Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Jedanaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 85 narodna poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 93 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Momo Čolaković i Olgica Batić.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda - PREDLOGU ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDžETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2014. GODINU.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača svih članova Vlade, pozvao da današnjoj sednici prisustvuje Nenad Mijailović, državni sekretar u Ministarstvu finansija, Mirjana Ćojbašić, pomoćnik ministra finansija, Irena Stevanović Gavrilović, pomoćnik ministra finansija, Radmila Jagodić, pomoćnik ministra finansija, Zoran Milošević, pomoćnik ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, mr Nenad Katanić, pomoćnik ministra poljoprivrede i zaštite životne sredine, Branko Drčelić, direktor Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija, Ivana Magdić, pomoćnik direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija, Ružića Tripić, načelnik u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, Slavica Manojlović, viši savetnik u Ministarstvu finansija, Vera Radojčić Savatović, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija, Irena Ignjac, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija, Olgica Pješčić, samostalni savetnik u Ministarstvu finansija, Biljana Mirić – Bogdanović, savetnik u Ministarstvu finansija, Dragan Babić, savetnik u Upravi za javni dug u Ministarstvu finansija i Anastazija Tanja Đelić, rukovodilac grupe u Ministarstvu finansija i Milena Tadić, rukovodilac grupe u Ministarstvu finansija.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici: Zoran Živković, Vladimir Pavićević, Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov. Nataša Vučković, Ivan Jovanović, Goran Ćirić, Dragan Šutanovac, Jovan Marković, Jovana Jovanović, prof. dr Dušan Milisavljević, Vesna Martinović, Vesna Marijanović, Aida Ćorović, Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Aleksandar Senić, Ivan Karić, dr Blagoje Bradić i Marijan Rističević.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević, zajedno narodni poslanici Borislav Stefanović, Gordana Čomić, Dejan Nikolić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov. Nataša Vučković, Ivan Jovanović, Goran Ćirić, Dragan Šutanovac, Jovan Marković, Jovana Jovanović, prof. dr Dušan Milisavljević, Vesna Martinović, Vesna Marijanović i Aida Ćorović i zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik dr Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući gospodine Bečiću, poštovani ministri u Vladi Srbije, ja smatram da je pitanje budžeta uvek jedna slika načina upravljanja državnim poslovima, poštovana gospodo.

Narodni poslanik Zoran Živković i ja podneli smo amandman na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu, kojim predlažemo da se taj član briše, poštovana gospodo, jer smatramo da upućivanje u Narodnu skupštinu Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu jeste jedna slika lošeg upravljanja državnim poslovima.

Ja ću pokušati u sedam minuta, poštovani gospodine Bečiću, da obrazložim narodnim poslanicima ovde posebno zašto smatram da treba da se prihvati ovaj naš amandman i nadam se da će narodni poslanici, nakon ove argumentacije koju ću da izložim, i sami zaključiti u danu za glasanje da treba da se briše član 1. i član 2. i član 3. i član 4. ovoga Predloga zakona, ali sada se usmeravam samo ka članu 1.

Poštovana gospodo, naše osnovno pitanje kada smo razmišljali o ovom Predlogu zakona, kada smo analizirali njegovu sadržinu, bilo je, i pre svega se sada usmeravam, što se tiče naših gostiju danas u Skupštini, ministru Vujoviću, kada se pristupa rebalansu. Ovde mi je veoma važno da povodom našeg amandmana na član 1. pokušamo da dođemo do toga kada se pristupa rebalansu budžeta.

