Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Narodna poslanica Maja Gojković.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Ja ću se obratiti vrlo kratko, žao mi je što koleginice članice Odbora za kulturu i SNS nisu ovde, ali ću pokušati da objasnim našu podršku ovom amandmanu za koji smo bili spremniji i hrabriji od ostalih poslanika ovde koji tek sada kada je Vlada Republike Srbije podržala amandman gospođe Gorice Mojović, ohrabrili da o tome govori javno da će i oni podržati.
Poslanička grupa SNS i u razgovorima sa poslanicom koja je uvidela i ovim putem i sprečila, da li veliku grešku koja se potkrila Ministarstvu finansija ili namerom Ministarstva finansija da upravlja i resorom kulture. Otišli smo da razgovaramo i sa Ministarstvom kulture, kako se to u stvari desilo. Oni tvrde da nisu bili konsultovani u vezi ovakvog rešenja, ali dobro, poslanici su tu da ispravljaju i greške izvršne vlasti, mi smo bili spremni da podržimo ovaj amandman glasovima koje SNS ovde poseduje i taj amandman bi prošao i bez volje Ministarstva finansija i bez odluke Vlade Republike Srbije, oličene sada već odluci donetoj na sednici. Takođe smo i neke kulturne poslanike iz SPS, kao što je režiser, gospodin Dragojević, obavestili o ovoj nameri i ne sumnjamo da bi i oni glasali za ovakav amandman.
Osim toga što se potkrala velika terminološka greška, da ne postoji produkcija kinematografska, nego postoji filmska produkcija, pa da to i zanemarimo jer ne bi bilo moguće da se sprovodi ako nešto u zakonu koji se odnosi na filmsku produkciju potpuno drugačije definisano, gora namera je bila da ljudi koji rade u Ministarstvu finansija potpuno preuzmu Ministarstvo kulture, kako je kolega iz LDP rekao - da pokušaju oni to ne ideološki da raspodeljuju novac, iako nisam sigurna baš u to. Pre bih mogla da vam kažem da je teško ideološki deliti budžet koji ne postoji, a budžet za kulturu u Srbiji ne postoji, 0,6% je samo 0,6%, pa ga je teško i raspodeliti ideološki i da postoje namere, ali nema namere, niti ima takvih tendencija u kulturi dok je vodi ministar iz SNS.
Dakle, ono što je gore i što je katastrofalnije i što je sprečeno i zahvaljujem, mislim da sličan ili istovetan amandman postoji iz još jedne opozicione poslaničke grupe. To ću hrabro priznati da su brže reagovali, pre primetili da bliže propise u smislu ovog zakona šta je ulaganje u kulturu, u oblast kulture, a šta nije, daje Ministarstvo finansija, a ne Ministarstvo kulture, što bi bilo tragično za sve nas, hajde da koristim izraz koleginice – ponižavajuće za samog ministra, još veće poniženje za ljude koji se bave kulturom da stalno dobijaju ocenu finansijskog dela da li jeste nešto kultura, da li je to film, da li je to likovno stvaralaštvo, da li je to pozorište, potpuno sve jedno, daju ljudi koje čak ni fizički ne viđam da prisustvuju kulturnim manifestacijama ili događajima, a o njihovom znanju i obrazovanju, tu se uzdržavam, možda su im veći dometi, nego što mi to možemo da prepoznamo.
Dakle, mislim da šta je kultura najbolje znaju ljudi koji se bave kulturom, a finansije, pretpostavljam da im se niko iz Ministarstva kulture neće ni mnogo mešati, a mislim da bi trebalo da se zaista mnogo umešaju kada bude pravljena projekcija i kada bude pravni budžet za 2014. godinu, ili ćemo morati opet ovako amandmanima, sad smo pokazali postoji mogućnost saradnje između poslaničkih klubova. Ovoga puta je to kultura, što nam se mnogo puta i spočitava da se ljudi ovde u parlamentu i političari ne bave uopšte tim segmentom našeg društva, pa da pokušamo da vratimo ono što se ranije i što je ranije važilo u našoj državi, da uz fabriku sporta imamo još jednu fabriku koja radi, ako mogu da citiram, parafraziram Melinu Merkuri, a to je fabrika kulture. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima gospodin Dereta, replika. Izvolite.

