Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja, 19.11.2013.

12. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 25. amandmane, u istovetnom tekstu, podnele su narodni poslanici Olgica Batić i Ana Novković.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Ana Novković. Izvolite.

Ana Novković

Ujedinjeni regioni Srbije
Hvala.
Ujedinjeni regioni Srbije su podneli amandman kojim tražimo da zvanje sudskog savetnika postoji, ne samo u sudovima republičkog ranga i u apelacionim sudovima, kako je predloženo, već i u višim i osnovnim sudovima.
Mi smatramo da je ovaj naš amandman u skladu sa usvojenom Nacionalnom strategijom reforme pravosuđa, koja upravo predviđa potrebu za visokim stepenom profesionalizacije rada sudijskih pomoćnika u svim sudovima u Srbiji.
Takođe, smatramo da je profesionalizacija potrebna na svim nivoima i u sudovima. Negde smo mrežom sudovima umanjili dostupnost pravde građanima, pogotovo onima u manjim sredinama, ali smatramo da je nedopustivo da i kada je profesionalizacija rada u sudovima dovodimo sudove u ovakvu razliku.
Zato vas, gospodine ministre, još jednom pozivam da razmislite i da omogućite da zvanje sudijskog savetnika postoji i u višim i u osnovnim sudovima. Hvala.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Hvala.
Na član 26. amandmane je podneo narodni poslanik Nenad Konstantinović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima gospođa Milica Radović. Izvolite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Poštovani gospodine ministre, ovim amandmanom mi smo tražili da se prilikom prijema sudijskih pripravnika u sud prednost da onim kandidatima koji su imali visoku prosečnu ocenu nakon završenog pravnog fakulteta.
Smatramo da ovu odredbu nije trebalo brisati, da je trebalo ostaviti u Predlogu zakona, ali, naravno, niko od nas nema ambiciju niti želju da prosto sada zastupa stav da ta visoka ocena ili prosečna ocena treba da bude jedino merilo koje treba uzeti u obzir. Naprotiv, ona treba da bude jedna od merila, ali nikako ne smemo da dođemo u situaciju da se ona apsolutno ne boduje i da ona u ovom slučaju, u ovom Predlogu zakona bude brisana.
Drugim delom našeg amandmana tražili smo da se postupak prijema sudskih pripravnika bliže uređuje aktom Visokog saveta sudstva, a ne aktom ministra nadležnog za pravosuđe. Razumem da je ovaj naš amandman možda rezultat različitog koncepta koji imamo kada je u pitanju odnos prema nezavisnosti ili jačanju nezavisnosti sudske vlasti, ali prosto smo mislili da ovaj amandman ima razloga da bude razmatran i da bude prihvaćen. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Hvala vama.
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Milica Radović. Izvolite.

Milica Radović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Ovaj amandman se odnosi na drugačiju podelu nadležnosti u vršenju poslova pravosudne uprave između Visokog saveta sudstva i između Ministarstva pravde i državne uprave, tako što se predviđa da Visoki savet sudstva preuzme najveći deo ovlašćenja Ministarstva pravde, koji idu u cilju jačanja sudske nezavisnosti. Mislim da je najprirodnije da Visoki savet sudstva vrši nadzor u odnosu na postupanje po predmetima u propisanim rokovima i da vrši nadzor u postupanju po predstavkama i pritužbama.
Još su Zakonom o sudijama iz 1992. godine bile jasno razgraničene ove nadležnosti između Ministarstva i između tada vrhovnog suda, jer u to vreme Visoki savet sudstva nije postojao i Ministarstvo je bilo nadležno za vršenje nadzora nad sudskim poslovnikom, a vrhovni sud u to vreme je vršio nadzor nad predmetima i pritužbama, odnosno predstavkama.
Ako se ne varam, čak je i u mišljenju Venecijanske komisije izneta neka sumnja u pogledu toga da li je ovo ovlašćenje Ministarstva potpuno jasno. Čini mi se da su upotrebili izraz – nedvosmisleno zahteva razjašnjenje i razradu. U tom smislu mislim da je dobro što smo podneli ovaj amandman. Ako ništa, onda bar zbog prilike da ga razmatramo.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Hvala.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo je amandman na član 31.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima ministar Nikola Selaković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Selaković

| Ministar kulture
Prihvata se amandman Odbora.
...
Socijaldemokratska unija

Žarko Korać

Liberalno demokratska partija | Predsedava
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Milica Radović, Marko Milutinović, Miloš Aligrudić, Miroslav Petković i Jovan Palalić.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Imam dvoje prijavljenih u sistemu, Miroslava Petkovića i Milicu Radović.
Ko želi da govori?
Izvolite, gospodine Petkoviću.

Miroslav Petković

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala, predsedavajući.
Ovaj član predviđa rok u kome određene nadležnosti koje u ovom trenutku ima Ministarstvo pravde treba da pređu u nadležnost Visokog saveta sudstva. U Predlogu zakona to je 1. jun 2016. godine. Mi smatramo da je to predugačak rok, bez obzira na tehničke i kadrovske probleme koji postoje i u ovom trenutku, ali mislimo da je tri godine previše dug period i smatramo da je mnogo primerenije da od 1. juna 2014. godine Visoki savet sudstva preuzme ove nadležnosti, da ih sada ne navodim ovde. Tako da, još jednom vas pozivam da prihvatite ovaj naš amandman.