Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o amandmanu, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.

Prelazimo na tačku 7. dnevnog reda.

Primili ste amandman koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, kao i mišljenje Vlade o podnetom amandmanu.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić.

Da li neko želi reč? (Da.)

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala.

Ovaj amandman takođe govori o tome da zakon ne treba da stupi na snagu narednog dana od dana donošenja, odnosno od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, nego osam dana. Ne vidimo nijedan razlog zašto Vlada nije prihvatila ovaj amandman, pogotovo ako pogledamo obrazloženje, koje kaže da se novim zakonom kojim utvrđuju poreski postupak i poreska administracija, kojim je propisano podnošenje prijave za porez na dobit pravnih lica isključivo u elektronskom obliku, počev od 1. aprila 2015. godine.

Ova dobit će se prijavljivati tek od 1. aprila. Ne vidimo razlog zašto ovaj zakon mora da stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku“, a ne osam dana.

Podsetiću vas još jednom šta ste usvojili na Vladi i zašto je važno da zakoni budu bar osam dana pre stupanja na snagu, a to je zato što je potrebno da se obezbede pretpostavke za punu implementaciju zakona, kao i da se javnost obavesti o sadržini zakona i da se privredni subjekti, odnosno pravna lica i preduzetnici odnosno državni organi pripreme za obaveze koje im zakon određuje. To ste vi na Vladi usvojili. Ne znam zašto to može da važi samo kada opozicija traži skraćenje roka, a kada mi tražimo da se poštuje ustavni rok od osam dana, vi odbijate i ne uvažavate ove argumente, koji očigledno važe samo kada vi predlažete neke rokove u okviru zakona.