Dva su osnovna uslova ili dve su prilike koje mogu da budu osnov, ja smatram, da se pristupi rebalansu budžeta. Jedna stvar, gospodine Vujoviću, jeste da postoji neka teška kriza i u okruženju, da kažemo da postoji neki embargo, da postoji neka kriza poput one od 1929. do 1933. godine, pa da onda, usled te jedne teške krize, mi moramo da pristupimo rebalansu budžeta ili, poštovana gospodo, rebalansu pristupamo kada je evidentan promašaj kreatora budžeta. Budući da nemamo takvu vrstu krize sada oko sebe, takvu koja bi upućivala na ovo što sam malopre pomenuo, ostaje nam da zaključimo da mi danas, u decembru mesecu, na kraju godine pravimo rebalans za tekuću godinu, dakle za 2014. godinu, zato što je neko promašio procene kada je kreirao budžet, poštovana gospodo.

Ako se saglasimo oko toga da je napravljena strašna greška prilikom kreiranja budžeta za 2014. godinu, a mi smo, poštovana gospodo, o tome ovde raspravljali pre dva meseca, kada smo upozoravali gospodina Vujovića da nije bio primeren pristup ni tada u našoj raspravi, onda nam, narodni poslanici, poštovane kolege, ostaje da zaključimo da je ova Vlada Srbije, čiji je predsednik gospodin Vučić, pogrešno kreirala i procenila ono što će da se dešava i pogrešno pripremila budžet. Ako je to tako, poštovana gospodo, onda Vlada Srbije treba da odgovora za takvu vrstu promašaja i to je jedna stvar.

Druga stvar, gospodine Vujoviću, kada smo i prošli put pre dva meseca ovde razgovarali o prvom rebalansu, jer ovo je drugi u ovoj godini, mi smo tada vama saopštili, poštovani gospodine Vujoviću, da budžet ne sme da se pravi za od pre podne do posle podne. Budžet nije bilo kakva vrsta zakona, poštovana gospodo. On mora da važi za celu godinu. Njega ne možemo da menjamo kada nam se prohte, kada ima neki hir nekoga, pa da kaže – hajde da menjamo Zakon o budžetu.

Ponavljam, ako to radimo, to je slika lošeg upravljanja državnim poslovima. Pazite, ne samo to, nego kada smo dva dana u načelnoj raspravi pominjali ovo kao jedan argument zašto ne smemo na ovaj način da govorimo o drugom rebalansu, mi smo dobili odgovor od predsednika Vlade, poštovana gospodo, da ako bude neophodno, ako se tako proceni, sledeće godine imaćemo četiri, pet rebalansa. Poštovana gospodo, pa to je neverovatno neozbiljni pristup.

Ovde se, poštovani gospodine Vujoviću, pozivalo na to da postoje pohvale izvesnih ambasadora, izvesnih međunarodnih organizacija, pominjalo se to da nemački ambasador npr. ima samo reči pohvale, ali gospodine Vujoviću, pa ja verujem da vi znate kada i koliko puta se u poslednjih 20 godina npr. u Nemačkoj desio rebalans budžeta. Voleo bih da čujem odgovor na to pitanje, pa da vidimo da li je moguće i jedinom da se menja budžet u toku jedne godine, a ne po tri, četiri, pet puta ili ove 2014. godine, kao što vidimo, dva puta.

Treći argument, poštovana gospodo, i meni je veoma važno da se usaglasimo mi narodni poslanici oko ovoga, tiče se značaja i smisla Zakona o budžetu, poštovana gospodo. Ja sam i u načelnoj raspravi pominjao ovde, to je nama važno, član 99. Ustava Srbije govori o tome koliko je važan Zakon o budžetu za našu državu.

Ovde imamo jedan pristup izvršne vlasti, koji potpuno zanemaruje takvu vrstu značaja ovog Predloga zakona. Ako se menja svaki čas, na svaka dva meseca ili kako se najavljuje za sledeću godinu, po četiri, pet puta Zakon o budžetu, to je za mene, poštovana gospodo, znak jedne nekompetentnosti ljudi koji se bavi upravljanjem državnim poslovima i ovo za nas, i ova rasprava danas i od pre dva dana, treba da bude jedan alarm da se probudimo ovde, da vidimo sa kim se ovde ima posla i da ne dozvolimo, pre svega mi narodni poslanici, da se povređuje načelo vladavine prava, bez kojeg nema ni jedne reforme u našoj državi, da se povređuje Ustav, i pre svega, poštovana gospodo, dostojanstvo Narodne skupštine, ponavljam još jednom, kao centralne političke institucije u našem političkom sistemu i pozivam poslanike da glasaju za usvajanje ovog amandmana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme. Zahvaljujem.

