TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 19.04.2006.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

19.04.2006

Sednicu je otvorio: Vojislav Mihailović

Sednica je trajala od 10:15 do 00:05

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Samostalni poslanik
Veoma kratko, gospodine predsedavajući. Gospodine ministre, niti kolegica Ljiljana Nestorović niti ja, nismo uopšte govorili o tome i na način na koji nam vi sada prebacujete. Prvo, tu smo se pogrešno razumeli.
A drugo, dozvolićete i mislim da će se uvažene kolege poslanici složiti sa mnom, nisam kriv što je neko u Vladi pogrešno preveo, je l' tako? Kako bih mogao biti odgovoran za pogrešan prevod? Niti znam francuski, niti znam italijanski, ono što je stiglo kao izveštaj Venecijanske komisije prevedeno, ono je tako kako jeste. Da li nam se sviđa ili ne sviđa, to je jedna stvar, da li je dobro ili loše prevedeno to je druga stvar.
Znate, ne možemo Venecijansku komisiju uvažavati i prihvatati kao vrh međunarodnog prava kada donese odluku da u Crnoj Gori na referendumu treba da izađe 55%, a kada donese nešto što nam se možda trenutno dnevno-politički ili iz nekih drugih svrha ne sviđa, onda se pozivamo na loše prevode ili da to nije baš tako. Mislim samo da tu ne budemo u zabludi. Mi doista nismo krivi ako je pogrešan prevod.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Reč ima poslanik Đorđe Mamula.

Đorđe Mamula

Demokratska stranka Srbije
Rešenje predloženo u članu 3. stav 2. Predloga zakona treba prihvatiti. Tu nema nikakve greške, ali je zato amandman pogrešan.
Ne može se govoriti o zloupotrebi slobode veroispovesti radi izazivanja i podsticanja verske, rasne i nacionalne mržnje, da je ta mržnja zabranjena i kažnjiva. Pa to znači da je upotreba dozvoljena. To je argumentum a contrario. Prema tome, ne možete reći da je zloupotreba kažnjiva, a da upotreba nije kažnjiva. Zato takovog rešenja nema u Predlogu zakona, u navedenom članu i stavu.
Inače, ovako kako je predloženo u zakonu je potpuno u skladu sa članom 51. Povelje o ljudskim i manjinskim pravima, gde se kaže da je zabranjeno i kažnjivo svako izazivanje i podsticanje nacionalne, rasne i verske i druge neravnopravnosti, kao i izazivanje ili raspirivanje nacionalne, rasne, verske i druge mržnje i netrpeljivosti. Prema tome, to je potpuno u skladu.
Jedino što Venecijanska komisija, kada je davala saglasnost za Povelju o ljudskim i manjinskim pravima, pravi razliku između mržnje i netrpeljivosti, pa su ateistička mržnja, ideološka i politička, druge mržnje i netrpeljivosti, a prvorazredne su nacionalna, rasna i verska. Ta podela je neprihvatljiva. Prema tome, amandman ne treba prihvatiti, a rešenje je veoma dobro.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miroslav Nedeljković, pa narodni poslanik Aligrudić, pa narodni poslanik Krstin. Izvolite.

Miroslav Nedeljković

Evo, moram da branim ovaj član, odnosno stav 2. člana 3. koji je podnela Vlada, od predlagača amandmana. Šta je po meni tu bitna stvar i šta je možda motiv za podnošenje ovakvog teksta amandmana.
Dakle, stav 2. člana 3. kaže: Verska sloboda se ne sme koristiti tako da ugrožava pravo na život, pravo na zdravlje, prava dece, pravo na lični i porodični integritet i pravo na imovinu. To je nešto što je po amandmanu suvišno u tekstu zakona. Mislim da to mora da ostane zato što vrlo jasno, precizno definiše da će se sankcionisati delovanje destruktivnih totalitarnih sekti. Ne znam kako će u primeni zakona to da funkcioniše, ali ovo mora da stoji u zakonu.
Što se tiče, rekao sam malopre, motivacija mi je nejasna predlagača ili potpisnika amandmana. Meni je u neku ruku žao što su povukli svoj prvi amandman, odnosno amandman na član 1. Onda bismo neke stvari možda suštinski mogli da kažemo.
Oni su podneli amandman da se preformuliše član 1, da se reči "u Boga" brišu. Dakle, nije sloboda, pravo na veroispovest, verovanje u Boga. Verovanje, šta to znači? Voleo sam da argumentuju taj amandman.
Jer ako izvučemo krajnju konsekvencu, to znači da se može verovati u nešto drugo, u nekog drugog, a ne u Boga, i da to bude crkva, a to može biti ili satana ili predviđaju da Srbiju vratimo u vreme paganstva.
Ne vidim apsolutno treću mogućnost. Tako da bih sve ove amandmane posmatrao i kroz tu lupu, što bi ministar rekao, odakle su inspirisani. Hvala.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Miloš Aligrudić, izvolite.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Miloš Aligrudić

