Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 24.12.2014.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Jedanaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/469-14

2. dan rada

24.12.2014

Beograd

Sednicu je otvorio: Igor Bečić

Sednica je trajala od 09:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zatvaram krug replika. Objasnili ste. Pročitaće svi zakon, a svi su ga i pročitali.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Oni nisu tu. Drugi nemaju vreme.

Pošto smo završili pretres o amandmanima zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinosti.

Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, u pojedinostima i u celini.

Prelazimo na tačku 11. dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANjU OBAVEZA PRIVREDNOG DRUŠTVA AIR SERBIA A.D. BEOGRAD PREMA PRAVNIM I FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU IZVRŠENIH USLUGA I ISPORUČENIH ROBA I PRETVARANjA TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE

Primili ste amandmane koji su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić, dr Blagoje Bradić, Zoran Živković, Vladimir Pavićević i Ivan Jovanović.

Primili ste izveštaje nadležnih odbora i mišljenje Vlade.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika narodne skupštine otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

(Marko Đurišić, s mesta: Svi stoje, šetaju, mnogo su nepristojni ovde. Mnogo su nepristojni, vidi kako pokazuju ružne stvari, mašu ovde, stvarno nije u redu na ovaj način. Naravno, teško je u ovo vreme raditi i biti skoncentrisan. Evo neki pričaju svašta ovde, dobacuju, govore nepristojne stvari, mislim da to stvarno nije u redu bez obzira što je sada pola pet ujutru. Pokazuju mi svašta iako to nije kolegijalno, radimo ceo dan, 18 sati već, ali nažalost nemaju svi koncentraciju da izdrže do kraja.)

Pa čuje se u prenosu šta priča poslanik. Poslaniče isključite mikrofon, čuje se u prenosu.

(Marko Đurišić, s mesta: Vi to radite stalno. Ne znam zašto ja moram da se isključim. Vi non stop isključujete mikrofon. )

Niste u sistemu mom i ja uopšte ne mogu da vas isključim ni da vas ne isključim.

Nećemo praviti pauzu. Neuspeo pokušaj.

Na član 1. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić i zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Da li neko želi reč?

Doktor Janko Veselinović.

Objašnjenja radi, ja isključujem samo kada se prekorači vreme. Vi niste i ostavili ste mikrofon.

(Marko Đurišić, s mesta: Ništa, da napravimo pauzu. Vidite da može.)
...
Socijaldemokratska stranka

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Deset sekundi ste mi uzeli. Dakle, slična je situacija ali ajde da kažem možda još dramatičnija kod ovog preuzimanja duga za „Er Srbiju“.

Pročitaću, da ne bude nikakvih nejasnoća šta smo napisali u obrazloženju. Preuzimanje obaveza Privrednog društva „Er Srbija“ A.D. Beograd povećava se ukupni javni dug Republike Srbije koji je u ovom trenutku na dramatično visokom nivou i preti da ugrozi celokupni javni sistem finansija Srbije. Pored toga smatramo da preuzimanje obaveza „Er Srbije“ A.D. Beograd u iznosu od skoro 20 milijardi dinara je krajnje nedopustivo, naročito kada se ima u vidu da je Predlogom budžeta projektovano da će iznos ušteda po osnovu umanjenja plata i penzija biti oko 27 milijardi. Na ovaj način se građanima Srbije pokazuje da su za državu bitniji biznis planovi premijera od života njenih građan.

Još jednom da kažem i da ponovim ukupno zaduženje Republike Srbije je 22 milijarde 286 miliona. U ovom momentu, dakle, ukoliko za nekoliko sati izglasate ovaj zakon vi ćete nas zadužiti dodatno za 20 milijardi dinara. Ja nemam ništa protiv, verovatno niko protiv „Er Srbije“ i to jeste jedna kompanija u prosperitetu, međutim nisam siguran da građani Srbije, ovako iscrpljeni niskim platama, smanjenjem penzija itd, treba da preuzmu njen dug.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Željko Sertić.

Željko Sertić

Prvo, mislim da je poslanik lepo rekao, i sam potvrdio da je rešenje i pitanje rada „Er Srbije“ jedno od najvažnijih stvari kod nas. Ono što bih hteo da ispravim poslanika, to je da ovo nije dug „Er Srbije“, ovo je dug staroj JAT koji je napravljen u prethodnom periodu.

JAT je osnovan 1927. godine prošlog veka kao „Aeroput“ čini mi se da se tako zvala firma. Mislim da su svi imali želju da od njega naprave jednu ozbiljnu kompaniju. Na žalost razlozi za dešavanja u poslednjih deset godina i velikih gubitaka koje je JAT pravio su višestruki.

Sa jedne strane od rukovodstva koje nije moglo da se snađe, s druge strane velika konkurencija na svetskom tržištu koju jednostavno JAT nije mogao da izdrži zajedno sa svim onim obavezama koje je imao, i zemlja kao država nije mogla da finansira dalje njegovu modernizaciju. Jedini put je bio da se na ovakav način privatizuje i da se napravi strateško partnerstvo sa nekim.

Danas je „Er Srbija“ ponos naš. Vi svi znate kakve parametre ima, da su sva povećanja samo za godinu dana između 50 i 70'%. Da je uticaj i na Aerodrom „Nikola Tesla“ gde je većinski vlasnik država, odnosno čini mi se da je stopostotni vlasnik država, višestruko upravo zbog povećanja prometa na aerodromu.

Nemerljivi su rezultati čak i sa ovim preuzimanjem dugova, ono što danas imamo samo posle godinu dana, a ovo je dug koji postoji, koji mora da se plati i ne vidim drugog načina ko bi to trebao da plati ako to ne preuzme država na ovakav način preko ugovora.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 2. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno narodni poslanici Marko Đurišić, prof. dr Janko Veselinović, Branka Karavidić, Biljana Hasanović Korać, akademik Ninoslav Stojadinović, Goran Bogdanović, Snežana Malović, Slobodan Homen, Aleksandar Senić, Ivan Karić i dr Blagoje Bradić i zajedno narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Izvolite.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala poštovana predsednice, vidite da ja ne mogu ni da uključim ni da isključim ovaj mikrofon.
Podsetio bih da se ovaj zakon zove Predlog zakona o preuzimanju obaveza privrednog društva Er Srbija a. d. Beograd prema pravnim i fizičkim licima po osnovu izvršenih usluga, isporučenih roba i pretvaranju tih obaveza.
Znači, Er Srbija i postavlja se pitanje, s obzirom da je ugovor kojim je osnovana Er Srbija potpisana 1. avgusta 2013. godine, a član 2. govori o stanju duga koji iznosi 19,3 milijarde dinara ili 62 miliona evra na dan 31. decembra 2013. godine, postavlja se prvo pitanje da li je u tom periodu od 1. avgusta do 31. decembra napravljen neki dug ili nije? Mi to kroz ovaj zakon ne možemo da vidimo. Vidimo da je taj dug 162, otprilike, miliona evra.
Zašto je to važno? Imamo izjavu direktora gospodina Kondića iz marta meseca ove godine, koji je rekao da je gubitak „JAT Ervejza“ 73 miliona evra i da se tu podvlači crta, da je gubitak 45 miliona evra operativni gubitak, a u skladu sa MSP, saldo 28 miliona evra obuhvata korekcije stanja konta bivšeg JAT-a.