Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.

Na član 75. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Miodrag Nikolić.
...
Srpska napredna stranka

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka
Poštovani ministre, u vašoj poslednjoj diskusiji jasno ste izneli stavove. Pohvaljujem stav 1, 2. i 3. i potpuno se slažem sa vama da je jasno svakom, pa i najmanjem poslodavcu, misleći na preduzetnika.

U želji i nameri, kao iskusan poslodavac, da olakšamo rad velikog broja preduzetnika kojih ima preko 140.000 predložio sam amandman kojim bi se ovim zakonom definisalo da ukoliko radnik uzastopno pet dana ne dođe na posao, odnosno ne opravda svoj izostanak, da se takav izostanak može smatrati otkazom, što poslodavac samo konstatuje u rešenju o prestanku radnog odnosa.

Na ovaj način bi izbegli veliko administriranje, ono što jeste cilj ove Vlade, da pojednostavi, da smanji administraciju. Zaista, ovo bi bilo, po mom velikom ubeđenju, veliko olakšanje za više od 140.000 preduzetnika. Jednostavno, ako radnik pet dana ne dođe da definišemo zakonom, kao što su ove četiri tačke prethodnog stava, tako da bude i ovaj četvrti.

Moja molba još jednom je da razmotrite o ovom predlogu amandmana, dopuni amandmana, da ga prihvatite, jer će vam verovatno biti zahvalan veliki broj preduzetnika da se to pojednostavi, da ne moraju da koriste i daju sredstva za izradu nekakvih akata, specijalnih ugovora kod pravnika. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 76. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike.

Reč ima narodni poslanik Milan Petrić. Izvolite.
...
Srpska narodna partija

Milan Petrić

Samostalni poslanici
Hvala.

Član 76, koji se inače odnosi na član 179a, sadrži određene mere za kažnjavanje u procesu nepoštovanja radne discipline i povrede radne obaveze. Te same mere nisu problem. Smatram da poslodavac ima pravo da kazni onoga ko ne radi svoj posao. Međutim, sam proces kažnjavanja se odnosi na to ako poslodavac smatra da to treba da uradi.

Kako mislim da u ovoj državi postoje dobri i loši sindikati, dobri i loši političari, tako postoje, složićete se i vi sa mnom, dobri i loši poslodavci. Ovde je sve u redu, sem što treba samo dodati jednu rečenicu – poslodavac može da izrekne jednu od mera iz stava 1. ovog člana ukoliko je sproveo dokazni postupak. Smatramo da se dokazivanjem postupka dokazuje krivica zaposlenog i da je to jedan od bitnih faktora ovoga i smatramo da je ovaj član u ovakvom obliku opasno oružje u rukama loših poslodavaca. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima ministar Vulin. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Aleksandar Vulin

| Ministar unutrašnjih poslova
Samo malo pojašnjenje.

Naravno, ne bi bilo moguće da poslodavac uređuje ovakva pitanja bez da nešto proveri, ali to je prethodnim članovima 170. i 171. utvrđeno, utvrđeno je da je poslodavac dužan da upravo to uradi, da sprovede dokazni postupak, odnosno da to sprovede. Ovo jeste jedna novina, budući da je ranije suštinski jedina sankcija bila otkaz. Ovde sada imamo ipak neke gradacije, da ostavimo mogućnost da se ne otpusti odmah čovek, nego da probamo disciplinsku, pa 20%. Dakle, postoji i u drugim članovima i mora biti sprovedeno.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 78. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Todorović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva prihvatili su amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 79. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanik Zoran Živković i narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 80. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Smatramo da ovaj član treba da se obriše, zato što se predlogom jasno omogućava poslodavcima da svojevoljno daju otkaz zaposlenima koji ne ostvaruju nijedan razlog za otkaz, kako je to zakonom predviđeno, ali su žrtva slobodne volje poslodavca da im ovako nešto i bez razloga učine. Ovo zato što se neko proglašava viškom, ali se na isto radno mesto već u roku od tri meseca prima novozaposleni. Tri meseca je, složiće se sve kolege, pa i ako ne kažu, smešno kratak period u poslovanju, čak i u domenu npr. malo dužeg bolovanja, što svaka delatnost i radno mesto može da istrpi.

Usvajanjem ovog predloga izmena omogućava se fingiranje otpuštanja zaposlenih po osnovu viška, što u kombinaciji sa izmenom visine otpremnine više nego jasno i povoljno deluje isključivo na poslodavca, da radi sa sudbinama zaposlenih šta i kako mu se prohte. Ovim će se omogućiti da zaposlenog otpusti poslodavac kome se on ne dopada jer se i nesimpatično osmehuje, a možda je i član Demokratska stranke. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Po amandmanu, reč ima Vladimir Đukanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Đukanović

Srpska napredna stranka
Naravno, prethodnik je pokušao malo lucidno da obrazloži svoj predlog amandmana, ali naravno da ga ne bi trebalo prihvatiti. Prosto, posao je dinamičan, menjaju se okolnosti vrlo brzo i nema nikakvog razloga da neko čeka čak šest meseci da na to mesto nekoga zaposli. Bolje je, naravno, što kraći rok, zato što je dinamika nešto što diktira i sam posao.

Tako da, opet polazimo od onoga što smo ovde imali prilike da čujemo, da su svi poslodavci zli, da oni jedva čekaju da otpuste ljude, da samo pikiraju kada će nekoga da otpuste, pa da nekog drugog tu postave. Ne vidim razloga za ovakvu jednu naopaku logiku. Mislim da ovo treba odbiti i jednostavno prihvatiti ovo što je Vlada predložila. Hvala.