Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
(Jelena Jerinić: Poslovnik.)
Samo polako.
Pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnom poslaniku u Narodnoj skupštini za upražnjeno poslaničko mesto, kako bismo omogućili njegovo učešće u radu Narodne skupštine.
Uručeno vam je Rešenje Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnom poslaniku radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Takođe, uručen vam je Izveštaj Odbora za administrativno-budžetska mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnom poslaniku, sa predlogom da Narodna skupština, shodno članovima 134. i 135. Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Uglješi Grguru, izabranom sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – PREMIJER SRBIJE.
Na osnovu Rešenja Republičke izborne komisije i Izveštaja predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članovima 134. i 135. Zakonu o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanjem mandata narodnom poslaniku Uglješi Grguru.
Čestitam narodnom poslaniku na izboru i molim da se pripremi za polaganje zakletve.
(Predsednik čita tekst zakletve, a narodni poslanik ponavlja.)
"ZAKLINjEM SE DA ĆU DUŽNOST NARODNOG POSLANIKA OBAVLjATI PREDANO, POŠTENO, SAVESNO I VERNO USTAVU, BRANITI LjUDSKA I MANjINSKA PRAVA I GRAĐANSKE SLOBODE I PO NAJBOLjEM ZNANjU I UMEĆU SLUŽITI GRAĐANIMA SRBIJE, ISTINI I PRAVDI."
Molim narodnog poslanika da potpiše tekst zakletve.
Dozvolite da vam, u ime Narodne skupštine i u svoje ime, čestitam na izboru za narodnog poslanika i poželim uspešan rad u tekućem mandatnom periodu.
Nastavljamo dalje.
Na član 4. amandman su zajedno podneli Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević.
Poslovnik ili kao podnosilac?
(Jelena Jerinić: Prvo Poslovnik, pa kao podnosilac.)
Izvolite.
...
Zeleno-levi front

Jelena Jerinić

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Zahvaljujem, predsedavajući.

Pozivam se na povredu Poslovnika, član 106, a takođe i član 27. Dakle, nekoliko puta ste opominjali poslanike da ne govore o tački dnevnog reda. Pre polaganja zakletve kolega je preko četiri minuta govorio o programima Erasmus+ i Horajzon, i to na amandman, na član 4. Zakona o sudijama.

Dakle, moguće je da ste umorni, moguće da vam je popustila koncentracija, imate potpredsednike, može neko da vas odmeni, ali selektivno ne smete primenjivati Poslovnik. Dakle, barem opomenite kolege iz svoje poslaničke grupe kada oni ne govore po tački dnevnog reda. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala na predlogu.
Član 106. ne pominje potpredsednike Narodne skupštine. To vam je promaklo.
Jel hoćete da glasamo? (Ne.)
Hoće li neko da govori po ovom amandmanu?
(Jelena Jerinić: Ja.)
Ponovo vi.
...
Zeleno-levi front

Jelena Jerinić

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Ponovo ja.

Član 106. ne govori o potpredsednicima, govori o tačkama dnevnog reda.

Dakle, što se tiče amandmana na član 4, bilo je već reči, kolege su na sličan način obrazlagale. Ono što je za nas važno i što bih želela sada da istaknem jeste da je od presudne važnosti da kažnjivo narušavanje poverenja u nezavisnost i nepristrasnost sudija bude predviđeno ovim članom. To kažem zbog toga što postoje već objavljene analize o tome kako neki nosioci izvršne vlasti, a najkonkretnije predsednik Republike utiče na nezavisnost i nepristrasnost sudija. Pominjani su ovde profesori pravnih fakulteta, a ja vas upućujem na analizu koju je napisao kolega Tanasije Marinković redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Iskoristiću priliku da navedem jedan od primera iz njegove analize.