Reč ima narodni poslanik Zoran Babić, šef poslaničke grupe SNS.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Samo sa jednom stvari mogu da se složim, samo sa jednom rečenicom mogu da se složim, a to je da vidimo, dame i gospodo, s kim ovde imamo posla. S kim ovde imamo posla videli smo pre nekoliko dana kada nas je kolega Živković, jedan od predlagača ovog amandmana, prvenstveno vas, gospodine predsedavajući, a na taj način i sve narodne poslanike, a na taj način i sve građane Republike Srbije, nazvao „stokom“. Tada smo videli, tada su svi ljudi u Srbiji videli s kim imaju posla i koja je odgovornost DS koja je takve ljude uvela u Narodnu skupštinu i dala im pravo i priliku da vređaju građane Republike Srbije, da vređaju dostojanstvo Narodne skupštine, nazivajući Narodnu skupštinu, građane Srbije, sve nas narodne poslanike, vas gospodine predsedavajući, „stokom“. To je nešto sa čim ću se složiti sa gospodinom predlagačem amandmana, da smo videli s kim imamo posla.

S druge strane, deficit budžeta je boljka sa kojom se bore mnoge uređene države. Cilj je smanjiti deficit budžeta, cilj je razmišljati o godinama u budućnosti, o suficitu, o boljoj ekonomiji, o većim prilivima, manjim troškovima, a sada smo ovde izloženi kritici i gospodin Vujović i Vlada Republike Srbije, koja je smanjila deficit budžeta za 1% otprilike, gospodine Vujoviću, mislim da se ne varam.

Sada, za mere zbog kojih bi u svim uređenim državama bilo odato priznanje, rečeno – bravo ljudi, smanjili ste rashode, povećali prihode, povećani prihodi od akciza na gorivo, na rezani duvan, fiskalna politika koja je strožija, bolja kontrola, borba protiv sive ekonomije, veći prihodi budžeta, veći prihodi, smanjeni troškovi, ostvarili ste uštedu.

Tom uštedom, podsetiću predlagače amandmana, podsetiću sve vas, isplaćene su zaostale, nataložene subvencije poljoprivrednim proizvođačima. Na ovaj način i to ne u malom iznosu, 4.033.000.000 dinara, na ovaj način, ovakvom diskusijom, ovakvim amandmanima isti oni koji nas nazivaju „stokom“ su bili protiv toga da oni vredni, marljivi ljudi, koji i dan danas nemaju vremena da nas gledaju, sada su na njivi i u štali, da dobiju taj novac.

Ovakvim amandmanima, ovakvim diskusijama vi ste protiv tih ljudi, protiv poljoprivrednih proizvođača, zato što ste protiv Vlade koja je imala veće prihode, manje rashode, koja je ostvarila ta sredstva i dala ga onima kojima je dugovala, ali dugovala ne svojom voljom, dugovala zbog onih koji su vas uveli na listu, koji su vas uveli u parlament, koji su vam dozvolili da narodne poslanike, da Narodnu skupštinu, da građane Srbije nazivate „stokom“. I ne samo za poljoprivredne proizvođače, ta sredstva, taj 1% smanjenog deficita zbog kojih ova Vlada Republike Srbije i gospodin Vujović kao ministar finansija dobijaju priznanje od međunarodnih institucija, a vidim da vam sada ni te međunarodne institucije nisu dobre samo zato što hvale i samo zato što prepoznaju pozitivne mere i sve ono što čini Vlada Republike Srbije.

