Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 28.04.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/99-23

4. dan rada

28.04.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 21:55

 • ZAKONI

 • Zaključak povodom predstavljanja Izveštaja Evropske komisije o Republici Srbiji za 2022. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji B između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o osnivanju kulturno-informativnih centara u Skoplju i u Beogradu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije o saradnji u oblasti obrazovanja, nauke, kulture, medija, omladine i sporta
 • Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Zakon o elektronskim komunikacijama
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Austrije o vojnoj saradnji
 • Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Okvirni zajam za infrastrukturu u obrazovanju Srbije između Republike Srbije i Evropske investicione banke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju na Zapadnom Balkanu
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o slobodi kretanja sa ličnim kartama na Zapadnom Balkanu
 • Odluka o prestanku dužnosti sudije Ustavnog suda
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o socijalnoj sigurnosti
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1024 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja i nauke
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o readmisiji lica koja nezakonito borave
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist OTP BANK NYRT, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad i DSK BANK AD po zaduženju Javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o korišćenju obnovljivih izvora energije
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Australije o socijalnoj sigurnosti
 • Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o rebalansu Finansijskog plana Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije“, Beograd (projekat Transbalkanski koridor za prenos električne energije, sekcija 4 - 2x400 kV DV Ba
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji Zajam za likvidnost EPS-a između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Pošto niste razumeli po amandmanu šta sam govorio kada sam govorio, da je premija za mleko neophodno da se poveća na 20 dinara, čak ste me grubo obmanjivali, a onda ste čak obmanjivali i građane, interpretirajući reči koje nisam izgovorio, pa ste onda kazali da sam ja zadovoljan činjenicom kako je DS ostavila poljoprivredu…
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ne, to nije bilo tada. To je bilo drugo.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Evo, ovako smo zatekli poljoprivredu, gospodine Orliću, bonove za šećer, zejtin, mleko i so.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Da vas podsetim, kada ste govorili po amandmanu, vi ste meni rekli da ćete da amandman pročitate kasnije. Zašto vičete?
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Dakle, 26 poljoprivrednih penzija ste… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Da vas podsetim, kada ste govorili po amandmanu, vi ste meni rekli da ćete da amandman pročitate kasnije. Zašto vičete?
  Da vas podsetim, znači vi ste meni rekli da ćete amandman da pročitate kasnije. Ja vam rekao – pročitajte ga odmah, jer nemate više vremena do dva minuta. Vi krenuli da se bunite i vreme je isteklo. Eto, to je bilo.
  (Srđan Milivojević: Što ste mi sada ugasili mikrofon?)
  Da li ste završili?
  (Srđan Milivojević: Nisam završio.)
  Prijavite se.
  Slušam. Sada mi kažite o čemu je reč u ovom amandmanu, a ne u prošlom.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Dakle, po ovom amandmanu planiramo i predviđamo i zahtevamo da premija za mleko ne bude manje Uredbom o podsticaju. Vi planirate manju premiju za mleko, a mi predviđamo da premija bude veća. Sada je 15 dinara, a mi hoćemo da bude 20 dinara, a vi smanjujete na 10.

  A da li znate zbog čega? Zato što je vaša stranka uništitelj poljoprivredned proizvodnje… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  E sada vam je isteklo vreme.

  Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.

  Na član 8. su zajedno podneli poslanici Kalajdžić, Zelenović, Jovanović, Nikolić, Nestorović, Cakić i Miketić.

  Reč ima narodni poslanik Jelena Kalajdžić.

  Jelena Kalajdžić

  MORAMO - ZAJEDNO
  Hvala, predsedavajući.

  Našim amandmanom predložili smo da se u članu 17. tačka 2) izmeni podtačka 1, tako da se uvede još kvalitetne priplodne mlečne krave simentalske rase. Kada je stočarstvo u pitanju u Srbiji, možemo ovde pričati šta hoćemo, mada svi smo svedoci da se stočarstvo gasi.

  Od 2018. godine do danas broj mlečnih krava smanjio se za 50%. Godine 2018. prema zvaničnim podacima, imali smo oko 400 hiljada mlečnih krava, a sada, prema nezvaničnim podacima imamo manje od 200 hiljada. Moramo svi ovde da se zamislimo šta nam to govori. Da li je to dobra politika koju vodi ministarstvo? Da li su to dobre mere? Da li se te pare, ukoliko postoje, prosleđuju na dobar način i da li dolaze do pravih ljudi ukoliko nam za 50% opada mlečno govedarstvo?

  Nama ukoliko se stočarstvo uništi poljoprivredu više nećemo imati. Ratarstvo, povrtarstvo i ostala biljna proizvodnja u velikoj meri zavise od stočarstva. Ja molim stručne ljude koji sede u ministarstvu da se uozbilje konačno i da počnu da rešavaju jedan po jedan problem koji se nalazi u našoj poljoprivredi. Jedino tako smatram da može možda doći do nekog poboljšanja.

  Hvala lepo.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Na član 8. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
  Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu prihvatili su amandman, sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman, sa ispravkom, postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li želite reč? (Da.)
  Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
  Izvolite.