Četvrto vanredno zasedanje , 10.06.2021.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/223-21

2. dan rada

10.06.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 17:50

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Stefan Krkobabić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P" | Predsedava
Hvala, koleginice Tomić.
Reč ima Vladan Glišić, replika.

Vladan Glišić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Vidim da sam vas malo razbudio i to je dobro, da ne bi ovaj parlament doveo do toga da nemamo ozbiljnu raspravu.

Koji ja problem imam sa vama? Nemam neki veliki problem, sem to što mislim da kada vi završite svoju političku misiju u Srbiji neće postojati ni jedna druga stranka, sem vaše. Možda ste najbolji na svetu, ali ne znam da li mislite da je to normalno.

Za početak uzmite samo da to nije normalno, a onda obratite pažnju zašto se to dešava, onda ćete videti da moji komentari nisu bili maliciozni, već su bili upozoravajući, jer sve to što znači vraćanje Srbije posle 30 godina višepartizma na jednopartijski sistem, čemu mi klizimo, je nešto što neće biti dobro ni za vas, ni za nas. Mogu samo da zamislim kako će izgledati neki novi naprednjaci kad vas smene, kako će pričati o korupciji u vašim redovima.

Kao što nisam sada među vama koji pljuju, da kažem tako slikovito, oštro kritikuju gospodu iz bivših stranaka režima, tako neću ni tada biti među onima koji će vas tako da kritikuju. Sa vama imam problem što ste ušli u jedan pogrešan vozi i svaka stanica vam je pogrešna u smislu odbrane institucija, jačanja institucija i davanja šanse da parlamentarizam i demokratija budu susret između ljudi koji se razlikuju, a ne moraju da se sukobljavaju, da se vređaju. Vi očigledno mislite da se politika drugačije vodi. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Stefan Krkobabić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P" | Predsedava
Reč ima gospođa Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Uvaženi kolega Glišiću, pa ne odlučujemo mi o tome ko će sedeti ovde u parlamentu, nego građani Srbije. Oni prepoznaju kome treba da daju podršku za vođenje politike ove države.

Prema tome, ukoliko imate planove, programe, izvolite pred građane Srbije, pa kada dobijete određeni broj glasova, imate i određeni broj poslanika. Očito je problem u tome što ne postoji program, što ne postoji plan kojim vi vidite da Srbija treba da ide u narednih pet, deset, 15 i 20 godina, a to je veliki problem za vas.

Nemojte vaše probleme unutar opozicionih poslaničkih grupa i stranaka da prebacujete na nas i nemojte da koristite institucije zarad toga da bi govorili kako u Srbiji ne postoji vladavina prava, ne postoji parlamentarizam. Ove institucije rade mnogo, mnogo bolje nego što su radile 2012. godine, a to ne kažemo samo mi, nego kažu i ocene svih međunarodnih institucija, ne samo finansijskih i ne samo evropskih, nego i one koje se nalaze na istoku i na zapadu. To je ono što vas boli, što ne možete da nađete uporište bilo gde gde se kritikuje praktično vođenje ove državne politike.

Zbog toga je jako važno da prepoznate potrebu kako da idete u razgovor sa građanima, a ne da kritikujete bezrazložno ono što institucije državne rade. Ne možete da udarate na njihovu nezavisnost. Ne možete bez razloga, bez ikakvih adekvatnih činjenica da pričate o tome zarad toga da zamenjujete teze da je SNS kriva za nešto što ne stoji.

Ono što su činjenice jeste i da je Đilas danas jedan od najbogatijih ljudi u Srbiji, da svi oni koji se nalaze oko njega se nalaze kao kvaziopozicija koja želi, ne samo legalnim putem, u smislu izbora da dođe i da sedne u ove klupe, nego i tzv. nepolitičkim putem koji su najavili na svojim društvenim mrežama. Ako treba i nasiljem, ali samo da bi seli u ove klupe, da bi vodili određenu političku borbu.

Prema tome, mislim da je pamet u glavu svima da izađete sa političkim programima, da kažete građanima šta je to i kako vidite da idete napred, da kažete šta nije dobro ako određene institucije rade i na koji način bi bilo bolje da funkcionišu, a ne da zamenjujete teze i da građane Srbije dovodite u veliku zabludu. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Stefan Krkobabić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P" | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima Vladan Glišić, replika.

Vladan Glišić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Efikasnost institucija u totalitarnim jednopartijskim sistemima je najbolja, tada funkcioniše sve kako treba. Predsednik stranke kaže kako treba da se radi, a onda po svim vertikalama i horizontalama jednopartijske države to funkcioniše. Dakle, samo je problem u tome što na kraju, kada se ispostavi račun za tu vladavinu, mi vidimo koliko to što je bilo efikasno bilo i dobro. Nadam se, kada se bude ispostavljao račun za vašu vladavinu, će biti nečega od toga čime se vi hvalite, pa da malo pretegne u pravcu da ste nešto dobro uradili, a biće mnogo onoga što neće da valja.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Stefan Krkobabić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P" | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima gospođa Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Institucije će da rade onako kako su radile i do sada, a sebi su postavili vrlo visoke ciljeve kako će da napreduju na tom putu, a vi ćete morati da nađete očito neku drugu političku stranku kojoj ćete da stanete na listu da dobijete mandat, a onda izdvojili svoje mišljenje pa bili jedinstveni poslanik ovde kao opozicija. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Stefan Krkobabić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P" | Predsedava
Zahvaljujem gospođo Tomić.
Idemo dalje.
Sledeća na listi Samira Ćosović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Samira Ćosović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Uvaženi predstavnici nezavisnih i samostalnih republičkih organa, uvažene kolege i koleginice narodni poslanici, pred nama su izveštaji samostalnih i nezavisnih organa i organizacija Republike Srbije koji su po zakonu dužni da Narodnoj skupštini podnose izveštaj o svom radu.

