Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Ovaj amandman koji se odnosi na deo teksta član 93. već sam ga spomenula u prethodnom članu kada sam govorila o upotrebi izraza na srpskom jeziku. Dakle, član 93. govori o oglasu za javni konkurs i potpuno je logično da tretira oglas za javni konkurs i na internet stranici.
U zakonu je ovde, u Predlogu zakona je izraz „veb-sajt“, ćirilično, što predlažem da se menja sa „internet stranicom“ bez insistiranja na tome da se amandman prihvati i sa punom svešću o tome da je „veb-sajt“ takođe dozvoljen i da verovatno ni lektori, ni jezički stručnjaci ne bi imali nekih problema, ali osim što insistiram da se amandmana prihvati, prosto mislim da je dobro da na ovakvim amandmanima povedemo raspravu ovde o upotrebi engleskih izraza koji se prevode na srpski jezik pošto će toga biti. Postoje zakoni gde morate da ostavljate u original engleski izraz iz raznih razloga, za ovu raspravu je nebitno, ali postoji mnogo, tek nas čeka zakona, gde će biti izraza gde smo mi, poput onog kako smo posrbili engleski jezik, govorimo „pejstujem“, „kopujem“, „tenksujem“ i ostalo.
Da nam se ne bi dogodilo bez ikakve pažnje da se to prosto uvuče u zakone. Dakle, „veb-sajt“ je naravno podnošljivo, ali to nas čeka, tako da neka bude za raspravu da li „internet stranica“, da li „veb-sajt“, da li u prevodu, da li sa crticom ili bez. Samo toliko. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 100. amandman je podneo narodni poslanik Saša Mirković.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 100. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 106. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 107. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 110. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 113. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Zahvaljujem.
Molim predsedavajućeg da uvaži, da u argumentaciji o ovom amandmanu, moram se osvrnuti na amandman koji je podneo Odbor za kulturu, i na amandman na član 114. bez namere da govorim protivno članu 106, ali je prosto neophodno zbog moje odluke o ovom amandmanu.
Dakle, amandman se odnosi na imenovana i izabrana lica i u 1. stavu je u redu, a u 2. stavu je u originalnom tekstu Predloga zakona glasio – Članovi Saveta koji su izabrani sa liste kandidata koji su predložili jedinstveni ovlašćeni predlagači iz člana 9. tačka 5. i 7. ovog zakona, zamenjuju dva člana, čiji mandat prestaje, koji se na predlog Odbora nadležnog za kulturu i informisanje Narodne skupštine bili izabrani prilikom poslednjeg izbora članova saveta.
Ja sam imala dilemu i da odredim ko su ti ljudi i da preformulišem kako treba, te je moje rešenje bilo da se u članu 113. stav 2. briše.
Međutim, Odbor za kulturu i informisanje podneo je takođe amandman na taj stav i to je uradio izvanredno jasnim tekstom, tako da ja povlačim amandman i mojim usmenim povlačenjem, ovaj amandman prestaje da bude predmet rasprave i predmet glasanja.
U tom smislu je moje pitanje – da li je potreban onda amandman na član 114. kojim sam ja rekla da - Članovi Saveta Republičke radio-difuzne agencije nastavljaju sa radom kao članovi Saveta Regulatora do izbora članova na osnovu ovog zakona.
Ako ministar smatra da je izmenom 2. stava člana 113. i moja izmena u članu 114. suvišna, onda ću biti spremna i da povučem i taj amandman, prosto da prestane da bude predmet rasprave i da se ne glasa o tome.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika Odbor za kulturu i informisanje podneo je amandman na član 113. stav 2.
Predstavnik predlagača na sednici Odbora za kulturu i informisanje prihvatio je ovaj amandman.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 114. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Taj stav koji govori u prelaznim i završnim odredbama o kontinuitetu RRA glasi – Članovi Saveta RRA nastavljaju sa radom kao članovi Saveta Regulatora.
