TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA, 19.04.2006.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

TREĆA SEDNICA, PRVOG REDOVNOG ZASEDANjA

3. dan rada

19.04.2006

Sednicu je otvorio: Vojislav Mihailović

Sednica je trajala od 10:15 do 00:05

OBRAĆANJA

Arsen Kurjački

Demokratska stranka Srbije
Hteo sam da se javim povodom komentara koji je ovde izrekao jedan od prethodnih govornika, a na ovaj amandman. Veština je koristiti govornicu i pozivati se na jednu temu, a onda govoriti o nečem drugom. Ako neko nije učestvovao u prethodnoj načelnoj raspravi, onda ne bi trebalo sada da se zloupotrebljava rasprava u pojedinostima, da se ponovo vraćamo na načelnu raspravu.
Moram da prokomentarišem neke stvari koje ne stoje.
Ovde je izneto da se, maltene, ovaj zakon na silu nameće, iz razloga što su mnoge nevladine organizacije bile protiv određenih rešenja, pa se predsednica Odbora za integracije izjasnila protiv toga, a Odbor izglasao. Ili tvrdnje da su neke tradicionalne crkve imale ozbiljne primedbe, onda to zavređuje da se malo prokomentariše.
Dakle, šta su nevladine organizacije i da li one moraju uvek da se saglase sa svakim zakonskim predlogom? Naravno da ne moraju. To je demokratska tekovina da se neko slaže, da neko se ne slaže. Koje su primedbe Venecijanske komisije? Toliko se puta poteže to pitanje, ali niko nije konkretizovao i rekao kakve su primedbe Venecijanske komisije.
Kratko ću pročitati glavne preporuke. Kaže, "da se ograniče diskreciona ovlašćenja koja su data u ovom nacrtu, umesto da se ostavlja da ih uredi ministar nekim budućim podzakonskim aktima". Šta je tu sporno? Ako je predlagač smatrao da treba da se uredi baš ovako i ako ne može u ovom momentu da se predvidi razvoj daljih događanja, normalno je i u svakom zakonskom projektu se nekim podzakonskim aktima još detaljnije razrađuje sprovođenje određenih odredbi.
Sledeće, "da se obezbedi garancija verskih sloboda neregistrovanih grupa, posebno u delu sticanja svojstva pravnog lica". Upravo je ovde bilo, posebno sa strane poslanika SRS, mnogo primedbi na određene verske organizacije koje u žargonu možemo da nazivamo sektama, koje ne mogu da se registruju ili, ako se registruju, a u ovom zakonu je vrlo jasno precizirano na koji se način registruju, ako se ne zadovolji taj uslov, onda oni ne mogu imati svojstvo pravnog lica. To je upravo ona brana da takve organizacije ne mogu da uđu u pravni sistem kod nas i da ne mogu da funkcionišu. Zašto bi se to menjalo?
(Predsedavajući: Vreme.)
Pošto mi vreme ističe, da ne pričam mnogo o primedbama Venecijanske komisije, koje se uglavnom svode na tu temu. Prema tome, ako predsednik odbora ili bilo koji član bilo kojeg odbora glasa protiv ili ima nešto protiv, to ne znači da odbor mora da bude unison, manjina mora da se podredi većini. Prema tome, ne stoje primedbe da se ovaj zakon na silu forsira, ne stoje primedbe da nema široku podršku. Upravo je obrnuto i ovaj zakon će sigurno biti zato izglasan.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Replika, narodni poslanik Ljiljana Nestorović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Ljiljana Nestorović

Samostalni poslanik
Mislim da je Venecijanska komisija bila veoma precizna i ne može da se minorizuje ono što je ona stavila kao primedbu ovom zakonu, upravo najveći akcenat stavivši na činjenicu da nisu određene stvari do kraja definisane i da je ostavljeno široko diskreciono pravo ne samo državnih organa, nego države.
Jer u mnogim članovima se čak ne pominje ni koji su državni organi dužni da urade nešto, nego samo stoji: "država". To nije način da se precizno i kvalitetno definiše jedan zakon.
Mislim da to nisu minorne i beznačajne primedbe koje su stavljene, nego su veoma važne i treba ih uvažiti, ne zato što su one po difoltu samo primedbe nekog međunarodnog tela koje mi treba da poštujemo, na šta smo se obavezali, nego mislim da je to korisno radi kvaliteta ovog zakona. Znači, ako već govorimo o nekim primedbama i ako ćemo ulaziti u suštinu tih primedbi, dajte da govorimo sa stanovišta onoga što one zaista suštinski predstavljaju, a ne da bi ih obezvredili.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na naslov iznad člana 3. amandman je podneo Odbor za evropske integracije.
Pošto je predstavnik predlagača prihvatio amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Ljiljana Nestorović i Meho Omerović.
Vlada i Odbor za evropske integracije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Reč ima narodni poslanik Ljiljana Nestorović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Ljiljana Nestorović

