ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.12.2004.

9. dan rada

OBRAĆANJA

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka | Predsedava
Pošto su svi iskoristili svoje pravo iz člana 89. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni pretres o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i Predlogu zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešću opština, gradova i Grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini.

Nastavljamo rad prema dnevnom redu.

Prelazimo na 19. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI (pojedinosti)

Primili ste Predlog zakona, koji je podnela Vlada Republike Srbije.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Dragoljub Živković, Gordana Pop-Lazić, Zoran Krasić, Vjerica Radeta i Živodarka Dacin.

Primili ste izveštaje Odbora za finansije i Zakonodavnog odbora.

Pošto je Narodna skupština obavila zajednički načelni pretres, u okviru koga je razmatran i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Narodni poslanik Živodarka Dacin podnela je amandman, sa ispravkom, kojim je predložila da se posle člana 2. doda novi član 2a.

Predstavnik predlagača i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Rajko Baralić.

Rajko Baralić

Socijalistička partija Srbije
U znak protesta, subota nije radni dan u parlamentu, džemper nosim u znak protesta i dok budete zakazivali sednice subotom, oblačiću džemper. Jeste, jeste. Postoji normalna parlamentarna praksa, a ovo nije normalna parlamentarna praksa, nije normalno da narodni poslanici provode sto sati u parlamentu.

Gospođa Živodarka Dacin podnela je amandman kojim pokušava da obezbedi da se kod izjašnjavanja građana o samodoprinosu obezbedi da se to može činiti ne samo neposrednim izjašnjavanjem na biračkom mestu, već i prikupljanjem potpisa. Želim da kažem da je to važno i molim narodne poslanike, kolege, da to prihvate.

Samodoprinos jeste tekovina koja može da podleže različitoj vrsti kritika, ali mnoge zgrade, objekti, putevi, dečiji vrtići, mostovi, važne ustanove u Srbiji izgrađeni su tako što su građani udružili svoja sredstva sa budžetskim sredstvima ili nekim drugim i pomogli da sa svoje malo naprave nešto veliko za sve građane jedne opštine ili jedne države.

Živimo u zemlji u kojoj nije moguće animirati 50 procenata upisanih birača da izađu na izbore i nije nikakav problem da se izborna komisija uputi u jedno selo od kuće do kuće i da se ponudi program, koji jeste predmet raspisanog samodoprinosa, tim punoletnim građanima koji u toj kući stanuju i da se oni na licu mesta izjasne.

Ukoliko se ovaj amandman ne prihvati, garantujem da nije moguće danas u Srbiji raspisati samodoprinos ni u jednoj mesnoj zajednici. Ko od toga ima korist? Nema niko. Imaju samo svi štetu.

Podsećam da je ova praksa postojala i ranije. Opština Čačak je 1996. godine raspisala ovakav samodoprinos. Tadašnji narodni poslanici iz SPO, DS i SRS tužili su ovu opštinu Ustavnom sudu Srbije i izgubili spor, a od tog samodoprinosa ostao je veliki most na Moravi, nekoliko škola, kapitalne investicije u sistemu "Rzav" i mnoge druge.

Dakle, pozivam sve kolege narodne poslanike da uvaže ovaj amandman. On je veoma važan, daje prostor jednoj mesnoj zajednici, jednoj lokalnoj samoupravi, jednom gradu da sa 20, 30 dinara mesečno pomognu velike projekte, da udruže ova sredstva sa drugim sredstvima. Postoji na zakonu zasnovan način kako se kontroliše utrošak ovih sredstava i molim vas da podržite ovaj amandman.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Markićević.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9
Narodni poslanici, u ime SPO-NS zamoljavam vas da podržimo ovaj amandman, jer znam da ovde ima dosta ljudi iz lokalnih samouprava, predsednika opština i znaju šta znači samodoprinos. Ovaj je amandman dobar, i poslanici SPO-NS će podržati ovaj amandman i glasati za njega.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Goran Knežević.
...
Demokratska stranka

Goran Knežević

Demokratska stranka – Boris Tadić
Uvaženo predsedništvo, poštovane kolege, u ime poslaničke grupe DS-Boris Tadić u potpunosti podržavamo predlog amandmana koleginice Dacin, iako mi nije baš najjasnija tehnika kako će to biti izvedeno, treba sigurno to razraditi još.
Iz ovih sredstava samodoprinosa, pre svega, finansiraju se mesne zajednice i njihove aktivnosti, sve one redovne aktivnosti, od finansiranja sekretara do kulture, sporta i rešavanja komunalnih problema po mesnim zajednicama, do krupnih i velikih zahvata u opštinama i gradovima, gde se iz ovih siromašnih budžeta ne mogu finansirati izuzetno visoke potrebe za kanalizacijama, bolnicama i drugim akcijama. Prema tome, mi ćemo kao DS u potpunosti podržati ovaj amandman.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka | Predsedava
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dragoljub Živković.
Predstavnik predlagača i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Reč ima narodni poslanik Dragoljub Živković.
...
Demokratska stranka

