ŠESTA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 26.12.2007.

12. dan rada

OBRAĆANJA

Oliver Dulić

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 112 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 95 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno više od jedne trećine narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Pre nego što nastavimo rad, podsećam vas da je Vlada pisanim putem 25. decembra 2007. godine, povukla iz procedure sledeće predloge zakona: Predlog zakona o budžetskom sistemu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit preduzeća i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama.
Obaveštavam vas da odlažem dan za glasanje o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, sa predlozima odluka o davanju saglasnosti na finansijske planove za 2008. godinu, koji sam odredio za sredu, 26. decembar 2007. godine, sa početkom u 10,00 časova.
Dan za glasanje odrediću po završetku pretresa u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA.(pojedinosti)

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli poslanici: Zoran Krasić, Radovan Radovanović i Nataša Jovanović.
Primili ste mišljenje Vlade i izveštaje Odbora za saobraćaj i veze i Zakonodavnog odbora o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 140. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 1. amandman je podneo poslanik Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 2. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Da li neko želi reč? (Ne.)

Pošto smo završili pretres Predloga zakona u pojedinostima, zaključujem pretres Predloga zakona o izmeni Zakona o javnim putevima, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Pošto je Narodna skupština obavila raspravu o svim tačkama dnevnog reda, saglasno članu 85. stav 3. Poslovnika, određujem sredu, 26. decembar 2007. godine, sa početkom u 11,00 časova, kao dan za glasanje o tačkama od 1. do 3. i od 8. do 12. dnevnog reda Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

(Posle pauze – 11,10 časova)

Oliver Dulić

| Predsedava
Dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum za rad.

Prema članu 86. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, kvorum za rad Narodne skupštine u danima za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutno najmanje 126 narodnih poslanika.

Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno je da je u sali prisutno 128 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno više od 126 narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2008. GODINU, SA PREDLOZIMA ODLUKA O DAVANjU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKE PLANOVE ZA 2008. GODINU;

a) Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje,
b) Nacionalne službe za zapošljavanje,
v) Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pre nego što pređemo na odlučivanje o Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačka 8. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština usvaja budžet većinom glasova svih narodnih poslanika.

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona, u načelu.

Za 131, protiv pet, od 136 narodnih poslanika.

Narodna skupština je prihvatila Predlog zakona, u načelu. Konstatujem da su sastavni deo Predloga zakona postali: amandmani Vlade na član 1. i na član 5. razdeo 5, amandman koji su zajedno podneli narodni poslanici Nada Kolundžija i Marko Đurišić na član 5. razdeo 1 i amandman, sa ispravkom, narodnog poslanika Srđana Šajna na član 5. razdele 14. i 19.

Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.

Na član 1. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.

Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.

Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.

Stavljam na glasanje ovaj amandman.

Za jedan, protiv 129, nije glasalo 14, od 144 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela poslanik Aleksandra Jerkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. st. 3. i 4. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 127, nije glasalo 18, od 146 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela poslanik Milena Stanković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 130, nije glasalo 16, od 146 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 13a. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 19, od 145 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela poslanik Aleksandra Jerkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za četiri, protiv 127, nije glasalo 15, od 146 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 5. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 130, nije glasalo 17, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 4. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 23, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 2. stav 1. tačka 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 20, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 19, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo Milovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 23, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Nebojša Stefanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. stav 2. tačka 6. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 23, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa čl. 10. i 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za pet, protiv 125, nije glasalo 18, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Slobodan Maraš.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za dva, protiv 128, nije glasalo 19, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, uzdržan jedan, nije glasao 21, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 130, nije glasalo 19, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanik Slobodan Maraš podneo je amandman kojim je predložio da se posle člana 4. doda novi član 4a.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 124, nije glasalo 23, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Zdravko Topalović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasao 21, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 1, 3, 8, 9, 11, 15, 25 i 36. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Jerkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za četiri, protiv 128, nije glasalo 17, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 2. amandman je podneo Radiša Ilić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 23, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 2, 12, 19 i 29. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 125, nije glasalo 10, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo narodni poslanik, dr Vladan Batić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 124, nije glasalo 23, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podnela Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 24, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Dejan Mirović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 19, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Vlado Sekulić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 19, od 147 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Nenad Milić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 126, nije glasao 21, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Jovan Damjanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 127, nije glasalo 20, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Milan Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 8, protiv 123, nije glasalo 17, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Nemanja Šarović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 123, nije glasalo 13, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3.amandman je podneo Jadranko Vuković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nisu glasala 22, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo poslanik Petar Jojić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nije glasalo 25, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3. amandman je podneo Slobodan Maraš.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 124, nije glasalo 23, od 148 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 9, 23. i 43. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marton.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 6, protiv 124, nije glasalo 20, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 13. i 43. amandman je podnela narodni poslanik Milena Stanković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 25, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 14. i 15. amandman je podnela narodni poslanik Borka Vučić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 11, protiv 124, nije glasalo 15, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 14. i 17. amandman je podneo narodni poslanik Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 6, protiv 123, nije glasao 21, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 3, 15. i 17. amandman je podneo narodni poslanik Riza Halimi.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 7, protiv 123, uzdržan jedan, nije glasalo 19, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3, 17. i 23. amandman je podneo narodni poslanik Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 11, protiv 122, nije glasalo 17, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 3. i 23. amandman su zajedno podneli poslanici: Balint Pastor, Esad Džudžević, Bajram Omeragić i Rajko Đurić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 9, protiv 122, nije glasalo 18, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Slavko Jerković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 23, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5, razdeo 8. i 12. amandman je podneo Amdžad Migati.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 25, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 9. amandman je podneo Božidar Delić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 26, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Nenad Prokić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 126, nije glasalo 24, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo narodni poslanik Zvonko Mihajlović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 27, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Slaviša Topalović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 26, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Oto Kišmarton.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 122, nije glasalo 28, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Srboljub Živanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 28, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podnela Zorica Stevanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, uzdržan jedan, nisu glasala 22, od 152 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo narodni poslanik Tomislav Ljubenović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 117, nije glasalo 35, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 12. amandman je podneo Dragan Marković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasao 31, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podnela Nataša Mićić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 123, nije glasalo 26, od 150 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Petar Petrović i Jasmina Milošević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 17, protiv 111, nije glasalo 23, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podnela Elvira Kovač.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 7, protiv 124, nije glasao 21, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo Predrag Mikić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 27, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo dr Zoran Mašić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 25, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo Dušan Stupar.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 25, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 14. amandman je podneo narodni poslanik Vitomir Plužarević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 130, nije glasalo 20, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo narodni poslanik Dragoljub Anastasovski.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 26, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jevremović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasalo 29, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo narodni poslanik Veljko Kovačević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 27, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo Darko Glišić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 25, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 15. amandman je podneo Gojko Radić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 25, od 149 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 17. amandman je podneo Milorad Krstin.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, uzdržan jedan, nisu glasala 24, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 19. amandman je podneo narodni poslanik Nebojša Ranđelović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 126, nisu glasala 22, od 149 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 19. amandman je podnela Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za četiri, protiv 123, nisu glasala 23, od 150 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 21. amandman je podneo Zoran Antić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 26, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 22. amandman je podneo Milorad Buha.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 23, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 23. amandman je podnela Nadica Momirov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 27, protiv 101, nije glasalo 23, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 25. amandman je podneo Predrag Stošić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo 32, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 29. amandman je podneo narodni poslanik Dragoljub Simonović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 23, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 34. amandman je podneo Igor Bečić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 124, uzdržana dva, nije glasalo 24, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 35. amandman je podneo Saša Valjarević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 30, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 43. amandman je podnela Marina Raguš.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nije glasalo 29, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 44. amandman je podnela Ivana Zečević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 28, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 45. amandman je podneo Božidar Koprivica.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 30, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 46. amandman je podneo Sreto Perić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 28, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 52. amandman je podneo Milan Avramović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 36, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. razdeo 54. amandman je podneo Laslo Varga.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 10, protiv 120, nije glasalo 25, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 56. amandman je podneo narodni poslanik dr Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 9, protiv 122, nije glasalo 23, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 57. i 59. amandman su zajedno podneli poslanici: Balint Pastor, Esad Džudžević, Bajram Omeragić i Rajko Đurić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 116, nije glasalo 28, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 57. amandman je podneo Dragan Čolić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 30, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 57. amandman je podneo Momčilo Duvnjak.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nije glasalo 28, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. razdeo 58. amandman je podneo Laslo Varga.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 8, protiv 122, nije glasalo 22, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo poslanik Marko Milenković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 120, nije glasalo 32, od 153 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik dr Paja Momčilov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa članom 10. Zakona o budžetskom sistemu.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 123, nije glasalo 30, od 154 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, uzdržan jedan, nije glasao 31, od 152 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo poslanik Radiša Ilić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 27, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo poslanik Mileta Poskurica.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 29, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Nikola Savić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 27, od 152 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Slobodan Maraš.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 9, protiv 124, nije glasao 21, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Laslo Varga, Balint Pastor i Elvira Kovač.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 122, nije glasalo 17, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 29, od 157 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo poslanik Milan Škrbić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasalo 34, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo poslanik Zoran Despotović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 30, od 157 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Jovan Daja.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 127, nije glasalo 29, od 157 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 33, od 159 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasao 31, od 159 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Milorad Krstin.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, uzdržana dva, nije glasao 31, od 158 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik dr Zoran Mašić.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim poretkom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 38, od 159 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Stefan Zankov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 29, od 157 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Bojan Dimitrijević.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 125, nije glasalo 22, od 159 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Vidoje Jovanović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 122, nisu glasala 23, od 158 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo Miletić Mihajlović.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 124, nije glasalo 19, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 123, nije glasalo 34, od 157 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo poslanik Dragan Živkov.
Vlada i Odbor za finansije nisu prihvatili ovaj amandman.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 30, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, u celini.
Za 132, protiv 11, nije glasalo 14, od 157 narodnih poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu.