Miljenko Dereta

Liberalno demokratska partija
Hvala.
Voleo bih da je gospođa Gojković u pravu i da u odlukama o raspodeli u budžetu za kulturu nema ideologije.
Nažalost, takođe bih voleo da je ta saglasnost među strankama po pitanju kulture bila i po pitanju spiskova koji su zaposleni u ministarstvu na vrlo visokim položajima, pravili po pitanju i oceni kulturnih rezultata pojedinih ljudi.
Razlog za nulu u kinematografiji bila je obrazložena činjenicom da naši filmovi ne daju lepu sliku o našoj državi. Dakle, to je bio razlog za nulu, a ne samo nedostatak finansijskih sredstava.
U tom smislu, mislim da bi bilo potrebno da ta solidarnost i prihvatanje nekih opštih vrednosti kao što je pravo na slobodu mišljenja, pravo na različita mišljenja, pravo na kritiku, pravo govora, budu zajednički, da na to reaguju i stranke čiji ministri takve odluke donose.
Da to dolazi iz opozicije je očekivano. To da se mi usaglasimo oko toga šta su ključne vrednosti ovog društva, koje su u ovom trenutku veoma ugrožene, bi bilo veliko iznenađenje i velika korist za javnost i za budućnost Srbije.
Dakle, ja pozdravljam vašu podršku ovim našim naporima da se kulturna delatnost više finansira, ali bih voleo da imamo tu istu podršku i za ideološki aspekt onoga što danas Ministarstvo kulture radi.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Sledeći prijavljeni je narodni poslanik Srđan Šajn. Izvolite.
...
Romska partija

Srđan Šajn

Srpska napredna stranka
Hvala.
Za mene je prihvatanje ovog amandmana dvostruko bitno, kao pripadnika nacionalne manjine, jeste jer se stvarno stvaraju uslovi da se kultura pripadnika nacionalnih manjina podstiče na ovaj način, ali i kao nekoga kome je i te kako stalo da se srpska kultura u svetu pozicionira.
Pretpostavljam da ćemo tim pravilnicima o kojima govorite se stvoriti uslovi da recimo u bitnijim zemljama, tamo gde postoji velika koncentracija srpskog življa, recimo, samo u Beču ima preko dve stotina hiljada Srba u Austriji koji žive tamo, a da mi recimo uopšte nemamo kulturni centar, a u stvaranju tih kulturnih centara stvaraju se uslovi da kultura bude zaista dobro kroz koje će Srbija moći i da dobije određena ekonomska sredstva.
U tom smislu je izuzetno bitno ovo, i u tom smislu ja govorim da trebamo svi zajedno da razmislimo da ta sredstva koja se budu koristila, zaista idu u tom pravcu, da zaista podržimo te kulturne centre van Srbije, jer oni su izuzetno bitni u procesu pridruživanja EU, u stvaranju jedne drugačije slike o Srbiji u EU i u tom smislu je za nas ovo izuzetno dobro i prihvatljivo. Hvala.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Sledeći je narodni poslanik Zoran Kasalović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Zoran Kasalović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.
Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo još u načelnoj raspravi iskazali svoju podršku ovim predviđenim izmenama, jer smatramo da Vlada na ovaj način zaista prepoznaje delatnosti od opšteg društvenog interesa.
Ceneći trenutnu u situaciju u uslovima kada nema dovoljno direktnih novčanih sredstava da bi se na ovaj način pospešile ove delatnosti, mislimo da je, uslovno rečeno, odricanje od budućih dela prihoda, odnosno poreza, ponuđena jedna varijanta da se deo sredstava uloženih u zaštitu, zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne, verske, sportske i socijalne namene i naravno, kada je u pitanju ovaj amandman, kulturu, što mislimo svakako da je jedna dobra odredba.
Na ovaj način pozivaju se svi oni koji budu u mogućnosti da se društveno odgovorno ponašaju prema ovim delatnostima i čini mi se da se na taj način postiže dvostruka korist i poziv svima onima koji imaju novca da ulažu u ove delatnosti, jer će na taj način pojedine kompanije se prikazati zaista kao društveno odgovorne. S druge strane, imaće mogućnost i svoju ličnu korist da te rashode prikažu poreskom bilansu, u znatno većem iznosu od 5%, dakle od ukupnog prihoda.
Ono što možda može da zazvuči paradoksalno i što smo i mi svi koji smo diskutovali iz poslaničkog kluba SPS, tražili i zalažemo se zaista za jednu efikasnu fiskalnu kontrolu kako bi se svi oblici sive ekonomije suzbili na najbolji mogući način. Mislimo da i jedna efikasnija poreska kontrola u ovom smislu može proizvesti značajno realnije poreske bilanse, a samim tim i značajno veća izdvajanja za ove namene od strane poreskih obveznika.
Na taj način, zaista, mislim da bi eventualno iskazana jedna blaga sumnja Fiskalnog saveta u svom izveštaju, da jedan veliki broj poreskih olakšica koji se predviđa u Zakonu o porezu na dobit, može da izazove određenu netransparentnost zakona i eventualno gubitak sredstava u budžetu, mada nije iskazan jasan novčani iznos. Mislim da neće u tom obimu proizvesti gubitak, a da već u nekom narednom periodu možemo dobiti značajne rezultate kada su u pitanju izdvajanja za ove veoma značajne društvene delatnosti.
Stoga mi zaista izražavamo, pre svega opredeljenju Vladi, da prepozna ove delatnosti i pruži mogućnost da se u njih više ulaže, a svakako i amandmanu koleginice. Zahvaljujem.