Među njima je Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki čiji Izveštaj za 2020. godinu danas razmatramo. Ovaj republički organ je veoma važan jer učestvuje u postupcima javnih nabavki i štiti interese i prava ponuđača. Inače, oblast javnih nabavki je jedna dinamična oblast koju smo uredili i u odnosu na neki prethodni period ona je daleko uređenija, ali se mora nastaviti u tom pravcu i svaki nedostatak blagovremeno otkloniti.

U Izveštaju koji je pred nama navodi se da je Republička komisija u toku 2020. godine preduzela sve potrebne mere kako bi obezbedila neometano obavljanje svih poslova iz zakonom utvrđenim nadležnosti ovog organa uključujući i period trajanja vanrednog stanja. Na taj način Republička komisija je uspela da osigura kontinuitet i efikasnost u svom postupanju.

Predsedavajući, ako biste bili ljubazni da mi omogućite da govorim. Zahvaljujem.

Nadležnosti Republičke komisije utvrđene su članom 187. Zakona o javnim nabavkama. Izmene i dopune zakona daju dobre rezultate i oblast javnih nabavki postaje uređenija, ima sve manje nepravilnosti. To je vrlo značajno jer se smanjuje mogućnost privilegovanih ponuđača i smanjuje mogućnost korupcije.

Ono što bih izdvojila iz prakse koju imamo u postupku primene zakona tiče se rokova. Naime, rokovi u postupanju Republičke komisije znaju u praksi veoma često da budu produženi, pa traju od tri do šest meseci. To stvara nemogućnost okončanja postupka javnih nabavki, a samim tim i realizaciju značajnih investicija koje su bitne za razvoj određene lokalne samouprave. Ne ulazim u razlog kašnjenja, ali bi bilo dobro da se izvrši pojedinačna i detaljna analiza razloga produženih rokova. Smatram da bi se na taj način unapredio postupak javnih nabavki.

Takođe iz zapažanja do kojih sam došla pripremajući se za ovu temu i informacija, koje sam dobila iz određenih lokalnih samouprava, došla sam do saznanja da se veoma retko primenjuje moguća radnja u postupku, a to je usmena rasprava pred samom Komisijom. Moje mišljenje je da bi se kroz usmenu raspravu pred Komisijom, u kojoj bi ravnopravno učestvovali kako ponuđači, tako i naručioci javnih nabavki, raspravila sva sporna pitanja vezano za sprovođenje javne nabavke što bi, smatram, u mnogome doprinelo da rokovi za rešavanje u ovom postupku budu ispoštovani ili bi barem bilo umanjeno njihovo produženje.

Moje sledeće zapažanje se odnosi na postupanje upravnih sudova u rešavanju po tužbama ponuđača. Praksa je pokazala da se ta vrsta upravnih sporova pred Upravnim sudom rešava sporo, a ima primera da takvi postupci traju tri do četiri godine čime se obesmišljava ovaj vid pravne zaštite.

Iz Izveštaja o radu Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki za 2020. godinu izdvojila bih i deo koji se odnosi na najčešće uočene nepravilnosti u postupcima javnih nabavki, kao što su nepoštovanje odredbi zakona i podzakonskih akata prilikom izrade konkursne dokumentacije, zatim nejasna i neprecizna sadržina konkursne dokumentacije koja ne omogućava ponuđačima da pripreme prihvatljivu ponudu, odnosno ne omogućava da bude isključena subjektivnost i proizvoljnost u postupanju naručioca prilikom sprovođenja stručne procene ponuda. Zatim, definisanje tehničkih specifikacija u postupcima javnih nabavki na način na koji je diskriminatorskog karaktera ili nepravedno svodi konkurenciju na ograničeni krug potencijalnih ponuđača ili se tako tehnička specifikacija definiše nedovoljno jasno i precizno na način koji onemogućava potencijalne ponuđače da sačine odgovarajuće ponude, sužavanje konkurencije među ponuđačima, određivanje kriterijuma za dodelu ugovora i metodologije za njihovu primenu protivno odredbama Zakona o javnoj nabavci i nepravilno sprovedena i neobrazložena stručna ocena ponuda.

Sve ove nepravilnosti tj. Izveštaj Republičke komisije koji se odnosi na najčešće uočene nepravilnosti smatram posebno važnim za službu javnih nabavki jedinica lokalnih samouprava jer na osnovu njega mogu da sagledaju koje su to manjkavosti u postupcima javnih nabavki kako ne bi počinili sopstvenu ili ponovili tuđu grešku.

U danu za glasanje Poslanička grupa SDPS podržaće sve izveštaje koji su danas pred nama. Zahvaljujem se.