Pošto smo usvojili Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka kojima Narodna skupština Republike Srbije daje saglasnost na finansijske planove za 2008. godinu, Republičkog fonda za PIO, Nacionalne službe za zapošljavanje i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog fonda za PIO, za 2008. godinu.

Za 132, protiv 7, nije glasalo 15, od 154 narodna poslanika.

Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za PIO, za 2008. godinu.

Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2008. godinu.
Za 133, protiv 7, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje, za 2008. godinu.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o davanju saglasnosti na finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za 2008. godinu.
Za 133, protiv 6, nije glasalo 16, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, za 2008. godinu.

Prelazimo na 2. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, u načelu.
Za 136, protiv četiri, nije glasalo 14, od 154 poslanika.
Narodna skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnog poslanika Suzane Grubješić: amandman kojim je predloženo da se posle člana 5. doda novi član 5a; na član 6, sa ispravkom i na član 8.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Boško Ristić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 41, uzdržanih 9, nije glasao 91, od 155 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 28, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 127, nije glasalo 23, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 24, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Milorad Buha.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 126, nije glasalo 25, od 152 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Nebojša Stefanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 27, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 120, nije glasao 21, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Milan Nikolić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 127, nije glasalo 13, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Zdravko Topalović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 25, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podneo poslanik Željko Vasiljević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 124, nije glasalo 19, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo poslanik Nebojša Stefanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 129, nije glasalo 25, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo poslanik Veroljub Arsić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 28, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo poslanik Saša Valjarević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 29, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo poslanik Zoran Despotović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 127, nije glasalo 27, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo poslanik Vlado Sekulić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 128, nije glasalo 26, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 126, uzdržanih dvoje, nije glasalo 11, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 121, nije glasalo 30, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podneo poslanik Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 16, protiv 124, nije glasalo 13, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 121, nije glasalo 20, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 119, nije glasalo 34, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 126, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Željko Vasiljević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 124, nije glasalo 18, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 125, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo narodni poslanik Igor Bečić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 128, nije glasalo 12, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandman je podneo poslanik Milan Nikolić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 125, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 17. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 124, nije glasalo 14, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 18. amandman je podnela Jorgovanka Tabaković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za dva, protiv 124, uzdržan jedan, nije glasalo 27, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 20. amandman je podneo poslanik Dragan Čolić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 122, nije glasalo 30, od 153 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 23. amandman je podneo poslanik Stefan Zankov.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasao 31, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 23. amandman je podneo Milosav Miličković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasalo 29, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo Bojan Milovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 122, uzdržan jedan, nije glasalo 15, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 24. amandman je podneo poslanik Dušan Stupar.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije.
Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, uzdržan jedan, nije glasalo 28, od 154 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 26. amandman je podneo Miletić Mihajlović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 124, nije glasalo 16, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji, u celini.
Za 135, protiv dva, nije glasalo 17, od 154 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji.

