38. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

20.10.2023.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 20. oktobra, razmotren je sledeći dnevni red:

Razmatranje Predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu, koji je podnela Vlada (broj 400-1916/23 od 6. oktobra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, koji je podnela Vlada (broj 400-1930/23 od 6. oktobra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, koji je podnela Vlada (broj 400-1685/23 od 6. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je podnela Vlada (broj 011-1555/23 od 18. avgusta 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe “Srbija Kargo” Beograd, koji je podnela Vlada (broj 011-1748/23 od 15. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027, koji je podnela Vlada (broj 011-1948/23 od 6. oktobra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, koji je podnela Vlada (broj 011-1749/23 od 15. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fudbalskog stadiona sa pratećim sadržajima na teritoriji gradske opštine Surčin u Beogradu, koji je podnela Vlada (broj 011-1751/23 od 15. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama, koji je podnela Vlada (broj 011-1847/23 od 29. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je podnela Vlada (broj 011-1848/23 od 29. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmeni Zakona o porezima na imovinu, koji je podnela Vlada (broj 011-1849/23 od 29. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada (broj 011-1850/23 od 29. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada (broj 011-1851/23 od 29. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji je podnela Vlada (broj 011-1926/23 od 6. oktobra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju, koji je podnela Vlada (broj 011-1924/23 od 6. oktobra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, koji je podnela Vlada (broj 011-1918/23 od 6. oktobra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je podnela Vlada (broj 011-1915/23 od 6. oktobra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2023. godinu, koji je podnela Vlada (broj 400-1942/23 od 6. oktobra);
Razmatranje Predloga zakona o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca, koji je podnela Vlada (broj 011-1852/23 od 29. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva "Elektroprivreda Srbije", Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovljivih izvora energije u Srbiji (APRES), Faza I), koji je podnela Vlada (broj 011-1854/23 od 29. septembra 2023. godine), u načelu;
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, koji je podnela Vlada (broj 011-1779/23 od 22. septembra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije "Carina" o saradnji u oblasti carina, koji je podnela Vlada (broj 011-1780/23 od 22. septembra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj, koji je podnela Vlada (broj 011-1781/23 od 22. septembra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca, koji je podnela Vlada (broj 011-1783/23 od 22. septembra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa, koji je podnela Vlada (broj 011-1842/23 od 29. septembra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srbiji preko Bechtel Enka UK Limited Ogranak Beograd za potrebe privrednog društva „Koridori Srbije“ d.o.o. Beograd u vezi sa izgradnjom infrastrukturnog koridora autoputa E-761 deonice Pojate – Preljina (Moravski koridor) između Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije, postupajući preko Ministarstva finansija, kao Zajmoprimca i J.P. Morgan SE, kao Agenta i JPMorgan Chase Bank, N.A., London Branch, kao Prvobitnog mandatnog vodećeg aranžera i Banco Santander, S.A. New York Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank i ING Bank, a branch of ING-DiBa AG kao Mandatnih vodećih aranžera i Određenih drugih finansijskih institucija, kao prvobitnih Zajmodavaca, uz osiguranje od strane multilateralne agencije za garantovanje investicija, koji je podnela Vlada (Broj 011-1921/23 od 6. septembra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, koji je podnela Vlada (broj 011-1932/23 od 6. oktobra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada (broj 011-1934/23 od 6. oktobra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 53169, koji je podnela Vlada (broj 011-1937/23 od 6. oktobra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada (broj 011-1940/23 od 6. oktobra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada (broj 011-1984/23 od 13. oktobra 2023. godine);
Razmatranje Predloga zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac" i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republike Srbije postupajući preko Ministarstva finansija, kao „Zajmoprimac", koji je podnela Vlada (broj 011-1985/23 od 13. oktobra 2023. godine).
Davanje saglasnosti na Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2024 godinu koji je podneo Fiskalni savet;
Utvrđivanje Predloga odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2024 godinu koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti;
Utvrđivanje Predloga odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2024. godinu, koji je podnelo Regulatorno telo za elektronske medije;
Utvrđivanje Predloga odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2024 godinu, koji je podnela Agencija za energetiku Republike Srbije.
U okviru sednice Odbora održano je Drugo javno slušanje na kojem su predstavljeni Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu i Predloga zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, nakon kojeg je nastavljeno sa radom po dnevnom redu sednice Odbora.

