Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na tačku 5. dnevnog reda.

Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić, Biljana Hasanović Korać i Branka Karavidić, kao i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Primili ste izveštaje Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 3. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predstavnik predlagača je na sednici Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 8. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 9. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava prihvatio amandman.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Aleksandar Senić, dr Blagoje Bradić, Branka Karavidić i Biljana Hasanović Korać.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala.

Mi smo hteli, da kažem, pomognemo Vladi da prestane sa praksom da zakoni koji se usvajaju u Skupštini stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, pre svega motivisani odgovorom Vlade kada smo mi dali predlog da jedan drugi zakon umesto za šest meseci stupi na snagu tri meseca posle usvajanja, odnosno posle objavljivanja u „Službenom glasniku“. Tada je Vlada nama odgovorila – Vlada ne prihvata amandman zato što je potrebno da se obezbede pretpostavke za punu implementaciju zakona, kao i da se javnost obavesti o sadržini zakona i da se privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici, odnosno dražavni organi pripreme na obaveze koje im zakon određuje.

Mi smatramo da je vrlo važno da se ovo ispuni i da svi imaju dovoljno vremena da se upoznaju sa zakonima, a ne da dođemo u situaciju da mi ovaj zakon usvojimo danas oko četiri, pet ujutru, da on izađe u toku dana u „Službenom glasniku“ i da počne da važi od sledećeg dana. Pogotovo, vezano za ovaj Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama koji govori o tome da će se sada po novim izmenama prijave podnositi zadnjeg dana meseca za period od 1. do 15. u mesecu za period od 16. do kraja.

Znači, prva prijava će biti podneta tek, čini mi se, 31. januara za period od 1. do 15. januara. Nema nikakvog razloga da ako zakon bude u „Službenom glasniku“ 25. i stupi na snagu 3. januara, da bilo ko bude oštećen, pa i budžet Republike Srbije. Dajte da poštujemo taj rok od osam dana. Ja sam dao obrazloženje koje ste vi kao ministar na Vladi usvojili kod jednog drugo zakona.