Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Hvala predsedavajući.
Poslanička grupa LSDV je podnela amandman na član 23. kojim se utvrđuje predlog strategije. Želeli smo da se ispoštuje i zakon o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodina, koji u članu 62. kaže da se javno informisanje koje se odnosi na pokrajinski nivo, predviđeno je da AP Vojvodina preko svojih organa u oblasti javnog informisanja u skladu sa zakonom donosi strategiju razvoja u oblasti javnog informisanja na teritoriji AP Vojvodina u skladu sa republičkom strategijom u oblasti javnog informisanja.
Amandman je odbijen iz razloga, kako ste vi ovde naveli, celishodnosti. Mi mislimo da se ono što se ne nalazi jasno definisano u zakonskom rešenju, posle toga se ne mora ni primenjivati, jer smatramo da je zaista osnovano i neophodno predvideti saradnju i regulatora i nadležnog organa AP Vojvodine u oblasti javnog informisanja u pripremi predloga strategije razvoja medijske usluge, pre svega što se ova strategija donosi na period od sedam godina. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Olena, nemate vremena. Samo jedan ima pravo.
Poslaničko vreme grupe ste istrošili. Hvala.
Na član 26. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović-Korać i Slobodan Homen.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
  Zahvaljujem.
Član 34. u rubrumu kaže: „finansijski plan“ i govori o tome kako se finansira regulator, telo kojim se bavi ovaj deo zakona.
Koleginica Aleksandra Jerkov i ja smo podnele nekoliko amandmana na svaki od ovih zakona i ovde smo podelile, tako da je ovaj moj amandman samostalan i radi se o stavu: „Ako je razlika prihoda nad rashodima negativna, nedostajuća sredstva obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije“.
Amandman koji sam podnela kaže da se taj stav menja i glasi: „Ako je razlika prihoda nad rashodima negativna, nedostajuća sredstva obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije tako što se u izmenama i dopunama Zakona o budžetu za tekuću godinu ili u Zakonu o budžetu Republike Srbije za narednu godinu odlučuje o poziciji sa koje će biti isplaćena nedostajuća sredstva“.
Teško da možemo da ne prihvatimo ovaj amandman sa obrazloženjem da se to podrazumeva u ovom stavu. Ništa se ne podrazumeva, pošto ovako kako je napisano mi koji treba da kontrolišemo budžet ne znamo ko će odlučiti o isplati nedostajućih sredstava, ministar finansija, Vlada, i sa koje pozicije će ta nedostajuća sredstva biti isplaćena. Samo postoji osnov da, ukoliko regulatoru nedostaje finansijskih sredstava, postoji obaveza budžeta Republike Srbije da se ta sredstva isplate.
Smatram da je ovo amandman koji doprinosi transparentnosti javnih sredstava koja su namenjena regulatoru u slučaju manjka prihoda nad rashodima.
Drugi deo ovog amandmana je više jezički, verbalni i zbog toga sam pomenula Aleksandru Jerkov, jer je ona stručna za to. Dakle, reči: „veb sajt“ da se zamenjuju sa: „internet stranici“, ali znam da je to isto tako dozvoljeno kao i moj predlog. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 34. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marjanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Vesna Marjanović i Nataša Vučković.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović Korać i Slobodan Homen.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 53. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Član 53. govori o zaštiti autorskih i srodnih prava i glasi: „Regulator se stara o tome da se svi pružaoci medijskih usluga pridržavaju propisa o autorskim i srodnim pravima“.
S obzirom da autorska i srodna prava, em što predstavljaju deo koji je jedan od važnih sektorskih delova evropskih integracija Srbije, em što ih ima definisanih u drugim propisima, em što imamo i udruženja i organizacije koje se bave autorskim i srodnim pravima, dakle, jedna međusektorska tema, smatrala sam da zaslužuje jezičko proširenje ovaj član 53. i da treba da glasi: „Regulator se stara o tome da se svi pružaoci medijskih usluga pridržavaju propisa o autorskim i srodnim pravima, u skladu sa propisima koji regulišu autorska i srodna prava i kada druga institucija ili organizacija ima nadležnost praćenja primene propisa iz te oblasti“.
Osnov za ideju amandmana je međusektorska oblast i mislim da bi bilo dobro da predlagač razmisli o ovom amandmanu ili da pokuša da u dogovoru sa odborom, ili kako god, proširi tekst ovog člana zakona, jer on će da proizvede probleme u primeni zbog toga što će biti sukoba negativnih nadležnosti oko teme koja je vrlo osetljiva i biće vrlo, vrlo pažljivo promatrana tokom monitoringa i skrininga poglavlja koji definišu ove propise. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 67. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Babić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Karavidić, dr Ninoslav Stojadinović i Goran Bogdanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 78. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Biljana Hasanović Korać i Slobodan Homen i zajedno narodni poslanici Olena Papuga i Dejan Čapo.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 80. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 80. amandman je podnela narodni poslanik Dubravka Filipovski.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 80. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Član 80. definiše rubrovom subjekte koji ne mogu biti imaoci dozvola u poglavlju pružaocima medijskih usluga na osnovu dozvole i u svom originalnom tekstu glasi: „Imalac dozvole ne može da bude: 1) Republika Srbija, AP i jedinica lokalne samouprave, 2) privredno društvo, ustanova ili drugo pravno lice čija su sredstva u celini ili delom u javnoj svojini, odnosno čiji je osnivač Republika Srbija, AP ili jedinica lokalne samouprave, 3) politička stranka“. Moj amandman dodaje tačku 4) koja glasi: „crkva i verska zajednica“, pošto je sasvim logično da se iz prava imaoca po istom sledu isključe i crkve i verske zajednice, uz već navedena pravna lica.
Ja spadam u onu grupu pripadnika političkih stranaka ili ljudi koji se bave javnim poslovima, da mislim da je dobro što smo Zakonom o crkvama i verskim zajednicama uredili to polje, da je to polje ljudskih prava i verskih sloboda, ali da moramo pažljivo i u zakone koji se dodiruju tog nespornog ljudskog prava voditi računa, te smatram da treba da u ovom zakonu bude - a ni crkva ni verska zajednica ne može da bude pružalac medijske usluge.
Samo da dodam, ja spadam i u one koji smatraju da je potrebno uvesti porez crkvama na usluge i na imovinu, jer se bave gotovinom koja je u sivoj zoni, pa tako mislim da i u ovom smislu treba da bude u ravnopravnom gledanju na sve druge. Svaka vrsta dozvole podrazumevala bi čitav niz drugih propisa koji su nedostajući kod nas i koji bi verovatno predstavljali problem, s obzirom na različit finansijski status i različit uticaj crkava i verskih zajednica kod nas i na zvanik tradicionalne crkve i zato je bolje da ih isključimo iz prava. Hvala vam.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Reč ima Dragomir Karić, po amandmanu. Izvolite.
...
Pokret snaga Srbije

Dragomir Karić

Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, osvrnuo bih se samo malo na amandman 80. kada je u pitanju plaćanje poreza verskih zajednica. Imajući u vidu od 1944. godine pa na dalje šta su sve pretrpele sve verske zajednice u Srbiji i širom ovog regiona, plaćanje poreza za njih mislim da u ovom trenutku nije dobro. Normalno, ja podržavam da verske zajednice, ne samo crkve, kažem verske zajednice, ne plaćaju poreze, tako da se tu ne bih složio sa koleginicom gospođom Čomić. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Gordana Čomić, po kom osnovu?
(Gordana Čomić, s mesta: Replika.)
Reč ima Vladimir Orlić, po amandmanu.