Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres amandmana, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na osmu tačku dnevnog reda.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Ivan Jovanović, Goran Ćirić, Dragan Šutanovac, Jovan Marković, Jovana Jovanović, prof. dr Dušan Milisavljević, Vesna Martinović, Vesna Marjanović, Aida Ćorović, Marko Đurišić, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić, prof. dr Janko Veselinović.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Samo momenat, da se promenimo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Ivan Jovanović, Goran Ćirić, Dragan Šutanovac, Jovan Marković, Jovana Jovanović, prof. dr Dušan Milisavljević, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Aida Ćorović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić i dr Blagoje Bradić.

Reč ima narodni poslanik Dragan Šutanovac. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Nadam se da ćemo bar o ovim amandmanima razgovarati u malo boljoj atmosferi.

Gospodo, danas su u Srbiji bila dva zemljotresa. Jedan je bio u okolini Niša, drugi na Kopaoniku. Jesmo danas Pajtić i ja bili u Nišu, da znate, ali nismo mi krivi za to, nemojte slučajno da nas optužujete za taj problem, ali, aludiram na vas, ministre finansija, da prihvatite amandmane koji se tiču povećanja budžeta Sektoru za vanredne situacije koji smo dali, jer nikada ne znamo šta može da nas zadesi.

Amandman na Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju odnosi se upravo na to da se ne slažemo da se Vladi daje mogućnost da se pomeraju rokovi izvršenja zakona koji su usvojeni ranije. Ova Vlada se hvali kako je vrlo efikasna, kako sve probleme u Srbiji rešava, kako smanjuje deficit, povećava prihode itd, onda ne vidimo nijedan razlog zbog čega bi građani Srbije koji su u procesu restitucije čekali dve, tri, četiri ili pet godina i zbog čega bi vi taj teret prevaljivali na neku buduću Vladu koja će doći, ja se nadam vrlo brzo.

Zbog toga, amandmanom za član 1. predlažemo da se briše. Svi ostali amandmani koje ću obrazlagati imaju isto obrazloženje. Ja vas razumem da niste svoj deo posla uradili, ali građani Srbije moraju znati i zašto niste. U zakonu koji ste predložili, u izmenama i dopunama Zakona i u obrazloženju ne stoji ništa jasno što bi moglo da ukazuje da ste pokušali da budete efikasniji. Nažalost, niste i to je nešto što smatramo da mora da se menja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 2. amandman su, u istovetnom tekstu, podneli zajedno narodni poslanici…

(Dragan Šutanovac, s mesta: Javio se za reč.)

Gospodine Đurišiću, već sam skrenuo pogled s ekrana na amandman i nisam video da ste se javili. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, poštovani potpredsedniče Skupštine.

Mi smo takođe podneli amandman na član 1. i tražimo da se ovaj član briše. Smatramo da je potpuno neodgovorno da Vlada nekoliko dana pred isticanje roka koji postoji u važećem zakonu, a to je 1. januar, uvodi novi rok kojim praktično obavezu države pomera za tri godine, na 15. decembar 2017. godine. Znači, Zakonom koji važi, pre ovih izmena, bio je predviđen rok od dve godine za podnošenje zahteva, koji je istekao još u martu 2013. godine.

U vezi sa tim, ostavljen je dovoljan rok, od marta 2013. do kraja 2014. godine da se utvrdi koeficijent za obeštećenje i donesu potrebna rešenja. Znači, skoro dve godine je bilo ostavljeno da se utvrdi koeficijent i donesu potrebna rešenja. Nažalost, te dve godine ova Vlada, odnosno malo izmenjena Vlada ali podržana od strane istih političkih stranaka, ništa nije radila na tom zakonu. I sada, četiri-pet dana pre nego što je trebala po zakonu da ispuni određene obaveze, ona se dosetila, poslala zakon u Skupštinu i sve to prolongira za još tri godine.

