Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2015.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Deseta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/557-15

5. dan rada

28.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 09:15 do 20:30

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević. Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gledaoci, poštovani građani, sad ja moram da vam prikažem na šta izgleda Skupština Srbije kad bude ono - sad neću ni kako ja hoću.
Idemo redom. Sedamnaestog avgusta, Pokrajinska vlada, pokrajinski sekretar, sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, kažu ovako, u nacrtu da se doda – ukoliko jedinica lokalne samouprave ne donese program iz stava 2. ovog člana, u skladu sa odredbama ovog člana, ministar nadležan za poslove finansija će na predlog Ministarstva, privremeno obustaviti prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade toj jedinici lokalne samouprave, dok tu obavezu ne izvrši, kaže – AP Vojvodina, odnosno Pokrajinski sekretarijat Pokrajinske vlade.
Idemo dalje. Amandmani na Predlog zakona. Skupština AP Vojvodine podnosi amandman – posle stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi: „ako jedinica lokalne samouprave ne donese program iz stava 2. ovog člana, u skladu sa odredbama ovog člana, Ministarstvo bez odlaganja obaveštava ministra nadležnog za poslove finansija, koji privremeno obustavlja prenos transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije, odnosno pripadajućeg dela poreza na zarade toj jedinici lokalne samouprave, dok tu obavezu ne izvrši. Mi smo dodali samo - u roku od 15 dana. Hajde, ljudi, dogovorite se šta hoćete. Da li ste se vi podelili na dve stranke? Tako mala stvar ne može da se pocepa. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Marjana Maraš. Izvolite, gospođice Maraš.
...
Socijalistička partija Srbije

Marjana Maraš

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ovaj član 3. gledam iz jednog drugog ugla i smatram da će on upravo doprineti tome da lokalne samouprave na vreme donesu godišnji program uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta jer se stvara jedan mehanizam i za gradonačelnike i predsednike opština koji će oni ovim zakonskim rešenjem iskoristiti, tako da ne dođu u situaciju da ne bude donet godišnji program uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta. Transferi su nešto što je vrlo bitno za funkcionisanje svake lokalne samouprave i iskoristiće sve svoje nadležnosti da program bude donet na vreme i javni oglas, tako da nećemo doći u situaciju koja je bila do sada i u mojoj lokalnoj samoupravi, da se ne donese program na vreme.

Ovo je jedna zakonska mera koja će sigurno pospešiti i unaprediti donošenje godišnjeg programa uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i sigurno će koristiti i gradonačelnicima i predsednicima opština i onima koji o tome odlučuju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Miletić Mihajlović.
...
Socijalistička partija Srbije

Miletić Mihajlović

Socijalistička partija Srbije
Dame i gospodo narodni poslanici, u članu 3. sporan je taj stav 3, odnosno on se negira. Još neki amandmani predviđaju njegovo brisanje. Ali, zapravo, to je najjednostavniji mehanizam da se taj program mora uraditi i na osnovu toga da se izvede dalja procedura oko zakupa i oko ubiranja sredstava po tom osnovu. Teza da sada treba da trpi cela samo lokalna samouprava zbog toga što neko ne donese program, te to nije politika koja može da prođe i da tu postoje nelogičnosti, apsolutno je neutemeljena i ne može da se prihvati. Zapravo, i predsednik opštine i svi organi koji su u toj lokalnoj samoupravi moraju da poštuju određene obaveze jer neispunjavanjem tih obaveza oni lično doprinose tome da sistem ne funkcioniše.
Ako određena lokalna samouprava po ovom ili po nekom drugom osnovu ne bude dobila transfere koje treba da dobije, oni su odgovorni za to, oni treba da polože račune građanima. Oni su nesposobni i oni treba da trpe određene političke i druge posledice. Ne možemo da zamenjujemo teze. Tako da, zbog nečinjenja određenih obaveza od strane organa lokalne samouprave odgovornost snosi ministarstvo ili možda, ako hoćete, premijer ili predsednik Republike. Nemojmo stvari da izokrećemo naopako. Ovo su sasvim jednostavne stvari i sasvim jedan mehanizam koji je logičan. Stvar je u tome da se moramo okrenuti obavezama koje moramo izvršavati ako hoćemo da funkcionišemo i ako hoćemo da nam poredak stvari bude na onom mestu odgovarajućem koje odgovara građanima u svakoj lokalnoj samoupravi. Za to snose odgovornost i predsednici opština i svi oni koji su ispod njega. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.       
(Jovan Marković, s mesta: Replika.)
Gospodine Markoviću, želite li ponovo po amandmanu?
(Jovan Marković, s mesta: Imam pravo na repliku.)
Nemate pravo.
(Jovan Marković, s mesta: Pogrešno sam protumačen.)
Nemate pravo. Ja nisam mogao u izlaganju gospodina Miletića da imam mogućnost i procenu da vi imate pravo na repliku.
(Jovan Marković, s mesta: Ali, uopšte nije govorio o mom amandmanu.)
Pa, zašto se onda javljate, ako nije govorio o vašem amandmanu?
(Jovan Marković, s mesta: Pogrešno sam protumačen u diskusiji.)
Ne možete, gospodine Markoviću, ne možete da dobijete reč. Ako pratite raspravu, vidite da poslanici dobijaju reč samo ako je pomenuto njihovo ime i prezime. Čak mogu da tolerišem da nije u negativnom kontekstu, ali mora uslov da bude da je pomenuto njihovo ime i prezime, da je direktno komunicirano sa tim poslanikom.
Ne mogu tumačiti ja izlaganje svakog poslanika i diskusiju i tražiti u toj diskusiji mogućnost da je neko pogrešno protumačen. Svako od vas bi u Narodnoj skupštini mogao da kaže da je pogrešno protumačen. Evo, pitajte bilo kog poslanika da ne bi sada u ovom trenutku mogao da kaže da je neko njegovo izlaganje pogrešno protumačeno. Tako da, ako to pravilo uspostavimo, onda nema kraja. Znači, to mora biti nešto drastično da bi mogli da imamo uslove za repliku. Zahvaljujem.
Reč ima gospodin Mihajlović. Zašto ste se javili ponovo? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Balša Božović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik mr Aleksandra Jerkov.
Reč ima mr Aleksandra Jerkov. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Aleksandra Jerkov

Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospodine Bečiću.
Član 4. je jedan od tih vrlo problematičnih koruptivnih članova zakona gde se govori kako se poljoprivredno zemljište u državnoj svojini može dati na korišćenje bez plaćanja naknade, a radi se o poljoprivrednom zemljištu koje prethodnih godina nije bilo predmet korišćenja.
Ono što nedostaje u ovom članu i zašto se mi ne slažemo ni sa ovim članom je što vi nemate uopšte obavezu da je to poljoprivredno zemljište bilo davano u zakup pa ga niko nije uzeo, pa onda ga dajete za nula dinara. Ne, nego vi ovde govorite, prosto, poljoprivredno zemljište koje iz raznih razloga nije moglo biti uzeto u zakup, možda zato što ga nije niko ni nudio pa ga niko nije mogao ni uzeti u zakup, tako mi ovde ne govorimo o nekakvom poštenom postupku gde je možda bila licitacija pa niko nije ponudio pa mi sada dajemo za nula dinara. Ne, mi opet dajemo vašem diskrecionom pravu, govorimo o vašem diskrecionom pravu da neko zemljište prosto ponudite za nula dinara, iako nema nikakvog dokaza o tome da to zemljište niko nije hteo da zakupi. Radi se o tome da možda to zemljište niko nije mogao da zakupi ranije.
Vi ste, gospođo, Bogosavljević Bošković, evo, sada pričamo o vašim podacima. Godine 2012. na teritoriji AP Vojvodine, prema vašoj prezentaciji sa javne rasprave, bilo je izdato oko 289.613 hektara, od čega je skoro 270.000 hektara na teritoriji AP Vojvodine, odnosno 85% ukupno obradivog državnog zemljišta na teritoriji AP Vojvodine.
Prema istim tim vašim podacima sa javne rasprave, godine 2014. izdato je u zakup 240.000 hektara. To je očigledna nesposobnost Vlade Republike Srbije da raspolaže sopstvenim resursima.
Da li ste vi radili neku analizu zašto 2014. godine to zemljište nije izdato u zakup? Koji su razlozi što se to desilo? Pa, tek onda da nudite za nula dinara. Ne, mi prosto, sad vi konstatujete, ili neko zemljište nije dato u zakup, to je zemljište možda koje nije ni nuđeno i prosto odlučujete bez ikakvih kriterijuma da ga date za nula dinara još jedan od ovih vrlo koruptivnih članova ovog zakona.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Uvaženi narodni poslanici, tačno je da smo mi predložili da poljoprivredno zemljište koje se ne koristi za poljoprivrednu proizvodnju, najmanje tri agroekonomske godine ponudimo da damo na besplatno korišćenje.
Tačno je da smo u toku javne rasprave kao sugestiju od sagovornika dobili to da se u okviru ovog člana svakako treba uključiti i mogućnost javnog nadmetanja bez obzira što se radi o zemljištu koje nije korišćeno u prethodne tri godine, i mi smo to i usvojili i prihvatili.
Zemljište koje će biti dato na besplatno korišćenje biće dato kroz javno nadmetanje sa početnom cenom nula dinara. Šta to znači? To znači da ono zemljište koje tri godine unazad nije korišćeno za poljoprivredu će ponovo moći da bude korišćeno, a za slučaj da bude više zainteresovanih biće javno nadmetanje sa početnom cenom nula dinara.
Ovo je inače formulacija koja je prihvaćena od strane učesnika u javnoj raspravi, pre svega, od pokrajinskog sekretarijata. Mi smo kroz ovo obrazloženje amandmana koji su dostavljeni u kontekstu ovog člana pokazali da smo prihvatili i primedbe, odnosno sugestije Agencije za borbu protiv korupcije, tako da ništa praktično nema što je nesporno, a to što vi sada pominjete podatke koji su, naravno, podaci se o izdavanju zemljišta u zakup iz godine u godinu menjaju. To je tačno, ali je činjenica da unazad nekoliko godina oko 30% raspoloživih površina se izda.
Znači, jedne godine je 240 hiljada, druge godine 250, treće godine 270. U principu tačni podaci u hektar ovde nisu ni važni. Važno je koliko je to od ukupnog dela raspoloživog zemljišta predmet korišćenja u poljoprivredi. Mi želimo da poljoprivredno zemljište koje je u državnoj svojini, koje je dobro od opšteg interesa bude iskorišćeno mnogo, mnogo više, nego što je postojeće 30%.