Predlog mog amandmana je da ovaj deo rečenice ostaje, dakle - Članovi Saveta RRA nastavljaju sa radom kao članovi Saveta Regulatora do izbora članova na osnovu ovog zakona.
Time bi bili obuhvaćeni i članovi koji nisu birani na osnovu stava 2. člana 113. i naravno novi članovi, pošto će se na njih u nekom sledećem izboru odnositi obaveze i pravila izbora jedinstvenih predlagača na osnovu ovog zakona kada stupi na snagu.
Samo molim, pošto smo razjasnili stav 2. člana 113. o tome ko će biti i kada zamenjen, s obzirom da znam da od devet članova Radiodifuzne agencije, 2015, 2016. godine su kada ističe dvojici, a jedan član je nažalost preminuo, Svetozar Stojanović, tako da je na njegovo mesto stupio drugi i imamo tri člana saveta koji su izabrani na poslednjem izboru Odbora za kulturu i informisanje.
Da li je jasno šta se dešava sa Regulatorom i bez mog amandmana ili ne?
Ako vi smatrate da jeste, ja sam spremna da povučem amandman da se ne bi raspravljalo i glasalo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Laslo Varga, Balint Pastor, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek, Anamarija Viček, Mirko Čikiriz, Dragomir Karić, Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Borislav Stefanović, dr Blagoje Bradić, Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić, Dejan Čapo, dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi, Šaip Kamberi, Vesna Marjanović, Gordana Čomić, prof. dr Janko Veselinović i Zoran Babić.
Primili ste izveštaje Odbora za kulturu i informisanje i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Čikiriz.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz.
...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Ukoliko prekoračim vreme od dva minuta, koristiću vreme ovlašćenog predstavnika poslaničke grupe.
Naime, pošto sam dugo pratio stanje medijske scene u Srbiji i bio aktivni učesnik Kragujevačke inicijative, i učestvovao na svim javnim raspravama i debatama, silno sam se obradovao kada je Ministarstvo pravde 2011. godine, septembra meseca usvojilo strategiju razvoja medijske scene u Srbiji.
Nakon toga su dolazile do nas, aktivnih učesnika, različite informacije koje su se kretale u dva smera.
Prvi smer je bio da će medijska strategija biti promenjena pod interesom, pod uticajem medijskih interesnih lobija, a druga da će ostati na snazi, ali da neće biti primenjena u zakonskim rešenjima.
Zbog toga sam preventivno za ovih nekoliko godina, nekoliko puta postavljao pitanje Ministarstvu kulture i informisanja, da li će biti promenjena medijska strategija i da li će biti formirani medijski regionalni centri.
Dobio sam uveravanja u pisanom obliku da će medijska strategija biti ispoštovana i da će građani na svom području preko regionalnih javnih servisa dobijati informacije od značaja za njihov život.
Međutim, bez obzira što su medijski zakoni u osnovnim načelima, posebno prva dva, sasvim dobri, bez obzira što je vaša namera odlična u svim strateškim pravcima, podržavamo i ovu Vladu Republike Srbije i vaše ministarstvo, a posebno što se tiče izlaska države iz vlasničke strukture medija, transparentnosti vlasništva i svih ostalih značajnih načela.
Ono za šta se zalažemo, to je ono za šta se zalagalo i ovo ministarstvo kulture nekoliko godina, a sada odustalo. To je za formiranje šest regionalnih javnih medija.
Zbog čega? Pre svega, ne samo zbog strategije, već i zbog potrebe građana Srbije.
Evropska komisija i niz evropskih institucija su dale jako pozitivno mišljenje u pogledu medijske strategije. Predloženi tekst zakona po našem mišljenju je trebao da bude u duhu sa medijskom strategijom i interesom svih građana Srbije koji žive van teritorije Pokrajine Vojvodine, a one se ogledaju u dobijanju blagovremenih i specifičnih informacija sa područja, na kome ti građani žive i rade, a koje je pokriveno frekvencijama regionalnih javnih servisa, odnosno, trebalo bi da bude.
