Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ja to tvrdim i dalje.

Da li želite da se Skupština izjasni? (Da.)

Zahvaljujem.

Reč ima, takođe ponovo, gospodin Janko Veselinović, po amandmanu.

Nećete da govorite? Zahvaljujem.

Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i pojedinostima Narodna Skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.

Prelazimo na Drugu tačku dnevnog reda - Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Vladimir Pavićevi, dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi, Šaip Kamberi, Zoran Živković, Biljana Hasanović Korać, Marijan Rističević, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Bojan Kostreš, Nenad Čanak, akademik Ninoslav Stojadinović, Đorđe Stojšić, Nada Lazić, Snežana Malović, Ivan Jovanović, Vesna Marijanović, Gordana Čomić, Vesna Martinović, Slobodan Homen, Olena Papuga, mg Dejan Čapo, Dragan Šutanovac, Borislav Stefanović, Balša Božović, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić, Dušan Petrović, Goran Bogdanović, Ivan Karić, Ljiljana Malušić, Jovan Marković, Marija Obradović, Marijana Maraš, Dragan Nikolić, Dubravka Filipovski, Stefana Miladinović, dr Aleksandra Tomić, Jovana Jovanović, Dejan Nikolić, mg Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić, Balint Pastor, Laslo Varga, Elvira Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček.

Narodni poslanik Branka Karavidić pisanim putem povukla je amandman koji je predložila da se član 18. Predloga zakona briše.

Primili ste izveštaj Odbora za finansije, republički budžet, kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Ivan Jovanović.

(Marko Đurišić, s mesta: Povreda Poslovnika.)

Primili ste izveštaj Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Da li neko želi reč?

Marko Đurišić po Poslovniku. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovani predsedavajući, član 27. predsednik Narodne skupštine stara se o primeni ovog Poslovnika. Ja sam pažljivo slušao vaš uvod i nigde nisam pročitao da je na ovaj amandman, na ovaj zakon podnet i amandman Vlade.

Zašto to govorim? Mi smo ovde dok smo sedeli u sali dobili papir na kome piše da je amandman Vlade sa datum 19.12. da je primljen u Skupštinu 19.12. u 14,00 časova. Taj amandman se nigde nije pojavio, ni na Odboru za finansije, ni na Odboru za ustavna pitanja.

Postavljam pitanje – da li je ovo falsifikat? Kako je moguće da 24. 12. u 12,00 časova dobijemo papir na kome piše – amandman Vlade koji je navodno predat Skupštini 19.12. u 14,00 časova?

Molim vas gospodine predsedavajući da prekinemo sednicu da vidite ko falsifikuje dokumenta. Ovo je vrlo ozbiljan slučaj. Možete da pogledate u E parlamentu, zaveden je ovaj papir između dva dokumenta koja su ušla u proceduru danas.

Znači, neko hoće da falsifikuje amandman Vlade sa potpisom predsednika Vlade. Molim vas kao predsedavajućeg da po članu 27. postupite, da se postarate da ova Skupština radi u skladu sa zakonom i Poslovnikom, da istražimo ko je falsifikovao ovaj papir ovde koji je nama podeljen kao amandman Vlade i da je navodno zaveden 19.12. u 14,00 časova, a do malopre nije došao u posed nijednog poslanika, nije razmatran na Odboru za finansije, nije razmatran na Odboru za ustavna pitanja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Đurišiću.

Sada sam obavešten od zamenika sekretara da je to amandman …

(Veroljub Arsić, s mesta: Poslovnik.)

Dozvolite da završim, koji je bio normalno u proceduri, da je bio u kabinetu i da je greška što nije naveden u sinopsisu i samim tim nisam znao ni da ga pročitam.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Reklamiram povredu člana 55. Poslovnika o radu Narodne skupštine Republike Srbije zato što je Odbor za finansije dao mišljenje na sporan amandman, tako da su ove prozivke bez ikakvog osnova.

Tehničke greške ne mogu da budu da se nešto krije, jer se ovim amandmanom tehnički usklađuje zakon. Znači, ništa se ne menja, za razliku od toga da je bivši režim falsifikovao izbor za predsednika Vrhovnog Kasacionog suda. Jeste bio falsifikat i neka mi gospoda nađu izvornik u Skupštini Srbije o izboru Nate Measrević za predsednika. Hajde, nađite ga. Pa ste onda išli na direktnu primenu Ustava. Ustav se primenjuje preko zakona.

Sada pravimo priču oko tehničkog usklađivanja amandmana koji je već prošao na Odboru za finansije. Dobićete izveštaj. Da ste zatražili izveštaj dobili biste. Dobićete ga.

(Marko Đurišić, s mesta: Ja sam već morao da ga dobijem, nemam šta da tražim. Niste ga pročitali ovde. Ovo je falsifikat.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine Đurišiću, nemojte da replicirate iz klupe, sa poslanikom koji izlaže.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Gospodine predsedavajući, ja vas molim, znači, da predstavnike bivšeg režima više ne prekidate. To što oni glasova mogu da nam daju, pa to ne možemo mi sami da zaradimo ovde.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Ne možete da iznosite te tvrdnje, gospodine Đurišiću samo na osnovu toga što u pripremljenom sinopsisu nemam taj podatak da pročitam. Mogao sam i da ga ne pročitam svojom omaškom, ne možete na osnovu toga, nečega što sam ja ili pročitao ili ne pročitano da tvrdite to što ste izneli.