Prelazimo na 3. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O PRAVU NA BESPLATNE AKCIJE I NOVČANU NAKNADU KOJU GRAĐANI OSTVARUJU U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, u načelu.
Za 136, nije glasalo 18, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština je jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su amandmane povukli narodni poslanici: Suzana Grubješić, pismima od 12, 13. i 25. decembra 2007. godine, na članove 1, 23. i 24, na naslov iznad člana i član 25. i na članove 26, 27, 28, 29. i 30; Bojan Milovanović, pismom od 13. decembra 2007. godine, amandman na član 2. stav 1. tačka 2) i amandman na član 2. stav 1. tačka 4); Srđan Šajn, pismom od 18. decembra 2007. godine, amandman na član 6; Nikola Novaković, na sednici Odbora za privatizaciju, amandmane na članove 23. i 26. i Rajko Baralić, u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, na član 2; predstavnik predlagača mr Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja, u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, povukao je amandman Vlade na član 26.
Takođe vas obaveštavam da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani Vlade na član 1. i 23, na naslov iznad člana i član 24, na naslov iznad člana i član 25. i na članove 27, 29. i 30. i amandmani Odbora za privatizaciju na član 26, amandman kojim je predloženo da se u poglavlje 7. doda novi odeljak i član 31a i amandman na član 32.
Takođe vas podsećam da je sastavni deo Predloga zakona postao i amandman Odbora za privatizaciju na član 2, pošto je Vlada u toku pretresa Predloga zakona u pojedinostima, pismom 05 broj 011-7889/2007-28, od 25. decembra 2007. godine, obavestila da prihvata ovaj amandman.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Narodni poslanik Vladan Batić podneo je amandman kojim je predložio promenu naslova Predloga zakona.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za tri, protiv 125, nije glasalo 25, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2. amandman je podneo poslanik Meho Omerović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za tri, protiv 115, nije glasalo 35, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2. amandman je podneo poslanik Vladan Batić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 119, nije glasalo 33, od 153 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Pre nego što pređemo na odlučivanje o sledećem amandmanu, obaveštavaju se članovi odbora za Kosovo i Metohiju da će se sednica odbora održati odmah po završetku glasanja u Pres sali. Molim članove odbora za Kosovo i Metohiju da prisustvuju sednici odbora.
Na član 2. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 125, nije glasalo 14, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman. Na član 2. amandman je podneo poslanik Bojan Milovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 122, uzdržanih dvoje, nije glasalo 17, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Šajn.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 6, protiv 120, nije glasalo 29, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Slobodan Maraš.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 117, nije glasalo 36, od 154 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Srđan Šajn.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 6, protiv 124, nije glasalo 25, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. i sve ostale članove u kojima se pojavljuje reč "ministar", amandman je podneo narodni poslanik Momir Marković.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim poretkom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 122, nije glasao 31, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 122, uzdržan jedan, nije glasalo 29, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za dvoje, protiv 120, nije glasalo 29, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman je podnela poslanik Vjerica Radeta.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 118, nije glasalo 35, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Vladan Batić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za četiri, protiv 120, nije glasalo 29, od 153 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 11, protiv 122, nije glasao 21, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov i Aleksandar Marton.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 5, protiv 118, uzdržan jedan, nije glasalo 30, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo poslanik Vladan Batić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 124, nije glasao 31, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podneo poslanik Milorad Buha.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 125, nije glasalo 29, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman je podneo Nebojša Stefanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, uzdržan jedan, nije glasalo 28, od 155 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Vladan Batić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 7, protiv 116, nije glasalo 32, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 123, nije glasalo 20, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Dušan Bajatović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 121, nije glasalo 21, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 7, protiv 118, uzdržan jedan, nije glasalo 29, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Aleksandra Jerkov i Aleksandar Marton.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 10, protiv 121, nije glasalo 24, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 116, uzdržan jedan, nije glasalo 24, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije. Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 121, nije glasalo 20, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo poslanik Zdravko Topalović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 120, nije glasalo 33, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo Ninoslav Dimitrijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 120, nije glasalo 20, od 154 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 24. amandman je podneo poslanik Dušan Bajatović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 13, protiv 123, nije glasalo 18, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 20, nije glasalo 19, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo Miletić Mihajlović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 12, protiv 127, nije glasalo 15, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo poslanik Dušan Bajatović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 121, nije glasalo 18, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 27. amandman je podneo poslanik Željko Vasiljević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 120, nije glasalo 20, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 5, protiv 121, nije glasalo 28, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo poslanik Vidoje Jovanović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 19, nije glasalo 20, od 153 narodna poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dušan Bajatović i Rajko Baralić.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 121, nije glasalo 18, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo poslanik Dejan Mirović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Protiv 126, nije glasalo 29, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo Milisav Petronijević.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 125, nije glasalo 16, od 155 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo Miletić Mihajlović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 15, protiv 123, nije glasalo 18, od 156 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo poslanik Dušan Bajatović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 123, uzdržan jedan, nije glasalo 16, od 154 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Dušan Bajatović i Aleksandar Martinović.
Vlada i Odbor za privatizaciju predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 14, protiv 124, nije glasalo 12, od 150 narodnih poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije, u celini.
Za 136, nije glasalo 17, od 153 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije.

Prelazimo na 8. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O JAVNIM PUTEVIMA

Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima u načelu.
Za 129, protiv troje, nije glasalo 19, od 151 poslanika.
Narodna skupština je prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Zoran Krasić.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 130, nije glasalo 20, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 1. amandman je podneo poslanik Radovan Radovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za 5, protiv 123, nije glasalo 23, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela poslanik Nataša Jovanović.
Vlada i Odbor za saobraćaj i veze predlažu da se amandman odbije, a Zakonodavni odbor smatra da je amandman pravno moguć.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Za jedan, protiv 129, nije glasao 21, od 151 poslanika.
Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima, u celini.
Za 133, protiv dva, uzdržan jedan, nije glasalo 15, od 151 narodnog poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o javnim putevima.
Prelazimo na 9. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU OKVIRNOG SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KOMISIJE EVROPSKIH ZAJEDNICA O PRAVILIMA ZA SARADNjU KOJA SE ODNOSE NA FINANSIJSKU POMOĆ EVROPSKE ZAJEDNICE REPUBLICI SRBIJI U OKVIRU SPROVOĐENjA POMOĆI PREMA PRAVILIMA INSTRUMENTA PRETPRISTUPNE POMOĆI (IPA)

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu zakona, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.

Prelazimo na odlučivanje.

Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), u načelu.