Sećate se svi protesta ispred Vrhovnog kasacionog suda povodom kredita u švajcarskim francima i tada je predsednik rekao da će Vrhovni kasacioni sud u kratkom periodu morati da donese odluku i pojasnio kakva bi ta odluka trebala da bude. Slučajno ili ne, pet dana nakon njegovog obraćanja, Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav da je ništava određena odredba ugovora o stambenim kreditima i sugerisao je određenu privremenu meru. Na kraju, nakon donošenja te presude Vrhovnog kasacionog suda, predsednik Republike je izjavio da je zadovoljan odlukom suda.

Dakle, mi smatramo da je to jedan od primera ne primerenog uticaja i da narušava nezavisnost i nepristrasnost sudija i zbog toga smatramo da je neophodno u nekoliko odredaba i ovih zakona i u drugim zakonima to izričito predvideti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Gospodine Adžiću, vama nisam čestitao na prvom obraćanju u Narodnoj skupštini.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Vladimir Gajić, Stefan Jovanović i Ivana Parlić, zajedno narodni poslanici iz poslaničke grupe Ujedinjeni i zajedno Dejan Šulkić, Miloš Jovanović, Predrag Marsenić, Zoran Sandić, Miloratka Bojović i Zoran Stojanović i narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Reč ima Janko Veselinović.
...
Stranka slobode i pravde

Janko Veselinović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Rekao sam da ću se nadovezati na član 5. zakona. Mi smo predložili da se plate sudija usklađuju sa rastom cena na malo, odnosno sa troškovima života i to će biti verovatno teško zbog toga što cene proizvoda kod nas rastu iz dana u dan, ali zapravo ja ne mislim, niti iko iz poslaničke grupe Ujedinjeni u kojoj je Pokret za preokret, da plate mogu da vrate dostojanstvo sudijama.

Vraćanje dostojanstva sudijama je zadatak svih nas, celog društva, narodnih poslanika Skupštine Srbije, izvršne vlasti, medija, ali prvenstveno izvršne vlasti koja kreira klimu prema sudijama. Činjenica da predstavnici izvršne vlasti, uključujući predsednika države objavljuju detalje iz istraga, objavljuju detalje sa suđenja na neki način prejudiciraju sudske presude i na taj način stavljaju sudije u drugorazrednu poziciju. To narušava ugled sudija.

Gospođo ministarko, rekli ste da vam je Zagorka Dolovac kul, in, da je baš super…

(Predsednik: Možemo li da se vratimo na amandman.)

…osoba, da radi svoj posao kako treba, samo je malo tiša. Pokušajte da se potrudite da vratite dostojanstvo pravosuđu, a nećete to uraditi tako što ćete hvaliti Zagorku Dolovac. Ne znam koji građanin u Srbiji je zadovoljan pravdom. Prošetajte, pitajte.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Milenković Kerković, po amandmanu.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala vam.

Ovaj član definiše mogućnost da sudija kroz svoj materijalni položaj i kroz dostojanstvo može da ostvari i svoju nezavisnost i takođe pokušava da definiše da se plate i penzije sudija uređuju ovim zakonom.

Naime, izbor sudijskog zanimanja i funkcije je svesno odricanje od drugih plaćenih poslova, jer se sudija svesno odriče od poslova koji su nespojivi sa sudijskom funkcijom. Međutim, on tokom radnog veka ne može da stvori ušteđevinu koja će moći da mu koristi kasnije nakon odlaska u penziju.

Takođe, ovi brojni izuzeci koje predviđate zakonom preveniraju mnoge da mogu da rade i kasnije nakon 65 godine. Ove odredbe mogu da zaštite sudiju, kao što smo čuli ne može samo plata da zaštiti njegovo dostojanstvo, ali je neophodan njegov nezavisan materijalni položaj, jer samo sudija koji je elementarno materijalno nezavistan može da sudi…
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
To je bilo kompletno vreme ovlašćenog predstavnika.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Kako ovlašćeni predstavnik, ja govorim po amandmanu?

Whoops, looks like something went wrong.