Samostalni poslanik
Predlažem da se u članu 3, koji inače stoji ispod naslova - Ograničenje verskih sloboda, stav 2 preformuliše. U predloženoj verziji glasi: "Verska sloboda se ne sme koristiti tako da ugrožava pravno na život, pravo na zdravlje, prava dece, pravo na čini i porodični integritet i pravo na imovinu, niti tako da se izaziva i podstiče verska, nacionalna ili rasna netrpeljivost". Moj predlog jeste da se u članu 3. stav 2. ovako definisana suština onoga što se želi ovim zakonom promeni i da glasi: "Zloupotreba slobode veroispovesti radi izazivanja i podsticanja verske, rasne ili nacionalne mržnje zabranjena je i kažnjiva." Posebno sa akcentom na ovim poslednjim rečima "zabranjena je i kažnjiva".
Smatram da je to daleko primerenije rešenje, s obzirom da su vrednosti izražene u stavu 2. člana 3. ovog zakona zaštićene i međunarodnim instrumentima, i Ustavom i zakonima koji su navedeni, pre svega u stavu 1. ovog člana, a u stvari odražavaju i suštinu onoga što je predlagač hteo.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Meho Omerović.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Meho Omerović

Samostalni poslanik
Amandman koji smo podneli, i koji je koleginica Ljiljana Nestorović upravo citirala, spada u one amandmane koji treba da poprave nešto što jeste sadržano u osnovnim odredbama, a tiče se i dela koji se odnosi na član 3.
Dobro je, kao što smo maločas čuli od predsedavajućeg, da je Odbor za evropske integracije, koji je za ovu tačku dnevnog reda nadležan, usvojio dopunu naslova iznad člana 3, tako da ograničavanja i ispoljavanja verske slobode jesu nešto što je primereno i što je možda u skladu sa intencijama i onim što smo mi, kao poslanici SDP, pokušali kroz ove amandmane da učinimo kako bi popravili ovaj predloženi tekst.
Mi mislimo da treba promeniti stav 2. u ovom članu 3. na način kao što je citirala koleginica Ljiljana Nestorović, upravo zbog nečega što su neki od mojih prethodnika pokušali da na neki način prenebregnu i možda nenamerno izbegavajući da decidno citiraju ono što jeste rekla Venecijanska komisija. Podsetio bih, Venecijanska komisija kaže: "Ostaju neki razlozi za zabrinutost kada se radi o ovom članu, neizvesnom uticaju, neregistrovanje na neke osnovne garancije slobode veroispovesti i o riziku od diskriminatorne primene nekih odredbi ovog predloga zakona".
Dalje, Venecijanska komisija kaže da joj nije jasno kako će se pomiriti zahtev sa ličnim potpisom, koji dolazi kasnije u članu 20. Predloga zakona, sa opštom slobodom, koja se ne mora podvrgavati prinudi na deklarisanje veroispovesti, što je sadržina člana 2. prethodno ovog zakona, pogotovo imajući u vidu i nešto što je sadržano i u našem Ustavu Republike Srbije.
Naprosto, sam zaključak koji je kolega pažljivo citirao u tzv. glavnim preporukama, u tački 2, da bismo bili precizniji, da ga pročitamo do kraja. "Da se obezbedi sa sigurnošću u članu 2. ovog predloga ili nacrta da se ne ograničavaju opšte garancije verskih sloboda neregistrovanih grupa, posebno kada se radi o sticanju svojstva pravnog lica".
Prema tome, pogotovo ako se vratimo na ono što smo mi kao država, odnosno državna zajednica i prihvatili, jer negde 2003. godine ratifikovali smo Evropsku konvenciju o zaštiti prava i osnovnih sloboda u septembru 2003. godine i tu izričito kaže, u Evropskoj konvenciji, da sloboda ispovedanja vere ili ubeđenja može biti podvrgnuta samo onim ograničenjima koja su propisana zakonom i neophodna u demokratskom društvu, u interesu javne bezbednosti, radi zaštite javnog reda, zdravlja ili morala ili radi zaštite prava i slobode drugih.
Prema tome, mislimo da predloženi amandman, za razliku od nekih prethodnika koji su govorili da rasplinjuje materiju, u stvari pojašnjava i primerenije je rešenje, s obzirom i na vrednosti koje ste vi iskazali i u članu 1. i u članu 2, kao što vidim, koje će najverovatnije ostati deo tog zakona, a pogotovo imajući na umu ovo što sam govorio, pokušavajući da citiram odredbe međunarodnih organizacija.
Na kraju krajeva, i odredbe od naših zakona, koje je usvojila Skupština, odnosno parlament državne zajednice.
Mislim da ova formulacija, zloupotreba slobode veroispovesti radi izazivanja i podsticanja verske, rasne i nacionalne mržnje, zabranjena je i kažnjiva je, jeste nešto što bi trebalo da bude u ovom članu 3. u modifikovanom stavu broj 2. koji smo predložili koleginica Ljiljana i ja.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Ministar vera, gospodin Radulović. Izvolite.