Dobili smo informaciju, pošto ste rekli da nije prošao Odbor za finansije, dobili smo informaciju od predsednika Odbora za finansije da je to bilo na sednici Odbora za finansije, takođe sam informaciju od službe dobio da je to prošlo proceduru koja piše u tom mišljenju, tom amandmanu i da je taj, takođe, ja sam ga video, sada sam se setio da sam video taj amandman u kabinetu kada je stigao, tako da, jednostavno, gospodine Đurišiću, ne možete da iznosite takve paušalne tvrdnje i optužbe koje ne stoje.

Pošto je gospodin Šutanovac nestrpljiv da dobije reč, uzdražaću se daljeg komentara.

Pre nego što dam reč gospodinu Šutanovcu, poštovani narodni poslanici saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18,00 časova, zbog potrebe da Narodna skupština donese akta iz dnevnog reda ove sednice.

(Janko Veselinović, s mesta: A posle ponoći?)

Ne sekirajte se gospodine Veselinoviću, završićemo to mnogo ranije nego što vi želite da se završi.

Reč ima narodni poslanik Dragan Šutanovac, povreda Poslovnika. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragan Šutanovac

Demokratska stranka
Povređen je Poslovnik očigledno u članu 107, odnosno 27. i 107.

Mislim da na ovaj način ne možemo da nastavimo vođenje ove sednice danas ili ne možemo u sledećih nekoliko sati dok ne dobijemo izveštaj odbora i za finansije i za ustavna pitanja.

Tražimo da vidimo i zapisnik sa tih sednica, ko je bio prisutan na tim sednicama, da dobijemo stenografske beleške i da onda možemo da nastavimo.

Vi gospodine Bečiću niste ništa pogrešili, vi samo očigledno niste saučesnik u nečemu što se trenutno dešava u parlamentu Srbije, a to je dezavuisanje, potpuno dezavuisanje ove sednice. Niko ovde nije dužan da traži izveštaj odbora, već su službe dužne da ga dostave, da vidimo kada je razmatrano, kako i takođe da se proveri da li u spisima Skupštine je ovaj amandman zaveden kada su i ostali. To sve može da se uradi u narednih par sati.

Pošto ste doneli odluku da radimo dok ne završimo, molim vas da date pauzu da nadležne službe to ispitaju što je moguće pre, bez obzira da li se radi o tehničkom amandmanu ili ne. Gospodine Vujoviću, verujem da vi ne žurite, ovo je stvar koja je važnija i od vas i od zakona, ovo je stvar da vidimo da li se neko drznuo da falsifikuje u Skupštini Srbije.

Nije ovo prvi primer, imali smo situacije i raznih falsifikata. Da ne bi opet bila neka lična karta, da ne bi bilo neko prisustvo nekog partijskog poslanika, mislim da je najbolje da date pauzu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Isteklo je vreme, gospodine Šutanovac.

Da dam objašnjenje, vrlo dobro znate, a moliću sada službu i neću više moliti neke druge narodne poslanike, nego službu da izvrši jednu malu obuku poznavanja Poslovnika, jer vrlo dobro znate da po Poslovniku odbori i ne moraju da se izjasne i da ne morate da imate izveštaj odbora. To je pravilo koje se trudimo, koje smo doneli i koje se trudimo da uvek ispoštujemo, ali po Poslovniku to ne moramo. To vrlo dobro znate, gospodine Šutanovac.

(Dragan Šutanovac, s mesta: Mi smo dobili izveštaj, ali nema ovog amandmana.)

Vrlo dobro znate da ne mora da postoji mišljenje odbora.

Da bih ispravio grešku koju sam izneo, ponoviću ovu rečenicu.

Primili ste izveštaj Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu. Pošto je Narodna skupština obavila načilni pretres saglasno članu 157. stav 4. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima.

Primili ste izveštaje.

(Dragan Šutanovac, s mesta: Pa, nismo.)

Ako niste, primićete do početka rasprave, do nekih amandmana.

Gospodin Arsić kao predsednik Odbora za finansije će da se potrudi da taj izveštaj što pre stigne.

Samo da utvrdim ko je po redu po Poslovniku.

Gospodine Đurišiću, imali ste priliku da se izjasnite po povredi Poslovnika.

Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem se.

Član 108. u prvom stavu – o redu na sednici Narodne skupštine stara se predsednik Narodne skupštine, a u vezi sa članom 55. koji u prvom stavu u drugoj tački govori o tome da Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmatra i republički budžet.

Vrlo pažljivo sam pratila objašnjenja koja ste dali i činjenicu da je amandman koji je zaveden 19. decembra u E-parlament maločas uvršten.

Moja molba za primenu stava 1. člana 108. je i vama da se obratite i ministru, jer ja izveštaj ni jednog od nadležnih odbora nemam, a kada sam pogledala amandman, nije dobro sabrano. Ovde imate problem sa nekih 33 ili 35 miliona.

Ne bih tvrdila ovo da imam izveštaj, jer bi mi Odbor rekao da je u redu. molim vas, samo pet minuta pauze, sedam minuta. Tako sam isto i za prošlogodišnji budžet kada sam podnosila amandman, jer je za „Srbijagas“ dat ruski kredit u evrima, pa sam molila samo da napravite pauzu, jer nema ruskog kredita u evrima, oni su u dolarima, pa smo imali problem i produženje.

Tako da, molim vas samo da ili nam se dostavi izveštaj gde je bez ikakve sumnje zbir dobar nakon podnošenja ovog amandmana ili da dozvolite i predsedniku odbora i ministru da se to proveri, jer ja izveštaj nemam. To je moja molba.