ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 11.12.2004.

9. dan rada

OBRAĆANJA

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Da li još neko želi reč o ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 3. deo pod A) Gradovi na tačke 1. i 2. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Veroljub Stevanović, Sanja Čeković, Radovan Teodorović, Nikola Jovanović, Milan Ninić i Tomislav Kitanović.
Predstavnik predlagača i Odbor za finansije su prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Po Poslovniku, izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije
 Predložio bi narodnim poslanicima, ako možemo da napravimo malu izmenu u redosledu tačaka dnevnog reda i da 23. tačku dnevnog reda razmatramo kao narednu tačku posle ove, dakle, kao 19.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Hvala.
(Rajko Baralić, sa mesta: Ne može to tako.)
Odmah ćemo po Poslovniku.
Samo trenutak, stavljam na glasanje ovaj predlog.
(Rajko Baralić, sa mesta: Ne može to tako da se radi, predsedniče, ovo je skandal. Sram vas bilo. Sram vas bilo.)
Samo trenutak, recite, samo trenutak, gospodine Baraliću. Ne razumem.
Dakle, stavljam na glasanje predlog Miloša Aligrudića da se posle 18. tačke razmatra tačka 23. Izvolite.
(Rajko Baralić, sa mesta: Kakav je to način? Povreda Poslovnika, predsedniče.)
Izvolite.
Za 99, nisu glasala 33, od 132 narodna poslanika.
Konstatujem da je izvršena promena redosleda.
Izvolite, gospodine Baraliću.
(Rajko Baralić, sa mesta: Ne želim, to je skandal, predsedniče.)
Izvinite, molim vas, ne mogu da razumem.
(Rajko Baralić, sa mesta: Razumete odlično.)
Ne razumem stvarno. Ne razumem.
Nastavljamo rad. Na član 3. deo pod A) gradovi, na tačku 1. i deo pod B) Opštine, na tačku 138. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Velimir Stanojević i Miroslav Markićević.
Predstavnik predlagača i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je ovaj amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, reč ima narodni poslanik Velimir Stanojević.
...
Nova Srbija

Velimir Stanojević

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9
Dame i gospodo narodni poslanici, narodni poslanik Markićević i ja smo podneli amandman kojim predlažemo da se transferna sredstva za opštinu Čačak povećaju za 70 miliona dinara, odnosno umesto predloženih 145.280.000 da iznose 215.328.000. Za ovaj naš amandman, predlog, ima dosta argumentacije, ali to bih pokušao da iznesem uporednom analizom realizacije nekih prihoda u 2004. godini i projekcijom pojedinih prihoda za 2005. godinu.
Naime, u opštini Čačak u 2004. godini od poreza na zarade biće realizovano oko 140 miliona dinara, a za šest meseci od poreza na fond zarada 100 miliona dinara i oko 260 miliona dinara od poreza na promet, a što ukupno iznosi u budžetu za 2004. godinu negde oko 500 miliona dinara.
Prema projekciji budžeta za 2005. godinu, obzirom da više ne postoje porezi na fond zarada i na promet, objektivno je da će od poreza na zarade biti realizovano negde oko 280 miliona dinara, a transfernim sredstvima je predloženo 145 miliona dinara, a što ukupno iznosi 425 miliona dinara. Nominalno po osnovu ovih prihoda manje u odnosu na 2004. godinu 75 miliona dinara, a ne računajući predviđenu inflaciju od 10%.
Upravo je to jedan od razloga što smo tražili da se ova transferna sredstva za opštinu Čačak povećaju za 70 miliona dinara. Ako gledamo investicije koje su realizovane u opštini Čačak u 2004. godini, a ne računajući investicije izgradnje objekata komunalne infrastrukture, znači, puteva, vodovodne, kanalizacione mreže, gasifikacija itd, moram reći da je u 2003. i 2004. godini u opštini Čačak započeta izgradnja sportske hale i u završnoj je fazi, i da su izgrađene dve nove osnovne škole. Izgrađen je prvi vrtić na seoskom području u zapadnoj Srbiji.
U tom smislu nameravamo da radimo i u idućoj budžetskoj godini. Prioriteti opštine Čačak u predškolskoj i školskoj zaštiti su izgradnja novog vrtića, kapaciteta za 250 mališana, kao i detaljna rekonstrukcija osnovne škole u Preljini, i ono što je sigurno, jedan od najvećih prioriteta opštine u idućoj godini je izgradnja nove srednje prehrambene ugostiteljske škole, koja definitivno mora biti završena do početka iduće školske godine, odnosno do 1. septembra 2005. godine.
Pozivam sve narodne poslanike da glasaju za ovaj naš amandman, da bismo ove naše investicije mogli da realizujemo.
Obzirom da se nisam javljao u raspravi u načelu, moram postaviti par pitanja, ono što su već većina narodnih poslanika i rekli, a pitanje realizacije transfernih sredstava, pa neka to bude i 145 miliona, ali svima nam je jasno da će to zavisiti od punjenja republičkog budžeta, odnosno prema procentualnom punjenju republičkog budžeta biće prenošena i transferna sredstva lokalnim samoupravama.
Na samom kraju, ono što je i većina drugih poslanika konstatovala, to su kriterijumi. Kriterijumi su ustanovljeni prema starom zakonu i svaki od ovih kriterijuma moraju da se menjaju, jer neću pominjati nijednu opštinu iz zapadne Srbije, ali pomenimo recimo dve opštine koje su teritorijalno blizu, obe su nerazvijene, recimo Žabare i Žagubicu. Žagubica je dobila povećanje od 22%, nemam ništa protiv, a Žabari su dobili povećanje od samo 10%. Pitam na osnovu koje matematike je sve ovo urađeno i kako su ova transferna sredstva raspodeljena. Hvala.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Pored sveg siromaštva ove skupštine, još i tehnika ne radi dobro. Molim sve narodne poslanike da vode računa i da prema svojoj visini podešavaju mikrofone, evo ni sada poslanici nisu mogli da čuju dobro.
Reč ima gospodin Markićević. Izvolite.
...
Nova Srbija