Demokratska stranka Srbije
 Dakle, amandman se tiče stava 2. člana 3. i maločas smo od drugog govornika čuli šta je predmet regulisanja stava 2. Amandman je vrlo jednostavan, on kaže da se čitav stav 2. menja, pa sad glasi: "Zloupotreba slobode veroispovesti radi izazivanja i podsticanja verske, rasne ili nacionalne mržnje zabranjena je i kažnjiva". Ovo podseća na blanketnu normu, krivičnopravnu normu.
Maločas je narodni poslanik Đorđe Mamula govorio o jednoj logičkoj nejasnoći ili čak kontradikciji koja postoji u samom tekstu ovog amandmana, koji implicira da bi onda upotreba slobode veroispovesti, radi izazivanja rasne i verske mržnje ili netrpeljivosti, bila dozvoljena, što naravno ne može da se napiše. Drugo, kažnjivost ovakvog čina predviđena je u Krivičnom zakonu i to vrlo eksplicitno i vrlo decidno odredbama koje su tamo našle svoje mesto i uporište.
Šta je onda smisao odredbe stava 2. člana 3. Predloga zakona o crkvama i verskim zajednicama? Upravo da zaštiti, kao što je moj prethodni govornik iz SRS naglasio, određene vrednosti koje su predmet zaštite, određena prava, pravo na život, pravo na zdravlje, prava dece, pravo na lični i porodični integritet, pravo na imovinu, a svakako da se pomene da se ne može koristiti tako da se izaziva rasna, verska i nacionalna mržnja i netrpeljivost.
Ali, šta je smisao ove odredbe? Ne da bude puka deklaracija. Mi odredbe zakona koji se predlaže moramo posmatrati u svojoj celovitosti i ukupnoj povezanosti sa drugim članovima zakona. Mi moramo znati da ovaj zakon sadrži i one odredbe o obavezama države, tj. državnog organa za registraciju subjekata koji to žele. Prilikom te registracije organ se mora držati određenih pravila. Ako ta pravila makar načelno nisu propisana ovim zakonom, ne vidim gde bi se ona drugo mogla pronaći.
Dakle, ovaj zakon mora da izvrši u jednoj odredbi svojoj sublimaciju predmeta zaštite ljudskih prava i sloboda koje se moraju uzeti u obzir u onom trenutku kada želimo da registrujemo nekog subjekta, neku versku zajednicu kao pravno lice.
Prema tome, državni organ mora voditi računa o tome da, kada registruje u skladu sa članom 3. neku versku organizaciju, da iz onoga što je priloženo i onoga što on po službenoj dužnosti sazna kao organ prilikom zahteva za registraciju, da su ispunjeni svi uslovi u suprotnom smislu od ove zabrane u stavu 2. člana 3.
Dakle, mora se poštovati pravo na život, pravo na zdravlje, pravo na imovinu, prava dece, pravo na lični i porodični integritet, i ne sme se izazivati i podsticati verska, nacionalna i rasna netrpeljivost. Dakle, one organizacije za koje je očito, to je potpuno logično, proističe da narušavaju ova načela imaće problem sa onim članovima ovog zakona koji govore o tome kako se subjekti registruju. A ako neko ide i korak dalje, pa je kao neregistrovan subjekat krši ove norme, odredbe kojima se kažnjava ovakvo ponašanje nalaze se u drugom zakonu ove države i naravno da će se te odredbe u tom slučaju primeniti.
Prema tome, ne vidim nikakvog razloga da se jednom blanketnom, prepisujućom normom o kažnjivosti, koja u suštini nema sankciju u ovom zakonu, nego se realno nalazi u drugom propisu, zamenjuje jedan čitav set ukazivanja na predmet zaštite onih ljudskih prava koja su u vezi sa drugim odredbama ovog zakona, da bi uopšte mogli da razgovaramo o registrovanim verskim zajednicama i crkvama u Srbiji. Hvala vam.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Krstin, nakon toga Zoran Krasić. Izvolite.

