Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 12.12.2012.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

SPO-DHSS
Mi smo pokušali ovim amandmanom da opremu koja se uvozi, na koju se plaća posebna naknada i koja se kasnije reeksportuje iz zemlje, da ograničimo rok za vraćanje te posebne naknade, za period od jedne godine. Zbog čega?
Način našeg razumevanja je bio da, recimo bilo ko, ako uveze računare, računarsku opremu, računarske memorije, itd, sigurno je da, ako ima nameru da koristi tu opremu i da plaća posebnu naknadu, što je sasvim uredu, on će to uraditi u roku od godinu dana. Ako ne, sigurno da ta oprema, ako je cilj dalji reeksport, onda će se sigurno po sticanju određenih uslova, ta oprema brzo reeksportovati iz zemlje.
Zbog toga je naš amandman išao i način razmišljanja u tom pravcu, a posebno s obzirom da korišćena oprema sigurno da se teže reeksportuje. Razumemo i stav Vlade da se ovim ograničava rok, ali to je, kažem, i bio način našeg razmišljanja. Bez obzira da li je u potpunosti, što se tiče pravno-tehničke redakcije, ovaj amandman na mestu, ja sam samo želeo da istaknem način razmišljanja naše poslaničke grupe, i verujem da je on u praktičnom delu bio korisan. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Milica Radović.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milica Radović. Izvolite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam ovaj amandman smatrajući da niko ne može da obavezuje ugovarače, odnosno organizaciju, interpretatore i organizaciju proizvođača fonograma, da obaveštavaju resorno ministarstvo, tačnije Ministarstvo za nauku i Zavod za intelektualnu svojinu, o tome kada su oni između sebe otpočeli pegovore?
Naime, samo pregovaranje, udruživanje i tome slično, oni u tome treba da budu potpuno samostalni, treba da budu potpuno slobodni, i niko, naravno, na to ne treba niti da ih primorava, ali kao što u ovom amandmanu kaže, niti da im dodaje dodatne obaveze.
Potpuno razumem nameru zakonodavca, koji kaže da od ovog trenutka, znači od trenutka kada oni obaveste Ministarstvo za nauku počinje da teče rok od tri meseca, u kom pregovori moraju da se okončaju, ali ja zaista ovde izražavam veliku sumnju i prosto, svoju vrstu nesaglasja sa ovim, jer smatram da se državi daje ključna uloga u regulisanju odnosa između pravnih subjekata i, tačnije, u ovom slučaju, između organizacija, a te odnose isključivo i samo, po mom mišljenju treba da, i u formalnom i u sadržinskom smislu, uređuju same organizacije.
Naravno, ovo je samo jedna od primedbi koja je iskazana, ne samo od strane poslanika, nego uopšte od stručne javnosti na ovaj predlog zakona. On je, kao što znamo, izazvao vrlo velike burne reakcije, kako samih nosilaca prava, odnosno organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava, ali u isto vreme i kod reprezentativnog udruženja korisnika.
Zbog toga, da bi shvatili sveobuhvatno, sve aspekte i oblasti koje zakon uređuje, moram da kažem da danas u Srbiji postoje organizacije za kolektivna ostvarivanja autorskih i srodnih prava muzičara, interpretatora, odnosno kompozitora, muzičara i proizvođača fonograma, a da svi drugi autori, uključujući, naravno i prevodioce i pisce, slikare, vajare, dizajnere, arhitekte, i koga god već hoćete, nemaju svoje organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava. Zbog toga se nalaze u nemogućnosti da putem svojih organizacija pregovaraju o visini naknade.
Naravno da je vrlo oštar glas protiv ovog zakona uputio i SOKOJ i naravno Organizacija proizvođača fonograma i interpretatora, smatrajući da ovaj zakon nije u skladu sa Ustavom, smatrajući da ovaj zakon nije u skladu sa direktivama Evropske komisije i međunarodnim konvencijama.
U isto vreme, vrlo oštar glas protiv zakona su uputili i udruženje korisnika, recimo, jedan od njih ANEMUS, u svakom slučaju Asocijacija nezavisnih elektronskih medija, koja je smatrala da ovaj zakon nije smeo da dođe u skupštinsku proceduru, pre nego što je o njemu vođena rasprava, i da on u ovakvom obliku, u kom danas postoji, ignoriše probleme medija.
Naravno, smatram za vrlo loše što se konsultacije bar, između zainteresovanih strana na koji se ovaj zakon odnosi, nisu obavile, jer bi, verujem, masa nesaglasnosti koja postoji u ovom predlogu zakona bila na vreme otklonjena.
Po našem mišljenju, zakon zaista jeste problematičan. Problematičan je zato što su neke njegove odredbe u nesaglasju sa Ustavom. Sa druge strane, on na način kako je ovde predviđen, sigurno ne obezbeđuje da naknada, shodno načinu i vrsti korišćenja autorskog prava, odnosno autorskog dela, bude pravično određena i smatram da je jako loše što država ima ključnu ulogu u regulisanju odnosa između pravnih subjekata. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik, Predrag Marković. Izvolite.

