Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja , 26.11.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/475-21

3. dan rada

26.11.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:25 do 18:25

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Zahvaljujem.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.

Zahvaljujem predstavnicima Vlade na podršci našem današnjem radu.

Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika određujem petak 26. novembar 2021. godine sa početkom u 18.00 časova kao dan za glasanje o preostalim tačkama dnevnog reda Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Pozivam narodne poslanike da uđu u veliku salu.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda potrebno je da utvrdimo kvorum.

Saglasno članu 88. stav 5. Poslovnika kvorum u danu za glasanje postoji, ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Molim sve narodne poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 155 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.

Prelazimo na odlučivanje.

Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA I IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETSKOM SISTEMU.

Pre prelaska na odlučivanje podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu, u načelu.

Zaključujem glasanje: za – 157, ukupno – 157 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.

Podsećam vas da je članom 6. Predloga zakona predviđeno da ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prema članu 196. stav 4. Ustava Republike Srbije zakoni i drugi akti stupaju na snagu najranije osmog dana od dana objavljivanja i mogu da stupe na snagu ranije samo ako za to postoje naročito opravdani razlozi utvrđeni prilikom njihovog donošenja.

Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.

Zaključujem glasanje: za - 160, nije glasao - jedan, ukupno - 161 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština posebno odlučila da postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.

Pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu, u celini.

Zaključujem glasanje: za - 161, ukupno - 161 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o budžetskom sistemu.

Treća tačka dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA.

Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzorom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, u celini.

Zaključujem glasanje: za - 161, ukupno - 161 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

Četvrta tačka dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA.

Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman Vlade kojim se posle člana 20. dodaju članovi 20a i 20b, Narodna skupština će saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana u celini.

Zaključujem glasanje: za - 159, nije glasalo - dvoje, ukupno - 161 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana.

Peta tačka dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANjE I NOŠENjE DOBARA.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, u načelu.

Zaključujem glasanje: za - 161, ukupno - 161 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik mr Dejan Radenković.

Stavljam na glasanje amandman.

Zaključujem glasanje: za - 16, nije glasalo - 145, ukupno - 161 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, u celini.

Zaključujem glasanje: za - 161, ukupno - 161 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara.

Šesta tačka dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, u načelu.

Zaključujem glasanje: ukupno –161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – pet, nije glasalo – 156 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu.

Sedma tačka dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE.

Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman Vlade, kojim se posle člana 7. dodaje član 7a, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.

Osma tačka dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O BUDžETSKOJ INSPEKCIJI.

Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetskoj inspekciji, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o budžetskoj inspekciji.

Deveta tačka dnevnog reda - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O EKSPROPRIJACIJI.

Pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman Vlade na član 2.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, u načelu.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 159, nisu glasala – dva narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona, u načelu.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.

Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – pet, nije glasalo – 156 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – pet, nije glasalo – 156 narodnih poslanika.

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.

Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 159, nisu glasala – dva narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji.

Deseta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA CARINSKOG ZAKONA.

Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3 Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 158, nisu glasala – tri narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Carinskog zakona.

Jedanaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDžETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2020. GODINU.

Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.

Takođe vas podsećam da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja završni račun većinom glasova svih narodnih poslanika.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 160, nije glasao – jedan narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2020. godinu.

Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na predloge zakona iz tačaka 12. i 13. dnevnog reda nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o predlozima zakona u celini.

Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.

Dvanaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 160, nije glasao - jedan narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Trinaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 160, nije glasao - jedan narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Prelazimo na glasanje o tačkama pod rednim brojem 14. i 15. dnevnog reda.

Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima zakona o potvrđivanju međunarodnih ugovora, odnosno sporazuma i zakona kojima se uređuje javno zaduživanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačke 4) i 6) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje i zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.

Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.

Četrnaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O REGULISANjU OBAVEZA REPUBLIKE SRBIJE PREMA MEĐUNARODNOM MONETARNOM FONDU PO OSNOVU KORIŠĆENjA SREDSTAVA OPŠTE ALOKACIJE SPECIJALNIH PRAVA VUČENjA ODOBRENIH ODLUKOM ODBORA GUVERNERA MEĐUNARONOG MONETARNOG FONDA OD 02. AVGUSTA 2021. GODINE.

Stavljam na glasanje ovaj Predlog zakona, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 160, nije glasao – jedan narodni poslanik.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

Petnaesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O ZAJMU IZMEĐU KFW, FRANKFURT NA MAJNI („KFW“) I REPUBLIKE SRBIJE KOJU PREDSTAVLjA MINISTAR FINANSIJA (ZAJMOPRIMAC) ZA PROGRAM „INTEGRISANO UPRAVLjANjE ČVRSTIM OTPADOM, FAZA I“.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni („KfW“) i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija (Zajmoprimac) za Program „Integrisano upravljanje čvrstim otpadom, faza I“, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona.

Prelazimo na odlučivanje o 16. tački dnevnog reda.

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da shodno članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Republike Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu, u celini.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog odluke o razrešenju članova Nacionalnog saveta za kulturu.

Tačka 17. dnevnog reda.

S obzirom da je Narodna skupština obavila pretres o Predlogu o članova Nacionalnog saveta za kulturu, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da prema članu 105. stav 2. tačka 15) Ustava Republike Srbije Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika vrši izborne nadležnosti.

Prelazimo na odlučivanje o Predlogu članova Nacionalnog saveta za kulturu sa lista koje su podneli ovlašćeni predlagači.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Zoran Vapa, na predlog Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Zorana Vapu za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Željko Marković, na predlog Državnog arhiva Srbije.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Željka Markovića za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Goran Vasić, na predlog Narodnog muzeja Srbije.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 160, nije glasao – jedan.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Gorana Vasića za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere dr Vladimir Pištalo, na predlog Narodne biblioteke Srbije.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 159, nije glasalo - dvoje.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala dr Vladimira Pištala za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Nebojša Kundačina, na predlog Narodnog pozorišta u Beogradu.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Nebojšu Kundačinu za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere dr Nevena Daković, na predlog Jugoslovenske kinoteke.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 160, nije glasao – jedan.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala dr Nevenu Daković za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere akademik Ivan Jevtić, na predlog Srpske akademije nauka i umetnosti, Odeljenja umetnosti.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala akademika Ivana Jevtića za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere akademik Zlata Bojović, na predlog Srpske akademije nauke i umetnosti, Odeljenja jezika i književnosti.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 159, nije glasalo - dvoje.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala akademika Zlatu Bojović za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere dr Isidora Bjelaković, na predlog Matice srpske.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 161.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala dr Isidoru Bjelaković za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere Andraš Urban, na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 160, nije glasao - jedan.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala Andraša Urbana za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Stavljam na glasanje predlog da se za člana Nacionalnog saveta za kulturu izabere dr Suzana Kujundžić Ostojić, na predlog nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Zaključujem glasanje: ukupno – 161, za – 160. nije glasao - jedan.

Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika izabrala dr Suzanu Kujundžić Ostojić za člana Nacionalnog saveta za kulturu.

Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam članovima Nacionalnog saveta za kulturu na izboru i poželim im uspeh u radu.

Dame i gospodo, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 102. Poslovnika Narodne skupštine, zaključujem Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.

Hvala svima.