Dragoljub Živković

Demokratska stranka – Boris Tadić
Poštovana potpredsednice, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa DS-Boris Tadić podnela je amandman na član 5. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi, koji glasi: U članu 5. stav 3. u tački 6) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 7) koja glasi: "Broj naseljenih mesta".
Radi kratkog podsećanja, član 5. menja član 99. postojećeg Zakona o lokalnoj samoupravi, u kome su sadržani kriterijumi o tome kako treba izvršiti raspodeljivanje transfernih sredstava. Bilo je dosta diskusija na temu da ti kriterijumi ne odražavaju one potrebe koje imamo da bismo definisali raspodelu koja treba da bude pravična i solidarna, ali i da obezbedi uslove za razvoj onih koji nemaju te uslove, odnosno koja treba da obezbedi jači razvoj razvijenih krajeva. Dakle, naš predlog je da se uvede novi kriterijum, a to je broj naseljenih mesta.
Ovaj kriterijum je, po našoj oceni, veoma važan, jer bi se time sprečilo smanjivanje broja naselja u Srbiji i smanjivanje broja stanovnika u pojedinim delovima Srbije, pogotovo u graničnim opštinama, što nije dobar trend i nije dobro za budući razvoj Srbije. Posebno je zbog ovoga ugrožena opština Leskovac.
Podneo sam amandman i na zakon o raspodeli transfernih sredstava na član 3. i zatražio sam povećanje transfernih sredstava za Leskovac u visini od 40 miliona, i sve to doveo u vezu sa ovim zakonom i uvođenjem ovog novog kriterijuma.
Nije samo opština Leskovac u takvom položaju. Ima još opština u Srbiji koje imaju jako veliki broj naseljenih mesta i zbog toga su te opštine nefunkcionalne i glomazne. Zbog toga je ovo prilika da se ukaže na to i nadam se da će ljudi iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Vlada čuti ove primedbe. Zaista ima razloga da se određeni broj opština prekomponuje, da se smanji i da te opštine budu funkcionalnije nego što jesu. Samo jedan podatak, opština Leskovac ima 144 naseljena mesta. Zaista se izuzetno teško funkcioniše u tako glomaznoj opštini.
Ovom prilikom želim da dodam nešto što nije direktno u vezi sa našim amandmanom, ali jeste u vezi sa kriterijumima koji se tiču člana 99. postojećeg Zakona o lokalnoj samoupravi. Bez obzira kakvi su kriterijumi, mislim da Beograd zaslužuje da se što pre donese zakon o glavnom gradu, gde bi se definisalo i finansiranje glavnog grada, jer ne možemo u istu ravan staviti sve opštine u Srbiji sa Beogradom kao glavnim gradom i kao razvojnim faktorom čitave Srbije.
Takav zakon je neophodno doneti, a onda uz poboljšanje postojećih kriterijuma, uz jasno definisanje uticajnih težinskih faktora, odnosno koeficijenata koji proizilaze iz ovih zakona, možemo tragati za najboljim mogućim rešenjem oko finansiranja lokalnih samouprava, s tim da taj model treba da zadovolji uslove o kojima sam govorio, solidarnost, pravičnost, ali i ono za čim mi tragamo, a to su uslovi razvoja.

Gordana Pop-Lazić

Srpska radikalna stranka | Predsedava
Narodni poslanik Jovan Todorović, izvolite.

Jovan Todorović

Socijalistička partija Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je ovaj amandman smislen i da skupštinska većina treba da ga prihvati, i ne samo iz razloga o kojima je govorio kolega pre mene, nego i zato što u postojećem zakonu, u članu 99, imamo kriterijum koji bi se mogao na neki način vezati za priču o broju naseljenih mesta. To je površina opštine.
Čini mi se da broj naseljenih mesta preciznije određuje poziciju određene opštine sa svih aspekata. Broj naseljenih mesta treba da odredi broj škola, obdaništa, broj domova kulture, da obezbedi kriterijume u vezi sa putnom mrežom, vodovodom, kanalizacijom, PTT mrežom itd. Nije moguće pri raspodeli sredstava, da li je reč o transfernim sredstvima ili o nekim drugim, ne uzeti kriterijum veličine opštine i broja naseljenih mesta.
Postoje i opštine u kojima je sa manjim brojem naseljenih mesta moguće ubrati veće prihode nego što je to slučaj sa opštinama koje su rasprostranjene, velike po površini, razuđene, pogotovo one koje se nalaze u brdsko-planinskim predelima, pri čemu zahvataju veoma veliku površinu. Imaju i mali broj naseljenih mesta, a imaju ogromne potrebe u rešavanju infrastrukturnih problema.
Juče sam u toku načelne rasprave govorio o nasušnoj potrebi da se neizostavno pristupi jednoj ozbiljnoj, korenitoj promeni kriterijuma koje primenjujemo pri raspodeli ovih sredstava. Ovog puta hoću da podvučem potrebu da se posebno govori o opštinama koje su pograničnog karaktera, da se posebno govori o opštinama koje imaju veliki broj izbeglica na svom području i da pri razradi kriterijuma – stepen razvijenosti pojedinih opština – neizostavno moramo imati podatke o broju zaposlenih, o broju nezaposlenih i o prosečnim zaradama koje se isplaćuju na tom području, kao i o broju penzionera i o prosečnim penzijama koje se isplaćuju tim penzionerima, bez obzira po kom su osnovu penzioneri, da li kao zemljoradnici, da li kao penzioneri iz radnog odnosa.
Dok te parametre ne budemo ozbiljno imali u našim dokumentima, nije moguće napraviti bilo kakvu pravičnu raspodelu sredstava.
Stalno ćemo imati situacije koje nam se dešavaju u ovim raspravama, da jedni navijaju za svoju opštinu, da pri tom nemaju moralnih prava da drugim opštinama smanjuju sredstva, nego moramo doći do objektivnih kriterijuma koji će svaku opštinu dovesti u poziciju da bude objektivno zastupljena i da reši najveći problem svojih nagomilanih potreba.
Prema tome, poslanička grupa SPS glasaće za ovaj amandman.