Mi mislimo da je to neodgovorno. Građani Srbije, jedan broj građana Srbije čeka da dobije rešenje, čeka da dobije povraćaj sredstava tamo gde ne može da se vrati imovina u naturalnom obliku, računa se tim, možda je negde uzela i neki kredit, preuzela neke obaveze, sada se sve pomera za tri godine.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 2. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Nataša Vučković, Ivan Jovanović, Goran Ćirić, Dragan Šutanovac, Jovan Marković, Jovana Jovanović, prof. dr Dušan Milisavljević, Vesna Martinović, Vesna Marjanović i Aida Ćorović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić i dr Blagoje Bradić.

Reč ima narodni poslanik Balša Božović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade, poštovani građani, član 2. briše se, a obrazloženje smo dali da se predloženom izmenom smatra da je Vlada imala dovoljno vremena da uskladi koeficijente i da nije potrebno bilo kakvo produžavanje rokova za primenu člana 30. važećeg propisa.

Naime, novim zakonom smatramo da se neće unaprediti zakonska rešenja, zapravo novim izmenama i dopunama, pre svega sa stanovišta poštovanja načela prioriteta vraćanja imovine u naturalnom obliku, kao i poštovanje Rezolucije Evropskog parlamenta.

Selektivno ispunjavanje preporuka Saveta Evrope i Evropske komisije, čime će Republika Srbija sigurno posegnuti, daje jednu potpunu neodlučnost kada su u pitanju reforme i po ovom zakonu, a o tome smo govorili i po prethodnim zakonima, da je reformski kapacitet Vlade Republike Srbije veoma nizak, da Srbija i Vlada Republike Srbije očigledno nema dovoljan broj kadrova i u okvirima ministarstava, što je malo pre potvrdio i Nebojša Stefanović, koji mogu da se uhvate u koštac sa najvećim problemima na izazovima i reformama koje su potrebne ovoj zemlji i građanima koji žive u njoj.

Zakon će izazvati nezadovoljstvo kod onih koji od njega očekuju mnogo i smatramo da je ovo zakonsko rešenje veoma loše sa stanovišta izmena i dopuna ovog zakona i mislimo da mnoge stvari mogu da se urade mnogo bolje i mnogo drugačije. Smatram da je važno, u ovom trenutku, hrabro iskoračiti sa onim stvarima koje predlažu oni iz Evropske komisije, Evropskog saveta, a selektivna primena tih preporuka neće dovesti Srbiju u članstvo u EU. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, poštovani predsedavajući.

Gospodine ministre, takođe smo predložili da se član 2. briše. Član 2. po vašem predlogu zakona predlaže da se rok od tri godine sada zameni rokom od pet godina u članu 31. u st. 2. i 5. Vi ste napisali u obrazloženju da se amandman ne prihvata iz razloga što je produženje roka za utvrđivanje koeficijenta neophodno produžiti za još dve godine, kako bi se pouzdano utvrdila ukupna osnovica obeštećenja na osnovu kojeg bi Vlada trebala da utvrdi koeficijent obeštećenja.

Naime, iz razloga što je najveći broj zahteva za vraćanje oduzete imovine podnet 2014. godine, kao i zbog velikog broja tužbi podnetih Upravnom sudu, te u odnosu na ove zahteve, sve do okončanja upravnog spora, ne postoji sigurnost da li će se nepokretnost vratiti u naturi ili će biti predmet obeštećenja.

Problem sa celim ovim zakonom je, što mi, gospodine ministre, o njemu nismo rekli ni jednu jedinu reč u načelnoj raspravi. Jednostavno nije bilo vremena jer smo raspravljali o 12 zakona zajedno, između ostalog, o rebalansu za 2014. i zakon o budžetu za 2015. godinu. Da smo imali normalnu raspravu, vi ste možda mogli da nam kažete kakvo je stanje i zašto ste se opredelili za ova rešenja. Ovako na naše amandmane ne odgovarate i građani ne znaju zbog čega se Vlada opredelila za produženje rokova kojim je trebala da ispuni obaveze prema građanima koji po zakonu o restituciji, kako se to kaže u ovom svakodnevnom jeziku, i koje su očekivali da će sada dobiti obveznice ili materijalna sredstva, sada im se to još prolongira za dve godine.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 3.amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Snežana Malović, Goran Bogdanović, Biljana Hasanović – Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić i dr Blagoje Bradić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.