Za 137, nije glasalo 11, od 148 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pošto na Predlog ovog zakona nisu podneti amandmani, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), u celini.
Za 142, nije glasalo 6, od 148 narodnih poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Srbije i Komisije Evropskih zajednica o pravilima za saradnju koja se odnose na finansijsku pomoć Evropske zajednice Republici Srbiji u okviru sprovođenja pomoći prema pravilima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština o izboru članova odbora odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podneo narodni poslanik Tomislav Nikolić, predsednik poslaničke grupe Srpske radikalne stranke.
Za 134, nije glasalo 11, od 145 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O IZMENI ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština o izboru članova odbora odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela narodni poslanik Nada Kolundžija, predsednik poslaničke grupe Demokratska stranka.
Za 138, nije glasalo 6, od 144 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog odluke.

Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda: – PREDLOG ODLUKE O IZMENAMA ODLUKE O IZBORU ČLANOVA ODBORA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE

Pošto je Narodna skupština obavila jedinstveni pretres o Predlogu odluke, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 15. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština o izboru članova odbora odlučuje većinom glasova svih narodnih poslanika.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, koji je podnela narodni poslanik Suzana Grubješić, predsednik poslaničke grupe G17 plus.
Za 141, nisu glasala četiri, od 145 narodnih poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog odluke.
Pošto smo se izjasnili o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, u okviru 10. tačke dnevnog reda, o Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine, u okviru 11. i 12. tačke dnevnog reda, pitam da li ste saglasni da se usvojeni predlozi odluka objave u "Službenom glasniku RS", kao jedan pravno-tehnički objedinjeni akt - Odluka o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj predlog.
Za 135, nije glasalo 8, od 143 narodna poslanika.
Narodna skupština je usvojila Predlog odluke.

Prelazimo na odlučivanje o POVREDAMA POSLOVNIKA.

Narodni poslanik Laslo Varga, na sednici 14. decembra 2007. godine, u 15,20 časova, ukazao je na povredu člana 104. stav 1. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Za 1, protiv 119, uzdržan 1, nije glasao 21, od 142 poslanika.
Narodna skupština je odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Slobodan Maraš, na sednici 21. decembra 2007. godine, u 15,50 časova, ukazao je da je predsedavajući Miloljub Albijanić, potpredsednik Narodne skupštine, povredio čl. 27, 225. i 226. Poslovnika.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Za 5, protiv 113, uzdržan jedan, nije glasalo 18, od 137 narodnih poslanika.
Narodna skupština je odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Dame i gospodo narodni poslanici, pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njima, saglasno članu 99. Poslovnika, zaključujem Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

(Sednica je završena u 13,00 časova.)

Uvodna Reč

REPUBLIKA SRBIJA

NARODNA SKUPŠTINA

STENOGRAFSKE BELEŠKE

 

SEDMA SEDNICA

DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

26. decembar 2007. godine

(Prvi dan rada)

(Sednica je počela u 14,15 časova. Predsedava Oliver Dulić, predsednik Narodne skupštine.)

Oliver Dulić

| Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 150 narodnih poslanika.

Radi utvrđivanja kvoruma, molim službu da obavi prebrojavanje prisutnih narodnih poslanika.

Konstatujem da je prebrojavanjem utvrđeno da je u sali prisutno 149 narodnih poslanika, odnosno da je prisutno više od jedne trećine poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.

Obaveštavam vas da su pozvani da današnjoj sednici Narodne skupštine Republike Srbije, pored narodnih poslanika, prisustvuju i gospodin Boris Tadić, predsednik Republike Srbije, gospodin dr Vojislav Koštunica, predsednik Vlade Republike Srbije, gospodin dr Slobodan Samardžić, ministar za Kosovo i Metohiju u Vladi Republike Srbije i drugi ministri u Vladi Republike Srbije.

Saglasno članu 84. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, obaveštavam vas da sam ovu sednicu sazvao u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 84. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri Izveštaj Državnog pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budućem statusu Kosova i Metohije u periodu od 10. avgusta do 19. decembra 2007. godine i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije koje je podnela Vlada.

U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.

Pre nego što nastavimo rad, molim da uvažite promenu formulacije u nazivu tačke 1. predloga dnevnog reda sadašnje sednice.

Naime, s obzirom na to da su narodni poslanici tražili da se zbog izuzetnog značaja sednica o Kosovu i Metohiji sazove i održi u najkraćem mogućem roku, odnosno danas, ova sednica je sazvana i pre nego što smo znali tačan naziv Izveštaja Državnog pregovaračkog tima i Predloga rezolucije, koji treba da budu razmatrani na današnjoj sednici.

Polazeći od toga, tačan naziv tačke 1. predloga dnevnog reda treba da glasi: Izveštaj pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budućem statusu Kosova i Metohije u periodu od 10. avgusta do 19. decembra 2007. i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije.

Nadam se da ćete uvažiti ovo objašnjenje.

Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 90. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku.

Grupa od 11 narodnih poslanika poslaničke grupe Liberalno demokratske partije predložila je da se, po hitnom postupku, stavi na dnevni red Predlog rezolucije o zaštiti evropske perspektive Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. decembra 2007. godine.

Molim službu da izvrši prebrojavanje glasova.

Ko je za, molim da digne ruku? ( 17)

Ko je protiv? (Niko.)

Ko se uzdržao od glasanja? (Niko.)

Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.

Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Izveštaj Državnog pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budućem statusu Kosova i Metohije u periodu od 10. avgusta do 19. decembra 2007. godine i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 25. decembra 2007. godine.

Molim službu da izvrši prebrojavanje glasova.

Ko je za molim da digne ruku? (130)

Ko je protiv? (Niko.)

Ko se uzdržao od glasanja? (Niko.)

Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.

Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, na osnovu člana 92. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.

Molim službu da izvrši prebrojavanje glasova.

Ko je za molim da digne ruku? (150)

Ko je protiv? (Niko.)

Ko se uzdržao od glasanja? (Niko.)

Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Sedme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini.

D n e v n i r e d:

1. Izveštaj Državnog pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budućem statusu Kosova i Metohije u periodu od 10. avgusta do 19. decembra 2007. godine i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, koji je Vlada podnela Narodnoj skupštini 25. decembra 2007. godine.

Rad po utvrđenom dnevnom redu.

Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda: – Izveštaj Državnog pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budućem statusu Kosova i Metohije (10. avgust – 19. decembar 2007) i Predlog rezolucije Narodne skupštine o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije

Primili ste Izveštaj Državnog pregovaračkog tima o pregovorima vođenim pod mandatom Trojke Kontakt grupe o budućem statusu Kosova i Metohije i Predlog rezolucije Narodne skupštine Republike Srbije o zaštiti suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Republike Srbije, koju je podnela Vlada.

Primili ste amandman koji su na tekst Predloga rezolucije zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Aleksandar Marton, Radovan Radovanović i Aleksandra Jerkov.

Podsećam vas da, prema članu 160. stav 3, a shodno članu 94. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.

Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč, sa redosledom narodnih poslanika.

Saglasno članu 160. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram jedinstveni pretres.

Dajem reč gospodinu Borisu Tadiću, predsedniku Republike Srbije.
...
Demokratska stranka

Boris Tadić

Gospodine predsedniče Vlade, poštovani ministri, gospodine predsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo poštovani poslanici, dozvolite mi da dam svoju ocenu vezano za tok pregovora o budućem statusu Kosova i Metohije.

Pregovori koji su vođeni u protekle dve godine bili su veoma teški i neizvesni. Pregovarački tim, koji je dobio mandat od ove skupštine, radio je, po mom mišljenju, dobro svoj posao, dosledno se zalažući za princip očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Republike Srbije.

Snaga pozicije Državnog pregovaračkog tima u pregovorima bila je u tome što smo nastupali jedinstveno, koristeći demokratska, diplomatska i pravna sredstva i njih je pratila snažna argumentacija svakog našeg pojedinačnog predloga. Zahvaljujući ovakvom pristupu, pregovori intenzivno traju evo već dve godine, uprkos stalnim pretnjama i prognozama koje dolaze sa najrazličitijih strana koje uporno govore da će upravo na taj i taj datum Kosovo i Metohija postati nezavisni. A evo, svi smo ovde svedoci da i posle svih tih glasina Kosovo i dalje nije nezavisno.

Zbog toga moramo nastaviti da branimo svoj državni i nacionalni interes, na isti način i sa istom upornošću kao i do sada. Svaki drugi pristup pregovorima ili promena jedinstvene državne politike predstavljalo bi uvođenje Srbije i njenih građana u rizik i u neizvesnost. Uveren sam da niko u ovoj sali nema ozbiljne primedbe na principe na kojima se zasniva odbrana naših državnih interesa i perspektive naših građana.

Svako odustajanje od principa na kojima se temelji odbrana Kosova i Metohije u suštini bi bila predaja pred problemima koje Srbija ima. Mi, izabrani predstavnici građana, na predaju nemamo prava i zbog toga tražim od vas da nastavimo da interese države i građana branimo punim kapacitetom.

Poštovani poslanici, Srbija je u pregovorima o budućem statusu Kosova imala proaktivan stav i inicijativu. Svojim predlozima otvorili smo mogućnost za postizanje kompromisa koji bi uvažavao legitimni interes i kosovskih Albanaca i Srba, i drugih nealbanaca i same države Srbije.

Nažalost, u tom procesu, na drugoj strani nismo imali sagovornika.

Prištinska delegacija uporno se trudila da po svaku cenu izbegne temu pregovora – budući status Kosova, pokušavajući da razgovor odvede na krivi kolosek, na tzv. poststatusna pitanja. Mi to, naravno, nismo dozvolili niti jednog trenutka.

Za nas jedina tema pregovora jeste budući status Kosova i Metohije i život ljudi u našoj južnoj pokrajini. Predlagali smo modalitete najšire moguće autonomije, po uzoru na one koji funkcionišu u svetu, neke od njih više decenija, neke kraće, kao što su modeli Olandskih ostrva ili Hong Kong.

Naravno, pregovarački tim nije imao ideju da ti modeli budu preslikani, već da se primene odgovarajuća iskustva koja su se u praksi dokazala.

Uvereni smo da je ovde, na Balkanu, moguće konflikte i nesuglasice rešavati jedino kompromisom. Zbog toga smo pozivali i uporno pozivamo na nastavak pregovora, jer smo uvereni da je rešenje prihvatljivo za obe strane moguće pronaći. I u tom smislu, dobrodošao je svaki predlog u korist nastavka pregovora o statusu Kosova i Metohije, jer je dugoročno, stabilno i mirno rešenje interes svih država i naroda u regionu.

Dame i gospodo, kada govorim o predlozima, tu, pre svega, mislim na podršku i inicijativu koja dolazi od Ruske Federacije. Veoma je značajno i saopštenje sa sastanka "Trojke", šefova diplomatija Grčke, Rumunije i Bugarske, u kome se navodi da diplomatski napori za postizanje sporazuma o Kosovu nisu iscrpeni. Sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija od 19. decembra pokazala je da u tom telu postoji duboka podeljenost po pitanju budućeg statusa Kosova i Metohije. Ta situacija govori u prilog našem stavu o potrebi nastavka pregovora. Nova sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na temu Kosova i Metohije biće održana 9. januara i na njoj ću zastupati našu državnu jedinstvenu politiku.

Što se tiče najave deklaracije o unilateralnom proglašenju nezavisnosti Kosova, podsetio bih da su takve najave iz Prištine dolazile i proteklih godina. Jednu takvu odluku su privremene institucije na Kosovu već donele, ali ona je bila odmah poništena.

Što se tiče Srbije, ona bi svaku ponovnu odluku te vrste odmah proglasila nevažećom. Srbija nikada neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije! (Aplauz.)

Dame i gospodo, poštovani poslanici, poštovani građani Srbije, rešenje budućeg statusa Kosova i Metohije mora da se donese u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao što i taj organ Ujedinjenih nacija mora da saglasnost da i na bilo kakvu promenu sastava civilne i vojne misije u našoj pokrajini.

Ukoliko bi došlo do bilo kakvog nasilja na Kosovu i ukoliko KFOR ne bi bio u mogućnosti da na adekvatan način reaguje i zaštiti Srbe i druge nealbance, Vojska Srbije je spremna da u svakom trenutku, štiteći interese svih građana koji žive na Kosovu i Metohiji, uz pristanak nadležnih međunarodnih institucija, upravo poštujući međunarodno pravo, pomogne i pruži zaštitu ugroženom stanovništvu.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovom rezolucijom o Kosovu i Metohiji potvrđuje se jedinstvena državna politika kojom štitimo teritorijalni integritet i suverenitet Srbije i dalji napredak evropskih integracija naše zemlje. Naša država će učiniti sve da Kosovo ostane u Srbiji, a Srbija na svom evropskom putu, a oba ova principa moramo da ostvarimo mirnom politikom, mirnim i diplomatskim sredstvima.

