Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Vreme predviđeno za poslaničku grupu je potrošeno.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, dr Draga Rakić, Nebojša Novaković i dr Nenad Mitrović.
Da li neko od predlagača amandmana želi reč?
Ukoliko ne, pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM.
Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Marijan Rističević, Nikola Nešić, Marko Ristić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Strahinja Erac, Dragana Miljanić, Dragan Nikolić, Zoran Zečević, Bojana Bukumirović, Sandra Božić, Radmila Vasić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, mr Ivan Kostić, dr Zoran Lutovac, dr Dragana Rakić, Srđan Milivojević, Nebojša Novaković, dr Nenad Mitrović, Ksenija Marković, Sanja Miladinović, Tatjana Manojlović, Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelnu pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Nikola Nešić.
Izvolite.

Nikola Nešić

MORAMO - ZAJEDNO
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovani građani, poštovane kolege, želim da kažem da je naša Poslanička grupa Moramo-Zajedno još prošle godine u decembru podnela tri izmene Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom. Međutim, na te izmene zakona mi nismo dobili čak ni mišljenje ministarstva.

Dana 10. decembra predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će biti ispunjeni upravo svih zahtevi koje smo mi kroz ova tri zakona, izmene zakona i definisali.

Ponovo ću ih pročitati. To su: da se poboljša položaj preduzetnica, i to smo uradili sve zajedno sa civilnim sektorom, odnosno sa Udruženjem „Mame su zakon“.

Ovih pet mera koje smo predložili su: naknada za trudničko odsustvo od 100%, garantovana naknada u visini republičkog minimalca u prva tri meseca, plaćeni porezi i doprinosi, da otac može preuzeti brigu o detetu posle trećeg meseca i dve godine porodiljskog za treće i svako naredno dete.

Međutim, vi ste ispunili samo dve od pet mera koje su neophodne da bi se poboljšao položaj preduzetnica u Republici Srbiji.

Danas je 24. jul i biće rešena svega dva od pet predloga rešenja koje je stranka Zajedno, odnosno Poslanička grupa Moramo-Zajedno predložila, na koje vi se niste čak udostojili ni da date mišljenje. Zašto tako radite? Da li ćemo dobiti mišljenje i da li ćete usvojiti predloge koje smo mi kroz ova tri amandmana, odnosno kroz amandmane predložili da ove tri preostale mere, da se poboljša položaj preduzetnica u Republici Srbiji.

To su vam, građani Srbije, mere za opstanak ove nacije i to vam je patriotizam.

Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Ne želi reč.
Na član amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Ristić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Strahinja Erac, Dragana Miljanić, Dragan Nikolić, Zoran Zečević i Bojana Bukumirović.
Reč ima narodni poslanik Marko Ristić.
...
Srpska stranka Zavetnici

Marko Ristić

Srpska stranka Zavetnici
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovani, amandmanom koji smo podneli u ime Srpske stranke Zavetnici tražimo da se skrati vremenski period na osnovu kog se utvrđuje osnovica zarade, odnosno naknada plate, i to sa predloženih 18 meseci na šest meseci.

Smatramo da bi takav predlog u većoj meri zaštitio prava mladih porodica, pre svega položaj mladih roditelja koji se prvi put zapošljavaju.

Na taj način bi se izbegao scenario da se onim roditeljima koji rade manje od 18 meseci u prosek računaju i meseci kada efektivno nisu obavljali posao. Time bi sprečili da se toj kategoriji roditelja smanjuju primanja, odnosno sprečili bi da se time isplaćuje manji iznos naknade zarade u slučaju odsustva.

Imajući u vidu navedeno, predlažem da usvojite ovaj amandman. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Zoran Lutovac, dr Dragana Rakić, Srđan Milivojević, Nebojša Novaković, dr Nenad Mitrović, Ksenija Marković, Sanja Miladinović i Tatjana Manojlović.
Reč ima narodna poslanica Sanja Miladinović.
...
Demokratska stranka

Sanja Miladinović

Demokratska stranka - DS
Poštovane građanke i građani Republike Srbije, ovim Zakonom o finansijskoj podršci porodici u članu 2. želim da naglasim da majke koje rode prvo, drugo, treće ili svako naredno dete su diskriminisane u nekom kraćem vremenskom periodu, su diskriminisane u odnosu na majke koje rode prvo, drugo, treće ili svako naredno dete u nekom većem vremenskom periodu.

Želim da kažem da u jednom delu je njihov prosek, uzima se prosek u poslednjih 18 meseci i taj prosek može godinama da bude nepromenjen pa je neophodno ili smanjiti prosek za poslednjih 18 meseci na osam meseci ili da njihova zarada prati stopu povećanja rasta plate na radnom mestu na kome su zaposlene, jer inflacija u zadnje dve godine otežava život tih majki.

Njihove zarade bukvalno su zarobljene u vremenu. Takođe, za treće i za četvrto dete dobijaju finansijsku pomoć koja se ovom inflacijom bukvalno obesmišljava.

Stvarna briga o deci i porodici, podizanju nataliteta nije u donošenju finansijske pomoći kojom ćete da se hvalite dok realno inflacija obesmišljava istu.

