Osma sednica Drugog redovnog zasedanja, 25.11.2014.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije | Predsedava
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.

Vlada i nadležni odbor nisu prihvatili ovaj amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.

Da li neko želi reč? (Ne)

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Poštovani narodni poslanici, s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem danas, 25. novembar 2014. godine, sa početkom u 16.20 časova, kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Osme sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.

Dajem pauzu od pet minuta da se okupe narodni poslanici.

Hvala vam.

(Posle pauze.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovani narodni poslanici pre nego što pređemo na odlučivanje potrebno je da utvrdimo kvorum.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutna 143 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na 1. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNjIVAČA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, u načelu.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 139, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 10 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika Dubravke Filipovski na član 18, Borislava Stefanovića, Gordane Čomić, mr Aleksandre Jerkov, Balše Božovića i Dejana Nikolića na članove 29. i 40, Zorana Živkovića i Vladimira Pavićevića na članove 29. i 40, kao i amandmani Odbora za pravosuđe i državnu upravu i lokalnu samoupravu na članove 8. i 18. Predloga zakona.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na naslov Predloga zakona amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 145 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 151 od ukupno prisutna 152 narodna poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 156 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se posle člana 5. dodaju naziv člana i član 5a, podneo je narodni poslanik prof. dr Dušan Milisavljević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 152 od ukupno prisutnih 158 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 od ukupno prisutnih 159 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović-Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 od ukupno prisutno 161 narodnog poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić. Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutnih 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 163 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandmane kojima se posle člana 9. dodaju naziv člana i član 9a, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naslov člana 10. i na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović-Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na naziv člana 13. i član 13. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić, i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović-Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandmane kojima se posle člana 13. dodaju naziv člana i član 13a, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović-Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović-Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski i Dragan Jovanović.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović-Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 17. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 20. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 21. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 23. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić. Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 31. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman je podneo narodni poslanik Neđo Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 167 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 34. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za - pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandmane, kojim se posle člana 36. dodaju Glava 4a, sa nazivom, i članovi 36a i 36b, sa nazivima, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 162 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Balša Božović i Dejan Nikolić i zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Snežana Malović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dubravka Filipovski i Dragan Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo se izjasnili o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 153, protiv – devet, uzdržanih – nema, nije glasalo sedam od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o zaštiti uzbunjivača.
Pošto sada prelazimo na odlučivanje o predlozima odluka o izboru predsednika sudova, sudija i javnih tužilaca, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 2. tačke 12. i 13. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština bira predsednike sudova, sudije i javne tužioce većinom glasova svih narodnih poslanika.
S obzirom na to da na navedene predloge odluka nisu podneti amandmani, shodno članu 160. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština će o ovim predlozima odluka glasati samo u celini.
Imajući to u vidu, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru javnih tužilaca za apelaciona javna tužilaštva, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 153, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 16 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 152, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 16 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru predsednika sudova, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 153, protiv – pet, uzdržanih – nema, nije glasalo 10 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Stavljam na glasanje Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 154, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 13 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog odluke.
Pre prelaska na odlučivanje o Predlogu zakona podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.
S obzirom da na navedeni Predlog zakona nisu podneti amandmani, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština će o ovom predlogu zakona glasati samo u celini.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 163, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo pet od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština, većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine o izručenju.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 158, protiv – osam, uzdržanih – nema, nisu glasala tri od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Pre nego što pređemo na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da su sastavni deo Predloga zakona postali amandmani narodnih poslanika Milana Novakovića na čl. 2. i 27, Marijana Rističevića na čl. 6. i 48, Olene Papuge, Nade Lazić i mr Dejana Čapa na čl. 11. i 17. i Ivana Karića i Aleksandra Senića na član 16. Predloga zakona.
Pošto je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 166 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 5. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 170 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 12, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 169 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 168 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Olena Papuga, Nada Lazić i mr Dejan Čapo.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se predlaže da se posle člana 7. dodaju novi naziv člana i član 7a, podneo je narodni poslanik Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman na naziv člana i član 10. podneo je narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 14. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutnih 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 11, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 153 od ukupno prisutnih 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 154 od ukupno prisutnih 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 19. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 164 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman kojim se predlaže da se posle člana 21. dodaju novi naziv člana i član 21a podneo je narodni poslanik Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 22. amandman, sa ispravkom, su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 10, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 155 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 29. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – troje, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 32. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Vlada je prihvatila amandman.
Odbor za zaštitu životne sredine nije prihvatio amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 140, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 26 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 35. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 38. amandman je podneo narodni poslanik Arpad Fremond.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 40. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik Arpad Fremond.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 161 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 41. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 17, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 149 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. amandman, sa ispravkom, je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 162 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 43. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman na naziv člana i član 44. je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 163 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman na naziv člana i član 46. je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – šest, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 160 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Amandman na naziv člana i član 46. je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 52. amandman sa ispravkom su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović i Gordana Čomić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 55. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – četiri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nisu glasala 162 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – pet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasao 161 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 56. amandman je podneo narodni poslanik Milan Novaković.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 65. amandman je podneo narodni poslanik dr Branislav Blažić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 165 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo se izjasnili o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 150, protiv – osam, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Predlog zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda.