Izolacijom od ostatka sveta i ratom niti možemo sačuvati Kosovo, niti obezbediti ekonomsku perspektivu za građane. Sigurnost i stabilnost za sve naše građane su moj, a siguran sam i vaš prioritetni zadatak.

Zahvaljujem vam se na pažnji i uveravam vas da će sve državne institucije i u narednom periodu dosledno sprovoditi jedinstvenu državnu politiku o Kosovu i Metohiji.

Hvala veliko. (Aplauz.)

Oliver Dulić

| Predsedava
Zahvaljujem se predsedniku Borisu Tadiću. Sada bih reč dao dr Vojislavu Koštunici, predsedniku Vlade Republike Srbije. Izvolite.

Vojislav Koštunica

Poštovani narodni poslanici, danas se pred vama nalazi Izveštaj Državnog pregovaračkog tima kako biste mogli u potpunosti da se upoznate sa svim relevantnim činjenicama o dosadašnjim pregovorima.
Pred vama je istovremeno i Predlog rezolucije koja usmerava dalji rad i obavezuje državne institucije na zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije.
Smatram da posebnu pažnju zaslužuje poslednja sednica Saveta bezbednosti na kojoj je razmatran Izveštaj posredničke ''Trojke''. Dužnost mi je da vas izvestim da je na ovoj sednici 19. decembra, najkraće rečeno, voljom Amerike i nekoliko evropskih država, sprečena zvanična inicijativa Rusije da se nastavi pregovarački proces i na taj način je, zapravo, blokiran rad Sveta bezbednosti na pronalaženju kompromisnog rešenja za budući status srpske pokrajine Kosovo i Metohija.
Istovremeno, zapadne zemlje, predvođene Sjedinjenim Američkim Državama, saopštile su da će posle predsedničkih izbora u Srbiji priznati jednostranu nezavisnost pokrajine i to na osnovu odbačenog Ahtisarijevog plana.
Mi se, dakle, nalazimo u sledećoj situaciji – Sjedinjene Američke Države su odlučile da ne može dalje da se pregovara, sa obrazloženjem, da samo za kosovsko pitanje nije moguće pronaći kompromis. I više od toga, Amerika je odlučila da jedan problem, koji je Savet bezbednosti započeo da rešava svojom rezolucijom, mora biti rešen izvan Saveta bezbednosti direktnim kršenjem Rezolucije 1244, Povelje Ujedinjenih nacija i završnog Helsinškog akta. I kada se sve ovo sagleda ne može a da se ne nametne pitanje zbog čega se Amerika odlučila za otvoreno rušenje međunarodnog prava i sistema Ujedinjenih nacija.
Verujem da niko nije pomislio da Sjedinjene Američke Države sve ovo preduzimaju zbog interesa albanske nacionalne manjine na Kosovu i Metohiji. To se zapravo najbolje videlo na samoj sednici Saveta bezbednosti, 19. decembra, na kojoj predstavnik kosovskih Albanaca kao da nije ni učestvovao. Ideju o jednostranoj nezavisnosti Kosova zastupali su i branili američki i britanski ambasadori, sa autentičnom borbenošću i žarom kojim se brane samo vlastiti interesi. Nesumnjivo je da Amerika urušava važeću Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti, pre svega, zarad ostvarivanja svojih vojno-bezbednosnih interesa.
Sjedinjene Američke Države svesno žrtvuju državne i nacionalne interese Srbije i životne interese kosovskih Albanaca samo da bi napravili kvazidržavnu tvorevinu kojoj bi NATO pakt bio, kako to piše u Aneksu 11 Ahtisarijevog plana, ''konačan organ'' vlasti u navodno ''nezavisnom Kosovu''.
Da bismo bolje sagledali ovu politiku sile mi možemo stvari da postavimo i na sledeći način. Ako je do poređenja ko poseduje veću silu prihvatamo da je sila na strani Amerike. Ali pri tom imamo i drugu stranu medalje, da je Amerika, koja je u jednom trenutku ostatku sveta izgledala kao simbol slobode, danas na primeru Kosova sve više postaje simbol politike sile. Srbija ne može biti srećna što se ova politika sile okrenula protiv nas, ali možemo biti potpuno spokojni zato što naša snaga počiva u poštovanju prava i što branimo jednostavnu istinu da je Kosovo Srbija.
Možemo da prihvatimo da je danas u svetu zavladalo takvo stanje da za mnoge zemlje pravo ne znači skoro ništa, kao ni istina, ni pravda, ni dostojanstvo države i naroda. Možda je sa rušenjem Rezolucije 1244 već započela jedna nova epoha, u kojoj su prave vrednosti sila, nasilje, nepravda, ponižavanje slabijeg i trgovina nacionalnim dobrima i državnim interesima.
Srbija se svakako nije pridružila i prigrabila blagodeti ove politike sile i mi svoju snagu crpimo iz narodne volje koja je utvrdila Ustav Srbije i položaj Kosova unutar Srbije. Oslonac, naravno, imamo i u odluci Narodne skupštine koja nam je poverila da, držeći se prava i pravde, branimo Kosovo i Srbiju.
Zato, ako priznajemo da je sila na strani Amerike, možemo biti sigurni da kada je reč o pravu stvari stoje potpuno u korist Srbije. Ovde u Narodnoj skupštini to možemo potkrepiti čvrstim dokazima, koji su već celom svetu obznanjeni, koji glase, i nabrojaću ih sada.
Nije Srbija, već je Amerika rekla da se prekidaju pregovori, dok se Srbija zalaže za nastavak pregovora. Nije Srbija, već je Amerika rekla da kompromis nije moguć, dok se Srbija zalaže za postizanje kompromisa. Nije Srbija, već je Amerika rekla da će posegnuti za jednostranim rešenjima, dok se Srbija izričito protivi jednostranim aktima. Nije Srbija, već je Amerika rekla da će delovati izvan odluka Saveta bezbednosti, dok se Srbija zalaže da sve odluke mora doneti Savet bezbednosti. Nije Srbija, već je Amerika, zapretila da će pogaziti važeću Rezoluciju 1244 i Povelju Ujedinjenih nacija, protivpravno priznavajući jednostranu nezavisnost, dok Srbija zahteva da se strogo poštuje Rezolucija 1244 i Povelja Ujedinjenih nacija.