Miroslav Markićević

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9
Gospodine predsedniče, kolege poslanici, nema mnogo toga da dodam osim ovoga što je precizno i razložno izneo gospodin Stanojević, zašto bi ovaj amandman trebalo da usvojite. Molim sve poslaničke grupe, a pogotovo poslanike koji su povukli amandmane ovih dana, da iz moralnih razloga glasaju za ovaj amandman.
Najprostije rečeno, uprošćeno rečeno, šta ovaj amandman znači? Imate dve mogućnosti. Oni koji ne budu glasali za ovaj amandman glasali su da grad Beograd da nekoliko desetina miliona dinara za svetiljke, lampione i slične drangulije da bi grad Beograd bio osvetljen.
Ako glasate za ovaj amandman glasali ste da čačanska deca imaju novu školu.

Predrag Marković

G17 Plus | Predsedava
Da li još neko želi reč o ovom amandmanu? (Ne.)
Pre nego što pređemo na sledeći amandman dajem pauzu od 60 minuta.
(Posle pauze – 15,40)
...
Srpski pokret obnove

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Dame i gospodo poslanici, pre nego što nastavimo rad, molim vas da utvrdimo kvorum. Pošto imamo kvorum za rad, nastavljamo.
Na član 3. deo pod B) Opštine na tačku 50. amandman je podneo narodni poslanik Goran Knežević.
Predstavnik predlagača i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Narodni poslanik Goran Knežević.
...
Demokratska stranka

Goran Knežević

Demokratska stranka – Boris Tadić
Uvaženo predsedništvo, dame i gospodo poslanici, ovo je jedan od niza amandmana gde su lokalne samouprave tražile povećanje sredstava za svoju lokalnu samoupravu.
Odbor za finansije je odbio ovaj predlog. Nisam optimista, ali mislim da ni Skupština neće usvojiti, no zbog građana opštine Zrenjanin, zbog sebe, pokušaću da vas ubedim u suprotno.
Naime, Predlogom zakona o raspodeli transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije i učešća opština, gradova i grada Beograda u porezu na zarade u 2005. godini predviđeno je u članu 3 – transferna sredstva za opštinu Zrenjanin u iznosu od 117.446.767 dinara. Proverili smo sa službama Ministarstva, nije u pitanju tehnička greška.
Uzimajući u obzir naše računice i sve ono o čemu smo govorili u načelnoj diskusiji, Zrenjanin je po ovoj raspodeli transfernih sredstava oštećen za 35 miliona dinara. Upoređujući grad Zrenjanin, odnosno opštinu Zrenjanin sa sličnim opštinama, a to su opština Leskovac, Kruševac i Kraljevo, gde je obim prihoda u 2004. godini bio otprilike koliko i naš, u ovoj godini obim transfernih sredstava je niži za 60 do 70 posto u odnosu na te gradove, odnosno opštine u odnosu na Zrenjanin.
U tim opštinama je sličan broj stanovnika, slične smo površine, sličan broj imamo odeljenja u osnovnim i srednjim školama i dečijoj zaštiti. Jedino u čemu smo u prednosti to je da imamo veće izvorne prihode. Takođe, gospodin Obradović je govorio o tome da ti izvorni prihodi mogu da budu rezultat nekih specijalnih pogodnosti ili efikasnosti rada lokalne uprave. Tvrdim ovog puta da je zrenjaninska uprava izuzetno efikasna i da su ovi izvorni prihodi isključivo zahvaljujući radu te uprave.
Naime, mi imamo manji broj zaposlenih nego 2000. godine i imamo odlične rezultate, što se toga tiče, čak smo i ogledna opština za neke programe i načelnici naših sekretarijata su instruktori za raznorazne programe koji se događaju sada po Srbiji. Zrenjanin ima problema kao i ostali gradovi, kao i ostale opštine slične veličine.
Imamo i mi problem nezaposlenih. Zrenjanin trenutno ima negde oko 18 hiljada nezaposlenih, imamo problem tekstilnog kompleksa, metalskog kompleksa, sa disparitetom u ceni poljoprivrednih proizvoda i imamo jedan ogroman problem, već godinu dana voda za piće u opštini Zrenjanin nije za ljudsku upotrebu, odnosno nije za piće i nije za pripremu hrane.
To je ogroman problem i lokalna samouprava u Zrenjaninu finansira kompletno snabdevanje vodom za piće i pripremu hrane sve škole, sve dečije vrtiće i sve bolnice. Možete da mislite koliki je taj trošak. Mislim da sam uspeo da vas ubedim, ako ne u potpunosti, onda bar neke od vas i apelujem na vas da glasate za ovaj amandman.
...
Srpski pokret obnove

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. deo pod B) Opštine na tačku 66. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Đidić.
Predstavnik predlagača i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor predlaže da se ovaj amandman odbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić.