadnik službe bezbednosti nema nerešeno stambeno pitanje.
Svaki mora da ima siguran krov, da zna da njegova porodica ima gde da spava, da ima šta da jede, da, ako ga država sutra pozove da brani tu zemlju da zna šta brani i zašto brani i mi to moramo da sprovedemo i ne znam da li su ti ljudi videli pre dve, tri nedelje kada smo uručili 548 ključeva u naselju Jugovića u Novom Sadu.
Izgradićemo još 1.400 stanova u Novom Sadu. Do kraja godine završavamo 500 stanova u Beogradu. Spremamo se da krenemo. Ukupno će u Beogradu biti oko 3.000 stanova. U Vranju je završeno 200 stanova, u Kragujevcu i Kraljevu završavamo u narednih mesec dana 200 stanova, Kragujevac 216 stanova.
Planiramo još u Kragujevcu da izgradimo 756 stanova, u Kraljevu 747, kao što sam rekao u Novom Sadu 1.424, u Vranju 298, u Nišu i Sremskoj Mitrovici po 190, i u Nišu zaista moramo da uložimo dodatne napore da to gradilište pokrenemo. Ja sam se zaista time dosta bavio. Tu nismo postigli adekvatnu dinamiku i to moramo da promenimo.
Cilj nam je i zadatak da ni jedan pripadnik službi bezbednosti, ni jedan naš vojnik, ni jedan naš policajac, pripadnik bezbednosnih službi, službenik u zatvoru nema nerešeno stambeno pitanje, ako to ne uradimo džabe mi investiramo i podižemo ovu ekonomiju neće imati ko da nas brani. Hvala.