Predrag Marković

Samo jedna mala ispravka. Molim vas, otvarajte mejlove. Zahvaljujem svim poslanicima koji su primili pre tri nedelje, tako je, pismo upozorenja od strane medijskih organizacija, ali, takođe, pre tri dana su primili zahvalnost za sve što je upravo ova Skupština, dakle poslanici su pokrenuli.
U odnosu na to, Vlada i odbori su dali adekvatne amandmane. Ne samo što su predstavnici ovih medijskih organizacija se i prisustvom na Odboru za kulturu i informisanje se zahvalili, već i svim poslanicima na mejlove ostavili zahvalnost i saglasnost sa rešenjima i zadovoljstvo što su sadašnja rešenja ona koja će, nadamo se biti usvojena, koliko do kraja ove nedelje. Hvala svima.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Donka Banović.
Vlada i resorni Odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Donka Banović. Izvolite.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala.
Ovo je, praktično, drugi stav, kojim se menja jedan veliki član 127, koji govori o pravima proizvođača izdatog fonograma na pravo na naknadu i to je, da kažem, i u prethodnom zakonu, onako precizno razrađeno i definisano.
Moj amandman se odnosi na 2. stav predloženog člana, i to, predlagač zakona kaže da ukoliko organizacija proizvođača fonograma i organizacija interpretatora, ne zaključe ugovor iz stava 3. ovog člana, u roku od tri meseca, od dana započinjanja pregovora, jedinstvenu naplatu će vršiti najstarija organizacija.
Moja intervencija se sastojala u tome što ja predlažem da ovaj rok od tri meseca se produži na rok od šest meseci za postizanje dogovora, tim pre što je u prethodnom zakonu, dakle tu se i sastoji izmena, u prethodnom zakonu je stajalo da je taj rok od šest meseci.
Dakle, smatram da treba produžiti taj rok i ne mislim da me je ovo obrazloženje nešto specijalno ubedilo, zašto ste vi skratili taj rok oko postizanja dogovora.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik, Predrag Marković. Izvolite.

Predrag Marković

Još jedno tehničko obaveštenje, u razgovorima koji su postojali među organizacijama postoji velika opasnost i sumnja da će se dogoditi da možda šest meseci zato što nema dogovora niko ne radi taj posao, pa bi onda bio veliki broj oštećenih. To je bila sugestija i potpuno razumem zašto je predlagač na kraju išao na taj uslovno razumni rok, da se ostavi dovoljno vremena za dogovor, a sa druge strane da se ne desi da pola godine niko ne ubira ove autorske honorare.
Pretpostavljam da je to intencija iza koje će stati većina poslanika. Izvinite što vam ja odgovaram, ali naprosto slučajno znam podatke. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Donka Banović. Izvolite.