Marko Krstin

G17 Plus
Dame i gospodo, mislim da ovaj amandman ne treba prihvatiti zato što on ne obuhvata sve ono što obuhvata norma čija se promena predlaže. Članom 3. stav 2. predviđeno je da se verska sloboda ne sme koristiti tako da ugrožava pravo na život, pravo na zdravlje, prava dece, pravo na lični i porodični integritet i pravo na imovinu, niti tako da se izaziva i podstiče verska, nacionalna i rasna netrpeljivost.
Amandman u stvari sadrži samo zabranu verske, rasne i nacionalne mržnje i netrpeljivosti. Znači, praktično prvi deo odredbe, zaštitni objekti iz prvog dela odredbe potpuno su izostavljeni. Dakle, ova norma kako se predlaže apsolutno je nekompletna, kako je predlaže amandman. Kako je predlaže zakon kompletna je i u celosti zadovoljava ono što je potrebno.
Sam član 3. ima i stav 1. Prema članu 1, predviđena je sloboda veroispovesti, prema članu 3. ograničenje verske slobode, tako da je stavom 1. člana 3. rečeno da samo najvišim aktima, najviše pravne snage, kao što su Ustav, zakon i ratifikovani međunarodni dokumenti, može biti ograničenja slobode veroispovesti. U stavu 2. određuje se koja su merila i šta je ono što štite ta ograničenja, i naravno zaštitni objekti su pravo na život, pravo na zdravlje, prava dece, pravo na lični i porodični integritet i pravo na imovinu. To amandman ne obuhvata.
Amandman takav kakav je ne može se prihvatiti jer sužava zaštitne objekte i sužava zaštitu od zloupotreba slobode veroispovesti. Dakle, ne bi bio dobar jer bi praktično omogućavao određene zloupotrebe vezane za zaštitu prava dece, prava na život, prava na zdravlje, lični i porodični integritet i pravo na imovinu. Ne obuhvata sve ono što treba.
Ovde se otvorilo pitanje i oko pravnog izvora onoga što ovde sada uređujemo. Moram da vam kažem da je to Ustav Republike Srbije, i uvek se pozivam na Ustav i uvek ću to raditi kada se radi o zakonima koje ovde donosimo. To je član 41. Ustava Republike Srbije ili odredbe Ustava kao celina od člana 11. do člana 54, koje se zovu - slobode, prava i dužnosti čoveka i građanina. Te odredbe su sačinjene i donete 1990. godine i u svemu su u skladu sa svim međunarodnim dokumentima.
Što se tiče akata Venecijanske komisije koje ovde pominjemo, moram da se osvrnem na amandmane koje je predložio Odbor za evropske integracije 18. aprila. On se ni u jednom amandmanu, ni u jednom obrazloženju ne poziva na akt Venecijanske komisije, niti na bilo koji akt Saveta Evrope. Dakle, ako predlagač nečega smatra da treba nečega da se držimo, nekog dokumenta koji nije Ustav i zakon koji je donet u ovoj zemlji, niti ratifikovani međunarodni dokument, molio bih da imamo dokument na koji se neko poziva.
Ovde imamo amandmane Odbora za evropske integracije koji se uopšte ne pozivaju na zaključke Venecijanske komisije. Dakle, ako neko operiše tim dokumentom, treba poslanicima da ga priloži, da ga znamo i vidimo. Ovde pričamo o dokumentu koji ne postoji i koji je za poslanike nepoznat. Ako ste predložili nešto, dajte dokument.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Reč ima poslanik Zoran Krasić.       

Whoops, looks like something went wrong.