Odjednom i MMF nije dobar, jer ne grdi, ne kritikuje, hvali. Ni Fiskalni savet nije dobar, ni Ambasada Nemačke nije dobra, ni Nemačka nije dobra, niko nije dobar ko prepoznaje kvalitet i ko prepoznaje energiju i ko prepoznaje hrabrost u ovoj Vladi Republike Srbije da sprovede i uradi ono što je neophodno, a što ste vi zabrljali.

Sada, ja vas molim i ovo bi moglo da uđe u udžbenike parlamentarizma, ali još više u udžbenike neke ekonomske politike, da se kritikuje Vlada koja je smanjila deficit, da se kritikuje Vlada koja je napravila uštede, da se kritikuje Vlada koja je povećala prihode, ali ne povećavanjem poreza, već boljom fiskalnom politikom, naplatom akciza, borbom protiv sive ekonomije, da se kritikuje Vlada zato što radi svoj posao i kritikuje se država zato što pokazuje snagu i uređenost države, da se kritikuje Vlada koja vraća dugove koje ste vi ostavili, pa sada napravili dugove, a onda kažu – zašto ih plaćate, zašto ste smanjili deficit?

Naravno da ćemo naredne godine imati pa makar i jedan mesečno rebalans budžeta, ali sa ovim razlogom.

Nije vam smetalo 2010. godine kada je rađen rebalans 29. decembra, nije vam smetalo, ali ne zato što je smanjen deficit, već zato što su povećani rashodi, a smanjeni prihodi, u totalno obrnutom smeru je išlo. Tada vam nije smetalo. Tada je to bilo dobro, a sada vam smeta smanjenje deficita. To ne postoji u logici, osim u političkoj mržnji koja vas vodi i sada i koja vas je vodila i pre neko veče kada ste nas nazivali „stokom“.

Protiv ste poljoprivrednih proizvođača kojima je četiri milijarde ova Vlada Republike Srbije isplatila ono što ste im vi ostali dužni. Protiv ste izmirivanja akumuliranih obaveza viših sudova, osnovnih sudova, veštačenja, advokati po službenoj dužnosti. Dve milijarde i 756 miliona dinara vaših obaveza je isplaćeno, vaših dugova zbog kojih kritikujete ovu Vladu Srbije što isplaćuje vaše obaveze. Izmirenje obaveza MUP-a svojim zaposlenima za neplaćeni prevoz, zaostale jubilarne nagrade. Smeta vam i to, 1.688.000.000 miliona dinara, veći prihod od akciza za gorivo i duvan, veći prihod i naplata PDV-a, fiskalna disciplina, sve ono što država jeste. Protiv ste isplate dodatnih sredstava Ministarstvu rada za socijalne programe, dodatnih sredstava Ministarstvu finansija za 50 miliona dinara za ostale troškove i zaduženja.

Da li može neko ko se ovde zakleo na Ustav Srbije da će štiti interese građana Republike Srbije, a da toliko zbog političke mržnje bude protiv građana Srbije, da toliko zbog političke mržnje, kaže da je ova vlada neozbiljna zato što smanjuje deficit, a ona vlada koju ste podržali i pomogli da uđe u parlament je povećala taj deficit, umesto da ga smanjuje? Podržali ste Vladu koja je od 2008, a 2008. godine u budžetu za 2008. godinu 200 miliona evra za kamate. Odmahujte glavom, ali brojke su neumitne. Dve stotine miliona evra 2008. godine, a 2015. godine 1.200.000.000 evra samo za kamate.

Zabrinuti ste nad sudbinom prosvetnih radnika. Nije adresa za prosvetne radnike Nemanjina, ni Vlada RS. Adresa za proteste prosvetnih radnika, koje duboko razumem, je Banovina u Novom Sadu, Krunska ulica, sedište DS. Ono koliko moramo da isplatimo naredne godine samo po osnovu kamata je 3,5% BDP. Više nego izdvajanja i za osnovno i za srednje i za visoko obrazovanje. Eto, gospodo prosvetni radnici, ko je pojeo vašu budućnost, ko je pojeo vaše plate.