Poštovani narodni poslanici, zamislimo sada da se uloge zamene, tako da sada Srbija zastupa ovde pobrojane stavove koje u kosovskom pitanju zastupaju zemlje stare zapadne demokratije. Šta bi se desilo? Nema sumnje da bi svi svetski mediji odmah Srbiju stavili na stub srama, a ne bi bile isključene ni mnogo surovije mere. I kada se zamisli takva zamena uloga još bolje se vidi koliko je Srbija u pravu i još jasnije postaje da se ona, zapravo, bori samo i jedino za svoje pravo.
Naš veliki srpski patrijarh Pavle dao je amanet svom narodu da ni kada bi se radilo o samom našem opstanku ne bismo smeli da činimo nepravdu, a to su istovremeno i reči koje danas i svetu upućuje Patrijarh srpskog naroda. Zbog svega toga mi moramo i sami pokazati više samosvesti i samopoštovanja za borbu koju ceo srpski narod vodi za odbranu Kosova.
Istorijska je činjenica da Kosovo nikada nijedan srpski naraštaj nije izdao i svaki ga je branio u granicama, naravno, svojih moći. Zato i mi treba da učinimo onoliko koliko možemo i ono što moramo, što nam dužnost i savest nalažu, a neke bolje, buduće generacije neka učine i više.
Poštovani narodni poslanici, da svi ili skoro svi delimo zajedničku čvrstu privrženost stavu da Srbija jednom zauvek odbacuje svaku vrstu nezavisnosti Kosova i da je to prva i poslednja reč Srbije – u ovom času naša zadnja linija odbrane od nasilja i jednostrane nezavisnosti mora biti snažna rezolucija koju Skupština Srbije danas treba da usvoji. To je, istovremeno, i veoma važna, ohrabrujuća, značajna poruka Srbima sa Kosova, da imaju svoju Vladu i svoju Skupštinu u Beogradu i da moraju znati da su oni ravnopravni i punopravni građani Srbije, a da, opet, ilegalni akt o jednostranoj nezavisnosti treba da ignorišu kao nepostojeću pojavu.
Svi dobro znamo, takođe, i to da je Rusija sve ovo vreme bila čvrst i veran saveznik Srbije, braneći principijelno međunarodno pravo i pravo Srbije da joj se ne otima teritorija. Predsednik Putin nije dozvolio da se u Savetu bezbednosti ponizi Srbija i bude prva država, od kada postoje UN, kojoj je oduzeta teritorija. Da nije Rusije, u očima ukupne svetske javnosti naša borba bi sa velike visine odbrane prava, što ona jeste u ovom času, bila bi svedena na jedan mali regionalni sukob u kome se dve strane bore da ostvare svoje partikularne interese.
Tvorci nezavisnosti Kosova bili su smislili da Srbiji utisnu žig jedine države koju je dozvoljeno komadati, da to proglase, kako oni kažu, jedinstvenim i neponovljivim slučajem koji nije presedan, zato što je reč o Srbiji. Sve predloge novih rezolucija koje su se zasnivale na Ahtisarijevom planu i predviđale slanje misije EU za sprovođenje nadzirane nezavisnosti Srbija i Rusija su zajedničkom politikom sprečile da budu usvojene u Savetu bezbednosti. I zato, naravno, dugujemo veliku zahvalnost Rusiji.
Poštovana Narodna skupštino, borba za Kosovo je borba za slobodu Srbije. Bilo bi najbolje da se sa kosovskim Albancima dogovorimo da živimo mirno, slobodno i zajedno, jer je Kosovo dovoljno veliko za ostvarivanje obostranih suštinskih interesa. Da ne podsećam, to je potpuno u skladu sa vrednostima multietničnosti u koje se zaklinje današnji demokratski svet. Problem je to što pored srpskih i albanskih interesa očigledno nije moguće zadovoljiti i američke interese, jer SAD sprečavaju kosovske Albance da krenu u susret dogovoru. Srbija neće odustati od pronalaženja dogovora, ali još manje može odustati od Kosova, jer mi, ni kao narod, ni kao država nismo slobodni ako Kosovo nije, onako kako to piše u Ustavu, pokrajina unutar Srbije.
Poštovana Narodna skupštino, da li Srbija može dati deo svoje teritorije, dati Kosovo zarad bilo kojeg drugog cilja ili interesa? Onaj ko misli da može, mora najpre od naroda dobiti odobrenje da se promeni Ustav, pa tek onda može da ispunjava takav naum. Sve do tada Ustav nam nalaže da u zaštiti suvereniteta i teritorijalnog integriteta vidimo prvu i najvišu ustavnu obavezu svih državnih institucija Srbije. Budućnost naše zemlje ne može biti osakaćena Srbija, već naša budućnost mora biti cela Srbija.
Kao i svaki narod, moramo da se borimo za svoju budućnost i da se izborimo za očuvanje celovite Srbije. Ako neke zemlje budu mislile da su nas osakatile jednostranom nezavisnošću, Srbija im u narednim godinama mora pokazati da je za nas jednostrana nezavisnost najobičnija marionetska tvorevina koja treba da nestane. Mi se moramo boriti i izboriti za budućnost Srbije, jer drugog puta nemamo. U suprotnom, sutra bi lako nekom moglo pasti na pamet da se obogaljena Srbija može komadati, rasparčavati dalje, kako kome bude odgovaralo.
Budućnost Srbije i sudbina Kosova su neraskidivo povezani i zato je i jasno šta nam valja činiti. Za nas ovde okupljene, za vas poslanike Narodne skupštine, za sve državne institucije, saglasno Ustavu Srbije, Kosovo i Metohija ostaju sastavni i neotuđivi deo Srbije. To je naša dužnost koju moramo ispuniti.
Zato vas pozivam, poštovani narodni poslanici, da zarad očuvanja Kosova, zarad budućnosti Srbije i njene slobode, danas glasate za predloženu rezoluciju. Hvala vam. (Aplauz.)

Oliver Dulić

| Predsedava
Zahvaljujem se. Dajem reč predstavniku predlagača, gospodinu dr Slobodanu Samardžiću, ministru za Kosovo i Metohiju. Izvolite, gospodine Samardžiću.