Gospodo, našoj zemlji je preko potrebna sigurnost, gde porodica može da se planira i sve potrebe koje ima ona deceniju ili dve unapred, počev od dovoljnog broja vrtića, besplatnih vrtića za svu decu, besplatnih udžbenika za sve uzraste, ako ne besplatne, bar subvencionisane, različite sadržaje za školsku decu, poput ekskurzije, poput raznih sportova itd, jer je to zaista ulaganje u budućnost ove zemlje, a ne subvencionisanje Jovanjice, prema podacima negde preko 20 miliona evra. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Đorđe Komlenski i Bojan Torbica. Ne žele reč.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Nešić.
Reč ima narodni poslanik Nikola Nešić.

Nikola Nešić

MORAMO - ZAJEDNO
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Poštovani građani, poštovane kolege, pored toga što vladajuća većina ne poštuje zakon, pored toga što ne sluša opoziciju, želim da im kažem zašto je došlo danas do ove promene zakona. Došlo je zato što ste 2018. godine doneli zakon na koji su narodni poslanici proverili ustavnost ovog zakona i on je ove godine pao na Ustavnom sudu, 26. maja dobili ste obaveštenje da morate da vratite zakon u ustavne okvire i zbog toga ste ove dve promene, koje ste sada ubacili u ovaj predlog zakona, vratili. Građane, odnosno poslanike, pozivam da je ovo primer dobre prakse kako svi zajedno treba da radimo.

Sada treba da zajedno Zakon o planiranju i izradnji, proverimo ustavnost, jer je ovo primer dobre prakse, na ovom zakonu kada vlast onako kako treba i ne radi u skladu sa Ustavom, kako može da se vrati na početno stanje.

Takođe, želim da napomenem, da ovo nisu samo prve dve stavke spornog zakona iz 2018. godine, za koje je Ustavni sud rekao da su neustavne, ovo su četiri stavke, odnosno, imali smo pre toga još dve stavke, koje su takođe bile neustavne. Želeo bih samo da ih pročitam – da su porodilje koje su imale ugovor o radu, sada primaju minimum minimalca u prav tri meseca porodiljskog imali su pravo čak i na obeštećenje, jer su bile oštećene. Takođe, roditelji dece sa invaliditetom imaju pravo na naknadu svoje zarade, ali na tuđu negu i pomoć. Ovo je sve što ste ispustili, i zakon koji ste vi doneli u istoj ovoj Skupštini 2018. godine. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Sandra Božić. Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja i društvenu uključenost i smanjenje siromaštva, prihvatili su ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postavo sastavni deo predloga zakona.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici; Radmila Vasić, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević i mr. Ivan Kostić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodna poslanica Radmila Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala predsedavajuća.

Mi smo u ovom Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskog podršci porodici sa decom u članu 2. tražili da pravo iz stava 1. ovog člana može ostvariti majka preduzetnica koja je rodila prvo i drugo dete u periodu do godinu dana pre stupanja na snagu ovog zakona, ili dve godine unazad od dana stupanja na snagu ovog zakona za treće i svako naredno dete.

Posle ovog tražili smo i da se doda stav šest koji glasi – pravo iz stava 1. ovog člana, može ostvariti i otac koji je preuzeo da se stara o detetu nakon tri meseca od rođenja deteta, i pravo ostvaruje godinu dana unazad od dana usvajanja zakona za prvo i drugo dete ili do dve godine unazad za svako treće i naredno dete.

Zahtev za ostvarivanje prava za naknadu zarade, odnosno naknadu plate iz ovog člana mogu podneti roditelji dece koja su rođena pre stupanja na snagu ovog zakona, i to da ponovim, do godinu dana od stupanja za prvo i drugo dete, i do dve godine od stupanja na snagu ovog zakona za treće i svako naredno dete.

Ono što želim da kažem da ste vi ovaj naš amandman odbili, u obrazloženju stoji da se predloženo zakonsko rešenje dovodi u neravnopravan položaj podnosioce zahteva zbog retroaktivne primene propisa. A koliko ovo nije dobro i obzirom da se radi o ispravci diskriminacije preduzetnica, a upravo smo čuli kolegu koji je govorio o tome, otprilike, ili u zakonu stoji da se radi oko 2000 preduzetnica koje su bile oštećene. Vi ste predložili da ovaj zakon počinje da se primenjuje od 1. juna ove godine, međutim, sada smo čuli da je prihvaćen amandman koleginice da će on krenuti da se primenjuje od 1. avgusta.

Obzirom da niste prihvatili ovaj naš amandman da može da se primeni i retroaktivno, evo samo u ova dva meseca ste oštetili preduzetnice i one neće biti u mogućnosti da podnesu i da dobiju ovu vrstu mogućnosti koju ovaj zakon dozvoljava. Znači, smatramo da ste prihvatili, dopunjujemo, ili omogućujemo majci preduzetnici, ili ocu koji su dobili dete do godinu dana pre stupanja na snagu ovog zakona za rođeno prvo i drugo dete, kao i do dve godine unazad za rođeno treće i svako naredno dete. Time bismo pomogli roditeljima, a posebno u ovoj situaciji ispravili grešku prema preduzetnicama. Hvala.

Whoops, looks like something went wrong.