Vesna Kovač

Ujedinjeni regioni Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Predrag Marković. Izvolite.

Predrag Marković

Hvala vam, gospođo podpredsedniče.
Gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, svega ćemo se mi nagledati u Skupštini i tome služi parlament, pa i povodom ovog amandmana, gde je uočila narodna poslanica da je došlo do jednog previda prilikom pripreme zakona i otklonjeno je nešto što je moglo, sa stanovišta odgovorne službe, da bude otklonjeno i prilikom pravno-tehničke redakcije. Ali, ovoliko slaganje, uvek morate da se zabrinete u čemu se razlikuje od onolikog lažnog neslaganja kome smo prisustvovali prethodnih dana.
Tačno se zna šta je čiji posao. U pripremi zakona ministarstvo koje predlaže zakon šalje ga svima kojih se to tiče, koji gledaju samo one odredbe koje se njih tiču i na to treba da reaguju. Hajde da se zabrinemo, ne prozivam nikog pojedinačno, za to da neko ne zna osnovne odredbe zakona koji se odnose na oblast za koju je zadužen. To sigurno nije ministar. Prvo.
Drugo, manje je amandmana bilo na budžet Republike Srbije u ovom sazivu, nego li sada, na ovih nekoliko izmena, za koje svi znamo, i Vlada, i ministar, i Fiskalni savet, i MMF, svi su rekli – ovo su nužne, iznuđene mere u pokušaju da se suočimo da onim gde jesmo.
Nema razloga ni patetici, ni ideologiji, a posebno lupanju u grudi za nešto što je Vlada, naravno, prihvatila, za nešto što je, naravno, ministar finansija prihvatio. Još jednom čestitke prvom ko je to uočio i zadovoljstvo je da ste to vi.
Ali, da se mi razumemo. Upravo kada je gospodin Dinkić bio ministar finansija, Ministarstvo kulture nije moglo da potroši novac, jer nije bilo dobro organizovano. To je bilo 2004, 2005. i 2006. godine. Vraćalo je u budžet.
Upravo u svim prethodnim godinama kad god se pokazalo da se raspoređuje adekvatno novac u kulturi iz budžeta koje je Ministarstvo kulture tražilo, ne raspoređuje ga ministar finansija, nije bilo nikakvih problema. Problem je što nije bilo ovoliko diskusije i slaganja kada je usvajan budžet, a ima sada, kada se radi o meri koja terminološki nešto definiše, ali u stvarnosti će efekat kakav je bio i prethodnih godina – zanemarljiv. Ne rešava se ovim pitanje.
Kada sam već uzeo ovo vreme, samo da vas podsetim da sam se za godinu i po dana, kada sam prihvatio da obavljam dužnost ministra kulture, sreo sa ministrom kulture Francuske, obojicom Nemačke, pošto je to specifično, to su državni sekretari za spoljne i za unutrašnje, prethodnim i aktuelnim ministrom Rusije. Sva petorica su imali isti stav. Sada, kada je najveća kriza, treba izdvajati više za kulturu, jer kriza će proći, a kada prođe, šta ćemo ako smo izgubili osnovni identitet? Ali, to nisu ni kulturni centri, to nije u nadležnosti Ministarstva kulture, to nisu kroz ove zakone ni gradski, samo da znate podeljena je, ne mislim ništa loše, dobronamerno je to bilo, nego podeljena je odgovornost.
Kao što znate, najveći gradovi su prvi smanjili, i to ne juče, već pre nekoliko godina, drastično izdvajanja za kulturu. Nemojte da vam govorim koji su to gradovi i koliko su smanjili. Za nas sve je ključno da umesto da ovoliko vremena trošimo hvaleći našu spremnost da bismo mi glasali za nešto za šta ne treba glasati, umesto da se skoncentrišemo da u narednom periodu stvarno pomognemo da se više i ozbiljnije izdvoji za kulturu. Hvala svima na dobronamernosti.