Otvoreni Parlament | Predlog Zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine

Predlog Zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine

Sažetak

Ustavom Republike Srbije predviđeno je da autonomna pokrajina ima izvorne prihode kojima finansira svoje nadležnosti kao i da budžet Autonomne pokrajine Vojvodine iznosi najmanje 7% u odnosu na budžet Republike Srbije. Ustavom je precizirano da se vrste i visina izvornih prihoda autonomne pokrajine kao i učešće autonomne pokrajine u delu prihoda Republike Srbije određuju zakonom. Dodatno, Ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava Republike Srbije iz 2006. godine kao krajnji rok za usvajanje ovog zakona određen je 31.12.2008. godine.

Smatrajući da AP Vojvodina nije imala stabilne i predvidive izvore finansiranja usled činjenice da ovaj zakon do danas nije usvojen, grupa poslanika uputila je Narodnoj skupštini Predlog zakona o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodina i predložila da se ovaj zakon donese po hitnom postupku kako bi se sprečile dalje štetne posledice po AP Vojvodinu.

Predlogom zakona određuje se minimalni obim pokrajinskog budžeta koji u skladu sa Ustavom iznosi 7% republičkog budžeta. Kao osnovica za utvrđivanje budžeta uzima se visina ukupnih rashoda i izdataka planiranih republičkim budžetom. Pokrajinski budžet usvaja Skupština AP Vojvodina. Predlogom zakona precizirano je koji prihodi i primanja koji se ubiru na teritoriji AP Vojvodina će se smatrati prihodima pokrajinskog budžeta.
Predloženo je i osnivanje Poreske uprave AP Vojvodine koja bi bila nadležna za utvrđivanje, naplatu i kontrolu javnih prihoda na teritoriji Vojvodine počev od 01.01.2020.

1. Obim budžeta i način utvrđivanja osnovice

U skladu sa Ustavom određenim minimalnim obimom pokrajinskog budžeta, Predlogom zakona predviđeno je da budžet AP Vojvodine ne može biti manji od 7% u odnosu na budžet Srbije te da se tri sedmine budžeta AP Vojvodine koriste se za finansiranje kapitalnih izdataka.
Dodatno, precizirano je da osnovicu za utvrđivanje budžeta predstavlja visina ukupnih rashoda i izdataka planiranih republičkim budžetom. Na ovaj način, prevazići će se jedan od ključnih dosadašnjih problema koji je proizlazio iz činjenice da je osnovica za utvrđivanje minimalnog obima pokrajinskog budžeta, u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, do sada utvrđivana u odnosu na poreske prihode Republike, što čini samo polovinu republičkog budžeta pa su, sledstveno, i prihodi pokrajinskog budžeta bili upola manji nego što je Ustavom predviđeno.
Precizirano je da su svi prihodi i primanja budžeta AP Vojvodine opšti prihodi koji se mogu koristiti za bilo koju namenu koja je u skladu sa zakonom ili aktom o budžetu AP Vojvodine. Ova odredba ne odnosi se na one prihode i primanja koji se u skladu sa posebnim zakonom iskazuju kao namenski prihodi.

2. Nadležnost Skupštine AP Vojvodine

Predlogom zakona predviđeno je da akt o utvrđivanju pokrajinskog budžeta donosi Skupština AP Vojvodine. Pored toga, Predlogom je predviđeno i republički propis kojim se uvodi, ukida ili menja poreska stopa odnosno visina prihoda koji pripada budžetu AP Vojvodine ne može biti donet bez prethodne saglasnosti Skupštine AP Vojvodine.

3. Finansiranje novih poverenih/prenešenih poslova

Ukoliko pokrajini prenosi ili poverava nove poslove, Republika Srbija dužna je da joj za obavljanje ovih poslova obezbedi transferna sredstva odnosno izvore prihoda.

4. Struktura prihoda i primanja budžeta AP Vojvodine

Predlogom zakona predviđeno je da sredstva budžeta AP Vojvodina obezbeđuju se iz prihoda, transfernih sredstava za finansiranje nadležnosti AP Vojvodine iz republičkog budžeta kao i iz prihoda utvrđenih zakonom.
Predlagač zakona smatra da se stabilni finansijski prihodi Vojvodine mogu obezbediti iz poreskog prihoda koji nisu prihod jedinica lokalne samouprave kao i iz naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa koje nisu prihod lokalnih budžeta.
a) Prihodi
U tom smislu, prihodi AP Vojvodina su svi prihodi koji se naplate na teritoriji AP Vojvodine, ostvareni obaveznim plaćanjima poreskih obveznika, pravnih i fizičkih lica koja koriste određeno javno dobro ili javnu uslugu, kao i drugi prihodi koje ostvaruju korisnici budžetskih sredstava.
Budžetu AP Vojvodine u skladu sa predloženim Zakonom neće pripadati:
- Porezi naplaćeni na teritoriji AP Vojvodine čiji prihodi pripadaju budžetima opština i gradova - svi porezi na imovinu, porezi na dohodak (74% od poreza na zarade, celokupan porez na prihode od samostalne delatnosti, porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari i porezi na druge prihode)
- Budžetu AP Vojvodine ne pripada ni 70% prihoda od PDV i akciza (s tim da, kada se dostigne minimalni zakonom propisani obim pokrajinskog budžeta, celokupan prihod od PDV-a i akciza se usmerava u republički budžet) ;
- Prihodi organizacija za obavezno socijalno osiguranje
- Prihodi carina;
- Prihodi od taksi, kazni i sredstava koja svojom delatnošću ostvare državni organi i organizacije pri pružanju javne usluge iz javnih sredstava;
- Naknade za upotrebu državnog puta;
- Deo naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa koji pripada lokalnim budžetima.

b) Primanja
Primanja budžeta AP Vojvodine ostvaruju se iz javnih i komercijalnih zajmova, primanja od zaduživanja i druga primanja (npr. primanja od prodaje pokretnih i nepokretnih stvari, robnih rezervi, finansijskih sredstava i sl.).

5. Osnivanje Poreske uprave AP Vojvodine

Predlogom zakona predviđeno je osnivanje pokrajinske Poreske uprave u okviru poreskog sistema Republike Srbije. Takođe, predloženo je poveravanje poslova utvrđivanja, naplate i kontrole javnih prihoda na teritoriji Vojvodine koje bi Poreska uprava Vojvodine obavljala počev od 01.01.2020. godine. Za ove potrebe, predloženo je preuzimanje kadra Ministarstva finansija – Poreske uprave koji obavljaju poslove na teritoriji Vojvodine kao i prostorija i opreme.

6. Nadzor nad primenom zakona

Predlogom zakona predviđeno je osnivanje komisije sastavljene od predstavnika republičkih i pokrajinskih organa koja će tromesečne izveštaje o sprovođenju zakona podnositi Vladi RS i Vladi AP. Vojvodine.

7. Sukob zakona

U slučaju sukoba sa odredbama drugih zakona, predložena je primena odredaba ovog zakona.

Da li podržavate ovaj predlog zakona?
Glasajte ovde i pogledajte rezultate

Za: 278
Protiv: 224
278%
224%
0%
Poslednji put ažurirano: 18.05.2024, 15:53