Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na 10. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANKA MALTA LTD, „AIK BANKA“ A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, PO ZADUŽENjU JAVNOG PREDUZEĆA „SRGBIJAGAS“ NOVI SAD

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici. Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović – Korać, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na naziv iznad člana i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veslinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i Blagoje Bradić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, kao podnosilac amandmana.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovani predsedavajući.

Na žalost, i ovaj zakon kada smo vodili raspravu u načelu nismo mogli da prodiskutujemo, a mislim da je vrlo važan, s obzirom da se ovim zakonom predviđa davanje garancije Republike Srbije za novo zaduženje „Srbijagasa“ kod domaćih banaka u iznosu od 200 miliona dolara.

Jedino što čini mi se da je rečeno tom prilikom, to je da eto želimo da sve troškove stavimo iznad one linije, da ništa ne ostane ispod linije i da u novu godinu sa novim budžetom uđemo sa čistim računima.

Mislim da kada je u pitanju ovako veliko zaduženje za kompaniju kojoj već je Republika Srbija dala garancije za 678 miliona evra, ako sam ja dobro sabrao sve one cifre koje se nalaze u članu 3. Predloga budžeta, sasvim sigurno novo zaduženje za još nekih 160 miliona evra zaslužuje raspravu u Narodnoj skupštini, pa ako ni na koji drugi način onda makar kroz, naravno i ja očekujem da se uključi ministar da raspravljamo o tome, da li je opravdano ovo novo zaduženje od 200 miliona dolara u trenutku kada je državni dug Srbije premašio 70% BDP, a po Zakonu o budžetskom sistemu koji menjamo, ali taj deo nismo menjali, dozvoljeno zaduženje je 45%. Mogli smo ako je trebalo da menjamo i taj član zakona na onih 60% mastriških pa da imamo neki realan cilj u smanjenju deficita koji želimo da postignemo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Na naziv iznad člana 2. i član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, dr Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovani predsedavajući.

Ja ću se stvarno truditi da dobijem makar neki odgovor. Član 2. govori da se daje garancija Republike Srbije u korist OTP Banke Srbija A.D. Novi Sad na osnovu obaveze kredita u iznosu od 20 miliona američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti. Uz nominalnu kamatnu stopu koja je varijabilna, i mislim da je zanimljivo da govorimo o kamatnim stopama sada pošto slušamo kako se prethodna vlast zaduživala po ne znam kakvim kamatama, a ova vlast se zadužuje džabe maltene. Pa evo kako to izgleda džabe. To je tromesečni iznos dolarsko libora plus kamatna marža koja iznosi 5,2% na godišnjem nivou naknada i troškova.

Postavljam pitanje zašto smo uzimali kredite u dolarima, u trenutku kada je dolar najjači u svojoj novijoj istoriji, a ne u evrima, u trenutku kada je libor za dolar 0,243% šestomesečni doduše, ali čisto radi poređenja. Euro libor šestomesečni takođe je 0,56%. Postavljam pitanje onda, zašto smo uzeli ovaj kredit u dolarima, Jer je to po kursu NBS je mnogo nepovoljnije u ovom trenutku nego da smo uzeli kurs u evrima. Voleo bih da dobijem odgovor od ministra na to pitanje. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Jako kratko gospodine predsedavajući. Da ovo je zakon o tom zaduživanju. Gospodo narodni poslanici, evo ga zakon iz 2011. godine. Nema ni kamate, nema ni gde, nema ni šta, samo gola cifra kojom smo se zadužili za „Srbijagas“. Evo ga ugovor iz 2010. godine, gospodine Đurišiću. Gde je ovde kamata? Gde je ovde povoljan kurs? Gde je ovde euribor? Gde su ovde ostali uslovi? Kako ste se zaduživali? Što ovim ne mašete? Šta ste vi radili kada ste mogli to da radite?

U ovom ugovoru se jasno kaže – precizne obaveze naše države kako uzimamo kredit, kod koga pod kojim uslovima. Evo ga zakon koji ništa ne krije, evo su zakoni kojima ste se zaduživali. Obični papirići gospodine Đurišiću, a sada nam držite ovde predavanja.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Babiću.

Za reč se prvo javila dr Violeta Lutovac. Po kom osnovu?

Pretpostavljam da je greška.

Gospodine, Bajatoviću, da li ste po amandmanu ili replika?

(Dušan Bajatović, s mesta: Po amandmanu.)

Po amandmanu. Onda ima prednost gospodin Đurišić, replika. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovani predsedavajući.

Ja se nadam da je ovaj gromki aplauz bio najava ulaska premijera i da ćemo imati priliku da danas poslednjeg četvrtka u mesecu postavljamo u skladu sa Poslovnikom poslanička pitanja, a da neće premijer i Vlada ponovo peti put za redom izbeći to da dođu pred Narodnu skupštinu i odgovaraju na pitanja narodnih poslanika. Ne znam da li će sto desiti, očekujem premijera svaki čas.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, vrlo dobro znate da po Poslovniku nije tako, ali dobro, nastavite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Vi vrlo dobro zanate da jeste tako, samo vi ne poštujete Poslovnik, pa nismo imali poslanička pitanja u avgustu, u septembru, u oktobru, u novembru mesecu, a po svoj prilici nećemo imati u decembru.