Obavljen je zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 3, i zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama 4. do 32. dnevnog reda sednice.

Prdloge zakona iz tačaka 1. do 32. dnevog reda sedniice obrazložili su ministar finansija Siniša Mali i guvernernerka Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

Odbor je jednosglasno usvojio Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2024. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2024. godinu, koji je podnela Vlada.

Jednogasno je usvojen i Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, sa amanadmanom koji je podnela Vlada, kao i Predlog zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu, koji je takođe jednoglasno usvojen.

Članovi Odbora jednoglasno su uvojili predloge zakona iz tačaka 4. do 32. dnenog reda sednice, a predloge zakona iz tačaka 4. i 6. sa po jednim amandmanom koji je na pomenute predloge zakona podnela Vlada.

U nastavku rada Odbor je dao saglasnost na Predlog finansijskog plana Fiskalnog saveta za 2024 godinu koji je podneo Fiskalni savet. Takođe su utvrđeni:

Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2024 godinu koji je podnela Komisija za hartije od vrednosti;
Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2024. godinu, koji je podnelo Regulatorno telo za elektronske medije;
Predloga odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2024 godinu, koji je podnela Agencija za energetiku Republike Srbije.

Sednici je predsedavao prdsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovai su sledeći članovi i zamenici članova: Ana Beloica Martać, Bratimir Vasiljević, Miroslav Kondić, Svetlana Milijić, Nikola Radosavljević, Aleksandra Tomić, Snežana Paunović, Miloslav Aleksić,Nenad Mitrović, Miodrag Gavrilović, Nebojša Cakić, Dejan Minić, Dragan M. Marković, Rozalija Ekres, kao i narodni poslanici koji nisu članovi Odbora Boško Obradović, Marko Atlagić i Srđan Milivojević.

Prisutni članovi

...

Ana Beloica Martać

Srpska napredna stranka
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Miroslav Kondić

Srpska napredna stranka
...

Svetlana Milijić

Srpska napredna stranka
...

Nikola Radosavljević

Srpska napredna stranka
...

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
...

Snežana Paunović

Socijalistička partija Srbije
...

Miroslav Aleksić

Narodni pokret Srbije
...

Nenad Mitrović

ZAJEDNO
...

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka
...

Dejan Manić

Jedinstvena Srbija
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
...

Rozalija Ekres

Savez vojvođanskih Mađara

Diskutovano o aktima

Zakon o budžetu Republike Srbije za 2024. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara

Zakon o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Zakon o izmeni Zakona o porezima na imovinu

Zakon o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju

Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu

Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg

Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd

Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS1033 01 C između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Evropske unije i Republike Srbije o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Carina“ o saradnji u oblasti carina

Zakon o potvrđivanju Posebnog sporazuma o Prvoj kreditnoj liniji broj CRS1025 01 D za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Republike Srbije i Francuske agencije za razvoj

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma broj CRS1025 o kreditnim linijama za finansiranje Programske operacije za razvojnu politiku zelenog rasta u Srbiji između Francuske agencije za razvoj, kao Zajmodavca i Republike Srbije, kao Zajmoprimca

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 2147 (2023) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije - Projektni zajam za izgradnju BIO4 Kampusa

Zakon o potvrđivanju Ugovora o kreditu u iznosu do 700.000.000 evra koji se odnosi na neobezbeđeni zajam u cilju finansiranja određenih građevinskih usluga od strane Bechtel Enka UK Limited, koji posluje u Srb

Zakon o potvrđivanju Protokola između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o izmeni Ugovora između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Švajcarskog Saveznog veća o izbegavanju dvostrukog oporezi

Zakon o potvrđivanju Ugovora o garanciji (Regionalni depoi Srbija Voz) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji - Faza I i II) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, Operativni broj 50848 i 5316

Zakon o potvrđivanju Finansijskog protokola između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti finansiranja uvođenja opšte automatizacije upravljanja elektrodistributivnom mrežom u Republici Srbiji

Zakon o potvrđivanju Finansijskog ugovora Rehabilitacija i bezbednost puteva B između Republike Srbije i Evropske investicione banke

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat izgradnje obilaznice oko Novog Sada sa mostom preko Dunava), između kineske Export-Import banke, kao „Zajmodavac“ i Republike Srbije, koju zastupa Vlada Republi

Poslednji put ažurirano: 22.10.2023, 14:48