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 149, protiv – osam, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila Predlog zakona u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman koji je na član 35. podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 155, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 12 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj amandman.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić i Ivan Karić.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu nisu prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić i Ivan Karić.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – tri, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 164 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanici Marko Đurišić, Aleksandar Senić i Ivan Karić zajedno su podneli amandman kojim predlažu da se posle člana 33. doda nova Glava 8. i novi član.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, protiv – osam, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje.
Pre prelaska na odlučivanje o Predlogu zakona podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora većinom glasova svih narodnih poslanika.
S obzirom da na navedeni predlog zakona nisu podneti amandmani saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština će o ovom predlogu zakona glasati samo u celini.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 159, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo osam od ukupno prisutnih 167 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu reke Save.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT), u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 160, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Drugog amandmana na Ugovor o saradnji između Vlade Republike Srbije i Evropske organizacije za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT).
Prelazimo na 11. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAPOŠLjAVANjU STRANACA
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zapošljavanju stranaca, u načelu.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 160, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo šest od ukupno prisutnih 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Pre prelaska na odlučivanje o amandmanima, podsećam vas da je sastavni deo Predloga zakona postao amandman na član 30. koji su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 156 od ukupno prisutno 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutno 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 158 od ukupno prisutno 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutno 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić zajedno su podneli amandman kojim predlažu dodavanje novog člana 21a.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – sedam, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 159 od ukupno prisutno 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Biljana Hasanović-Korać, Snežana Malović i Branka Karavidić.
Stavljam na glasanje amandman.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – devet, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 157 od ukupno prisutno 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanima, pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 162, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo četiri od ukupno prisutno 166 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o zapošljavanju stranaca.
Prelazimo na 12. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O STATUSU SRPSKIH VOJNIH MEMORIJALA NA TERITORIJI RUSKE FEDERACIJE I RUSKIH VOJNIH MEMORIJALA NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE
Pre prelaska na odlučivanje o Predlogu zakona podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 6. Ustava Republike Srbije, Narodna skupština odlučuje o zakonima kojima se uređuje zaključivanje i potvrđivanje međunarodnih ugovora, većinom glasova svih narodnih poslanika.
S obzirom da na navedeni Predlog zakona nisu podneti amandmani, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, Narodna skupština će o ovom predlogu zakona glasati samo u celini.
Prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije, u celini.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 155, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 10 od ukupno prisutno 165 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika, usvojila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o statusu srpskih vojnih memorijala na teritoriji Ruske Federacije i ruskih vojnih memorijala na teritoriji Republike Srbije.
Povodom ukazivanja narodnih poslanika na povrede Poslovnika Narodne skupštine, podsećam vas na odredbu člana 103. stav 6. Poslovnika, prema kojoj ako i posle objašnjenja predsednika Narodne skupštine, odnosno predsedavajućeg, narodni poslanik smatra da je povreda učinjena, može zahtevati, bez prava na obrazlaganje, da se Narodna skupština, bez pretresa, o tome izjasni u danu za glasanje.
Saglasno navedenim odredbama Poslovnika prelazimo na odlučivanje.
Narodni poslanik Marko Đurišić, na sednici 18. novembra 2014. godine u 10 časova i 52 minuta ukazao je na povredu člana 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 150 od ukupno prisutnih 151 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na sednici 18. novembra 2014. godine u 13 časova i 43 minuta ukazala je na povredu člana 103. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 148 od ukupno prisutnih 149 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Marko Đurišić, na sednici 18. novembra 2014. godine u 16 časova i 18 minuta ukazao je na povredu člana 107. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Vladimir Pavićević, na sednici 18. novembra 2014. godine u 17 časova i 20 minuta ukazao je na povredu člana 108. i 112. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na sednici 20. novembra 2014. godine u 11 časova i 17 minuta ukazala je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 147 od ukupno prisutnih 147 narodnih poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov, na sednici 20. novembra 2014. godine, u 12 časova i 32 minuta, ukazao je na povredu članova 27. i 103. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna Skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržan – jedan, nije glasalo 145 od ukupno prisutnih 146 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nisu povređeni navedeni članovi Poslovnika.
Narodni poslanik Balša Božović, na sednici 20. novembra 2014. godine, u 12 časova i 44 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna Skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – jedan, uzdržan – jedan, nije glasalo 139 od ukupno prisutnog 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, na sednici 20. novembra 2014. godine, u 12 časova i 47 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna Skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – dvoje, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 od ukupno prisutnih 142 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović, na sednici 20. novembra 2014. godine, u 13 časova i 20 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna Skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – niko, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 142 od ukupno prisutnih 142 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Vladimir Pavićević, na sednici 20. novembra 2014. godine, u 13 časova i 25 minuta, ukazao je na povredu člana 104. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna Skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – jedan, uzdržanih – tri, nije glasalo 137 od ukupno prisutnih 142 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Balša Božović, na sednici 20. novembra 2014. godine, u 14 časova i 50 minuta, ukazao je na povredu člana 107. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna Skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 od ukupno prisutnih 142 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Vladimir Pavićević, na sednici 20. novembra 2014. godine, u 15 časova i 23 minuta, ukazao je na povredu člana 106. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna Skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – dva, protiv – niko, uzdržanih – nema, nije glasalo 140 od ukupno prisutnih 142 narodna poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Narodni poslanik Marko Đurišić, na sednici 20. novembra 2014. godine, u 17 časova i 15 minuta, ukazao je na povredu člana 27. Poslovnika Narodne skupštine.
Molim da Narodna Skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.
Molim da se izjasnimo.
Zaključujem glasanje i saopštavam: za – jedan, protiv – jedan, uzdržanih – nema, nije glasalo 139 od ukupno prisutno 141 narodnog poslanika.
Konstatujem da je Narodna skupština odlučila da nije povređen navedeni član Poslovnika.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje i odlučivanje o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.