Milan Radulović

Teško je prihvatiti ovaj amandman zato što se, prvo, njime ništa suštinski ne menja a, drugo, zato što je Venecijanska komisija skrenula pažnju da je i ova blaža varijanta na samoj ivici opasnosti da dovede u pitanje slobodu govora. Među mnogim primedbama Venecijanske komisije (ja sam bar bio adresa koja je dobila sve te primedbe, ne znam koju vi imate i ko je to analizovao, znam profesore koji su radili analize za Venecijansku komisiju), oni su rekli da je teško propisati da se sloboda veroispovesti ne može koristiti tako da izaziva neku netrpeljivost, jer se time ograničava sloboda kritike, javnog govora. To je jedno od najosetljivijih pitanja u ovoj oblasti. Sloboda veroispovesti i sloboda govora su u ideološkom sistemu Saveta Evrope i Venecijanske komisije dva apsoluta, ali ta dva apsoluta često dolaze u antagonizam, u koliziju.
Mi smo čuli i ovih dana, i inače u javnosti čujemo, mnogo reči o pojedinim crkvama. Mogu da vam kažem, uzgred da vam pomenem, da su neke od novih protestantskih crkava vrlo uznemirene nekim diskusijama koje su vođene ovde prekjuče i pitaju me sada gde i kome oni mogu da tuže za nanetu uvredu. Nikome, zato što je to izgovoreno u Skupštini, zato što je sloboda govora u Skupštini zajemčena.
Dakle, složeno je pitanje i čudi me što vi koji prihvatate ocene Venecijanske komisije, ovu njihovu preporuku da se preispita da li uopšte da ostane taj stav, još pojačavate.
Što se tiče primedbi na pravni status verskih organizacija ili verskih grupa, tačnije rečeno, onih koje nisu registrovane i koje ne žele da se registruju, ta primedba proističe iz potpunog nerazumevanja pravnog sistema Srbije, a ne razumem iz kog pravnog sistema i iz koje logike uopšte dolazi takva primedba. Ona deluje kao sofizam.
Dakle, donosi se zakon o crkvama i verskim zajednicama i onda vam kažu – u redu, zaštitili ste prava svih postojećih, a šta je sa nepostojećim? U redu, garantovali ste jednakost pred zakonom svima koji budu registrovani, ali šta je sa pravima onih koji neće da se registruju? Oni koji neće da se registruju imaju pravo da slobodno neguju svoja verska osećanja, imaju pravo da u svojim verskim grupama vrše obrede, ali ne mogu tražiti da po ovom zakonu dobiju status pravnog lica.
Status pravnog lica će verovatno tražiti po nekom drugom zakonu, jer ima verskih grupa i crkava i verskih zajednica koje uopšte ne žele da se registruju, ne žele da se registruju nikako, a pogotovo ne kao verska zajednica. Smatraju da činom registracije gube neka svoja unutrašnja svojstva, da ulaze u pravni civilizacijski poredak koji je stran njihovim dogmatima i njihovom učenju. Oni deluju – kako? Oni svojstvo pravno lica stiču ili preko udruženja građana ili svojstvo pravnog lica stiču osnivajući preduzeća, izdavačke kuće, kulturne ustanove itd. pa na taj način funkcionišu u pravnom sistemu.
Zaista, nije potrebno i nije mogućno predvideti i garantovati svakoj verskoj grupi koja ne želi da se registruje – koja ne želi da identifikuje svoje učenje, koja ne želi da dostavi svoj statut državnom organu, koja neće da kaže kakvi su unutrašnji odnosi u samoj toj grupi, koja neće bar u formalnom smislu da navede na koji način se finansira, odakle dobija sredstva za svoje delatnosti, dakle, koja potpuno bojkotuje pravni sistem, bojkotuje državu, koja ne želi da ima nikakvu saradnju sa državom – da se ovim zakonom takvoj grupi ni manje ni više nego mora da obezbedi status pravnog lica. Nije moguće.
Mislim da je ta primedba Venecijanske komisije ili loše prevedena ili su ljudi na brzinu to radili. Mi živimo u ovoj državi, znamo pravni sistem ove države, znamo ustavni poredak. Ako možete da mi date pravni savet: kako će svojstvo pravnog lica kao verska zajednica dobiti neko ko ne želi da se prijavi i da se registruje kao verska zajednica, nego želi da deluje kao slobodan, nezavisan socijalni entitet.
...
Pokret obnove Kraljevine Srbije

Vojislav Mihailović

Nova Srbija i samostalni poslanici 9+9 | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Đorđe Mamula. Izvinjavam se, Meho Omerović, replika.