Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Konstatujem da je ministar prihvatio amandman.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vesna Marjanović, Nataša Vučković, Jovana Jovanović, Balša Božović i Dejan Nikolić.
Na član 8. amandman je, na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika, podneo Odbor za kulturu i informisanje.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Ministre, izvolite.

Ivan Tasovac

Amandman se prihvata.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Konstatujem da je ministar prihvatio amandman.
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, akademik Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.
Reč ima gospodin dr Miroslav Marinković. Izvolite.
(Vesna Marjanović, s mesta: Poslovnik.)
Po Poslovniku, reč ima Vesna Marjanović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Povredili ste Poslovnik čl. 106. i 107. – dostojanstvo Narodne skupštine. Ja sam sigurna da ste vi obavešteni da je sednica Odbora za kulturu i informisanje danas trajala osam sati, u kojoj su učestvovali ne samo poslanici opozicije i ja kao njen predsednik, nego sve vaše kolege poslanici …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li ćete da mi ukažete na povredu Poslovnika?
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Nemojte me prekidati. Vi niste sačekali da mi siđemo iz sale, a gospodin ministar … (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Smatram da nisam prekršio Poslovnik. Sednica Odbora je završena, mišljenje Odbora je podeljeno poslanicima, istaknuto na e – parlamentu i svi uslovi su se stekli da nastavimo sednicu posle pauze koja je bila posle 13,00 časova. Nismo očekivali da će Odbor da traje osam sati, ali poslanici su željni da nastave sednicu i da govore o podnetom zakonu. Tako da, žao mi je.
Reč ima dr Miroslav Marinković. Izvolite.

Miroslav Marinković

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, neverovatna stvar koja se dešava normalno da rezultira velikim brojem amandmana na koje mi ni na Odboru nismo dobili odgovor, ali ja ću pročitati amandman na član 9. koji je podnela poslanička grupa Socijaldemokratska stranka – Boris Tadić, ZZS, ZS.
Mi smo predložili da se član 9. menja i član 17. menja se i glasi – Savet: 1) razmatra i daje mišljenje o predlogu Strategije razvoja kulture i daje ocenu izvršenja; 2) razmatra radne verzije i nacrte zakona i drugih propisa iz oblasti kulture i daje mišljenje o njima; 3) daje mišljenje u postupku dodele statusa ustanova kulture; 4) daje mišljenje u postupku dodele priznanja za vrhunski doprinos u kulturi Republike Srbije; 5) daje mišljenje u postupku dodele nagrada i priznanja za vrhunski doprinos kulturi Republike Srbije; 6) analizira i daje mišljenje o stanju u kulturi u Republici Srbiji; 7) daje sugestije u kreiranju kulturne politike; 8) daje predloge za razvoj i unapređenje kulturnih delatnosti; 9) predlaže kriterijume za sticanje statusa istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi; 10) utvrđuje status istaknutog umetnika, odnosno istaknutog stručnjaka u kulturi; 11) daje sugestije i predloge za uređenje drugih pitanja u oblasti kulture, kao i međuresorne saradnje (nauka, obrazovanje, urbanizam, međunarodna saradnja itd.); 12) obavlja i druge poslove.
U obrazloženju za ovaj amandman smatramo da se na ovaj način preciznije definišu one nadležnosti koje ovim zakonom trebaju da se definišu, što nije bio slučaj sa članom 9. na koji smo stavili amandman.
Molim ministra da razmotri i prihvati naš amandman i da u tom smislu pozitivno odluči na izmenu amandmana.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Ivan Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Zahvaljujem vam se na diskusiji. Međutim, moram da vam kažem da smo se mi upravo trudili da vrlo jasno unapredimo našu saradnju sa Nacionalnim savetom za kulturu, a pri tome da jasno budu podeljene nadležnosti.
S obzirom da Nacionalni savet za kulturu čine i treba da čine vrhunski stručnjaci iz kulture, jednostavno mi se čini da je naša saradnja vezana čak ne samo institucionalno, već predstavlja jedan konstantni dijalog. Tako da mi se čini da ovde naprosto se samo sprečavaju određene nedoumice koje se povremeno pojavljuju u javnosti i koje vrlo često nemaju veze sa samom umetnošću, nego sa nekim drugim elementima.
Taj amandman nije prihvaćen.