Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 18 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Demokratska stranka

...

Nenad Konstantinović

Socijaldemokratska stranka
...

Miodrag Stojković

Demokratska stranka
...

Maja Videnović

Demokratska stranka
...

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka
...

Borislav Stefanović

Demokratska stranka