Šta je napravljeno? Zaduženja, da. Gde su nove vrednosti? Šta ste napravili od svega toga? Koje puteve, koju infrastrukturu, koja radna mesta, šta je napravljeno? Računate i u investicije, preuzimanje privatne kompanije od privatne kompanije. Direktna investicija - prodaja Miškovićeve imovine. Kako je moguće da tolike strane investicije od 2008. do 2012. godine, umesto da… Strane investicije su direktno proporcionalne broju radnih mesta, a mi smo navodno imali već investicije, a 400.000 ljudi je ostalo bez posla. To ne mogu da razumem. To nijedan zdravorazuman čovek ne može da razume.

Prema tome, ova vlada RS ima svu podršku i parlamenta i SNS. Nastavite da smanjujete deficit, nastavite da sprovodite teške mere koje su nam nametnute, a ovakve stvari mislim da će ući u udžbenike loše parlamentarne prakse, da će ući u udžbenike, ne znam kako da ih nazovem, iz ekonomije da se kritikuje Vlada koja je smanjila deficit umesto da dobije aplauz i nagradu što zaslužuje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Babiću.

Dobićete repliku, gospodine Pavićeviću, mada, mogao bih da kažem da se obraćao predlagačima amandmana, a ima više predlagača, niste jedini.

Izvolite, gospodine Pavićeviću.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, gospodine Bečiću, poštovani ministri u Vladi Srbije i poštovani gosti iz različitih ministarstava Vlade Srbije, neophodno je, ja mislim, da reagujem na, po mom sudu sada, jedan neprimeren nastup gospodina Babića, poštovani gospodine Bečiću.

Gospodin Babić je u svom govoru, od jedno desetak minuta ovde, pominjao mržnju, razne termine koji mogu da budu asocijacije na mržnju. Pominjao je to da sam ja nekada bio na vlasti. Govorio je meni kao predlagaču ovog amandman. Pominjao je to da sam ja odgovoran za neke budžete prethodnih vlada ovde, poštovana gospodo. Pominjao je stanje u Banovini i to vezivao za mene, poštovana gospodo, i moram sada ovde da kažem.

Poštovana gospodo narodni poslanici, ja verujem da nema nijednog građanina u našoj državi koji ne zna da ja nikada nisam bio ni u jednoj vladi, ni u jednoj vlasti i prvi put kada imam priliku da zastupam interese građana, i to radim, ja mislim, sa jednim usmerenjem ka opštem dobru, jeste sada učestvovanje kao narodnog poslanika u ovom sazivu Narodne skupštine. To znači, poštovana gospodo, da gospodinu Babiću nisu važne primedbe ili argumenti koje mi nudimo za usvajanje amandmana na član 1. ovog predloga zakona, nego se gospodin Babić bavi svim drugim stvarima.

Šta je nama ovde važno, poštovana gospodo, povodom ovog našeg amandmana? Nama je važno da se kaže da to čuju narodni poslanici, da čuje ministar Vujović i drugi ministri, da svi građani Srbije znaju da slika usvajanja izmena Zakona u budžetu jeste slika vlasti koja ne zna šta hoće, poštovana gospodo narodni poslanici. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljuje, gospodine Pavićeviću.

Ako bi pažljivije slušali, čuli biste da sam pre toga rekao da su predlagači istovetnih amandmana na član 1. tridesetak narodnih poslanika, tako da se gospodin Babić obraćao predlagačima amandmana, iako se vi prepoznate u svakoj rečenici gospodina Babića, mislim da niste u pravu.

