47. sednica Odbora za evropske integracije

29.10.2018.

Sednica broj: 47

Predsedavajuci: Elvira Kovač

Odbor: Odbor za evropske integracije

Odbor za evropske integracije je, na sednici održanoj 29. oktobra 2018. godine, razmotrio u načelu Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije, Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti i Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova predstavila je Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, koji se nalazi u nacionalnom programu za usvajanje pravnih tekovina EU i predviđen je za usvajanje u četvrtom kvartalu 2018. godine. Usklađivanje će se vršiti fazno, a po usvajanju zakon će biti prosleđen Evropskoj komisiji na mišljenje radi informisanja. Predlogom zakona uspostavlja se jedinstveni mehanizam u oblasti civilne zaštite i vrši se usklađivanje sa direktivom EU 2007/60 i odlukom 1313/213.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, Predlog zakona u načelu.

Predlog zakona o kritičnoj infrastrukturi, takođe je predstavila predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova, koja je istakla da je u pitanju potpuno nov zakon i koji je usklađen sa jednom direktivom EU. Predlog zakona se odnosi na utvrđivanje mreže kritične infrastrukture u Republici Srbiji, odnosno, na sisteme koji služe za snabdevanje građana, kao što su vodovod, toplovod i drugo.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona u načelu.

Predlog zakona o ispitivanju, žigosanju i obeležavanju oružja, naprava i municije takođe je predstavila predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova koja je istakla da se na njemu radilo dugo i da se nada da će se njegovim donošenjem rešiti nagomilani problemi. Predlog zakona se odnosi na žigosanje oružja proizvedenog u Republici Srbiji i usklađuje se sa tzv. Briselskom konvencijom koja nije dozvoljavala izvoz oružja sa žigom Zavoda u Kragujevcu koji se jedini od vremena SFRJ bavio time. Predlog zakona predstavlja pravni okvir da Zavod preraste u Agenciju, čime se stiču uslovi da Srbija postane članica CIP-a. Predlogom zakona vrši se usklađivanje sa direktivom 447/91 koja se odnosi na savet o kontroli i nabavci oružja.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su Predlog zakona u načelu.

Predloge zakona o zaštiti podataka o ličnosti i o besplatnoj pravnoj pomoći predstavile su predstavnice Ministarstva pravde.

Predlog zakona o zaštiti podataka o ličnosti donosi se radi usklađivanja sa relevantnim propisima EU, imajući u vidu da je važeći Zakon u Srbiji donet pre 10 godina, kao i da je EU u tom periodu promenila svoje direktive i uredbe koje se odnose na zaštitu podataka o ličnosti.

Predlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći donosi se nakon 10 godina njegovog pripremanja. Planiran je Akcionim planom za Poglavlje 23 i predstavlja prelazno merilo u pregovorima.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, u načelu, oba predloga zakona.

Sednici je predsedavala zamenica predsednika Odbora Elvira Kovač, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zvonimir Đokić, Vesna Marković, Dubravka Filipovski, Dušica Stojković, Dragan Šormaz, Krsto Janjušević, dr Muamer Bačevac, Gordana Čomić i Vera Jovanović.

Prisutni članovi

...

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara
...

Zvonimir Đokić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Marković

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Filipovski

Nova Srbija Srpska napredna stranka
...

Dušica Stojković

Srpska napredna stranka
...

Dragan Šormaz

Srpska napredna stranka
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Muamer Bačevac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Vera Jovanović

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 29.10.2018, 15:06