Slobodan Samardžić

Poštovani narodni poslanici, poštovani predsedniče Skupštine, dame i gospodo, pred vama je izveštaj o pregovaračkom procesu koji je trajao od 10. avgusta do 19. decembra ove godine, izveštaj koji gotovo faktografski konstatuje i opisuje ono što se događalo tokom ova četiri meseca pregovaranja. Taj izveštaj je dat Skupštini na usvajanje, posle čega bi trebalo da se raspravlja i da se usvoji rezolucija, koja vremenski i logički sledi za jednim ovakvim izveštajem, dakle, rezolucija koja bi trebalo da naloži svim državnim organima i svim javnim činiocima šta nadalje da rade povodom Kosova i Metohije i na Kosovu i Metohiji.
Ovog puta ću dati samo nekoliko ocena o toku pregovaračkog procesa i o njegovom epilogu, ne zadržavajući diskusiju, budući da je potrebno da više narodni poslanici o tome raspravljaju, nego oni koji su na tome radili. Nova faza je započela posle neuspeha da se na SB donese jedna rezolucija koja bi imala neke elemente Ahtisarijevog plana, pre svega Aneksa 10. i 11. o prisustvu Evropske misije i o prisustvu novog angažovanja NATO na KiM.
Državni pregovarački tim pristupio je ovoj novoj fazi sa dobrom političkom voljom, sa adekvatnom pripremom, polazeći od prethodne platforme ili platforme prethodnog pregovaračkog tima, ali u dobroj meri tu platformu inovirajući i dajući neke nove elemente, obzirom na protek vremena i obzirom na potrebe nove faze pregovaranja.
Osim toga, tokom pregovora sama država je pojačala svoje diplomatsko delovanje i to je jedan paralelni proces koji je znatno pomagao stavu pregovaračkog tima i njegovoj odbrani državnih interesa tokom pregovaračkog procesa. Uloga ''Trojke'', kao posrednika koju je ovlastio generalni sekretar, bila je mnogo opreznija i mnogo više uravnotežena u odnosu na period koji je vodio gospodin Marti Ahtisari. Tu je uravnotežujuća uloga Rusije bila odlučujuća i ''Trojka'' je, bar na početku, takođe, sa dobrom voljom pristupila ovom procesu, u nameri da se dođe do kompromisnog rešenja.
Ovde mogu da konstatujem da je ''Trojka'' tokom pregovora pokazala jedan prilično neuzdržani pragmatizam, ako mogu tako da kažem, dajući svoj predlog da se Srbi i Albanci na ovom pregovaračkom procesu dogovore o čemu god hoće i o čemu god da se dogovore to bi, po njihovoj proceni, bilo prihvatljivo za rešenje. Utoliko je ''Trojka'' u početku nastojala da navede razgovor na temu o odnosima Srbije i Kosova, kako bi se došlo do nekog zajedničkog stava. Naša strana nije prihvatila ovaj put ni ovu taktiku, zato što se držala strogo onog mandata koji je generalni sekretar dao, a to je, da se govori o statusu KiM i da se dođe do kompromisa oko statusa, a da se o daljim odnosima može razgovarati onda kada je određen status KiM.
Najzad, kada pominjem ove strane i učesnike u pregovorima, da pomenem i to da je albanska strana postupila i nastupila gotovo na isti način onako kako je to bilo u prethodnom pregovaračkom procesu. Bila je manje-više nezainteresovana da o samoj temi razgovara, da ulazi u polemiku, da daje svoje predloge, da odgovara na naše predloge, već se ponašala prilično komotno, kao da je finale poznato.
Vi, naravno, prepoznajete stari problem ovih pregovora, a to je da je jedna strana bila potpuno dezangažovana i demotivisana da traga za kompromisnim rešenjem, budući da joj je neko u koga je ona verovala obećao nezavisno Kosovo i Metohiju.
Sve vreme je stajao taj problem i ta senka konačnog rešenja, kao i u slučaju kada je vodio Ahtisari proces, i to je, dakle, kočilo dobru atmosferu i svaku mogućnost da se dođe do kompromisnog rešenja.
Ako bismo dali neku zajedničku ocenu, mogli bismo reći da su pregovori bili bolji i otvoreniji u poređenju sa periodom pregovora koje je vodio Ahtisari. Ipak se razgovaralo o statusu, ipak je albanska strana morala da reaguje na neke naše predloge i, pored toga, što je odbijala da pravi kompromis ili da razgovara o statusu.
Stvoren je, to se vidi po izveštaju „Trojke“, jedan minimalni osnov da barem Rusija na Savetu bezbednosti traži nastavak pregovaračkog procesa.
To je ona i učinila, kao što znate, 19. decembra, na sastanku Saveta bezbednosti, i ne samo da je ona tražila nastavak pregovora na osnovu bolje atmosfere, ipak nekih minimalnih rezultata, nego i veliki broj članica Saveta bezbednosti, njih pet pored Rusije, podržalo je taj predlog da se nastave pregovori. Tu je stvar blokirala SAD sa jednim brojem saveznika, zemalja uglavnom Evropske unije, koji nisu bili zainteresovani da se ova stvar nastavi.
Pregovori, nažalost, nisu mogli da dovedu do kompromisnog rešenja, jer nije postojao pravi podsticaj albanske strane da uđe u te pregovore, kao što je to učinila srpska strana.
Ali, glavni vinovnici ovog neuspeha nisu Albanci. Nije delegacija koja predstavlja privremene institucije, već su oni koji su je podsticali na opstrukciju, a to su, pre svega, SAD i jedan broje evropskih zemalja.
Na samom kraju, kao zaključak, mogu da kažem da je Srbija u ovoj fazi pregovora stekla dodatni međunarodni kapital, međunarodni kapital koji treba održati i uvećati u narednom periodu, to znači odmah. On se sastoji iz jednog povećanog i pojačanog razumevanja mnogih značajnih zemalja, među kojima i mnogih sila u svetu, ali i mnogih susednih zemalja, mnogih zemalja Evropske unije, mnogih zemalja drugih kontinenata, da Srbija zaista brani svoje interese na osnovu svog i, pre svega, međunarodnog prava.
Ona je uverila, Srbija, sve te zemlje da bi nezavisnost Kosova predstavljala jedan opasan presedan, i vi imate sve više takvih reakcija u toku ovog međunarodnog procesa, koji treba da doprinese rešenju Kosova i Metohije. S tim kapitalom mi ćemo nastaviti da radimo i sigurni smo da ćemo postići konačan uspeh prema našim državnim ciljevima i interesima.
Hvala na pažnji. (Aplauz.)

Oliver Dulić

| Predsedava
Zahvaljujem se ministru Samardžiću.
Pre nego što pređemo na izveštaj Odbora za Kosovo i Metohiju, po Poslovniku se javila narodna poslanica Aleksandra Jerkov. Izvolite.