Izvolite, replika gospodin Babić.
...
Srpska napredna stranka

Zoran Babić

Srpska napredna stranka
Gospodine Pavićeviću, nigde vi niste birani po imenu i prezimenu, ali ste izabrani po listi i na listi DS. Izabrani ste na listi čiji lider i dan danas, silujući demokratiju, zadržava vlast u istoj toj Banovini, sedi u Banovini, zadržava vlast u Vojvodini sa 6% podrške. Bili ste na listi u kojoj je bivši predsednik stranke ostavio dug i ostavio deficit budžeta Grada Beograda na 20,5%. Istorija ne pamti takvu ekonomsku gromadu i takvu politiku gde ostavljate Grad Beograd gori nego Detroit, 20,5% deficita i tada vam to nije smetalo, ali vam smeta i da dođete u parlament i da predsedavajućeg, da Narodnu skupštinu, da sve građane RS nazivate „stokom“. Nije vam smetao deficit Beograda od 20,5%. Ne smeta vam silovanje demokratije od 6% podrške u Vojvodini, a da se drži kompletna vlast. To vam ne smeta, to je u redu, to je demokratski, to je ispravno, a kada Vlada smanji deficit, kada Vlada radi svoj posao, kada Vlada dobije podršku i od MMF-a i od ambasada i od svih država, e to vam smeta.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Babiću.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, kao predlagač amandmana.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovani predsedavajući, gospodo ministri, mi smo podneli ovaj amandman u želji da spasemo ovu vladu od same sebe, ali kako je ministar Vujović rekao, rebalans se donosi da bi se izvršilo usklađivanje izdataka sa onim elementima ostvarenja koja nisu mogla da se predvide.

Ne znam šta nije moglo da se predvidi u oktobru, a sada se vidi, ali smo nešto od toga čuli u raspravi. I ono što nigde ne stoji, ni u rebalansu, ni u obrazloženjima za odbijanje ovog amandman je ono o čemu se ovde govori, a to je da su neke uštede napravljene u budžetu. Nikakvih ušteda u budžetu nema.

U obrazloženju za odbijanje ovog amandmana napisali ste – mere, sprovedene na rashodnoj strani, odnose se na smanjenje rashoda i izdataka za koje je ocenjeno da se do kraja godine neće izvršiti u planiranom iznosu. Nikakvog povećanja prihoda u rebalansu nema. Nikakve uštede nema. Postoji samo ono što niste stigli da potrošite. Ono što niste stigli da potrošite, jer niste umeli dobro da planirate, jer imate loš Zakon o javnim nabavkama, pa gama nož ne možete godinu dana da kupite i onda kažete kako nismo potrošili milijardu dinara. Ništa niste uštedeli. Znači li to ministre da taj gama nož se neće kupiti sledeće godine? Da li znači da milijardu skinete sa eksproprijacije, a da sledeće godine se neće platiti ta eksproprijacija, ili nije moglo da se stigne zbog spore administracije i da se te pare potroše u ovoj godini?

Rekla je ministarka, 300 miliona za poljoprivredu, nismo stigli. Nismo stigli da potrošimo, bile su poplave, bile su javne nabavke. Niste stigli da potrošite. Pogledajte šta je rekla ministarka pre dva dana. Ništa od ovoga niste uštedeli. Vi niste potrošili pare. Niste dobro planirali budžet i nema nikakvih ušteda. Nema povećanja prihoda i nemojte da pričate tu priču. To ne stoji u ovom papiru. Nigde. Da li se povećava prihodna strana u rebalansu? Ne. Gde je to povećanje naplate akciza i poreza u ovom rebalansu? Nigde. Gde je smanjenje deficita? Nigde. Ostaje 225 milijardi deficita za 2014. godinu. To niste smanjili ovim rebalansom. To niste dirali. Sami ste rekli. Pare koje nisu potrošene, ovde tako i piše, u planiranom iznosu, prebacuju se za neke druge namene. Nigde nema planiranog smanjenja deficita. Na kraju tamo što stoji 225 milijardi, toga ovde nema.

Pokažite mi taj član kojim se to menja i kojim se to reguliše, pa ćemo odustati od naših amandmana, a nemojte da govorite ono što ne stoji ovde u papirima. Hvala.