Predloženi amandman je u skladu sa nizom preporuka ministara SE, jer bliskost stanovništva lokalnim i regionalnim javnim servisima predstavlja suštinsku neophodnost. Ti servisi treba da budu prilagođeni potrebama i očekivanjima građana. Lokalne regionalne vlasti treba da iskoriste visok stepen decentralizacije i kapacitet za nezavisne akcije u pružanju tih servisa.
Decentralizacija u oblasti javnih servisa mora biti u skladu sa načelima koezistentnosti i jedinstva primena javne politike za dobrobit svih građana, koordinaciju i teritorijalnu solidarnost.
Neophodno je razvijati brend preduzeća javnog servisa tako da sadržaj bude lako prepoznatljiv u obilju i ostalih medijskih sadržaja i servisa.
Ukoliko se zakonom ne predvidi postojanje regionalnih javnih radio-televizijskih servisa, bili bi diskriminisani građani južno od Beograda, jer ne bi bili u ravnopravnom položaju.
Kada je u pitanju ostvarivanje javnog interesa, u oblasti javnog informisanja na lokalnom i regionalnom nivou, javni interes za informisanjem nije manji u Kragujevcu, Vranju, Leskovcu, Pirotu, Nišu, nego u Vojvodini.
Evropska komisija je preporučila kako bi trebalo da izgleda medijska scena i preporučuje postojanje 10 do 15 regionalnih javnih servisa u Srbiji.
Evropska iskustva nam govore da Austrija ima devet regionalnih javnih servisa, Nemačka 11, Švedska 19, Velika Britanija 11, Danska osam, Norveška 11, a regionalni javni servisi postoje i u Hrvatskoj, Mađarskoj i Bugarskoj.
Ministarstvo u svom odgovoru kaže da se ovaj amandman ne prihvata zbog toga što uvođenje regionalnih medijskih servisa zahteva značajna javna sredstva koja se u ovom trenutku ne mogu obezbediti. Ono u šta sam ja ubeđen, na osnovu analize postojećih javnih sredstava, da javna sredstva postoje ali da nisu dobro raspoređena.
Zbog toga postavljam sledeća pitanja: koliko novca RTS i RTV čije postojanje kao javnih servisa u potpunosti podržavamo, kao blago od nemerljivog nacionalnog značaja, koliko godišnje novca dobijaju iz budžeta Republike Srbije? Zatim, koliko RTS dobija godišnje novca od pretplate koju plaćaju građani Srbije? Koliko RTS ostvaruje prihoda od drugih izvora? Koliko novca bi trebalo za finansiranje šest regionalnih javnih servisa? Da li postoji veliki disbalans u primanjima zaposlenih koji rade u javnim servisima RTS i RTV, jer postoje i podaci koji ukazuju da mnogi imaju i preko 200 hiljada dinara platu, ali većina ne. Da li su prosečne plate u lokalnim i medijima sa regionalnom frekvencijom višestruko manje i koliko će novca dobijati iz takse, koliko ministarstvo predviđa da će se dobijati novca od takse kada taksa bude uvedena na tri i po miliona brojila u Republici Srbiji?
Molim vas da mi date te podatke, da bismo mogli na podlozi brojki da raspravljamo i da vidimo da li ima tih sredstava? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Tasovac.

Ivan Tasovac

Ponovo pominjete regionalne medijske servise, umesto da koristite pravu reč, a to su lokalne televizije, koje se finansiraju u ovom trenutku u potpunosti sa budžeta.
Moramo da se dogovorimo oko terminologije. Ovde niko ne ukida javne servise, odnosno regionalne servise, a vi stalno govorite o tome. Opet kažem, u potpunosti je legitimno da smatrate da država treba da se povuče iz vlasničke strukture svih medija i da onda tražite izuzetak za šest, sedam, devet ili 13 gradova. To je vaše pravo. Ali, poređenje sa Austrijom, Nemačkom, Švedskom, u ovom trenutku u odnosu na njihov BDP, mislim da zaista nije do kraja racionalno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodna poslanica Ivana Stojiljković.