Treća sednica Prvog redovnog zasedanja, 20.05.2013.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

7. dan rada

20.05.2013

Sednicu je otvorio: Nebojša Stefanović

Sednica je trajala od 10:25 do 19:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Prelazimo na amandman dodavanjem novih članova 5a i 5v koji je podneo narodni poslanik Vladimir Gordić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Vojić Marković, Donka Banović, Sandra Rašković Ivić i Miloš Aligrudić.
Vlada i resorni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Donka Banović.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala.
Naslov iznad ovog člana 6. glasi – pravo na dostupnost zdravstvene zaštite.
U Predlogu zakona stoji da pacijent ima pravo na dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem, a u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite.
Mi amandmanom predlažemo da se ovaj zadnji deo rečenice briše, odnosno da se briše – a u granicama materijalnih mogućnosti sistema zdravstvene zaštite.
Smatramo da, ukoliko ovaj stav ostane ovako kako je predložen da se u suštini ništa neće promeniti.
Dakle, ovo je praktično simulacija prava, odnosno da će biti veća dostupnost zdravstvene zaštite jer, ovo inače jeste jedan deklarativan stav, međutim ukoliko vi kažete da je dostupnost, zdravstvena zaštita će biti dostupna i kvalitetnija, onda podrazumevam dostupnija i kvalitetnija, neto što je u ovom trenutku, jer donosimo jedan zakon koji govori o pravima pacijenata
Ukoliko to ostane ovako apsolutno se ništa neće promeniti. Tim pre, vi u obrazloženju kažete odnosno ceo zakon ograničavate nekim drugim zakonima koji su važeći, a to je Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju.
Svesna sam da nekada mora da bude usklađivanje, međutim onda se postavlja pitanje zbog čega uopšte ovaj zakon donositi i zašto bi ti zakoni bili stariji.
Ja nisam pravnik, ali ovo je novi zakon koji reguliše neka druga prava i trebalo bi da se poboljša postojeća situacija. Vi nas stalno vraćate na to da nekim drugim zakonima je to drugačije regulisano, pa ovim zakonom to ne može.
Dakle, ukoliko ostane da dostupnost zavisi od materijalnog stanja sistema onda se apsolutno tu ništa neće promeniti. Takođe se pozivam i na Evropsku povelju o pravima pacijenata gde se utvrđuje pravo na pristup, što podrazumeva da svaki pacijent i pojedinac ima pravo na pristup zdravstvenim uslugama bez ograničenja ovoga prava. Tačno je da mi nismo ovu konvenciju ratifikovali još uvek.
Meni je žao jer bi to bila jedna od važnijih konvencija koje treba ratifikovati u ovom domu, tako da ukoliko ne prihvatite ovaj amandman da znaju i pacijenti i svi korisnici da se u suštini ništa neće mnogo promeniti.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ministar, izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Dakle, pravo svih pacijenata ne samo osiguranika na dostupnosti humanosti, na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu je regulisano ovim zakonom, da nismo napisali da se ta prava ostvaruju u okviru postojećih finansijskih potencijala, bilo bi - pišemo lepe želje.
Dakle, uvažili smo stav onih koji su sugerirali u sačinjavanju ovog teksta da je potrebno da kažemo da su ta prava, ipak neka realna prava koja se ostvaruju ovde u Srbiji, u našem sistemu.
To što se pozivamo na neke zakone, htela bih da kažem da nisu neki, to su osnovni, bazični, sistemski zakoni koji regulišu zdravstvo u Srbiji – Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o zdravstvenoj zaštiti i sva pitanja koja su regulisana ovim zakonima, zapravo nismo posebno izdvajali i regulisali. Izdvojili smo samo onih 12 prava koja se tiču prava pacijenata.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika. Narodni poslanik Donka Banović.

Donka Banović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Izvinjavam se, ako sam upotrebila reč nekih zakona. Meni je jasno da su to sistemski zakoni za ovu oblast, međutim ja zaista i ovaj zakon koji ste predložili, koji govori o pravima pacijenata zaista doživljavam kao bazični zakon koji bi morao da bude bazičan i sistemski zakon kada su u pitanju prava pacijenata. Zato kažem da ne vidim, sad će ovo biti zakon koji je manje važan i moraće sve da bude usklađeno zato što postoje neki zakoni odnosno ova dva koja su više važna. Ja ovaj zakon doživljavam kao bazični i trebalo bi da bude.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Pravnici kažu da je ovo lex specialis a ne sistemski zakon i ja mislim da oni to dobro kažu.
...
Srpska napredna stranka

Nebojša Stefanović

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima doktor Zoran Radovanović.

Zoran Radovanović

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedniče, ministarka, uvažene kolege i koleginice poslanici, zbog kolega koji prošli put nisu prisustvovali zasedanju kad smo pričali u načelu, u članu 6, ako krenete da čitate rečenicu po rečenicu, reč po reč – pacijent ima pravo na dostupnu i kvalitetnu zaštitu i u granicama, na kraju, materijalnih mogućnosti. To je prost prevod nečega. Znači, ne možemo u svakom selu imati magnet, ne možemo u svakom mestu imati to i to, itd. Vrlo precizno se kaže u prvoj rečenici, prvom stavu – dostupnu zdravstvenu zaštitu. U drugom stavu člana 6. pominje se mesto stanovanja. Logično je da ne može u svakom selu da bude skener ili neka druga aparatura.
Znači, sa ova dva zakona se regulišu prava pacijenata. Jednim se vrši usklađivanje zakona sa brojnim evropskim i svetskim poveljama, što je vrlo važno, a na kraju – podizanje i regulisanje prava i obaveza i pacijenata i osiguranika. U tom kontekstu, mislim da ovaj član niste razumeli kako treba. Zahvaljujem.